VÍTE, CO JE KIDD? Minulost a současnost knihovny Sušice

ANNA JEŽKOVÁ > region@mksusice.cz
Základ k obecní knihovně v Sušici položil spisovatel a národovec J. A. Gabriel již roku 1843, kdy byla z jeho popudu založena knihovna obecné školy. První veřejná čítárna pak vznikla v roce 1883 a působila ve městě společně s celou řadou spolkových knihoven. V roce 1914, po jejich sloučení, vznikla veřejná knihovna s názvem Lidová knihov­na a čítárna Husova, jejíž udržování převzala obec. Když vyšel v roce 1919 zákon o veřejných knihovnách, měla sušická knihovna již 1639 svazků v hodnotě asi 40 000 korun.
V dalších letech prošla knihovna velmi pestrým vývojem. Jen historie jejího stěhování by vydala na samostatný článek. Smutnou kapitolou jsou její osudy za druhé světové války. Jen díky mimořádnému úsilí, obětavosti a osobní statečnosti zasloužilého učitele, básníka a dlouholetého knihovníka Jana Jáši přečkal knihovní fond toto období, uchovaly se cenné české tisky a knihovna mohla ihned po válce začít opět sloužit veřejnosti. Ani v dalším období se ale nevyhnula několikerému stěhování - až v roce 1992 zakotvila ve svém současném působišti, v budově bývalé nemocnice v ulici Na Vršku. Zřizovatelem Městské knihovny bylo nejprve Měs­to Sušice, v období let 1978až 1991 Okresní knihovna v Klatovech, pak opět Město Sušice a od roku 1993 je provozovatelem knihovny Městské kulturní středisko v Sušici.
Činnost knihovny prošla dlouhým vývojem jako knihovna sama, a dnes je moderním pracovištěm poskytujícím své služby v pěti odděleních s plně automatizovaným provozem, veřejně přístupným internetem a bohatým knihovním fondem.
Oddělení pro dospělé čtenáře zahrnuje půjčovnu beletrie, naučné a cizojazyčné literatury, bibliograficko-informační službu, meziknihovní výpůjční službu a zajišťuje kulturně výchovnou činnost, nejvíce exkurze a besedy.
Oddělení pro děti a mládež nabízí půjčování beletrie, naučné literatury a periodik, bibliograficko-informační službu a kulturně výchovnou činnost v podobě exkurzí a besed.
Čítárna a studovna soustřeďuje čítárnu a půjčovnu periodik, studovnu prezenčního knihovního fondu, bibliografickou a faktografickou informační službu a využití elektronických médií včetně veřejně přístupného internetu.
Oddělení vedení knihovny zabezpečuje organizační činnost, plánování a hodnocení činnosti pro potřeby vedení MKS, statistiku a výkaznictví pro krajské a celostátní oborové přehledy, návrhy rozpočtu knihovny a sledování jeho čerpání, hospodaření knihovny, zpracování projektů na granty a jejich realizaci a celkovou organizaci regionální činnosti.
Oddělní pro regionální činnost zajišťuje budování výměnného fondu od jeho nákupu po zpracování, výměnu knižních souborů, metodickou a školící činnost, statistickou a rozborovou činnost, svolává aktivy knihovníků.
Pověření výkonem regionálních funkcí pro oblast Sušicka
Ještě před rokem 2002, před reorganizací státní správy a samosprávy a před vznikem krajů a měst s rozšířenou působností, vykonávala městská knihovna regionální činnost pro obecní knihovny ve svém okolí na základě uzavřených smluv s dvanácti obecními úřady v 19 knihovnách. Provoz regionu byl financován ze sdružených prostředků (nákup materiálů, tiskopisů, doprava), odměny knihovníků a nákup periodik si zajišťovaly obecní úřady samy. V roce 2002 byla knihovna v Sušici pověřena výkonem regionálních funkcí pro obce, které patří do správního obvodu Města Sušice. Knihovny v Hartmanicích, Žichovicích, Velharticích a Kašperských Horách mají profesionální statut, ostatních 22 knihoven pracuje s dobrovolnými pracovníky. Sériemi článků v Sušických novinách jsme chtěli seznámit širší veřejnost s nedoceněnou prací těchto knihovníků a také zviditelnit jejich pracoviště. S osobností knihovníka stoupá ne­bo klesá činnost každé knihovny a s jejich odchodem obvykle zaniká i celá knihovna. Články se setkaly s dobrým ohlasem a pro některé obyvatele jednotlivých vesnic to bylo i první setkání s jejich knihovnou.
