Regionální funkce knihoven na Novojičínsku

RENÁTA DOMORÁKOVÁ > renata.domorakova@knihovnanj.cz  

Regionální knihovnické služby na Novojičínsku navazují na poměrně dlouhou tradici, neboť vzájemná spolupráce veřejných knihoven a metodická a odborná pomoc ústřední knihovny ostatním veřejným knihovnám se datuje od 60. let 20. století. Knihovny za dobu své existence prošly dlouhou cestu. Také vývoj regionálních služeb knihoven v regionu Nový Jičín prošel v návaznosti na jednotlivé etapy ve vývoji českého knihovnictví významnými změnami. Krátkým ohlédnutím do minulosti si připomeneme, z čeho a proč se vyvinula část knihovnických činností, které jsme si zvykli označovat termínem regionální funkce (RF)1.
Z historie kooperace knihoven
V okrese Nový Jičín se započalo s budováním sy­stému střediskových knihoven2 v roce 1965. Pro střediskové knihovny to znamenalo zajišťovat pro malé místní knihovny s dobrovolným pracovníkem odbornou a metodickou pomoc. Kromě toho soustřeďovaly ze všech spolupracujících knihoven finanční prostředky, za které nakupovaly knihy, časopisy a především zajišťovaly formou výměnných souborů pravidelné doplňování knihovních fon­dů neprofesionálních knihoven větším množstvím i šir­ším spektrem titulů, než mohly tyto knihovny získat za omezené prostředky jednotlivých obcí. V okrese Nový Jičín bylo postupně vytvořeno devět středisek s celkem 93 knihovnami. Okresní knihovna v Novém Jičíně pracovala jako středisková od roku 1968 a obsluhovala 28 poboček. Postupná profesionalizace knihoven ve vesnicích, kte­rá se v systému střediskových knihoven vytvářela, jistě k vyrovnání rozdílu mezi městem a vesnicí přispěla.
Výsledky činnosti knihoven z období 1965 až 1976 byly hodnoceny velmi kladně a ze zkušeností a poznatků z tehdejšího Severomoravského kraje se vycházelo při přípravné fázi experimentu s centralizací řízení knihoven na úrovni okresu. Tento systém centralizace knihoven3 byl experimentálně realizován v okresech Bruntál a Nový Jičín. Funkci ústřední knihovny kooperačního sy­stému v tomto případě plnila Okresní knihovna v Novém Jičíně, systematicky a dlouhodobě budovaná jako odborné centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb všech veřejných knihoven v okrese. Realizace experimentu měla zabezpečit především důsledné uplatnění vedoucí funkce okresní knihovny jako jediného řídícího orgánu knihovnictví v okrese.
Centralizovaný systém na Novojičínsku v čele s Okresní knihovnou v Novém Jičíně zaznamenal po roce 1989 citelný útlum regionálních funkcí a finanční prostředky, které byly dříve vynaložené na činnost veřejných knihoven, byly využívány na zcela jiné účely. Okres Nový Jičín patřil mezi první okresy severní Moravy, ve kterých došlo v letech 1992 až 1993 k úplné delimitaci knihoven. Transformace Okresní knihovny v Novém Jičíně byla realizována formou „změny okresní knihovny na městskou knihovnu“. Došlo ke spojení s jinou kul­tur­ní institucí zřizovanou městským úřadem a sta­la se oddělením Městského kulturního střediska Nový Jičín. Negativním důsledkem transformace se ukázalo omezení regionálních funkcí. Vazby me­zi veřejnými knihovnami v malých obcích byly buď úpl­ně zrušeny, nebo byly zachovány v částeč­né míře. Dětské oddělení Městské knihovny Nový Jičín
Okresní úřad v Novém Jičíně, jako příslušný or­gán státní správy na úseku knihovnictví, byl však povinen základní regionální funkce zabezpečit. Ty mohly být účinně realizovány pouze v přípa­dě, že je okresní úřad dostatečně finančně zajistil. Byl vypracován „Program knihovnictví v okrese Nový Jičín“, jehož cílem bylo zachování kontinui­ty vývoje zřízených veřejných knihoven v okrese a udržení dosavadní odborné úrovně knihovnických a informačních služeb pro občany všech věkových kategorií, a to do vzniku nového státoprávního uspořádání, kdy se předpokládalo, že zemský či regionální rozpočet bude přispívat na výkon těch funkcí, které budou mít širší než pouze obecní charakter. Vymezení těchto funkcí vycházelo z možnosti rozpočtu okresního úřadu, proto byly stanoveny jen ty „nejzákladnější regionální funkce knihoven“. Knihovnictví v okrese Nový Jičín po­kračovalo kombinací dvou variant knihovnického kooperačního systému - systému střediskového a samostatných knihoven měst a obcí, které zů­staly bez jakéhokoli metodického vedení a jejichž odborná knihovnická úroveň se snižovala; případně byly knihovny v obci úplně zrušeny.4
Regionální funkce v současnosti
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)5 odstranil několikaleté obavy z definitivního zániku regionálních funkcí a nově vymezil prostor pro poskytování knihovnických a informačních služeb občanům. Jejich fungování je zajištěno systémem regionálních funkcí, které jsou specifikovány v § 2 knihovního zákona.
