Ohlédnutí za seminářem knihovníků muzeí a galerií v Českém Těšíně

ŠTĚPÁNKA BĚHALOVÁ behalova@mjh.cz
Ve dnech 6.-8. září 2011 se sešli na svém pravidelném, již 35. semináři knihovníci muzeí a galerií, tentokrát v Muzeu Těšínska. Ředitel PaedDr. Zbyšek Ondřeka spolu s knihovnicí Mgr. Gabrielou Chromcovou přivítali stovku knihovníků z celé republiky i milé hosty, mezi nimiž byla zástupkyně Asociace muzeí a galerií ČR Mgr. Irena Chovančíková, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR PhDr. Vít Richter a zástupci ústředních muzejních knihoven. Zahajovací projev přednesla člen­ka exekutivy Asociace muzeí a galerií České republiky Mgr. Irena Chovančíková, která ocenila bohatou činnost komise a zdůraznila její pozi­ci v rámci odborných komisí působících pod AMG ČR.
 Blahopřání PhDr. Jarmile Okrouhlíkové, emeritní předsedkyni komise knihovníků AMG ČRV úvodu semináře popřála předsedkyně komise PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., jménem všech členů komise její emeritní předsedkyni, ředitelce Knihovny Uměleckoprů­myslového mu­­sea PhDr. Jarmile Okrouhlíkové k jejímu významnému životnímu jubileu.
Poté se konala valná hromada, na které byla schválena zpráva předsedkyně komise o činnosti za uplynulý rok. Členové výboru komise přednesli krátké příspěvky o práci v jednotlivých regionech. Odborný program semináře byl rozdělen do tří bloků. Úvodní úterní blok patřil obecným otázkám rozvoje knihoven. Zásadní příspěvek o nově vytvářené Koncepci rozvoje knihoven na období 2011-2014, která navazuje na předchozí koncepci z let 2004-2010 a dokument Státní kulturní politika na léta 2009-2014, přednesl PhDr. Vít Richter, předseda SKIP. PhDr. Jarmila Okrouhlíková ve svém vystoupení reagovala na tuto koncepci a načrtla hlavní oblasti a možnosti spolupráce pro komisi knihovníků AMG ČR i pro jednotlivé muzejní knihovny. Člen výkonného výboru SKIP a vedoucí knihovny Západočeského muzea PhDr. Ila Šedo se soustředil na možnosti spo­lupráce muzejních knihoven se Sdružením knihovníků a informačních pracovníků. PhDr. Zdeněk Bartl z Národní knihovny ČR referátem Projekt Národní autority v prostředí muzeí a galerií - interoperabilita s NK ČR aneb séman­tický web i pro muzea, galerie a archivy motivoval knihovníky muzeí a galerií ke spolupráci při tvorbě autorit. Informace o zásadním projektu - oborové bráně ART přednesly účastníkům se­mi­ná­ře Mgr. Jitka Pelikánová a Bc. Lucie Chrás­­tová z Uměleckoprůmyslového musea. O no­vin­kách ve stěhování Knihovny Národní­ho muzea hovořil její ředitel PhDr. Martin Sekera.
Blok věnovaný digitalizaci v muzejních a ga­lerijních knihovnách připravila kolegyně PhDr. Alena Petruželková z Památníku národního písemnictví. K tématu promluvil za Ministerstvo kultury ČR Bc. Michal Janiš, za Národ­ní knihovnu ČR PhDr. Bohdana Stoklasová, za CITeM Brno Mgr. Zdeněk Lenhart. O projektu Digitální knihovna Moravskoslezského kraje informovala účastníky ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Ing. Lea Prcha­lová. O možnosti prezentovat muzejní fondy prostřednictvím eSbírek a Europeany referovala Mgr. Kateřina Musílková. V panelové diskusi, která následovala, kladli účastníci řadu dotazů, z nichž nabyl na významu především rozdílný způsob chápání pojmu digitalizace mezi muzei a knihovnami.
Středeční odpoledne bylo věnováno sbírkovým fondům v muzejních knihovnách a me­zinárodní spolupráci. Moderovaly jej Mgr. Ga­brie­la Chromcová a PhDr. Jarmila Okrou­­hlíková. Mgr. Lucja Brzezycky a Mgr. Anna Fed­riz­zi-Szostok z polské Knihovny Těšínska přednesly rozsáhlý referát o projektu ochrany tě­šínských historických knihoven a jeho výsledcích. Mgr. Marcin Gabryš z Tschammerovy knihovny referoval o počátcích knihovny evangelického sboru v Těšíně. S možnostmi bádání v bohemikálních tiscích historických knihoven v Těšíně seznámila účastníky PhDr. Anežka Baďurová z Knihovny Akademie věd ČR. O bo­hatých fondech Bibliotéky Čaplovičiany hovořila Mgr. Katarína Ileninová. Kolegyně Mgr. Hana Bartošová z Muzea umění v Olomouci přednesla zajímavý příspěvek o sbírce muzea Kniha 20. století. Výsledek česko-polské spolupráce knihoven - výstavu a katalog Mapy a veduty slezských měst prezentoval na semináři Mgr. Rostislav Krušinský z Vědecké knihovny v Olomouci.

Účastníci odborné exkurze do historických knihoven v Těšíně (Polsko)

V rámci třídenního semináře si jeho účastníci prohlédli Muzeum Těšínska a navštívili Archeopark v Chotěbuzi - Podoboře. Závěreč­ná exkurze byla věnována historickým a muzejním knihovnám v polském Těšíně, které byly rekonstruovány a nově vybaveny v rámci roz­sáh­­lého projektu ochrany těšínských historických knižních fondů.
Letošní seminář nastínil nové trendy a možnosti rozvoje muzejních knihoven, a to především v souvislosti se zmíněnou koncepcí rozvoje knihoven, vývojem internetu a masovou digitalizací publikací. Podpořil také spolupráci komise knihovníků AMG ČR s ostatními knihovnami, Svazem knihovníků a informačních pracovníků, Sdružením knihoven ČR a dalšími kulturními institucemi.
K plynulému průběhu semináře přispěli jeho organizátoři, sponzoři i účastníci, za což všem patří dík. Na závěr chci ještě jednou popřát PhDr. Jarmile Okrouhlíkové k jejímu životnímu jubileu pevné zdraví, spokojenost, optimismus i další impulsy k aktivní práci.

Diskuze ke článku "Ohlédnutí za seminářem knihovníků muzeí a galerií v Českém Těšíně "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2