KNIHOVNA HARTMANICE
Při vstupu do hartmanické knihovny návštěvníka s úsměvem přivítá knihovnice Dana Reindlová. Knihovna patří mezi profesionální a v Hartmanicích se nedá minout, sídlí v budově na rohu horního náměstí společně s informačním centrem. Stálý fond knihovny tvoří přibližně 6000 titulů. Nabídka obsahuje pro každého něco - romány pro ženy, cestopisy, kuchařky, pohádky i dívčí román­ky. Zájemci si mohou zapůjčit časopisy s různou tematikou, např. Květy, 100+1, Dívku, Čtyřlístek, Svět kuchyní, Svět koupelen, Burdu nebo Svět psů. Knihovna si svůj fond doplňuje sama, ale občas využije výměnných souborů z Městské knihovny v Sušici. Knihovnu tvoří velká prostorná místnost s různými zákoutími, kde si v klidu nikým nerušeni mohou čtenáři vybrat svoji oblíbenou knihu. Samozřejmostí jsou počítače s veřejně přístupným internetem, který využívají hlavně studenti a turisté, v průběhu roku jej vyhledá kolem tisícovky zájemců. Mezi další nabízené služby patří mezi­knihovní výpůjční služba. Během roku si cestu do knihovny najde přes 2700 návštěvníků, kteří si vypůjčí zhruba 6000 titulů. Knihovna je pro čtenáře a ostatní zájemce otevřena každý den, kromě neděle a pondělí.
KNIHOVNA VELHARTICE
Knihovna ve Velharticích je jednou ze čtyř profesio­nálních knihoven našeho obvodu. Nemusí se hledat dlouho, návštěvníci ji míjejí při cestě na velhartický hrad. Sídlí přímo v budově obecního úřa­du. Velhartická knihovna má vlastní bohatý fond, který čítá téměř 9000 svazků všech možných žán­rů. Kromě knih nabízí k vypůjčení také šest titulů časopisů a samozřejmě veřejně přístupný internet. Otevřeno má každý den, kromě čtvrtka.
KNIHOVNA ŽICHOVICE
Knihovna v Žichovicích je profesionální knihovnou. Její dobrou duší je Jaroslava Miková, která se stará o všechny záležitosti nejen v knihovně, ale i kolem ní - a že jich v době rekonstrukce celé budovy obecního úřadu opravdu není málo! Změně dispozic a stěhování se nevyhnula ani knihovna, která je v budově umístěna, ale výsledek - i když v současné době ještě není všechno tak, jak by si paní Miková přála a představovala - je velkým příslibem. Půjčovna září pastelovými barvami, nové regály jsou zaplněny knihami, ostrůvky židlí a křesílek zvou ke studiu, četbě nebo jen setkání s kamarády. Internetová místa jsou od půjčovny od­dělena, neruší její chod a jsou k dispozici návš­těvníkům i mimo půjčovní dny. Knihovna v Žichovicích má vlastní bohatý knižní fond, čtenářům nabízí také 29 titulů časopisů, zajišťuje mezi­knihovní výpůjční službu, zapojuje se do celostát-ních projektů. Po celou dobu rekonstrukce i za téměř bo­jových přístupových podmínek nebyl provoz knihov­ny přerušen a paní knihovnice obětavě sloužila svým čtenářům. Roční počet návštěvníků byl i v těchto ztížených podmínkách kolem dvou tisíc, k tomu je třeba připočíst dalších 800 uživatelů internetu a máme jasný důkaz o tom, že knihovna v Žichovicích plní své úkoly víc než dobře. A až bude celá budova zrekonstruovaná, pozveme vás do knihovny znovu, protože si myslíme, že to opravdu bude stát za to.
