Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm
KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Bibliothekssystem Sachsen : Struktur- und Entwick­lungsplan für die wissenschaftliche Literatur- und Informationsversorgung im Freistaat Sachsen / bearbeitet von Achim Bonte und Joachim Linek. /Knihovní systém Saska. Struktura a plán rozvoje pro vědeckou literaturu a poskytování informací ve Svobodném státu Sasko./ Dres­den : Sachsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, 2008. - 80 s. : fot.
Kfe 9.050/B

HANSSON, Joacim : Libraries and Identity : the role of institutional self-image and identity in the emergence of new types of library. /Knihovny a identita. Úloha institucionální vlastní podoby a identity v objevení nových typů knihoven./ Oxford : Chandos, 2010. - xiii, 111 s. - (Chandos Information Professional Series)
Kf 38.409

HARTMANN, Babett : Wissenstransfer : ein Qualitätsmodell für den Führungswechsel in Bibliotheken. /Předávání znalostí : kvalitní model pro změnu vedení v knihovnách./ Berlin : BibSpider, 2009. - 172 s. - (Excellence in Teaching and Learning ; Bd. 2)
Kf 38.349

IFLA - the Global Voice of Libraries : annual report 2009. /IFLA - celosvětový hlas knihoven. Výroční zpráva 2009./ Hague : IFLA Headquarters, 2010. - 27 s. : il.
Kpb 9.172/B

PAŠIN, Aleksej Ivanovič : Upravlenije bibliotečnym delom : sistemnyj podchod. /Řízení knihovnictví : systémový přístup./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2008. - 166 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 95)
Kf 9.000/B

Automatizace knihovnické a informační činnosti
Numériser et mettre en ligne / sous la direction de Thierry Claerr et Isabelle Westeel. /Digitalizovat a zpřístupnit online./ Villeurbanne: Presses de l’enssib, 2010. - 200 s. : il. - (La Boîte a outils ; 19)
Ts 38.565

PRILLINGER, Horst : Weblogs als Kommunika­tionsformat für Bibliotheken und Bibliothekare : Potenziale und Praxisbeispiele. /Webové blogy jako komunikační formáty pro knihovny a knihovníky. Možnosti a příklady z praxe./ Norderstedt : Books on Demand GmbH, 2009. - 138 s. : il.
Ife 38.317

VSMM 2008 : proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia : 20-25 October 2008 Limassol, Cyprus / M. Loannides … [et al.] ed. /Zprávy ze 14. mezinárodní konference o virtuálních systémech a multimé­diích, 20.-25. 10. 2008, Lemesós, Kypr./ Budapest : Archaeolingua, 2008. - 444 s. : il.
Zb 37.734

Sítě knihoven
BERTRAND, Anne-Marie … [et al.] : Quel modele de bibliothèque? /Jaký model knihovny?/ Villeurbanne : Presses de l’enssib, 2008. - 183 s. - (Généalogies)
Teb 38.294

HÖLSCHER, Miriam - SEPKE, Corinna : Moving Libraries : Mobile Bibliothekskonzepte als Antwort auf die Herausforderungen der modernen Informationsgesellschaft. /Pohyblivé knihovny. Mobilní knihovnická koncepce jako odpověď na výzvy moderní informační společnosti./ Wiesbaden : Dinges& Frick, 2010. - 171 s. - (B.I.T. online - Innovativ ; Bd. 26)
To 38.340

Change! : Zukunft gestalten : Festschrift für Jo­han­na Rachinger / herausgegeben von Christian Gastgeber ...[et al.] /Změna! : vytvářet budoucnost. Na počest Johanna Rachingera./ Wien : Phoibos Verlag, 2009. - 157 s. : il., fot.
Taa T 217769

Zur Erforschung mittelalterlicher Bibliotheken : Chancen, Entwicklungen, Perspektiven / herausgegeben von Andrea Rapp und Michael Embach. /K výzkumu středověkých knihoven. Šance, rozvoj, perspektivy./ Frankfurt am Main : Klostermann, 2009. - 460 s. : il., faksim. - (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie ; Sonderbd. 97 )
Ti 38.162

Vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků
Handbook of Library Training Practice and Development. Vol. 3 / ed. by Alan Brine. /Příručka pro praxi a rozvoj knihovnického vzdělávání. Sv. 3./ Furnham : Ashgate, 2009. - xix, 414 s.
V 38.181

MASSIS, Bruce E. : The Challenges to Library Learning : solutions for librarians. /Výzvy knihovnickému vzdělání. Řešení pro knihovníky./ New York : Routledge, 2008. - xi, 103 s. - (Routledge Studies in Library and Information Science)
V 37.911

VOŠIS : průvodce studiem. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 2010. - 28 s. : ba­rev. il.
Va 9.059/B
Připravila EVA MACKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2