JAK NA TO: Zákoník je také kniha

BLANKA KOUBOVÁ > dokumentace@prf.cuni.cz

V knihovním fondu naší knihovny máme časopisy, jejichž přílohou jsou CD. Můžeme časopisy včetně CD půjčovat absenčně?
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb (knihovní zákon) stanoví v § 5, že „veřejné knihovnické a informační služby spočívají ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny…“, tedy i periodických publikací.
Pokud je přílohou časopisu CD, je podstatné, co je jeho obsahem. Jestliže zvukový záznam, je nut­né postupovat podle § 37 zákona č. 121/ 2000 Sb., autorského zákona a podle licenční smlou­vy uzavřené dne 2. ledna 2004 mezi Národ­ní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv, ze které zkráceně vyjímám:
• Smlouva platí pro všechny knihovny, které jsou evidovány v souladu s knihovním zákonem v evidenci Ministerstva kultury ČR.
• Stát prostřednictvím Národní knihovny ČR hradí odměnu kolektivním správcům za bezplatné půjčování zvukových záznamů. Knihovna je povinna oznámit Národní knihovně ČR skutečnost, že je poskytována služba půjčování zvukových zázna­mů.
• Pokud knihovna vybírá od vypůjčitelů poplatek, který v různé míře kompenzuje náklady vynaložené na poskytování této služby, je povinna tuto skutečnost písemně oznámit kolektivním správcům a Národní knihovně ČR a odvést kolektivním správcům 40 % z celkové vybrané částky. Odměna se hradí čtvrtletně, vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po ukončení příslušného čtvrtletí.
• Knihovny, které umožňují prezenční využití zvukových záznamů, nesmí poskytnout vypůjčitelům žádné technické zařízení k rozmnožování chráněných děl v prostorách knihovny ani mimo ně.
• Knihovny, které poskytují absenční půjčování, mohou zvukový záznam půjčit až po uplynutí devíti měsíců od jeho nákupu, respektive vydání - viz dále „Odkladná lhůta pro absenční půjčování“.
• Knihovna je dále povinna vést záznamy o počtu smluv (tj. absenčních výpůjček), při nichž přija-la úhradu nákladů, a o částkách, které v souvislosti s nimi vybere. Na základě těchto záznamů knihov­na také poskytne kolektivním správcům a Národ­ní knihovně ČR údaje o skutečně vybraných úhradách nákladů za předchozí čtvrtletní období, z nichž se bude odměna odvádět.
• Knihovny umožní kolektivním správcům řádný výkon kolektivní správy a za tím účelem jim umož­­ní provádět kontrolu všech písemností, dokladů a materiálů, které přímo souvisejí s půjčováním a užitím zvukových záznamů knihovnami.
Odkladná lhůta pro absenční půjčování
Oprávnění se v případě absenčního půjčování vzta­huje pouze na zvukové záznamy, od jejichž nabytí knihovnou uplynulo devět měsíců, ledaže je nade vší pochybnost prokazatelné, že zvukový záznam byl vydán před více než devíti měsíci. V pochybnostech smí knihovna zahájit půjčování v říjnu roku následujícího po roce, který je uveden u znač­ky Š nebo (P) vydavatele.
Toto omezení se nevztahuje na případy:
• smlouvy o výpůjčce s registrovaným uživatelem, který je zdravotně postižen a výpůjčka souvisí s jeho postižením (např. zvukové knihy), viz. ust. § 38 odst. 2 zákona 121/2000 Sb., autorský zákon,
• půjčování zvukových záznamů, které spolu s tištěným dokumentem tvoří dohromady nerozlučný celek,
• výpůjček registrovaných uživatelů - pedagogů,
• výpůjček registrovaných uživatelů - studentů hudebních škol v knihovnách hudebních škol pod­le přílohy této smlouvy.
Jestliže je obsahem CD zvukově obrazový záznam (audiovizuální dílo), pak se na takové CD licenční smlouva nevztahuje, a je tedy třeba po­stupovat podle autorského zákona, konkrétně pod­le § 12 (právo na užití díla) a § 37 odst. 3 (knihov­ní licence). Paragraf 12 a následující obecně stanoví, co se rozumí užitím díla, tedy, že „autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě… a udělit smlouvou jiné osobě (to je např. právě výše zmíněná licence) oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem“. V § 37 je upravena knihovní licence, tedy případy, kdy veřejné knihovny nezasahují do autorského práva, a stanoví, za jakých podmínek a jaká díla je možno prostřednictvím veřejné knihovny zpřístupňovat. Odstavec 3 výslovně vyjímá rozmnoženiny děl zaznamenaných na zvukové a zvukově obrazové záznamy z možnosti absenčního půjčování, umož­ňuje pouze zpřístupňování „na místě samém“. Vzhledem k tomu, že pro půjčování audiovizuálních děl nebyla mezi kolektivními správci autorských práv a Národní knihovnou ČR uzavřena obdobná smlouva jako pro půjčování děl zvukových, nelze je tedy půjčovat absenčně.
Pokud je ale obsahem CD pouze text, příp. obrázky, absenčnímu půjčování nic nebrání a na takové půjčování se vztahují pouze běžná ustanovení knihovního zákona.
S použitím materiálů publikovaných na

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2