Cesta k podpoře čtenářství vede Moravou

HELENA SELUCKÁ detske@kjm.cz
Knihovna Jiřího Mahena v Brně se v roce 2009 stala základnou pro nově vzniklé metodické pracoviště zaměřené na podporu čtenářství dětí a mládeže. Ve svých aktivitách se snaží vytvořit silnou platformu pro pedagogy, knihovníky i samotné žáky, a to jak přípravou besed s autory knih a odborníky na různá témata, tak pořádáním seminářů zaměřených na zpřístupnění zajímavých literárních žánrů pro děti a mládež.
O tom, že je to potřeba, svědčí každodenní praxe v knihovně, kdy máme možnost potkávat se s mladými pedagogy, kteří na otázku, jak může knihovna vzdělávat, uvádějí, že její vzdělávací funkce je naplněna tím, že zprostředkovává fondy, které si uživatelé mohou půjčit…
Proto cokoli, co může ukázat pedagogům, že to tak není, a že nabídka služeb knihoven je mnohem širší a může jim pomoci se nejen zo­rientovat v široké knižní nabídce, ale i v pro­ble­ma­­tických tématech literatury, je přínosem. Důkazem je i samotné založení Centra dětské­ho čtenářství. Za tři roky od svého vzniku se etablovalo na poli podpory čtenářství a stalo se partnerem pro vzdělávací aktivity nejen ve smě­ru k pedagogům a žákům, ale i knihovníkům. Během roku pořádá vždy několik zají­mavých seminářů zaměřených na podporu čtenářství, ale i aktivity pro samotné žáky, např. cizojazyčné čtení, besedy o bezpečnosti na internetu, problematice autorského zákona a dal­ší.
Pedagogům je určena podpora nejen prostřednictvím seminářů, ale také webu Centra dětského čtenářství na adrese http://www.kjm.cz/centrum-detskeho-ctenarstvi. Zde si mo­hou najít zajímavé knižní tipy pro své žáky k jednot­livým školním předmětům nebo podle věku žáků, odkazy na výročí slavných osobností či podněty pro práci s konkrétními tituly literatury pro děti a mládež, které vznikly v rámci předmětu Podpora čtenářství v Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde probíhá jeho výuka každý podzimní semestr.
Součástí činnosti Centra je také prezentace aktivit SKIP KDK studentům některých kateder Pedagogické a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ti mají také možnost absol­vovat v knihovně předmět Práce s dětským čtenářem, v rámci kterého připravují a realizují besedu s žáky. Mají tak příležitost seznámit se blíže s nabídkou knihovny a jejím prostředím. Díky zpětným vazbám, které jim pracovníci Centra i samotní pedagogové zvolených škol poskytují, si sami uvědomují, jak jim knihovny mohou být nápomocné v jejich pedagogické praxi.
Centrum dětského čtenářství se také zapojilo do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, čímž rozšířilo stávající projekt Knihov­ny Jiřího Mahena v Brně Poprvé do školy - Poprvé do knihovny. V rámci něj probíhá celoroční systematická spolupráce s pedagogy místních základních škol. Žáci mají možnost pravidelně sdílet své zkušenosti s prvními knížkami s Královnou knih a zároveň od ní získat doporučení na další tituly, které jsou pro ně vhodné. Na tyto aktivity navazuje cyklus besed pro žáky druhých tříd, který je zaměřený na představení českých autorů a pro žáky třetích tříd o autorech světových.
Tradiční velkou akcí je dubnový seminář, který ve svém názvu nese zkratku Centra dětského čtenářství (CDČ) Chceme dětem číst. Kaž­doročně jej věnujeme přiblížení některé zajímavé národní literatury. V uplynulých třech letech jsme posluchačům semináře představili postupně francouzskou a polskou literaturu pro děti a mládež a jejich autory. Vždy bylo možné se také setkat s kolegy z knihoven dané oblasti a vyměnit si zkušenosti z oboru.
V roce 2011 přivítala knihovna pracovníky Bibliotéky Raczynskich z Poznaně, kteří představili aktivity své knihovny směrem k dětem, mládeži i celým rodinám. V rámci programu bylo možné zhlédnout vizualizaci nové budovy, která se pro knihovnu chystá, a zaměřit se na trendy, jenž budou při rekonstrukci stávající budovy důležité - fondy a služby. Bylo velmi zajímavé seznámit se s fungováním knihovny a podmínkami, ve kterých celá nabídka vzniká a probíhá.
