Regionální funkce knihoven v Libereckém kraji

JAROSLAVA STARCOVÁ > starcova@kvkli.cz  
Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím a východní část Lužických hor.
Kraj vznikl v roce 2000 z okresů Česká Lípa, Liberec a Jablonec nad Nisou oddělených z bývalého Severočeského kraje, k nim byl přičleněn ještě okres Semily z kraje Východočeského. Liberecký kraj tvoří pouze 4 % území celé České republiky. S výjimkou hlavního města Prahy je kraj se svými 3163 km² nejmenším v republice.
Ke konci roku 2009 měl celkem 439 027 obyvatel (4,2 % z ČR) a podle tohoto ukazatele je tak druhý nejmenší. Průměrná hustota 138,8 obyvatel na km² mírně převyšuje republikový průměr. Nejvyšší koncentrace obyvatel je v okresech Jablonec nad Nisou (224,7 obyvatel na km²) a Liberec (171,7 obyvatel na km²). Podíl městského obyvatelstva činil 78,3 %. Méně urbanizován je pouze okres Semily, kde ve městech bydlelo pouze 58,6 % obyvatel. Hlavním centrem kraje se 101 625 obyvateli je město Liberec. Druhým největším městem je Jablonec nad Nisou s 45 328 obyvateli. Průměrný věk obyvatel kraje je 40,1 let, což je o 0,5 roku méně než činí republikový průměr. Věková skladba obyvatel je v jednotlivých oblastech kraje značně rozdílná. Zatímco na Českolipsku patří populace k nejmladším v republice, na Semilsku a Turnovsku je naopak jednou z nejstarších.
Liberecký kraj je z hlediska výkonu regionálních funkcí Krajské vědecké knihovny v Liberci (KVK) rozdělen na čtyři oblasti shodné s bývalými okresy a jejich dřívější okresní – nyní městské knihovny – pověřuje KVK v Liberci výkonem regionálních funk­cí (RF). Pro knihovny Liberecka zajišťuje služby Oddělení služeb knihovnám Liberecka KVK v Liber­ci. Výkon regionálních funkcí se opírá o obecně známé základní dokumenty týkající se RF (knihovní zákon č. 257/2001 Sb., Metodický pokyn MK ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky) a kro­mě nich také o Koncepci zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje 2007–2015 schválenou Radou kraje počátkem roku 2008.
O knihovny v Libereckém kraji pečuje celkem 11,6 (přepočtených) pracovníků. Krajskou funkci se všemi povinnostmi stanovenými standardy (a ještě něco navíc) zajišťuje jedna krajská metodička, podle potřeby se do výkonu RF zapojuje i ředitelka KVK. Jeden z pracovních úvazků tvoří řidiči. Podrobný přehled o službách poskytovaných v rám­ci výkonu regionálních funkcí a jejich personálním zajištění je uveřejněn na webové stránce KVK v Liberci (http://www.kvkli.cz/cz/region/regionalnifunkce-r2.html) v každoroční Zprávě o výko­nu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje.
Síť knihoven Libereckého kraje
Knihovny Libereckého kraje zřizované krajem, mě­s­­ty a obcemi:
Kromě 33 profesionálních knihoven s 8 pobočkami a 174 knihoven neprofesionálních (s pracovním úvazkem do 15 hod. týdně) s 11 pobočkami, které jsou hlavními příjemci našich služeb, spolupracujeme také s 15 knihovnami se speciálními fondy registrovanými na MK ČR ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. Zveme je na vzdělávací akce, předáváme vybrané informace z elektronických konferencí, na vyžádání poskytujeme metodickou pomoc při zavádění AKS, třídění fondu apod. Přehled knihoven je dostupný na stránce http://www.kvkli.cz/cz/region/adresar-knihoven-r4.html. Pomoc  nabízíme i knihovnám neregistrovaným – zejména školním. Dobrou spolupráci se školními knihovnami navázala např. Městská knihovna v České Lípě, na vyžádání jsou připraveny pomoci školním knihovnám i ostatní pověřené knihovny.
