Regionální funkce v chebském regionu

MILOSLAVA KUBEŠOVÁ > Miloslava.Kubesova@knih-cheb.cz
K 31. 12. 2010 bylo v chebském regionu 10 profesionálních knihoven, z toho jedna pověřená regionální funkcí (Městská knihovna v Chebu) a 24 neprofesionálních obecních knihoven. Vztahy mezi nimi a pověřenou knihovnou fungují na zákla­dě smluv o poskytování regionálních služeb (pou­ze Městská knihovna Mariánské Lázně smlouvu ne­uzavřela). Okres Cheb patří rozlohou k menším okresům s nižším počtem obyvatel. Z tohoto důvodu vykonává střediskovou funkci pouze jedna knihovna.
V minulosti v tomto okrese žily různé ná­rod­nost­ní menšiny, v dnešní době tvoří silnou součást vietnamská komunita.
Profesionální knihovny: Městská knihovna v Che­bu (pověřená RF) • Městská knihovna Aš • Městská knihovna Františkovy Lázně • Obecní knihovna Hazlov • Městská knihovna Hranice • Městská knihovna Lázně Kynžvart • Městská knihovna Luby • Městská knihovna Mariánské Lázně • Městská knihovna Plesná • Městská knihovna Skalná.
Kromě Aše, Františkových Lázní a Mariánských Lázní se jedná o menší města s počtem obyvatel kolem 2000. Vlastní webové stránky má osm z deseti knihoven, čtyři knihovny jsou členy SKIP.
Pověřená knihovna směřuje metodickou pomoc do oblasti poradenství a konzultační činnosti, pomáhá zpracovávat a zpracovává roční statistiku, nabízí a organizuje vzdělávání knihovníků a na vyžádání pomáhá při revizi a aktualizaci fondů.
Všechny mimochebské profesionální knihovny jsou plně automatizovány (Clavius). Jako orga­nizační složky (až na malé výjimky) nemají výrazné problémy ani se zřizovateli ani s financováním. Jejich umístění a vybavení je většinou standardní. Stěhování do nově rekonstruovaných prostor a slav­nostní otevření proběhlo v Aši (9. 3. 2011) a velmi pěkné umístění má od roku 2009 Městská knihovna ve Františkových Lázních, pro kterou se zrekonstruovala budova bývalé mateřské školy.
Knihovny přispívají k rozvoji kulturního a společenského života, zapojují se do organizování společenských akcí v místě, většina se podílí na vydávání místních zpravodajů, působí jako informační centra, některé se zapojují do soutěže Vesnice roku. Celostátní akce, jako je Týden knihoven, Noc s An­der­­senem apod., jsou každoroční samozřejmostí. Urči­tě za zmínku stojí velmi profesionální a pro návštěvníky knihovny (včetně lázeňských hostů) populární akce Městské knihovny ve Františkových Lázních. V roce 2006 zde vznikl Čtenářský klub, který pořá­dá zajímavá setkání s osobnostmi měs-ta i regionu působícími v oblasti architektury, historie, literatury, sportu aj. Přednášky orientované na národopis bývají spojené s gastronomickou prezentací (např. indická a vietnamská jídla připravují pracovnice knihovny). Další zajímavou akcí byl cyklus Cesty s dětmi za pověstmi, který byl ukončen velkým výletem po Karlovarském kraji. Tento cyklus nahra­zoval podobnou akci z minulých let - Cesty za Goethem. Děti navštěvovaly místa regionu, kudy Goet­he prošel. Závěr se konal v německém Výmaru. Tato akce byla mezi dětmi tak populární, že přivedla do knihovny i jejich rodiče.
Neprofesionální knihovny: Dolní Žandov, Drmoul, Křižovatka, Libá, Lipová, Milhostov, Milíkov, Mnichov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Ovesné Klad­ruby, Podlesí, Rájov, Stará Voda, Trstěnice, Třebeň, Tři Sekery, Tuřany, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice Vojtanov, Zádub.
Kromě metodické a konzultační činnosti, zpracovávání roční statistiky, vzdělávání knihovníků a provádění revizí fondu zajišťuje středisková knihovna nákup a zpracování fondu a tvorbu souborů knih. Vzhledem ke snížení krajské dotace na zajištění RF v posledních dvou letech bylo nutné přejít k elektronickému nákupu s co nejvyšším rabatem. Oslovovány jsou i zřizovatelé neprofesio­nálních knihoven se žádostí o příspěvek na nákup knih. V roce 2010 se smluvně zavázalo 18 obcí a výše příspěvků činila celkem 70 000 Kč. Na nákup knihov­ního fondu z prostředků krajské dotace se vyčlenilo 120 000 Kč. Připraveno a roz­vezeno bylo 90 soborů, které obsahovaly 2398 svazků knih. Knihovny se naučily také ve větší míře využívat meziknihovní výpůjční službu (MVS).
