REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

Dnes se představuje Olomoucký kraj
OLGA CHMELÍČKOVÁ olga.chmelickova@vkol.cz
Olomoucký kraj leží ve střední a severovýchodní části Moravy a zasahuje i do její severnější části. Na východě sousedí sMoravsko- slezským krajem, na jihovýchodě se Zlínským, na jihozápadě s Jihomoravským a na západě s Pardubickým krajem. Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem.
Území kraje tvoří pět okresů: Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník. Na rozloze 5267 km2 žije víc než 641 000 obyvatel. Počtem obyvatel na 1 km2 se kraj přibližuje průměrné hustotě zalidnění za celou ČR (133,2 osob na km2). V kraji je 399 obcí, z toho 13 s rozšířenou působností, status města má 30 obcí. V těchto městech bydlí přibližně 57 procent obyvatel kraje.
Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd (1492 m n. m.). Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Turisty je hojně navštěvovaná Chráněná krajinná oblast Jeseníky s nejrozlehlejším moravským rašeliništěm Rejvíz, s pětačtyřicetimetrovým Vysokým vodopádem, vodní nádrží a elektrárnou Dlouhé Stráně na vrcholu kopce a dalšími přírodními scenériemi. Zajímavé jsou i lužní lesy v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví s mnohými ohroženými druhy rostlin i živočichů, hustě protknutými cyklostezkami. Turisty je navštěvované krajské město Olomouc s druhou největší městskou památkovou rezervací, kde je chráněn rozsáhlý soubor historických, architektonicky a umělecky významných objektů na zachovalém půdorysu středověkého města. Nejvýznamnější památkou v Olomouci je barokní Sloup Nejsvětější Trojice na centrálním náměstí, který byl v roce 2000 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Regionální funkce knihoven v Olomouckém kraji
Funkci krajské knihovny pro Olomoucký kraj vy­ko­nává Vědecká knihovna v Olomouci. Krajská knihovna přenesla výkon regionálních funkcí v jed­notlivých regionech na sedm pověřených knihoven, které kopírují pět okresů v kraji. Jedinou výjimku tvoří region Přerov, kde jsou výkonem regio­nálních funkcí pověřeny Městská knihovna v Přerově, Městská knihovna v Lipníku nad Beč­vou a Městská knihovna v Hranicích. Následující čtyři pověřené knihovny jsou: Knihovna města Olomouce, Městská knihovna v Šumperku, Městská knihovna v Prostějově a Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku.
O zajištění výkonu regionálních funkcí se v Olo­mouckém kraji stará 23 pracovníků. Praxe se v jednotlivých regionech liší, avšak ve většině byl zachován střediskový systém, výjimku tvoří pouze region Prostějovska. Střediskové systé-my navázaly na zavedou tradici z dřívějších let. S pověřenými knihovnami podepisuje na začátku roku Vědecká knihovna v Olomouci smlouvu o přenesení regionálních funkcí, jejímiž přílohami jsou seznamy obsluhovaných knihoven a plán činnosti na konkrétní rok. Nepříjemná je každoroční prodleva od podepsání smluv až k momentu, kdy dostanou knihovny peníze, která je způsobena schvalovacími procesy na krajském úřadě.
Na začátku formování systému regionálních funkcí v Olomouckém kraji bylo pověřených knihoven více, počet se postupem času snížil a ustálil na oněch sedmi knihovnách.
V roce 2011 fungovalo v Olomouckém kraji 491 veřejných knihoven, z toho 45 profesionálních. Počet knihoven v kraji je stabilní a nedochází k výrazným změnám. (Například v roce 2010 byly zrušeny čtyři knihovny.)
Financování regionálních funkcí je zajišťováno z rozpočtu Olomouckého kraje, výše částky se každoročně stanovuje podle počtu obyvatel jednotlivých regionů a počtu obsluhovaných knihoven. I Olomoucký kraj postihlo v důsledku krize snižování rozpočtu na výkon regionálních funkcí, kdy byl rozpočet jednorázově krácen o 900 000 Kč, nyní se drží na stejné výši. Snížení financí se ve všech regionech negativně odrazilo hlavně na nákupu knih do výměnných souborů.
Vědecká knihovna v Olomouci v rámci své krajské funkce zajišťuje metodickou a konzultační činnost, vzdělávání a školení knihovníků, porady a statistiku za kraj. Pověřené knihovny k těmto službám dále zajišťují nákup knih do výměnných souborů a jejich cirkulaci po knihovnách, nákup a zpracování knih z prostředků obcí, pomoc při revizi a mnoho dalších činností, které pomáhají obecním knihovnám při jejich práci.
Zavedení internetu do knihoven v kraji bylo podpořeno Projektem internetizace knihoven (PIK), který byl v Olomouckém kraji rozšířen o projekt Internetizace knihoven v Olomouckém kraji, díky němuž byla do knihoven zakoupena výpočetní technika. Vědecká knihovna v Olomouci byla v tomto projektu partner, který zajišťoval proškolení knihovníků v počítačové gramotnosti. Pořízený majetek byl po pěti letech provozu pře­veden na dotčené obce jako provozovatele knihoven.
Díky práci metodiků pověřených knihoven jsou i do obecních knihoven zaváděny automatizované knihovní systémy a postupně každý rok přibývají nové. Metodici spolupracují se zřizovateli, vysvětlují a pomáhají se zpracováním grantových žádostí z programu VISK 3.