Hlavní okruhy činnosti
Jak již bylo řečeno, základní okruhy činnosti jsou dány výše uvedenými dokumenty a jsou shodné pro všechny knihovny zajišťující regionální funkce. Jejich hlavním pilířem jsou metodické návštěvy a konzultace: osobní kontakt a budování dobrých vztahů s knihovníky a zástupci obcí považujeme za nejdůležitější. Metodická pomoc knihovnám se pak realizuje v řadě různých oblastí – od vedení základních dokumentů přes uspořádání a vybavení knihovny, třídění a značení knihovních fondů až po pomoc při zavádění automatizovaných knihovních systémů a tvorbu webových stránek. Významnou součástí metodické činnosti je i pomoc při zpracování žádostí o dotace z programů určených knihov­nám, z nichž je nejvíce využívaný program VISK 3. Za léta jeho existence se nám podařilo knihovnám pomoci získat prostředky, bez nichž by úroveň technického i softwarového vybavení rozhodně nedosahovala nynější úrovně. V roce 2010 jsme pomohli s projekty v celkové hodnotě 355 000 Kč. Rychlý vývoj v knihovnickém oboru se snažíme přenášet i do našich „malých“ knihoven. Pře­svědčujeme knihovníky (ale hlav­ně starosty obcí) o potřebě zavádění automa­-ti­zovaných knihov­ních systémů důležitých pro odbourání mechanické administrativní práce, on-line katalo­gů pro zvýšení komfortu uživatelů knihoven i jejich propagaci, o významu webových stránek. V současné době jsou všechny profesionální knihov­ny Libereckého kraje automatizované, z neprofe­sionálních zavádí AKS 80 knihoven (46 % z cel­ko­vé­­ho počtu) a věříme, že v letošním roce při­budou další. K tomu směřuje nejen metodická činnost, ale i řada připravovaných vzdělávacích akcí.
Každoročně připravujeme kurzy v obsluze AKS Clavius, který je v našem kraji využíván nejvíce, seznámení se šablonami webů pro malé knihovny a praktické kurzy práce s nejhojněji využívanou šablonou webu pro malé knihovny vytvořenou Knihovnou města Hradec Králové. Do nabídky vzdělávacích akcí zařazujeme literární a odborná knihovnická témata, podle finančních možností organizujeme exkurze do knihoven v Česku, případně i v zahraničí. KVK v Liberci ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci uspořádala již osm roční­ků konference Současnost literatury pro děti a mlá­dež, která svým významem přesahuje hranice kraje a je vždy doprovodným programem Veletrhu dětské knihy v Liberci. Devátý ročník konference proběhl 6.–7. dubna letošního roku.
Hledáme zajímavé formy vzdělávacích akcí; jednou z nich je například již osvědčené a knihovníky oblíbené pořádání zájezdů po knihovnách ve vlastním regionu, které připravuje MěK v České Lípě. Knihovníci se pravidelně scházejí v jednotlivých pověřených nebo v městských knihovnách na po­ra­dách profesionálních knihovníků, svá setkání mají i knihovníci neprofesionálních knihoven. Také pro ně se snažíme připravovat zajímavý program (např. pověřená MěK v Jablonci nad Nisou uspořádala pro knihovníky návštěvu knihovny Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou).
Vedle odborného vzdělávání organizovaného v rámci RF probíhá nepřetržitě i vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií hrazené z prostředků programu VISK 2 Ministerstva kultury ČR. Počítačovou učebnou KVK v Liberci, která disponuje 14 uživatelskými místy, prošly stovky účastníků kurzů ze všech typů knihoven a zvláště v počátečních letech zavádění výpočetní techniky do knihoven byly kurzy základů počítačové gramotnosti často prvním místem, kde se knihovníci s obsluhou PC mohli seznámit.
Statistika knihovnických činností je každoročně se opakující úkol. Plníme jej i my a vedle povinného vložení všech údajů do databáze NIPOS využíváme již od roku 2002 program SVK Hradec Králové StatExcel. Přehled, který tak získáváme, nám umožňuje vydávat Ročenku knihoven Libereckého kraje obsahující nejdůležitější statistické ukazatele za všechny typy knihoven. Zveřejňujeme ji již třetím rokem na stránce http://www.kvkli.cz/cz/region/regionalni-funkce-r2.html a její součástí je i porovnání výsledků činnosti se standardy veřejných knihovnických a informačních služeb.
Aktualizace knihovních fondů – to je nikdy ne­kon­čící úkol, který vyžaduje čas a někdy i přesvědčování knihovníků o jeho nutnosti. Revize knihovních fondů – nezajímavá, ale zákonem uložená povinnost knihoven – je nedílnou součástí RF v našem kraji, stejně jako ve většině ostatních. Pomáháme s ní knihovníkům přímo na místě i při následném zpracování protokolů a všech materiálů s tím souvisejících. Věříme, že s postupující automatiza­cí knihoven bude její provádění snadnější a méně časově náročné.
