Z KNIHOVEN...

Moravskokrumlovské ohlédnutí za výstavou
MARTINA NOVÁKOVÁ
V úterý 6. září 2011 se v Galerii Kní­žecího domu konala vernisáž výsta­vy ke 120. výročí založení Městské knihovny v Moravském Krum­lo­vě. Pozvání do Moravského Krumlo­va přijala spisovatelka, scenáristka, novinářka a moderátorka Halina Paw­lowská, která pokřtila při této příležitosti vydanou knihu Evy Gru­no­vé Knihovna Moravský Krumlov. Au­torka publikace seznámila návš­těvníky s počátky veřejného knihovnictví v Moravském Krumlově, které má dlouhou tradici. Jeho zrod spa­dá do doby vzniku a působení místních čtenářských spolků. Zdejší němečtí vlastenci si koncem 60. let 19. století založili čtenářský spolek Kasino a pro své členy provozovali spolkovou knihovnu. Uvědomělí krum­lovští Čechové „k lásce ku čtení, aby té soutěži odolali“ v roce 1871 za­lo­žili obdobně koncipovaný spolekBeseda. Nejširší veřejnosti byly obě spolkové knihovny zpřístupněny v prů­běhu roku 1891. Na letošní rok tedy připadá 120. výročí veřejného půjčování knih v Moravském Krumlově.
Vedoucí knihovny Martina Nováková seznámila přítomné s tematickým zaměřením výstavy, která pojednávala nejen o historii a současnosti knihovny, ale zároveň zachytila širokou paletu akcí pořádaných knihovnou pro všechny věkové ka­te­gorie. Velice oblíbené jsou literární kavárny věnované různým osobnostem, besedy, cestopisné přednášky, promítání a autorská čtení. Velikonoční a předvánoční poetické čtení s pásmem koled pro klienty Domu s pečovatelskou službou, ukázky paličko­vá­­ní, putovní výstavy knižních záložek, výstavky prací čtenářského kroužku, Noc s Andersenem, projek­ty Škola naruby a Celé Česko čte dětem, pasování prvňáčků na čtenáře, literární a výtvarné dílničky pro školy, čtenářské ankety, fotografické výstavy, prodejní výstavy knih a další akce - to vše svědčí o nemalé píli knihovnic.
Knihovna také navázala spolupráci s TyfloCentrem - organizací pro zrakově postižené občany a pořádá pro ně cestopisné besedy a povídání J. Puchegger-Chadalíkové a A. Má­dera s haptickým charakterem. Společnou akcí obou organizací je Svět zrakově postižených - školy i veřejnost mají možnost nejen se seznámit s činností TyfloCentra, ale vyzkoušet si i společenské hry pro nevidomé, chůzi s klapkami na očích a s bílou holí, prohlédnout si knihy v Brailově písmu a pomůcky usnadňující zrakově postiženým lidem život.
Na výstavě bylo možné zhlédnout exponáty na téma Kniha 100x jinakod moravskokrumlovských výtvarníků a fotografů, zaujaly i knižní tituly místních autorů, netradiční záložky čtenářů, které si zapomínají ve vypůjčených knihách či knihovnické perličky. Knihy vydané před více než 100 lety, které na výstavu zapůjčila pracovnice místního muzea Hana Prymusová, měly také neobyčejné kouzlo. Ředitel městského kulturního střediska Bořivoj Švéda představil na vernisáži logo knihov­ny, jehož autorem je ilustrátor Jiří Fixl. Starosta města Tomáš Třetina ocenil práci moravskokrumlovských knihovnic a zakončil ji slovy Ludvíka Vaculíka: „Žádná baba není více, nežli česká knihovnice.“ A ty naše krumlovské obzvlášť. Vernisáž byla zakončena prodejem knih a autogra­miádou Haliny Pawlowské.
Nejen děti mají rády večerníčky… 
MARIE VALENTOVÁ
O tom se již druhým rokem přesvědčujeme v chodovské knihovně. Loni jsme se inspirovali Večerníčky na kamenech, které pořádá Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm. Zaujalo nás hlavně to, že se nekonají v knihovně, ale venku. Rozhodli jsme se, že to také zkusíme. Děti milují divadlo a pohádky a rodiče jsou zase rádi, když jsou děti „na vzduchu“. O místu konání jsme nemuseli dlouho přemýšlet, za knihovnou máme park, tak proč ho nevy­užít… Ale ouha, akorát před prázdninami začala jeho rekonstrukce. Co teď? Jako správní knihovníci jsme si poradili a změnili Večerníčky v parku na Večerníčky na ulici, místo za knihovnou budeme hrát před ní, vzduch prostě bude. Bohužel ani to nám nebylo přáno, tentokrát za to mohlo počasí, takže jsme nakonec „skončili“ v podkroví knihovny. Ale ani to nás neodradilo a čile jsme se pustili do výroby kostýmů, vymýšlení scénářů a vybírání pohádek.
