Knihovna v Havlíčkově Brodě všemi smysly

HANA LACINOVÁ > lacinova@kkvysociny.cz  
Nejdřív krátké představení
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě je příspěvková organizace zřizovaná Krajským úřadem kraje Vysočina v Jihlavě. Je knihovnou s univerzálním fondem, vytváří a uchovává regionální fond i historický a konzervační, má vlastní digitalizační pracoviště, působí jako centrum meziknihov­ní výpůjční služby. Zpracovává a zpřístupňuje re­gionální informační databáze, je koordinátorem krajského bibliografického systému. Vydává (ve spolupráci s dalšími subjekty) v elektronické podobě Knihovnický zpravodaj Vysočiny http://kzv.kkvysociny.cz/. Pro zlepšení komunikace v síti veřejných knihoven slouží extranet http://extranet.kkvysociny.cz, spolupracuje s Národní knihovnou ČR na tvorbě Souborného katalogu, aktivně přispívá svými bibliografickými záznamy a zároveň využívá zpracovaných bibliografických záznamů. V roce 2009 zahájila KKV přechod z bibliografického formátu UNIMARC na formát MARC 21, který v současné době využívá. Vzdělávání veřejnosti zajišťuje formou Univerzity volného času, v roce 2010 obdr­žela dotaci v programu VISK 3 na projekt Nová generace webového katalogu systému Clavius - OPAC 2.0, od 1. 7. 2009 je provozovatelem Pedagogické knihovny v Havlíčkově Brodě, které poskytuje ve větší míře i praktickou pomoc. Značnou pozornost věnuje práci s handicapovanými čtenáři, o čemž vypovídá následující článek.
Základem je vlídný a osobní přístup
Canisterapie se uskutečnila pro děti 22. 10. 2010 Je poskytování služeb čtenářům se zdravotním handicapem běžné? Nemusíme mít vždy perfektní vybavení, umět znakový jazyk, vlastnit hlasový majáček apod. Samozřejmě všechno jmenované a další přispívá ke spokojenosti čtenářů, ale kde není vlídný a osobní přístup, tam mnoho služeb neprosadíme. Proto se snažíme v Oddělení specia­lizovaných služeb Krajské knihovny Vysočiny najít ten správný postoj ke každému jednotlivému čtenáři a i z jejich reakcí zjišťujeme, že se nám to většinou daří.
Služby oddělení jsou primárně určeny zdravotně znevýhodněným občanům, jako jsou těžce zrakově postižení a nevidomí, neslyšící a nedoslýchaví, mentálně postižení, ale také např. dyslektici a dal­ší, kteří potřebují čerpat informace jiným než běžným způsobem. Základní informace o oddělení jsou dostupné na webové adrese http://www.kkvysociny.cz/modul_sluzby/specializovane.aspx. Uživatelem specializovaných služeb se může stát každý, komu zdravotní stav brání číst knihy v tištěné podobě nebo běžným způsobem a všichni, kteří se problematikou handicapu zabývají ze zájmového nebo profesního hlediska.
Knihovna stále navazuje na činnost, kterou začala cíleně rozvíjet v roce 1997, kdy jsme začali půjčovat zvukové knihy z produkce Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze. Postup­ně se nabídka rozšiřovala o zvukové knihy na CD ve formátu MP3 a další mluvené slovo z komer­čních vydavatelství. Dále půjčujeme knihy v Braillo­vě písmu a filmy pro nevidomé, hybridní knihy, knihy se zkrácenými texty pro neslyšící a děti s po­ru­chami čtení, také časopisy, které jsou vydávané cíleně pro skupiny různě zdravotně postižených nebo odborníky. Představení neslyšících studentů DIFA JAMU z Brna pro 7. a 8. třídy ZŠ „Domluvíme se beze slov?“
Oddělení nabízí využití speciálních počítačových programů, jako je zvětšovač a odečítač obrazovky ZoomText, odečítač Jaws pro zpřístupnění prostředí Windows nevidomým uživatelům, program Bizon pro skenování a zvětšování obrazu. Samo­zřejmostí je přístupná služba internet, asistenční služby u PC, poradenské služby handicapovaným, studentům a pomáhajícím profesím. V půjčovně pro dospělé čtenáře je k dispozici moderní stolní televizní lupa pro slabozraké, která zpřístupní např. novinový článek i těm, kteří si třeba „jenom“ zapomněli brýle.