Jednou z nejvíce knihovníky oceňovaných služeb je půjčování souborů knih z výměnných fondů. Doporučené standardy v rámci kraje trvale překračujeme, žádná z knihoven, která má zájem o větší množství knih, není odmítnuta. A tak nejsou vý­jim­kou knihovny, které si za rok vypůjčí 300 až 400 knih. Je jenom na knihovnících, kolik souborů a kolik svazků si během roku pro své čtenáře vypůjčí a zda nechají výběr knih na metodičce, přijedou si vybrat do pověřené knihovny nebo si knihy objednají podle on-line katalogu. Vedle knih si mohou např. knihovny na Jablonecku půjčit i vybrané tituly časopisů. Výměnné fondy jsou v našem kraji budovány výhradně z prostředků určených na výkon RF a nepociťujeme potřebu systém měnit. Samozřejmostí je, že automatizované knihovny dostávají ke knihám data umožňující okamžité půjčování knih z výměnných fondů prostřednictvím AKS.  

Službou, která má v našem kraji velkou tradici, je nákup a zpracování knih z prostředků obcí. V okresech Česká Lípa, Liberec a Jablonec nad Nisou poměrně vysoké procento obcí financuje nákup knih do kmenového knihovního fondu knihoven a využívá k tomu námi nabízenou službu. Obcím přináší úspory v podobě průměrného 28% rabatu na nákup knih a úsporu nákladů na pořízení materiálu na označení a zabalení knih, zároveň je zajištěna základní profilace fondů a vysoká úroveň odborného zpracování. Automatizovaným knihovnám jsou dodávána data ke knihám, neautomatizovaným katalogizační a knižní lístky ke každému dodanému titulu. K poskytované službě patří i rozvoz knih do jednotlivých knihoven. V roce 2009 byla tato služba poskytnuta 134 knihovnám, do nichž bylo nakoupeno a zpracováno 10 952 svazků knih za 1 755 424 Kč (bez rabatu). Služba nákup a zpracování fondu z prostředků obcí je admini­stra­tivně velmi náročná (smlouvy o nákupu a zpracování knih s obcemi, každoroční dodatky ke smlou­vám, faktury, vyúčtování, sledování zůstatků atd.), považujeme ji však za velmi významnou. Personální i finanční náročnost nákupu a zpracování knih z prostředků obcí je jednou z příčin, proč (až na jedinou knihovnu) není realizován servis automatizovaných knihovních systémů, na nějž nám od samého počátku systému RF v našem rozpočtu nezbývaly prostředky.
Další činnosti
Nová oblast činnosti krajské metodiky i pověřených knihoven – tvorba a aktualizace webových stránek krajské knihovny i knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí určených pro potřeby knihoven – se v průběhu několika let rozrostla do šíře, která zabírá nemalou část pracovní náplně metodiků.
Webová stránka KVK v Liberci určená knihovnám regionu (http://www.kvkli.cz/cz/region/knihovny-regionu.php) je stále se rozvíjející, průběžně doplňovaný a aktualizovaný soubor informací, odkazů a dokumentů, který by měl obsáhnout všechny oblasti činnosti knihoven a napomáhat tak knihovníkům v jejich práci. Vedle mapy a databáze knihoven vybudované ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje nabízí webová stránka například více než 260 medailonů autorů (průběžně doplňovaných), které mají knihovníkům pomoci při přípravě výstavek knih, k dispozici jsou materiály týkající se statistiky činnosti knihoven včetně elektronického Deníku veřejné knihovny, přehledy vzdělávacích akcí s pozvánkami, elektronickými přihláškami a přehledy přihlášených účastníků, návody k práci s automatizovaným knihovním systémem, plány třídění naučné literatury, informace o projektech na podporu knihoven a spoustu dalších informací.
