Uživatelské rozhraní systému Kramerius 4

MARTIN LHOTÁK > lhotak@knav.cz  
LINDA JANSOVÁ > jansova@knav.cz

Systém Kramerius 4 představuje nejnovější verzi systému užívaného v řadě knihoven v ČR ke zpřístupňování digitalizovaného obsahu (periodik a monografií). Na vývoji spolupracují Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní knihov­na České republiky a Moravská zemská knihov­na. Programátorské práce realizuje firma INCAD, spol. s r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Rozvoj open source systému pro zpřístupnění digitálních dokumentů - Kramerius.
Nová verze systému Kramerius byla širší odborné veřejnosti poprvé představena v září 2010 prostřednictvím elektronické konference Knihovna, v říj­nu 2010 pak následoval seminář věnovaný systému.
Systém Kramerius 4 je možné představit z mnoha různých úhlů pohledu, v tomto příspěvku se zaměříme pouze na jeho uživatelské rozhraní. Právě to hraje důležitou roli pro koncového uživatele využívajícího di­gitalizované (popř. v no­vé verzi systému již i původně digitální) dokumenty. Výrazně vylepšené uživatelské rozhraní bylo ostatně i jedním z klíčových požadavků v zadání pro vývojáře nové verze systému.
Uživatelské rozhraní si představíme na příkladu testovací implementace systému na ser­veru Moravské zemské knihovny1.
Vstupní (domácí) stránku uvedené testovací implementace tvoří čtyři hlavní části, jimiž jsou bloky Procházet, Typ dokumentu a Časová osa a soubor tří panelů Nejnovější, Nejžádanější a Informace. V horní části obrazovky má navíc uživatel možnost využít jednoduchého vy­hledávacího pole, pokročilého vyhledávání nebo se například podívat do nápovědy (obr. 1).
Obr. 1 Domácí stránka demoverze systému Kramerius 4 (Zdroj: [1])
V bloku Procházet může uživatel napsat dotaz do vyhledávacího pole označeného jako Hlavní název nebo do pole Autor. Vždy stačí, aby plánovaný dotaz pouze začal psát, neboť u obou polí funguje tzv. našeptávání. Znamená to, že poté, co uživatel napíše do vyhledávacího pole jeden znak, systém začne zobrazovat možná dokončení dotazu. Díky tomu získá uživatel velmi dobrou představu o výsledku dotazu již v průběhu jeho zadávání, resp. dotaz ani nemusí odeslat, postačí provedení výběru nabízeného výsledku. Je tím značně zvýšen uživatelský komfort, neboť odpadá nutnost kontrolovat znění dotazu, popř. opravovat překlepy v jeho znění. Využije-li uživatel funkci našeptávání, má jistotu, že vždy nalezne alespoň jeden dokument, popř. údaje o něm.
V bloku Typ dokumentu si uživatel může zvolit typ dokumentu, o který má zájem. Kromě dokumentů obvyklých u starší verze systému Kramerius, tj. monografií a periodik, mohou být zahrnuty i další typy.
Blok Časová osa je pak určen k interaktivnímu výběru dokumentů podle času. Je možné pracovat jak s časovou osou reprezentující celou digitální knihovnu, tak s její částí, kterou je možné vymezit pomocí počátečního a koncového roku. Zvláště v případě periodik je výhodná skutečnost, že zadá-li uživatel roky tvořící podmnožinu let zpřístupněných v digitální knihovně, najde mezi zobrazenými výsledky i daný titul periodika.
Panely Nejnovější a Nejžádanější slouží - jak již jejich název napovídá - k zobrazení nejnovějších přírůstků do digitální knihovny a uživateli nejčastěji zobrazovaných dokumentů. Panel Informace je určen k uvedení informací o dané digitální knihovně.
Vyhledávání bez nutnosti specifikovat, zda se jedná o názvové, autorské či jiné údaje nebo například slova z plného textu dokumentu, může uživatel realizovat pomocí zmiňovaného vyhledávacího pole v horní části obrazovky. V případě, že upřednostňuje kompromis mezi vyhledáváním bez jakéhokoliv omezení (tj. včet­ně vyhledávání v plných textech) a vyhledáváním podle autorských a názvových údajů, může využít pokročilé vyhledávání. To nabízí další pole, konkrétně ISBN/ISSN, Název titu­lu, Autor, Rok, MDT a DDT. Zároveň má uživatel možnost zaškrtnout volbu Pouze veřejné dokumenty. Tím se - zejména v případě, kdy digitální knihovnu nevyužívá přímo z fyzického prostoru (resp. počítačové sítě) knihovny či ji­né instituce, která ji provozuje - vyhne si­tuaci, kdy si z autorskoprávních důvodů bude o daném dokumentu moci zobrazit pouze metadata (bibliografické údaje), nikoliv již jeho plný text.
