Pedagogická bibliografická databáze na webových stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

MARCELA PETROVIČOVÁ petrovicova@npkk.cz

Jednou z činností pedagogické knihovny, které mohou být užitečné nejen jejím vlastním čtenářům nebo individuálním návštěvníkům jejích webových stránek, ale i pracovníkům jiných knihoven, zejména rešeršérům, je tvorba a správa Pedagogické bibliografické databáze (PBD). Databáze obsahuje anotované bibliografické záznamy článků z českých i zahraničních odborných (především pedagogických) periodik a statí z vybraných pedagogických sborníků. Její budování v systému ISIS bylo zahájeno začátkem 90. let. Tvorba databáze navázala na dlouholetou tradici bibliografických kartoték budovaných v pedagogické knihovně od 60. let dvacátého století. V roce 2006 byla PBD převedena do systému KPWIN a dnes je spravována v systému KPWIN SQL. Databáze je již několik let bezplatně vystavována na webových stránkách pedagogické knihovny v rámci on-line katalogu.

Excerpční základnu PBD tvoří v současnosti okolo 80 titulů českých a zahraničních časopisů, vedle českých článků jsou tedy do databáze zpracovávány i články psané v angličtině, němčině, ruštině a slovenštině. Výběrově je excerpován i denní tisk a v posledních letech bylo do excerpce zahrnuto i několik titulů elektronických periodik. V letošním roce databáze dosáhla počtu 120 000 záznamů článků a statí zaměřených na problematiku výchovy a vzdělávání, organizace a řízení školství, psychologie učení, psychologie a sociologie dětí a mládeže, komeniologie, ale také např. na učivo všeobecně vzdělávacích předmětů. Díky dlouholeté spolupráci s informačním střediskem bývalého Národního ústavu odborného vzdělávání, dnešního Národního ústavu pro vzdělávání, obsahuje i záznamy článků zaměřených na problematiku odborného školství a profesní přípravy.

Uživatelé PBD představují poměrně širokou a pestrou skupinu. Užitečné informace o článkové literatuře najdou v databázi studenti učitelství, učitelé a další pedagogičtí pracovníci, řídící školští pracovníci, výzkumní pracovníci věnující se výše jmenovaným oborům, ale i zájemci o problematiku výchovy či psychologie dítěte z řad laické veřejnosti nebo žáci a studenti pídící se po informacích. Studenti učitelství v databázi nacházejí např. článkovou literaturu pro své seminární a diplomové práce, učitelé v ní mimo jiné mohou získat tipy na články, které se věnují novým vyučovacím metodám nebo zajímavým tématům vhodným jako doplněk učiva. Žáci a studenti si mohou v PBD vyhledat záznamy článků, které jim poslouží při tvorbě referátů do hodin literatury, dějepisu, zeměpisu a dalších předmětů. Badatelům v oboru komeniologie i dalším zájemcům o dílo a život Jana Amose Komenského je k dispozici soubor přibližně 5000 záznamů komeniologické literatury.

Podoba a rozsah bibliografických záznamů článků se během více než dvacetileté existence PBD vyvíjely. Záznamy z prvních let, kdy byla databáze spravována v systému ISIS, jsou stručnější, obsahují jen několik základních polí. Současné záznamy mají vyplněnou celou řadu polí, která mohou posloužit k upřesnění výsledků hledání. Všechny záznamy včetně těch nejstarších jsou však opatřeny anotací, která slouží k základní orientaci v obsahu článku a k rozhodování koncového uživatele o tom, zda článek vyhovuje jeho potřebám, zda má smysl objednat si jeho kopii nebo zda má článek zahrnout do soupisu literatury ke své práci. Rovněž MDT je v bibliografických záznamech článků používáno od samého počátku, pro vyhledávání ho využijí především pra­covníci knihoven.

Obr. 1  Ukázka záznamu článku z PBD v on-line katalogu

Aby se záznamy článků daly v databázi oprav­du dobře vyhledávat, věnujeme v pedagogické knihovně velkou pozornost přesnému bibliografickému popisu a snažíme se o co nejpodrobnější věcný popis zpracovávaných článků. Využíváme především Český pedagogický tezaurus, strukturovaný slovník termínů z pedagogiky a příbuz­ných oborů. Tezaurus je stejně jako databáze volně přístupný na webových stránkách pedagogické knihovny, a může tedy sloužit nejen našim zpracovatelům a rešeršérům, ale i rešeršním pracovníkům jiných knihoven a koncovým uživatelům k formulaci rešeršního dotazu při hledání článkové literatury k určitému tématu. Protože je každý termín neboli deskriptor v tezauru doplněný anglickým ekvivalentem, je možné tezaurus využít i jako česko-anglický slovník termínů z oblasti pedagogiky.