KVK v Liberci a pověřené knihovny zajišťují pro své knihovny řadu dalších služeb – vydávají metodické materiály, zajišťují realizaci projektu Česká knihovna pro profesionální knihovny kraje, distribuují časopis Světlik, propagační materiály – plakáty, drobné publikace…

Financování výkonu RF v knihovnách Libereckého kraje
Náklady na výkon regionálních funkcí jsou od roku 2005 hrazeny Libereckým krajem prostřednictvím účelové dotace poskytované na základě smluv přímo jednotlivým pověřeným knihovnám a KVK v Liberci. Vývoj financování nejlépe ilustruje níže uvedená tabulka. Schvalování uvedených částek vždy neprobíhalo jednoduše, často mu předcházela složitá jednání a ředitelé pověřených knihoven se nejednou dostávali do velmi složitých si­tua­cí. Nejistota financování regionálních funkcí je proto vnímána velmi negativně a je příčinou rezervovaného přístupu pověřených knihoven k dlouhodobě zavazujícím projektům (např. REKS).
Spolupráce se SKIP
KVK v Liberci a knihovny pověřené výkonem regio­nálních funkcí si vycházejí vstříc i v rámci Liberecké organizace Svazu knihovníku a informačních pracovníků. Náš kraj je malý a knihovníků v něm nepracuje tolik, abychom si mohli dovolit nespolupracovat. Koordinujeme přípravu zájezdů i větších vzdělávacích akcí, spolupráce je pro obě strany výhodná. Dokladem výborné součinnosti SKIP a KVK je mimo jiné i členství krajské metodičky v komisi Vesnice Libereckého kraje roku…, kam ji deleguje právě SKIP, a ředitelky KVK v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové v komisi soutěže vyhlašované SKIP – SKANSKA Městská knihovna roku.  
Projekt Internetizace knihoven v Libereckem kraji
Na začátku roku 2005 začala KVK v Liberci pracovat společně s Agenturou pro regionální rozvoj a s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje na přípravě projektu do Strukturálních fondů Evropské unie. Jeho cílem bylo vybavit menší knihovny kraje moderní výpočetní technikou a základním kancelářským nábytkem. Obce, jejichž knihovny by se do projektu chtěly zapojit, měly následně zajistit připojení této techniky k širokopásmovému internetu. V rámci přípravy projektové dokumentace bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož výsledkem bylo 141 knihoven, které měly o účast v projektu zájem. Dále byly připraveny a rozeslány smlouvy specifikující podmínky účasti v projektu. Na konci března 2005 předložila KVK v Liberci projekt Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové a po jeho schválení příslušnými státními orgány nastal koloběh výběrových řízení na dodavatele výpočetní techniky, kancelářského nábytku a také školení pro knihovníky, jejichž knihovny se do projektu zapojily. Vítězné firmy dodávající počítače a nábytek pak rozvezly zařízení přímo do jednotlivých knihoven, kde jej odborně nainstalovaly. Realizace připojování knihoven k internetu byla průběžně monitorována KVK v Liberci a v případě potřeby byla knihovnám poskytována pomoc při podávání žádostí o připojení knihovny k internetu z projektů zaměřených na internetizaci knihoven. Již na konci roku 2005 se tak mohlo všech 141 knihoven zapojených do projektu pochlubit novou veřejnou stanicí pro přístup k internetu. Součástí stanice je multifunkční zařízení, které plní nejen funkci tiskárny, ale pracuje jako kopírka a scanner. Na začátku roku 2006 bylo všech 141 knihovníků proškoleno v oblasti práce s výpočetní technikou a v otázkách legislativy související s používáním této techniky. Počátkem roku 2006 pak bylo provedeno závěrečné vyúčtování projektu a veškeré dokumenty související s projektem byly předány Centru pro regionální rozvoj do Hradce Krá­lové. Celkové náklady na projekt Internetizace knihoven v Libereckém kraji dosáhly výše 7 460 731 Kč. Z této částky hradily 75 % strukturální fondy ERDF, 10 % činila dotace státního rozpočtu a 15 % dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Po dobu pěti let byl veškerý inventář pořízený v rámci projektu v majetku KVK v Liberci se všemi z toho vyplýva­jícími povinnostmi. V roce 2011 projekt skončí a celé zařízení bude v sou­ladu s partnerskými smlouvami převedeno z majetku KVK v Liberci do majetku obcí (knihoven).
Příprava a zpracování projektu, jeho realizace i zajištění udržitelnosti nebylo jednoduché a znamenalo mnoho práce. Je ale třeba konstatovat, že projekt zásadním způsobem přispěl k zajištění internetizace knihoven Libereckého kraje, položil základ k zahájení automatizace knihoven a přispěl ke zvýšení počítačové gramotnosti knihovníků.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2