Bibliografické databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR – 2

VOJTĚCH MALÍNEK malinek@ucl.cas.cz

Bibliografie českého exilu

Dostupnost:

http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=cle (elektronicky v systému ISIS)

Knopp, František: Česká literatura v exilu 1948–1989: bibliografie. Praha: Makropulos, 1996 (tištěná podoba téhož)

Počet excerpt: 91551

Počet excerpovaných titulů: cca 1400 knižních a 36 časopiseckých či sborníkových titulů

Časový záběr: 1948–1989

Oborový záběr: česká literatura, literární věda a teorie literatury (koncipována jako sekundární, tj. bez beletrie a překladů)

Formální záběr: časopisecké články, knižní předmluvy a doslovy, knižní monografie

Lokální záběr: exilová periodika

Bibliografie českého exilu je výsledkem individuálního grantového projektu GA405/94/ 1465, který v letech 1994–1995 řešil František Knopp. V jeho rámci bylo nashromážděno bezmála 10 000 excerpčních záznamů o české literatuře z exilových literárních periodik a knih, které jsou k dispozici jak v tištěné, tak v on-line přístupné a průběžně aktualizované podobě jako databáze CLE. Svým rozsahem a záběrem tak databáze českého exilu významně doplňuje databázi Česká literární věda o hlasy těch, kteří v letech 1948–1989 nemohli být slyšeni v domácí oborové diskusi. Spolu s ostatními databázemi v systému ISIS je připravována ke konverzi, která by měla začít v příštím roce.

Databáze excerpovaných časopisů

Dostupnost: http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=ec

Důležitý doplněk bibliografických databází ÚČL představují databáze excerpovaných časopisů, v současnosti rozdělené na dva samostatné celky: databázi ECR podchycující průběh excerpčních prací pro Retrospektivní bibliografii a databázi ECS, která eviduje totéž pro bibliografické báze Česká literární věda. Obě báze jsou ve veřejně přístupném rozhraní prohledatelné podle názvů jednotlivých titulů, u nichž zájemce kromě základních bibliografických úda­­jů o excerpovaných periodikách dohledá též chronologický rozsah excerpce (v ECS podle jednotlivých ročníků, v ECR bývá detailnější členění uvedeno jen při změně excerptora). V současnosti jde o poslední ústavní báze rozvíjené v ISIS – aktualizují se údaje o nové excer­p­ci i údaje o excerpci období 1945–1960. Do budoucna budou obě báze s velkou pravděpodobností sjednoceny a i ony konvertovány do nové, modernější podoby.

Výhledy do budoucna

Z předchozích řádků je patrné, že bibliografické zdroje ÚČL aktuálně procházejí zásadní přeměnou. Retrospektivní bibliografie v podo­bě lístkové kartotéky je čerstvě zakonzervována a její další rozvoj lze předpokládat v těchto směrech: zaprvé v průběžné redakci stávajících dat na základě nových poznatků a zjištění ve webové databázi a v průběžné hromadné indexaci těchto dat pro zkvalitňování vyhledávání na webu; pokud jde o novou excerpci, ta by měla být vedena již kompletně v elektronické podobě v Aleph.

Na této platformě by se měly v následujících letech po konverzi sjednotit i všechny dílčí databáze zpracovávané v ISIS, což momentálně představuje jednoznačnou prioritu ústavní bib­liografie pro následující období. O tom, že nepůjde o konverzi jednoduchou, svědčí nejen celkový počet excerpt (cca 425 000), ale i to, že v ISIS byly historicky používány dva různé databázové formuláře, každý se třemi variantami zápisu pro tři základní typy záznamů (článek; předmluva či doslov ke knize; analytický rozpis monografie). V Aleph by se pak měla konvertovaná data propojit s novou excerpcí od druhé poloviny roku 2012 a nově zahájenou zpětnou excerpcí z let 1945–1960. Samozřejmě je poté třeba počítat s obsáhlou redakcí a revizí konvertovaných dat i s dalšími dílčími úkoly, v tom především s vytvořením jednotného a kompletního přehledu excerpovaných časopisů.

Výsledkem této přestavby by nicméně měly být dvě logicky návazné a vzájemně chronologicky i tematicky propojené databáze článkové bibliografie k oboru literárněvědné bohemistiky s odhadovaným počtem cca 1,5 milionu podchycených jedinečných článků: již hotová digitalizovaná lístková kartotéka Retrospektivní bibliografie pro období 1770–1945 a vedle ní pak především elektronická, kompletně anotovaná a o novou excerpci průběžně rozšiřovaná databáze Česká literární věda pokrývající období od roku 1945 do současnosti. Vzniklý komplex by tak měl souvisle pokrývat a mapovat článkovou produkci celého vědního oboru prakticky po celou dobu jeho existence a laické i odborné veřejnosti sloužit jako základní odrazový můstek pro jakýkoli výzkum v oboru literárněvědné bohemistiky. Svým způsobem by tak mohl být naplněn hlavní a zá­kladn­í cíl ústavní bibliografie vůbec, tj. nabídnout chronologicky kompletní a relativně úpl­nou oborovou článkovou bibliografii. V moři článkové produkce současné, minulé i budoucí však stále bude zůstávat řada materiálů ke zmapování, ať již jde o knižní produkci před rokem 1960, zahraniční bohemika, samizdat či stále narůstající množství literárněvědných mate­riálů na webu.2

Statistiky

ODKAZY:

1) V tištěné verzi vyšlo 8102 záznamů.

2) Zde je nutno konstatovat, že alespoň ty materiály z internetu, které mají povahu (pravidelně vycházejících) periodik, jsou podchycovány již nyní, podchycení jednotlivých singulárních textů naráží především na problematiku archivace takovýchto dokumentů, bez níž souvislejší excerpce postrádá význam, i stanovení kritérií pro selekci jednotlivých článků, jejichž úroveň bývá velmi kolísavá.

3) Data pro období před rokem 1945 jsou pouze orientační. Vycházejí z výsledků fulltextového vyhledávání v systému RETROBI a nezahrnují tedy ručně psané lístky (jejich podíl je větší zejména pro období 19. století), reálný počet jedinečných článků je třeba kvůli opakovanému řazení téhož lístku na různá místa v katalogu odhadovat minimálně o cca 1/3–1/2 nižší, než je uváděné číslo. U údajů po roce 1945 je třeba vést v patrnosti, že excerpční záběr bibliografie Česká literární věda je výrazně nižší – nezahrnuje beletrii, překladovou tvorbu a odborné texty k jinojazyčným národním literaturám.


Diskuze ke článku "Bibliografické databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR – 2"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2