REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

DNES SE PŘEDSTAVUJE kraj Hlavní město Praha
DAGMAR VOLENCOVÁ > volencod@mlp.cz  
Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 14. největší město Evropské unie. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě v nadmořské výšce maximálně 399 metrů, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Tvoří politické, hospodářské, vědecko-výzkumné a kulturní centrum státu s bohatým historickým a kulturním dědictvím. Rozkládá se na území téměř pět set kilometrů čtverečních, je složené z 22 správních obvodů a 112 katastrálních území.
Do dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století. Coby historická metropole Čech byla v minulosti sídelním městem českých knížat a králů, římsko-německých císařů a hlavním městem Československa. V současnosti tu žije přibližně 1 300 000 obyvatel.
Regionální funkce v kraji Hlavní město Praha
Městská knihovna v Praze (MKP) si stejně jako všech­ny ostatní krajské a pověřené knihovny v příštím roce připomene deset let od poskytování a plně­ní regionálních funkcí, jak jí ukládá zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a v souladu s Programem podpory zajištění regionálních funkcí knihoven. Regionální knihovnické služby v Praze navazují na poměrně dlouhou tradici, neboť vzájemná spolupráce pražských veřejných knihoven a metodická a odborná pomoc MKP ostatním veřejným knihovnám se datuje od konce šedesátých let 20. století, kdy byly k Praze připojeny další obce se samostatnými veřejnými knihovnami.
Kraj Hlavní město Praha (dále kraj Praha) má svá výrazná specifika, i pokud jde o místní veřejné knihovny, tzn. základní knihovny ve smyslu paragrafů 3 a 12 zákona č. 257/2011 Sb., kterých se plnění regionální funkce ze strany MKP týká. Opro­ti jiným krajům se situace liší v tom, že veřejné knihovnické a informační služby poskytuje jednak Městská knihovna v Praze se sítí svých 42 poboček, 39 místních veřejných knihoven (základních) a další specializované knihovny.
Zřizovatelem Městské knihovny v Praze - obec­ní i krajské zároveň - je Hlavní město Praha, tj. současně kraj Praha, což je stěžejní kompetenční odlišnost oproti ostatním krajským knihovnám, které jsou zřizovány krajem, přestože někde plní i funkci městské knihovny. Ostatní základní pražské veřej­né knihovny jsou knihovnami jediné obce kraje. V kraji Praha chybí mezičlánek běžný v ostatních krajích, tedy knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí (všech nebo jen některých) v určitém regionu menším než kraj. Jedná se o městské, dří­ve bývalé okresní knihovny. V Praze můžeme hovořit o přímém vztahu krajské knihovny k základním knihovnám, místním veřejným knihovnám, které jsou příjemci regionálních služeb.
Městská knihovna v Praze začala od ledna 2002 plnit regionální funkci pro 37 místních veřejných knihoven (MVK), z toho bylo 20 profesionalizovaných, 17 s dobrovolným pracovníkem. V současné době obsluhuje 39 MVK (21 knihoven profesionalizovaných, 17 s dobrovolným pracovníkem a Knihovnu Cesty domů, veřejnou knihovnu s knihovním fondem zaměřeným na oblast hospicové péče a palia­tivní medicíny, o kterou „pečujeme“ od roku 2006). Všechny námi obsluhované knihovny jsou zaevidovány u Ministerstva kultury ČR jako knihovny základní a jsou zřizovány jednotlivými městskými částmi hlavního města Prahy a hospicovým občanským sdružením Cesta domů.
Městská knihovna v Praze pomáhá místním veřejným knihovnám především:
• v zajištění a udržení dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech částech hl. města Prahy, dosažení srovnatelných standardů v těchto službách jak mezi místními knihovnami jednotlivých pražských městských částí, tak mezi nimi a knihovní sítí MKP;
• v efektivním využívání veřejných finančních prostředků účelnou koordinací v knihovnických službách i v odborné činnosti;
• v technologickém rozvoji v souladu s informačními potřebami uživatelů knihoven, tj. průběžně pomáhá k jejich přeměně v moderní knihovny se standardy služeb na úrovni automatizovaných poboček MKP;
• v kvalifikačním rozvoji pracovníků pomocí programů celoživotního vzdělávání knihovníků, jde především o kurzy informačních a komunikačních technologií (základní počítačová gramotnost), rekvalifikační knihovnické kurzy v Národní knihovně ČR, o semináře a přednášky; nedílnou součástí jsou také odborné exkurze do vybraných pražských místních knihoven a do poboček MKP i do podnětných knihoven mimopražských;
• při průběžné aktualizaci knihovního fondu, ze­jména při přechodu místních knihoven na automatizovaný provoz knihovnických agend;
• při zpracování statistiky jejich knihovnické činnosti, každoročně sumarizuje krajskou statistiku knihovnických činností pro účely statistických zjišťování v resortu Ministerstva kultury ČR, zajišťuje metodickou pomoc při zpracování ročního výkazu a následně místní knihovny informuje o výsledcích statistického šetření;
• vytváří pro ně výměnné soubory knihovních fon­dů, zajišťuje jejich cirkulaci a distribuci.