Příspěvek doplnila Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena, která pre­zentovala zajímavé příklady architektonických řešení a nabídky služeb v zahraničních knihovnách. Jako návrat k polské literatuře pro děti a mládež následoval referát Bc. M. Jonasové, ve kterém shrnula polské autory knih, jež vyšly v českém překladu za posledních 20 let. Mezi nejznámější patří v současné době autor detektivních příběhů Zbigniew Nienacki se sérií příběhů s názvem Pan Auťák. Toho mohou znát české děti také z koprodukčního československo-polského filmu Pražské tajemství (režiséra Kazimierza Tarnase, 1988). Její teoretický příspěvek vhodně doplnila Bc. Helena Selucká ukázkou besedy na téma Gapiszon. Jedná se o nejslavnější polskou komiksovou postavičku od Bohdana Butenka, který v roce 2011 oslavil 80. narozeniny.
Druhý den vystoupil Mgr. Radek Malý a před­stavil současnou českou produkci literatury pro děti a mládež, kterou doplnila ukázka studentských projektů na podporu čtenářství zpra­covaných na základě knih Čínské pohádky, Houbeles Pictus P. Maděry, Prahou kráčí lev A. Jež­kové. Všechny programy vznikly v rámci výuky předmětu Podpora čtenářství v Kabine­tu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
Na tento seminář navázaly v roce 2011 ještě dva další. První byl věnován tématu Handicapy v literatuře a jeho lektoři pracovali s tímto námětem různě. Bylo možné vyslechnout si příspěvek PhDr. Mileny Šubrtové z Pedagogické fakulty MU, která shrnula knihy českých autorů, jenž se věnují této problematice a píší pro děti a mládež. Mezi nimi můžete najít např. titul E. Bernardinové Ahoj, bráško! a I. Procház­kové Pět minut před večeří, ale i další.
Dále byly představeny současné projekty zaměřené směrem k uživatelům (čtenářům) se specifickými potřebami: projekt Ruku v ruce, Bibliohelp a Bezbariérová.knihovna.cz. Závěr semináře byl věnován „handicapům“ v méně tradičním smyslu, tedy tomu, co nám všem brá-ní využívat moderní technologie v knihovnách a problematice autorského zákona (prostřednictvím projektu Nástroje.knihovna.cz a Autorské právo.knihovna.cz).
Seminář Literatura pro děti a mládež ve filmu, beseda Deník Anny FrankovDalší odborné akce se věnovaly tématům, která nepatří v českých knihovnách mezi nejběžnější. První seminář nesl název Byl pozdní večer... a byl ukázkou praktických příkladů, jak se v českých knihovnách pracuje s poezií. Uved­la jej svým vystoupením doc. PhDr. Alena Blažejovská, redaktorka Literárně-dramatické redakce Českého rozhlasu Brno, vyučující v ateliéru Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika na Divadelní fakultě JAMU. Představila netradiční pohled na poezii v rozhlase, který může být zajímavým zdrojem inspirace pro knihovnickou práci.
Poslední seminář roku 2011 proběhl v říjnu a věnoval se problematice literatury pro děti a mládež ve filmu. Tedy otázkám, zda-li je čtenářství ohroženo prostředky masové komunikace, nebo mohou-li tyto prostředky čtenářství naopak pomoci. Cílem nebylo odpovědět na tuto otázku, ale nechat každého posluchače, aby si odpověděl sám. Příspěvky byly zaměřené na téma filmové adaptace českých pohádek vs. pohádky autorské, příklady zajímavé animované tvorby, která dosahuje kvalitních literárních hodnot, zajímavě zfilmované tituly a také ukázky besed, ve kterých jsou zdůrazněna filmová zpracování slavných děl literatury pro děti a mládež (J. Verne, J. Rowlingová) nebo jejichž důležitou součástí jsou filmové ukázky (A. Franková, soutěž Videostop).