Regionální funkce knihoven vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Jsou obdobou knihovních služeb poskytovaných bývalými střediskovými systémy, které se v praxi osvědčily. Zaručují občanům dostupnost knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.
Městské kulturní středisko Nový Jičín prostřednictvím svého oddělení Městské knihovny v Novém Jičíně začalo od roku 2002 vykonávat regionální funkce pro všechny veřejné knihovny Novojičínska. Krajská knihovna vybrala právě Městskou knihovnu v Novém Jičíně, protože již v minulosti zabezpečovala knihovnické činnosti v okresním centralizovaném systému a především splňovala kritéria (atest) pro vykonávání RF. Další významnou změnou v roce 2002 bylo stěhování do zrekonstruovaných prostor historické vily v centru města.6 Dříve, než mohla začít pověřená knihovna regionální funkce vykonávat, bylo nutné provést systematickou přípravu: „zmapovat“ všechny obsluhované knihovny a ověřit stav úrovně poskytovaných knihovnických a informačních služeb. Jejich očekávaná klesající úroveň a úpadek se hlavně v malých knihovnách potvrdil.
V souladu s Metodickým pokynem MK ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky7 poskytuje Městská knihovna v Novém Jičíně především sedm služeb, uvedených v příloze metodického pokynu, které jsou standardizované, aby byl zajištěn pokud možno rovnoměrný výkon RF.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Položíme-li si otázku, které regionální funkce se u obsluhovaných knihoven a jejich čtenářů těší na Novojičínsku největší oblibě, jde jednoznačně o budování a cirkulaci výměnného knihovní­ho fondu. Troufám si říci, že je to jeden z nejdů­-le­žitějších cílů a priorit RF. Je to služba, kterou knihovny obcí nejvíce postrádaly po transformaci okresních knihovních systémů a po následném nedostatku finančních prostředků na potřebný růst knihovních fondů, a na kterou byly v systému střediskových knihoven navyklé. Cílem této služ-by je zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů a jejich efektivní využití v obsluhovaných knihovnách. Tato knihovnická služba zahrnuje akvizici, katalogizaci a tech­nickou úpravu výměnného fondu, tvorbu výměnných souborů, jejich distribuci do jednotlivých knihoven a evidenci pohybu výměnného fondu.
Počet obsluhovaných knihoven, výše částky na nákup výměnného fondu (VF) a počet nakoupených knihovních jednotek z dotace MSK na výkon RF v Městském kulturním středisku Nový Jičín v letech 2005-2009
Budování výměnných fondů a jejich cirkulace je jednou z velmi časově i finančně náročných regio­nálních služeb pověřené knihovny. Výměnný fond se stává pro obsluhované knihovny významným doplňkem vlastního nákupu z prostředků obcí. Zaznamenáváme však i případy, že v některých malých knihovnách se stává jediným zdrojem doplňování knihovního fondu. Všechny nakoupené knihy jsou majetkem Městského kulturního střediska Nový Jičín, obsluhovaným knihovnám jsou dočasně poskytovány ve výměnných souborech. Po absolvování cirkulačního cyklu zůstávají natrvalo v knihov­ně, kde byla cirkulace ukončena.