Tezaurus se skládá z abecedního rejstříku a systematické části (tzv. stromu), v níž jsou deskriptory uspořádány podle tematické příbuznosti. V abecedním rejstříku je u každého deskriptoru uveden jeho anglický ekvivalent a u méně obvyk­lých výrazů i vysvětlující poznámka. Systematická část tezauru obsahuje 36 tematických od­dí­lů, tzv. mikrotezaurů, a deskriptory v nich jsou vzájemně provázané různými typy vazeb (podřazenost a nadřazenost, asociace, ekvivalence apod.). Uživatel nebo rešeršér, který nezná přes­ný termín vyjadřující hledané téma, tak může z mikrotezaurů (věnovaných např. výuce, učení, školské politice, řízení a organizaci školství, obsa­hu výchovy a vzdělávání, poznávacímu procesu, osobnosti, demografickému, rodinnému či pracovnímu prostředí a řadě dalších oblastí) vybrat ten, který by mohl hledané téma obsahovat, a konkrétní deskriptor v něm dohledat. Protože je pedagogický tezaurus provázaný s on-line katalogem, můžeme se z něho kliknutím na deskriptor (v abecedním rejstříku) nebo na ikonku umístěnou vedle něj (v systematické části) přenést přímo do on-line katalogu, v němž se nám otevře seznam článků a dalších dokumentů, k jejichž věcnému popisu byl zvolený deskriptor použit. Kliknutím na názvy jednotlivých článků se otevřou jejich plné záznamy včetně anotace a všech deskriptorů použitých při popisu jejich obsahu.

K vyhledávání záznamů článků v PBD se však nabízí více možností. Při pátrání po konkrétním článku, u kterého zájemce zná např. autora či název, je nejvhodnější cestou volba záložky Vyhledávání – články. Při hledání článkové literatury na určité téma je možné využít záložku Pedagogický tezaurus, pokud potřebujeme zkombinovat více hledisek vyhledávání, poslouží nám nejlépe záložka Rozšířené vyhledávání. V rámci rozšířeného vyhledávání lze kombinovat výrazy z pedagogického tezauru s hesly z jiných rejstříků, např. se zeměpisnými či chronologickými údaji, jmény osobností či názvy institucí, nebo s výrazy z libovolného pole používaného k popisu záznamů, např. pole pro jazyk dokumentu. K dalším rejstříkům, které je možno vedle tezauru při hledání v PBD využít, patří rejstříky osob, korporací, akcí, rejstřík názvů děl J. A. Komenského, rejstříky MDT a Konspektu, zeměpisných názvů a chronologických údajů a rejstřík volně tvořených předmětových hesel obsahující výrazy, které nejsou z důvodu přílišné detailnosti, tematické odlehlosti nebo poměrně krátké doby používání zařazeny do pedagogického tezauru. Možností a cest, kterými se zájemci mohou dostat k hledaným bibliografickým informacím, je tedy celá řada.

Obr. 2  Ukázka tvorby rešeršního dotazu v rozšířeném vyhledávání

Ne vždy je nezbytné databázi prohledávat, protože na webových stránkách pedagogické knihov­ny jsou vystavovány již hotové výstupy z databá­ze, např. tematické rešerše k aktuálním a za­jímavým problémům, pravidelné roční bibliografické soupisy článkové literatury s názvem Ekonomika škol­stvíKomeniologická literatura za rok … a mě­síční přehledy novinek z databáze z oblasti řízení školství a ze zahraničních časopisů. Všech­ny tyto výstupy najdou zájemci v oddíle Novinky a publikace ve formátu html nebo pdf. Návštěvníkům knihovny vyhotovujeme také rešerše na objednávku, kterou je možno uskutečnit i telefonicky nebo formou e-mailu. Individuální rešerše jsou placenou službou, kterou lze uhradit buď v hotovosti při vyzvednutí rešerše, nebo odečtením z konta uživatele služby e-PK (elektronická pedagogická knihovna).

Po celou dobu, kterou jsme v pedagogické knihovně věnovali tvorbě a správě databáze, jsme se snažili o zachycení vývoje odborné článkové literatury v oblasti pedagogiky a příbuzných oborů co nejšířeji a zároveň jsme usilovali o to, aby z PBD mělo užitek co nejvíce uživatelů. Proto už řadu let zasíláme záznamy z vybraného souboru pedagogických časopisů do Národní knihov­ny v rámci spolupráce na budování ANL. Protože však v ANL najdete jen výběr z toho, co pedagogická bibliografická databáze obsahuje, je pro získání co nejúplnějších informací vhodnější využít PBD na adrese http://npmk.cz/knihovna.
Diskuze ke článku "Pedagogická bibliografická databáze na webových stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2