Autorka tohoto článku, vedoucí Dětské knihov­ny Knihovny Jiřího Mahena v Brně, se v dubnu 2011 stala předsedkyní regionálního Klubka Klubu dětských knihoven SKIP. A i přesto, že vznikaly obavy, že se budou aktivity Centra dětského čtenářství a Klubka překrývat, ukázalo se, že tomu tak není a vzájemně se doplňují.
Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Centrem dětského čtenářství KJM proběhly v roce 2011 dva semináře, které vycházely z potřeb pracovnic regionu. Kromě nich se konaly tři pracovní porady, kde byly vytyčeny náměty na práci Klubka pro rok 2011 a 2012, a na konci června 2011 také netradiční pracovní setkání Proti letní únavě, které se in­spirovalo myšlenkou Noci s Andersenem a zároveň těžilo z klidnějšího režimu knihoven na konci školního roku. Vstupenkou na toto set­kání byla představení vlastních zajímavých besed a sdílení jejich obsahu s ostatními. Přesto, že řada knihovnic přijela v pátek unavena, sdílení zkušeností nám vydrželo až do brzkých ranních hodin.
Seminář Literatura pro děti a mládež ve filmu, ukázka z básně Svatební košileOba semináře, které Klubko v roce 2011 zajišťovalo, proběhly v Knihovně Jiřího Mahena. Brno tedy přivítalo v září seminář Knihovny a mediální svět, který byl věnován využívání audiovizuálních ukázek v různých programech a besedách a otázkám, jež tyto „ukázky“ přinášejí, tedy autorsko-právní problematice, která se váže k práci knihovnic v dětských oddě­leních, ale je přenositelná i na práci v celé knihovně, např. co všechno a jak můžeme stáhnout z internetu, kde nahlásit autorské čtení apod.
Součástí byla opět praktická ukázka besed prostřednictvím prezentací v programu PowerPoint, který knihovnice často využívají. Pro začátečníky v této oblasti byly připraveny tři tematické praktické workshopy, na kterých si účastníci mohli vyzkoušet práci s MS Power-Pointem, s vyhledávačem Google a různé softwarové nástroje dostupné na internetu. Druhý den byl věnován lekcím zaměřeným na roz­víjení informační gramotnosti v knihovnách a zprostředkovaně také představení workshopu k tvor­bě digitálních příběhů.
Knihovny a mediální svět - workshop nastroje.knihovna.czDruhý seminář proběhl v polovině listopadu a zabýval se vymezením širokého literárního spektra práce v dětských odděleních, jak značil jeho samotný název Od prvního čtení k fantasy světům. První den se lektoři zaměřili na problematiku počátků dovednosti čtení u žáků, ukáz­ku poutavých besed pro tuto cílovou skupinu a tipy na zajímavé tituly pro začínající čtenáře. Součástí byla také diskuse tematické kufříky v knihovnách, která přinesla mnoho zajímavých poznatků o tom, jak tyto nové služby jednotlivé knihovny nabízejí a jak jsou využívány. Diskuse měla velký ohlas a motivovala některé posluchačky k tomu, aby se o ně začaly více zajímat.
Další den semináře byl zaměřený na druhou stranu čtenářského zájmu uživatelů dětských oddělení, a to fantasy a sci-fi literaturu. Lektory byli samotní tvůrci a vydavatelé těchto literárních žánrů a ve svých příspěvcích se věnovali nejen vymezení daných žánrů a jejich podskupin, ale i tipům na zajímavé knižní tituly, které by neměly v knihovnách chybět. Teoretické příspěvky doplnila prezentace Míly Lince, jenž představil workshopy na téma fantasy a sci-fi literatura z pohledu tvůrců, které realizuje v Městské knihovně v Praze. V budoucnosti plá­nujeme v seminářích na toto téma pokračovat.
Proto lze také říci, že si aktivity Centra dětského čtenářství a Klubu dětských knihoven nekonkurují, ale společně vytvářejí směr, který nás přibližuje ke čtenářství. A to čtenářství našich dětí, uživatelů, ale i nás samotných. Nikdy přece není pozdě vydat se po neprobádaných cestách literatury pro děti a mládež.
Foto archiv knihovny

Diskuze ke článku "Cesta k podpoře čtenářství vede Moravou "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2