KNIHOVNA KAŠPERSKÉ HORY
Knihovna v Kašperských Horách patří mezi profesionální a sídlí v budově kašperskohorské radnice. Knihovnice Jarmila Větrovcová a Ludmila Veselá se starají jak o chod knihovny, tak o nákup nových knižních titulů. „Babičky“, jak místní nazývají paní knihovnice, přivítají v knihovně během roku přes 1200 návštěvníků, kteří si mohou vybírat z bohatého fondu knihovny. Najdou zde všechny žánry - od románů po encyklopedie. V nabídce jsou také časopisy, např. Tina, Květy, Receptář nebo si zájemci mohou vyrobit něco pěkného podle časopisu Praktická žena. Nejčastějšími návštěvníky knihov­ny jsou ženy, ale to neplatí jen v Kašperských Horách, tak je tomu ve všech knihovnách. Kdyby náhodou informace v knihách nebyly dostatečné, mohou čtenáři k jejich doplnění využít internetové vyhledávače na veřejně přístupném internetu, který je umístěn v Kulturním a informačním centru v Kašperských Horách.
Regionální služby poskytuje pověřená knihovna Sušice zejména malým obecním knihovnám Čimice, Rabí, Bukovník, Dražovice, Hrádek, Dlouhá Ves, Soběšice, Ostružno, Hlavňovice, Petrovice, Podmokly, Strašín, Rozsedly, Žihobce, Nezdice, Chmelná, Nezamyslice, Bílenice, Budětice, Šimanova knihovně Domova důchodců v Sušici.
Finanční prostředky na regionální funkce
Od roku 2001 jsme usilovali o získání finančních prostředků z celostátně vyhlašovaných grantů VISK, SROP a PIK, ve kterých jsme byli většinou úspěšní. Podařilo se získat finance na přechod automatizovaného knihovního systému v knihovně v Hartmanicích, v letech 2006-2008 byly vyřešeny problémy s připojením k internetu ve všech místních knihovnách našeho obvodu (kromě jed­né). Ne ve všech případech jsme se setkávali se vstřícností a pochopením vedení obcí, ale dobré dílo se podařilo. Město Sušice jako zřizovatel knihovny je regionální činnosti pozitivně nakloněno a nežádá žádnou úhradu nákladů na energie a dopravu. V rámci regionu nám poskytuje zdarma vozidlo k rozvozu výměnných souborů, což je pro naši práci velké plus. Kromě knihoven s profesio­nálním pracovníkem nemá žádná z malých knihoven, až na výjimky, vlastní fond. Výměnný fond je doplňován převážně z dotace na regionální funkce. Celý výměnný fond je uložen v elektronické podobě a veškerá činnost oddělení je plně automatizovaná. Spolupráce se všemi knihovníky v naší oblasti je na dobré úrovni, za což se jim odměňujeme již třetím rokem konanými výjezdními exkurzemi do knihoven, ze kterých můžeme čerpat inspiraci pro další činnost. Byli jsme nadšeni např. výkladem ředitelky Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích, oslovil nás interiér knihovny v Klatovech, Křtětice u Vodňan byly příkladem malé knihovny, který byl velmi blízký všem zúčastněným. V loňském roce jsme si užili krásné prostředí Třeboně i její útulné knihovny a podívali se, jak funguje krajská knihovna v Českých Budějovicích.
KIDD v sušické knihovněPřidělené finanční prostředky na regionální činnost mají sestupnou tendenci, to ale neznamená, že by klesající úroveň měla mít i práce pro region. Budeme se snažit činnost v místních knihovnách zachovat alespoň v současné podobě, protože m­n­o­h-dy je knihovna jediným kulturním zařízením v obci.
Pořád ovšem ještě nevíte, co je to KIDD! Ráda vás s ním seznámím - je to náš KNIHOVNÍ INTELIGENTNÍ (INFORMUJÍCÍ) DOBRÝ DUCH, který nás provází všemi akcemi pro děti v naší knihovně. Pasuje na rytíře slova naše prvňáčky, tančí s „mateřáčky“ na písničky, které si sami zpívají, připravuje pro děti literární soutěže v Sušických novinách a ty nejlepší pak zve na Velký Vánoční Večírek. Dokonce uspořádal svou vlastní tiskovou konferenci, kdy mu děti podávaly záludné otázky. Ale hlavně nám pomáhá získávat děti pro plnění jeho základního hesla: Kdo hodně čte, hodně ví! A to je heslo i pro nás.
A co bude dál?
V loňském roce byl vypracován projekt na městské „multifunkční“ kulturní zařízení, jehož součástí by měla být i knihovna. Realizace stavby je závislá na finančních prostředcích, které se městu podaří získat. Kdy to bude? To zatím neví ani KIDD!
Foto archiv knihovny

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2