Za poslední léta v kraji také narůstá počet kniho­ven, které mají svou vlastní webovou stránku. K tomu často využívají Šablonu webu pro malé knihovny. I za tím je kus práce metodiků, kteří obecním knihovnám pomáhají a dělají školení práce s webem. Dobrým příkladem z praxe je využití této šablony metodickým oddělením v Prostějově, které si založilo své vlastní stránky, kde svůj region informuje o novinkách a akcích, ale hlavně ukazuje, jak taková webová stránka může vypadat, co vše se s ní dá dělat. Na nových internetových stránkách pracovala i Vědecká knihov­na v Olomouci, která v roce 2009 zvítězila v soutěži Biblioweb. Na stránkách krajské knihovny je k dispozici databáze všech knihoven v kraji, která je neustále aktualizována.
Vzdělávání knihovníků
Zlata Houšková přednáší ve Vědecké knihovně v Olomouci (Práce s dětmi ve veřejných knihovnách)Vzdělávání knihovníků se věnuje většina pověřených knihoven a samozřejmě Vědecká knihovna v Olomouci. Ta má k dispozici počítačovou učeb­nu s 12 počítači pro posluchače a přednáškový sál, kde se konají přednášky a semináře. Mobilní počítačovou učebnu si díky projektu VISK 3 pořídily dvě pověřené knihovny - Městská knihovna v Prostějově a Městská knihovna v Přerově. Mohou tak na školení za knihovníky vyjíždět.
Vědecká knihovna v Olomouci již řadu let pořádá rekvalifikační knihovnický kurz, který je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Rozsah kurzu je 160 hodin, je určen pro 12 posluchačů a výuku zajišťují odborníci z Vědecké knihovny v Olomouci a z Knihovny města Olomouce, odborným garantem je doc. Milada Pís­ková ze Slezské univerzity v Opavě. Zatím se vždy kurz obsadil, ale v posledních letech lze vypozorovat snižující se zájem. Doba, než se kurz naplní, bývá delší. Slábnoucí zájem je také vidět o kurzy počítačové gramotnosti. Zato přednášky týkající se práce se čtenáři a o literatuře se těší velkému zájmu knihovníků z celého kraje.
Pověřené knihovny pořádají poznávací zájezdy po zajímavých, často oceněných knihovnách v soutěži Knihovna roku. Na jaře pravidelně připravuje zájezd pro knihovníky také SKIP 10 (Svaz knihovníků a informačních pracovníků region 10 - Moravskoslezský a Olomoucký kraj).
Knihovníci se rádi setkávají
Interiér knihovny v Protivanově (Knihovna roku 2009)Knihovnice a knihovníci se rádi setkávají, pře­dávají si zkušenosti, dělí se o radosti i strasti, s nimiž se potkávají. Vědecká knihovna v Olomouci pravidelně organizuje Setkání knihovníků Olo­mouc­kého kraje, kde je připraven program, ale i prostor k popovídání. Stalo se již tradicí, že se představí Knihovna roku Olomouckého kraje. Do zahraničních knihoven pak svým povídáním pozve RNDr. Lenka Prucková, častá účastnice zájezdů SKIP po zahraničních knihovnách.
Pravidelná setkávání pořádají také knihovníci z Prostějovska, kteří se sejdou vždy v jiné knihov­ně svého regionu. Místní knihovníci jim představí svou knihovnu a také to, co zajímavého se v ní děje, jaké akce pro své čtenáře připravují. Často se mezi knihovníky přijede podívat i starosta nebo starostka obce.
Ani SKIP 10 nezůstává pozadu a každoročně pořádá Den knihovníků se zajímavým programem. Na jeho organizaci se pravidelně střídají města z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. V ro­ce 2011 SKIP 10 poprvé ocenil nejlepší knihovníky ve svých krajích. Cenu Knihovník Moravskoslezského kraje převzala Helena Černá, do roku 2011 vedoucí Městské knihovny Vítkov, a cenu Knihovník Olomouckého kraje získala Alena Holíková, dří­ve z Okresní knihovny Šumperk, nyní z Městské knihovny Libina.
Soutěž knihovna roku
Předávání ceny Knihovna roku knihovně v Pavlovicích u PřerovaDo této soutěže se každoročně hlásí velké množství knihoven z celého kraje. Velkou radost nám přineslo dva roky po sobě vítězství v celostátním kole a udělení státní ceny našim knihovnám. V roce 2008 to byla Obecní knihovna v Pav­lovicích, kterou vede Dana Sklenářová a v roce 2009 Obecní knihovna Protivanov s Annou Dokoupilovou. Obě knihovnice odvedly ve své knihov­­ně obrovský kus práce s maximálním nasazením.
Knihovna roku Olomouckého krajebývá vyhlašována na předávání ocenění Obec roku Olomouckého kraje, vítěz získá diplom za vzorné vedení obecní knihovny, a také finanční odměnu, kterou věnuje Olomoucký kraj.
Knihovny a akce pro veřejnost
Každoročně narůstá počet akcí, které knihov­ny pořádají pro své čtenáře. Ať už jde o besedy, semináře, vzdělávání v práci s počítači, rukodělné dílničky. Velký prostor je věnován práci s dětmi a spolupráci se školami. Knihovny se pravidelně zapojují do celostátních akcí pořádaných SKIP, tradičně největší zájem je o Noc s Andersenem. Pravidelnou a velice zajímavou akcí je Měs­to čte knihu, kterou pořádá Městská knihovna v Šumperku.
Foto archiv knihovny

Diskuze ke článku "REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2