Z 24 knihoven je automatizováno 11. Deset z nich používá systém se serverovou podporou stejný jako pověřená knihovna (KpWin), jedna knihovna má Clavius. V roce 2011 je v plánu automatizace dalších pěti knihoven opět za podpory VISK 3. Cílem je do roku 2012 automatizace celého střediska. Knihovní fond je zpracovaný a na automatizaci dalších knihoven připravený.
Deset neprofesionálních knihoven má vlastní webové stránky (královéhradecká šablona) a připravují se další. Pracujeme na fotodokumentaci všech knihoven, která bude využita na webových stránkách. Většina knihoven má odpovídající umístění a vybavení, všude je k dispozici veřejný internet. V roce 2010 získala nové prostory Obecní knihov­na v Dolním Žandově a ve Staré Vodě.
Zavádění moderních technologií do knihoven je v dnešní době určitě přínosné. Vyžaduje však nejen finanční prostředky, ale i fyzické a duševní síly. V uplynulých třech letech bylo nutné svézt knihov­ní fond, vytřídit ho a zpracovat, případně přebalit a spravit. Ve většině případů se v tomto me­zidobí jednalo se zřizovateli o úpravě prostor nebo vymalování knihoven. Pracovnice regionálního oddělení se někde podílely i na úklidu, aby se knihy vracely do „čistého“. Ani jednání s obcemi o výhodách automatizace nebyla vždy jednoduchá. Regionální oddělení připravovalo pro obce žádosti o granty a předkládalo jim je pouze ke schválení a k podpisu. Následovala instalace počítačů a software a v konečné fázi seznámení neprofesio­nálních knihovníků s programem a samotným používáním, což pro některé nebylo jednoduché. Pro metodika to znamenalo stále se do těchto knihoven vracet a vysvětlovat, často i večer, kdy se v knihovnách půjčovalo. Znovu se ale ověřila stará zkušenost: pokud chceme něčeho dosáhnout, stále platí slušnost, vstřícnost, vytváření osobních vzta­­hů, někdy i úpornost a v každém případě dodržení daného slibu jak v jednání s knihovníkem, tak se zřizovatelem.
Představení Městské knihovny v Chebu
BOHUSLAVA KOJANOVÁ > bohuslava.kojanova@knih-cheb.cz
Knihovna je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Cheb. Je umístěna ve dvou budovách v uli­ci Obrněné brigády. Díky automatizaci jsou budovy propojeny (internet, počítačový program KpWin SQL), to zlepšuje práci knihovníků i informovanost uživatelů.
O dobré práci knihovny a zájmu občanů o její služby svědčí i číselné ukazatele za rok 2010:
- 3940 registrovaných uživatelů,
- 65 000 fyzických návštěv,
- 246 000 výpůjček,
- 282 akcí.
Aktivní je především oddělení pro děti. Zapojuje se do celostátních aktivit, jako je např. Noc s Andersenem, Týden knihoven, ale pracovnice samy vymýšlejí a připravují množství akcí (besedy, soutěže apod.), chodí na ně jednotlivci, třídy, družiny, děti z Domova dětí a mládeže v Chebu. Byla navázána i spolupráce s německými dětmi ve Wald­sassenu a proběhla jejich oboustranná návštěva v Che­bu i v Německu. Úspěch má Kutílek - každý měsíc vyrábějí děti z různých materiálů hezký výrobek pro sebe nebo pro maminku. V červnu při­tahuje zájem pasování prvňáčků na čtenáře knihov­ny, účastní se všechny první třídy ze všech škol. Ohlas má i maňáskové divadlo, pracovnice hrají upravené nebo vlastní pohádky a pověsti, vyrábí si maňásky i scénu.
V oddělení pro dospělé plní řadu let dobrou službu jeho úsek zvuková knihovna, kde se nevidomým a slabozrakým uživatelům půjčují CD s nahranými literárními díly. Pracovnice dochází půj­čovat knihy i do tří domovů pro seniory, které v Chebu jsou. Imobilním občanům se po dohodě dovážejí knihy do bytu.
Kromě lekcí informační výchovy pro střední školy se koná řada přednášek a besed v podvečerních hodinách. Využívá se zde spolupráce s Česko-čínskou a česko-vietnamskou společností, fungu­­jí­cí na místní vysoké škole. Přijíždějí lektoři s před­náškami o různých asijských kulturách a životě v těchto zemích. Zájem je také o témata z historie města, jeho institucích i zajímavých osobnostech.
Úzkou spolupráci má knihovna s Mediálním centrem, to je kroužek mladých lidí, kteří se seznamují s činností médií, učí se být redaktory a fotografy. Vydávají pro knihovnu občasník Knihoviny, pořádají zde své akce.
K zlepšení prostředí i práce pomohla v posledních dvou letech rozsáhlá rekonstrukce půjčovny pro dospělé a studovny. Kromě řemeslných úprav byla obě oddělení vybavena novým nábytkem a p­o­čítači.
V roce 2011 si připomíná chebská knihovna 100 let své existence. Přesně 12. února 1911 byla totiž ve městě otevřena Dominik Kreuzinger’s Volksbibliothek, veřejná městská knihovna postavená z peněz z odkazu chebského podnikatele.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2