Místním veřejným knihovnám na území kraje Praha poskytuje MKP tyto činnosti a služby:
1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory;
2. Statistika knihovnických činností;
3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady;
4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce;
5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů;
6. Pomoc při zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce;
7. Projekt přebudování jedné místní veřejné knihovny na vzorovou moderní knihovnu se standardy služeb na obdobné úrovni jako automatizované pobočky MKP.
1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory
Obsluhovaným knihovnám poskytujeme poradenskou a konzultační činnost, zejména z oblasti veřejného knihovnictví, statistiky knihovnických činností, metodicky pomáháme při revizi a aktualizaci knihovních fondů, poskytujeme rovněž konzultace k problematice automatizování knihovnických agend, modernizaci a celkové či interiérové rekonstrukci knihoven. Při metodických návštěvách si průběžně mapujeme technické podmínky základních knihoven a naší prioritou je, aby celá síť profesionali­zovaných místních knihoven měla plně automa­tizovaný provoz a nabízela kvalitní knihovnické a in­formační služby, což se nám, věříme, podaří do konce roku 2011 naplnit. V síti obsluhovaných knihoven je v současné době celkem 26 místních knihoven s plně automatizovaným provozem (z to­ho je 20 profesionalizovaných, pět s dobrovolným pracovníkem a Knihovna Cesty domů). Ve třech obsluhovaných knihovnách probíhá příprava na automatizovaný provoz (v jedné profesionalizované a ve dvou s dobrovolným pracovníkem).
Jednou ročně pořádáme pro knihovníky pražských místních knihoven setkání s pracovníky MKP, kteří s nimi v rámci plnění regionální funkce spolupracují a podílejí se na zajišťování konkrétních služeb. Prostřednictvím elektronických prezentací se knihovníci mají možnost seznámit např. s no-vě zrekonstruovanými knihovnami nebo s akcemi, kte­ré knihovny uskutečňují v rámci kulturně-vý­chov­né činnosti, dále s činnostmi a službami po­sky­tovanými MKP obsluhovaným knihovnám za uply­nulé období od ledna do listopadu, podrobně pak s problematikou statistiky a jejího vykazování (roční výkaz o knihovně) a s výměnnými knihovními fondy a jejich využíváním.
2. Poradenská a konzultační činnost, Statistika knihovnických činností
Městská knihovna v Praze za 39 obsluhovaných místních knihoven každoročně shromažďuje, kontroluje a sumarizuje Roční výkaz o knihovně [výkazy KULT (MK) V 12-01] pro Národní informační a poradenské středisko pro místní kulturu (NIPOS). V rámci metodické pomoci při zpracování ročního výkazu o knihovně je pro obsluhované knihovny vytvořena instrukce s pokyny pro správné vyplnění ročních statistických výkazů knihovnické činnosti a podle potřeby nabízeny konzultace. Zpracova-ná a sumarizovaná data jsou knihovnám poskytnuta.
3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Pracovníkům místních veřejných knihoven každoročně nabízíme školení zaměřená na rozvoj kvali­fikace v oblasti práce s informačními a komuni­kačními technologiemi.Kurzy základní počítačové gramotnosti jsou hrazeny z finančních prostředků programu VISK 2. Kromě těchto kurzů zveme kolegy rovněž na odborné knihovnické přednášky, semináře a dílny.
Speciálně pro knihovníky obsluhovaných knihoven jsme připravili knihařský seminář a konzultace k automatizovanému knihovnímu systému Clavius. Pravidelně se jeden až dva kolegové z místních knihoven účastní rekvalifikačního kurzu v Národní knihovně ČR, který vždy úspěšně absolvují.