Organizujeme internetovou korespondenční sou­těž INKOS, která si od počátku kladla za cíl přivést k počítači a také k internetu lidi s postižením, přesvědčit je o tom, že i toto médium jim může ulehčit a zpříjemnit jejich vztah k okolí a přiblížit celý svět. Soutěže se zúčastňují zájemci z celé republiky, čehož si velice vážíme. Slova chvá­ly od nich samotných jsou nám tím správným povzbuzením, že tato aktivita má cenu.
Také budujeme fond odborných publikací, které se z různých pohledů věnují zdravotnímu handicapu. Je využíván hlavně studenty speciální pedagogiky, rodiči postižených dětí nebo pedagogy. Velice se nám tato aktivita osvědčila, protože máme i zpětnou vazbu a můžeme pružněji reagovat na potřeby čtenářů.
Zároveň se snažíme přiblížit svět zdravotně postižených široké veřejnosti nejrůznějšími akce­mi, ke kterým patří mimo jiné knihovnicko-informační lekce pro žáky základních a středních škol, jejichž smyslem je vést žáky a studenty k to­le­rant­nímu, vnímavému a humánnímu přístupu k znevýhodněným lidem. Velice rádi využíváme programu sdružení Slepíši z Tasova - Hele lidi, který hravou formou seznamuje děti se životem nevidomých. Každý rok zveme do knihovny studenty z DIFA JAMU z Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících. Záleží na konkrétní dohodě, pro jaké publikum bude dané představení nebo workshop určený. Máme pouze kladné ohlasy jak od dětí z prvního stupně, tak od těch odrostlejších. Spokojeni odjíždějí i neslyšící studenti, kteří u nás nacházejí pozorné publikum. Dětem je sympatické, že se naučí například prstovou abecedu, případně i nějaký znak a mohou se zeptat na vše, co je zajímá. Abychom dali šanci i dospělým porozumět světu ne­slyšících, organizujeme pro širokou veřejnost kur­zy znakového jazyka pro začátečníky i mírně po­kročilé. V současné době probíhají kurzy přímo s neslyšícím lektorem. Organizujeme i různé přednášky a akce, které jsou přizpůsobené zdravotně postiženým. Například nedávno proběhla Muzikoterapie pro zrakově postižené, při které si účastníci mohli sami vyzkoušet použité přírodní hudební nástroje a využít příjemnou a milou atmosféru, která přispěla ke kýžené relaxaci a pohodě.
Krajská knihovna Vysočiny úzce spolupracuje s místní organizací SONS, s denním stacionářem pro mentálně postižené - Úsvit a s dalšími organizacemi, sdružujícími zdravotně znevýhodněné lidi. Další pracovní styky jsme navázali s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě, Sociálními službami města Havlíčkova Brodu, Tyflo­servisem Jihlava, Tyflocentrem Jihlava a dalšími. I na základě této spolupráce můžeme zajišťovat kvalitní a odpovídající služby.
Cílem našich aktivit je také prohloubení povědomí o druzích zdravotního postižení, podnícení k aktivnímu a humánnímu chování veřejnosti, uvědomění si odpovědnosti k sobě samému i k ostatním. Chceme přispět ke společnému vnímání kultu­ry jako takové i k přiblížení dvou zdánlivě od­dě­lených světů - světa „zdravých“ a světa lidí s handicapem.
Foto archiv knihovny

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2