O tom, že nakonec vše dobře dopadlo, přesně jako v pohádkách, nás přesvědčila vysoká návštěvnost a obliba, kterou si Večerníčky získaly. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli zařadit Večerníčky k pravidelným prázdninovým akcím a pořádat je každý rok. Takže i letos se mohly děti těšit na své oblíbené pohádky. Tentokrát to už také byly doopravdy Večerníčky v parku, protože jsme měli k dispozici zrekonstruovaný Městský park a kupodivu nám přálo i počasí. Také jsme již nemuseli vyrábět kostýmy, což jsme si vynahradili výrobou kulis a loutek. Proč si nepřidělat práci, že? :-) Odměnou za hodiny malování, vymalovávání a stříhání nám byly úsměvy a spokojenost dětí i dospělých, a to nejen těch, kteří se přišli na Večerníčky podívat, ale i kolemjdoucích, které jsme svým „uměním“ upoutali. A protože se prázdniny s pohádkami stávají v Cho­dově tradicí, tak jsme se s nimi také pohádkově rozloučili akcí Knihovna v parku aneb Pohádkové rozloučení s prázdninami, ale o tom zase někdy příště.
Foto archiv knihovny
Týden knihoven ve frýdlantské knihovně
VĚRA KOŽUCHOVÁ
Městská knihovna ve Frýdlantu nad Ostravicí uspořádala v měsíci říjnu slavnostní akt Pasování na čtenáře, kterého se zúčastnilo 80 dětí ze Základní školy T. G. Masaryka a ZŠ Komenského. Akce se uskutečnila v rám­ci celostátního Týdne knihoven.
Před slavnostním činem si pracov­nice knihovny vyzkoušela děti, jak se naučily číst. Z „kouzelného“ klobouku si každé dítě vytáhlo kartičku s textem z pohádky, který přečetlo, a k ukázce muselo přiřadit obrázek na magnetické tabuli. Tím děti ukázaly jak umějí číst, vnímat přečtený text a že znají pohádkové postavy.
Následovalo slavnostní pasování na rytíře Řádu čtenářského. Jako dárek dostaly všechny děti „kartič­ku“, která je opravňuje k registraci do knihovny zdarma do konce roku a také pro rok 2012. Musejí poté přijít do knihovny s rodiči, kteří podepíší konkrétní přihlášku, protože nesou za děti a jimi vypůjčené knihy zodpovědnost. Děti obdržely k této slavnostní akci Pamětní list a dále drobné dárky - Čtenářský pas, do kterého si budou zapisovat knihy, které přečetly, záložky do knihy a malou sladkost. Poté děti složily Čtenářský slib rytířů Řádu čtenářské­ho, který potvrdily slovem „slibu­ji“. Děti ze Základní školy T. G. Masaryka byly navíc slavnostně opásány šer­pami, které zhotovily paní učitelky.
Akce byla úspěšná, líbila se dětem i jejich učitelkám. Také my jsme byli spokojeni a měli jsme dobrý pocit z odvedené práce. Věříme, že tato akce přitáhne děti ke čtení a do knihovny přibudou noví malí čtenáři.
Další aktivity knihovny konané u příležitosti Týdne knihoven od 3. do 9. října 2011:
o amnestie pro zapomnětlivé čte­ná­­ře - amnestii na vrácení knih využilo 14 čtenářů,
o registrace nových čtenářů zda­r­ma - zaregistrovalo se 17 dospělých a pět dětí, dále byli zaregistrováni malí čtenáři z Řádu čte­nářských rytířů,
o neposílaly se upomínky,
o prodej vyřazených knih za 3 Kč/1 sv. - prodalo se 24 svazků,
o výstava knih k dvoustému výročí Karla Jaromíra Erbena,
o výstavka knih Václava Čtvrtka.
Třetí ročník Salonu blanenských fotografů
PAVEL SVOBODA
Každé dva roky organizuje Městská knihovna Blansko Salon blanenských fotografů. Letošní zájem o vysta­vo­vá­ní fotografických úlovků byl oprav­du mimořádný. U mnohých tato akce vyvolala „chuť jít fotografovat“, což lze považovat za vůbec největší pozitivum Salonu. Tentokrát se představilo dvacet pět fotografů, jejichž zálibou či profesí je pokus o zachycení světa kolem nás prostřednictvím objektivu. Autoři ne­byli tematicky nijak omezováni a výstava byla žánrově i obsahově velmi rozmanitá. Díky zastoupení fotografů všech věkových skupin byl prezentován zajímavý průřez fo­to­gra­fic­kými náměty, technikami i tren­dy. Snímky diváka zavedly nejen do exotických zemí nebo české krajiny, ale i do říše zvířat a rostlin. Nechyběla ani portrétní fotografie, záběry z folklorních slavností či po­hledy na umělecká řemesla. Třetí ročník Salonu blanenských fotografů byl slavnostně zahájen v pátek 7. října starostou města Blanska Ing. Lubomírem Toufarem a k prohlédnutí byl do 30. října 2011.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2