Hodnocení regionálních funkcí
Po osmi letech zajišťování regionální knihovnické činnosti na Novojičínsku lze říci, že jsou naplňovány všechny stanovené cíle regionálních funkcí. Snahou je rovněž efektivní a ekonomické využívání přidělených veřejných finančních prostředků zabezpečením účelné dělby práce a koordinací odborných činností. Ve srovnání s obdobím před rokem 2002 je systém regionálních funkcí knihoven charakteristický jistým ustálením vykazovaných hodnot výkonů.
Významného ocenění se dostalo Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín po dvou letech poskytování RF, kdy byla městská knihovna nominována na udělení ceny Knihovna roku 2004 v kategorii významný počin: „Zpřístupnění nového sídla veřejných knihovnických a informačních služeb re­gionu Novojičínska; obnova a rozvoj regionálních funk­cí na Novojičínsku“.
Aby spolupráce knihoven v našem regionu nadále pokračovala a statistika výkonů RF ještě narůstala, je velmi důležitá jejich propagace, kterou se oslovují cílové skupiny - zřizovatelé, uživatelé knihoven stávající i potenciální, knihovníci i spolupracující subjekty.
Dá se říci, že bez dostatečné finanční saturace na výkon regionálních funkcí, odborného vzdělávání pracovníků knihoven, podpůrných programů a dalších aktivit by knihovny na Novojičínsku nebyly ve svých výkonech na takové úrovni, která garantuje kvalitní poskytování knihovnických a informačních služeb.
Závěrem
Konkrétní případ regionálních funkcí na Novojičínsku ukazuje, jak jsou důležité vzájemné kooperační vztahy mezi knihovnami a také, že žádná knihov­na, která pracuje izolovaně, není schopna uspokojit stále se rozšiřující spektrum uživatelských potřeb. Regionální kooperační systémy umožňují účelnou dělbu práce a efektivní využití finančních prostředků, neboť jednou investovaná částka je mnohonásobně využita spolupracujícími knihovnami. Mají mimořádný význam pro fungování knihoven v malých obcích, kde garantují průběžnou aktualizaci knihovního fondu a udržení odborného standardu knihoven.
ODKAZY:
1 Termín podle TDKIV zpracován jako: „regionální funkce, jejichž plněním krajská knihovna smluvně pověří některé ze základních knihoven kraje. Jsou jimi především konzultační a poradenské služby, centrální nákup a zpracování knihovních fondů, budování výměnných fondů knihovních dokumentů a poskytování výměnných souborů, vzdělávání knihovníků apod.“
2 Termín podle TDKIV zpracován jako: „systém místních lidových (obecních) knihoven soustředěných (přidružených) podle územní spádovosti ke knihovně s profesionálními zaměstnanci v tzv. střediskové obci“.
3 Termín podle TDKIV zpracován jako: „systém knihoven na vymezeném území se stejnými funkcemi, činnostmi a službami, z nichž některé jsou soustředěny do jediné centrální knihovny“.
4 Podrobně tuto situaci popisuje diplomová práce: DOMORÁKOVÁ, Renáta. Kooperace veřejných knihoven na Novojičínsku od roku 1960 do současnosti. Ved. práce Libuše Foberová. Opava: Slezská univerzita, 2007. 70 s.
6 Knihovna nyní sídlí v budově původně patřící Ferdinandu Czeicznerovi, který vilu odkázal městu Nový Jičín. Více na: <http://www.knihovnanj.cz/historie.html>
POUŽITÁ LITERATURA:
• DOMORÁKOVÁ, Renáta. Kooperace veřejných knihoven na Novojičínsku od roku 1960 do současnosti. Ved. práce Libuše Foberová. Opava: Slezská univerzita, 2007. 70 s.
Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví: výběr z hesel v databázi TDKIV. 1 vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická: Národní knihovna České republiky, 2006. 162 s. ISBN 80-7080-599-4.
Foto archiv knihovny


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2