V letech 2002 až 2010 se uskutečnilo celkem 60 odborných exkurzí pro naše zaměstnance i pro kolegy z místních knihoven do nově vybudovaných či rekonstruovaných knihoven v České republice i v síti MKP, ale pravidelně představujeme také zdařilé projekty místních knihoven v regionu Pra­ha, na kterých jsme se také podíleli (metodická pomoc a konzultace, zajištění automatizovaného provozu a výpočetní techniky).
4. Tvorba výměnných knihovních souborů, jejich cirkulace a distribuce
V pololetí roku 2003 bylo rozhodnuto, že MKP za­-č­ne obsluhovaným knihovnám poskytovat výměn­né soubory knih - novou službu v rámci plnění regionálních funkcí - a bude postupně budovat výměnný cirkulační knihovní fond. Vzhledem k to­mu, že se jednalo o zcela novou službu v rámci MKP, bylo zapotřebí zajistit ji materiálně, personálně i metodicky. K funkčnímu provozu této služby bylo třeba zorientovat se v problematice, vytvořit metodiku výpůjček (vlastní program pro evidenci výpůjček a knihovního fondu), začít s akvizicí výměnného knihovního fondu a navázat spolupráci s místními knihovnami.
Výběr titulů pro výměnné soubory je průběžně konzultován s knihovníky jednotlivých místních knihoven, neboť oni znají nejlépe požadavky svých čtenářů. Knihovní fond se za osm let jeho budování rozrostl na více než 11 000 svazků, tudíž i jednotlivé výměnné soubory standardně obsahují několik set titulů. Knihovnám se cirkulační soubor půjčuje na půl roku (s možností prodloužení vybraných titulů). Kolegové z místních knihoven si většinou jez­dí knihy vybírat přímo na pracoviště v Praze--Hostivaři, kde se agendě spojené s výměnnými soubory věnuje jeden pracovník na poloviční úva­zek. Distribuce výměnných souborů je zajišťována služebními auty MKP. Obsluhované knihovny tuto službu přijímají a hodnotí velmi pozitivně, neboť tímto způsobem mohou svým čtenářům a návš­těvníkům nabídnout další tituly kvalitní beletrie a naučné literatury.
5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Během přípravy na automatizovaný provoz veřej­né knihovny se zároveň provádí revize i aktu­ali­za­ce knihovního fondu (vyřazují se především opotřebované a zastaralé knihovní jednotky). Při aktualizaci knihovního fondu pomáhají odborní pracovníci MKP (metodik pro regionální funkce a dal­ší pověřený pracovník).
6. Pomoc při zpracování knihovních fondůpořízených z prostředků obce
Knihovní fond pořízený z prostředků jednotlivých obcí (městských částí), zřizovatelů místních veřejných knihoven, Městská knihovna obsluhovaným knihovnám nezpracovává, místní knihovny si nakupují i zpracovávají knihovní fond samy. Naši odbor­ní pracovníci z oddělení jmenného a věcného zpracování se metodicky podílejí na zajištění kvalitního zpracování knihovního fondu (katalogizace, metodická činnost, lektorování) a každý měsíc připravují pro obsluhované knihovny přehledy aktuální knižní produkce - Novinky naučné literatury a Novinky beletrie pořízené do fondu MKP (včetně anotací a lektorských posudků).
„Novinky“ umožňují kolegům lepší orientaci při vlastní akvizici nových knižních titulů a jsou všem 39 obsluhovaným knihovnám zasílány ve formě přílohy elektronické pošty a knihovny mohou s po­skytnutými přehledy v textovém editoru dále pracovat a využívat je při vlastní akvizici nových knižních titulů.
7. Projekt přebudování jedné místní veřejnéknihovny na vzorovou moderní knihovnu se standardy služeb na obdobné úrovni jako automatizované pobočky MKP
V začátcích našeho plnění regionální funkce jsme stáli před otázkou, jak nejlépe využít finanční prostředky a zároveň účinně napomoci rozvoji pražských místních knihoven. Rozhodli jsme se, že věnujeme zvýšenou pozornost automatizaci knihov­nických agend a výpůjčních procesů. Pouze nej­vět­ší z obsluhovaných místních knihoven (např. Knihovna na Vinohradech, Husova knihovna v Mo­dřa­nech, Místní knihovna Zbraslav) byly v roce 2002 automatizované a pracovaly v automatizovaném knihovním systému LANius. Od roku 2003 jsme začali, nejdříve knihovnám profesionalizovaným, pořizovat automatizovaný knihovní systém Clavius - většinou tzv. doporučený balíček a postupně i další potřebné moduly. V letech 2002 až 2010 jsme vybavili výpočetní technikou (služební počítače a internetová stanice pro veřejnost), tiskárnami a snímači čárových kódů celkem 21 místních veřejných knihoven, z toho 16 profesionalizovaných a pět s dobrovolným knihovníkem.