Lze tedy shrnout, že rozhraní umožňuje uživateli využít jak prohlížení, tak vyhledávání, resp. kombinaci těchto dvou způsobů hledání informací.
Při zobrazování výsledků vyhledávání nebo při prohlížení může uživatel upřesňovat své požadavky prostřednictvím faset v levé části obrazovky. Například u monografií se jedná o dostupnost, o autory a spoluautory a o jazyk, u periodik pak o dostupnost a o jazyk (obr. 2). Na jednotlivých úrovních dokumentů (například na úrovni ročníku nebo čísla u periodik) je rovněž možné realizovat vyhledávání, vždy však záleží na kvalitě OCR (optical character recognition) předlohy.
Obr. 2 Zobrazení výsledků při prohlížení podle typu dokumentu (Zdroj: [1, Typ dokumentu - Periodika])
Co se týká zobrazení výsledků vyhledávání či prohlížení, lze si jednotlivé digitalizované strán­ky (nebo obecně jakékoliv dokumenty vložené do systému) přibližovat a oddalovat a díky tomu pracovat se zvětšenou nebo zmenšenou verzí příslušné stránky. Je rovněž mož-né se pomocí šipek pohybovat zpět a vpřed v celém dokumentu, tj. dokumentem listovat. K pře­cházení mezi jednotlivými stránkami lze také využít náhledy zobrazené ve filmovém pásu v horní části obrazovky. V pravé části obrazovky jsou zároveň zobrazována metadata vztahující se ke konkrétní digitalizované strán­ce (obr. 3). Pomocí trojúhelníkových šipek u názvů jednotlivých metadatových prvků si rovněž lze vybrat a následně nechat zobrazit další digitalizované stránky. Šipky zcela vpravo pak slouží k zobrazení nabídky dalších funkcí - kromě zobrazení metadat v samostatném okně se jedná o možnost zobrazení persistentního (trvalého) URL, které uživatelé ocení v oka­mžiku, kdy chtějí mít jistotu, že jinému uživateli bude po zadání odkazu zobrazen tentýž dokument, dále o možnost vygenerovat si z jednotlivých stránek jeden vícestránkový dokument ve formátu PDF či zobrazit si metadata v tzv. kontejnerovém formátu METS (Metadata Encoding and Transmission Standard).
Obr. 3 Zobrazení digitalizovaného dokumentu na příkladu titulní stránky časopisu Světozor (Zdroj: [1, periodikum Světozor])
Má-li uživatel zájem o zobrazení konkrétní digitalizované stránky v prostoru celého okna internetového prohlížeče, potom stačí kliknout na symbol čtverečku se šipkou (tentýž symbol slouží i pro návrat do původního zobrazení). Jako užitečná se jeví i kombinace s celoobrazovkovým režimem zobrazení okna prohlížeče.
Systém Kramerius nově podporuje formáty JPEG2000 a dvouvrstvé PDF, lze použít také formáty DjVu a JPEG. V rámci vývoje byla ještě doplněna funkce umožňující zvýraznění vyhledávaných termínů v zobrazeném dokumentu (ve formátu dvouvrstvé PDF).
V případě, že uživatel nemá z autorskoprávních důvodů možnost si daný dokument prohlédnout, zobrazí se mu - podobně jako u předchozí verze systému - příslušné upozornění.
Pro zájemce o podrobnější informace o systému Kramerius 4 doplňujeme, že jsou k dis­pozici ve zprávě ze semináře publikované v časopise Ikaros2, najdete je rovněž v prezentaci z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 20103. Aktuální vývoj je možné sledovat na platformě Google Code4. Jejím prostřednictvím jsou také zveřejňovány aktualizované verze systému.
ODKAZY:
1 Kramerius 4: digitální knihovna [online]. [cit. 2011-03-05]. Oficiální demoverze systému Kramerius 4 na serveru Moravské zemské knihovny. Dostupné na World Wide Web: <http://krameriusdemo.mzk.cz:8080/search/>.
2 JANSOVÁ, Linda. 2010. Zpráva ze semináře Kramerius 4. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 2011-03-05]. Dostupné na www: <http://www.ikaros.cz/node/6420>. URN-NBN:cz-ik6420. ISSN 1212-5075.
3 LHOTÁK, Martin. 2010. Kramerius 4 - nová generace systému pro digitální knihovnu. In 11. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010 [online]. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2010 [cit. 2011-02-25]. Dostupné na www: <http://skip.nkp.cz/KeStazeni/Archivy10/den2/Lhotak.ppt>.
4 kramerius [online]. [cit. 2011-02-25]. Project Hosting on Google Code. Dostupné na www: <http://code.google.com/p/kramerius/>.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2