Infocentrum s knihovnou MČ Praha-Kolovraty (budova) Regionální funkce a jejich náplň významně napomohly rozvoji pražských místních veřejných knihoven a lze říci, že přínosem pro rozvoj místních knihoven je také skutečnost, že pražské městské části jako jejich zřizovatelé chápou podporu knihoven jako nedílnou součást veřejných služeb obce. Místní knihovna zde plní nejenom svoji základní funkci, kterou je zpracovávání, uchovávání a po­sky­tování informací v tištěné i elektronické podo­bě, ale postupně je stále více chápána jako knihov­na komunitní, jako místo setkávání různých vě­kových i zájmových skupin. Místní knihovny se každoroč­ně aktivně zapojovaly a zapojují do celorepublikových akcí (Březen - měsíc Internetu, Týden knihoven, Noc s Andersenem ad.).
Služby poskytované Městskou knihovnou v Pra­ze v rámci plnění regionální funkce jsou obsluhovanými knihovnami i jejich zřizovateli vnímány pozitivně, což nás zavazuje k tomu, abychom se snažili udržet úroveň poskytovaných činností a služeb, hledali další možnosti podpory obsluhovaných knihoven a pokračovali v dosavadní dobré spolupráci.
Naším dlouhodobým cílem je zajištění a udržení dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb na území kraje Praha a dosažení srovnatelných standardů v těchto službách mezi místními knihovnami jednotlivých pražských měst­ských částí, stejně jako mezi nimi a knihovní sítí MKP.
Knihovny v novém Interiér Infocentra s knihovnou MČ Praha-Kolovraty
V období let 2002 až 2010 proběhly celkové rekonstrukce v těchto pražských místních knihovnách: Husova knihovna Modřany, Místní knihovna Zbraslav (obě citelně zasaženy povodní v roce 2002), místní knihovny v Radotíně, Letňanech, Lochkově, Kbelích, Horních Počernicích, Vinoři, Suchdole. Do nových a moderně vybavených prostor se přestěhovala Knihovna na Vinohradech a např. místní veřejné knihovny v městských částech Ďáblice, Koloděje, Petrovice, Újezd nad Lesy, Praha 11 (Chodov). Kompletní rekonstrukce a patrová přístavba Místní knihovny Radotín patří spo­lu s obnovou Husovy knihovny v Modřanech mezi nejzdařilejší stavby (obě byly Městskou knihovnou v Praze nominovány na cenu Knihovna roku).
V roce 2010 proběhla zdařilá interiérová rekonstrukce v Místní knihovně v Praze-Suchdole, která je velmi dobrým příkladem kvalitně fungující komunitní knihovny a ze strany zřizovatele je takto vnímána a podporována. Do centra Městské části Praha 21 se loni přestěhovala Místní knihovna Újezd nad Lesy, která nyní sídlí v moderních prostorách víceúčelového objektu a je pro uživatele mnohem lépe dostupná, má bezbariérový vstup a lepší podmínky pro pořádání kulturně-výchovných akcí. V letošním roce se rozhodla městská část Praha-Nedvězí zrekonstruovat pro místní knihovnu přívětivý a novým mobiliářem vybavený prostor, který se nachází v budově úřadu v centru obce.
Městská knihovna v Praze nominovala na prestižní cenu Ministerstva kultury ČR - Knihovna roku 2009 - Infocentrum s knihovnou v Kolovratech (v kategorii Základní knihovna), které byl udělen diplom MK ČR, což nás velice potěšilo. Infocentrum s knihovnou bylo vybudováno v roce 2002 na místě bývalého hostince. Tehdejší vedení obce v če­le se starostou Ing. Markem Ovečkou mělo šťastnou ruku při výběru architekta. Projekt z dílny Ing. arch. Václava Maška je vskutku nadčasový.
Dnes je Infocentrum důstojným komunitním centrem, kde se pořádají pravidelné výstavy, klu­­bové pořady, přednášky či kurzy. Originální vý­stav­­ní prostor vyhledávají profesionální umělci i nad­šení amatérští tvůrci a rezervují si ho s velkým předstihem. Infocentrum s knihovnou není jen místem zajímavých setkání, ale také jakousi vstupní branou do Kolovrat pro nové obyvatele této městské částí i její návštěvníky.
Foto Blanka Oujezdská


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2