Víte, co znamenají zkratky CŠK a KŠK?

Romana Ráblová

Pozornost by měli zbystřit hlavně pracovníci školních knihoven, ať už jsou to profesionální knihovníci nebo pedagogové pověření správou školní knihovny. Je všeobecně známo, že školní knihovny hrají nezastupitelnou roli ve vzdělávacím procesu na školách všech úrovní. Podporují čtenářskou a informační gramotnost a mnohé poskytují kromě prostoru pro výuku také zázemí pro relaxaci a setkávání se. Na většině škol se o knihovny starají pedagogové, kteří nemají odbor­né knihovnické vzdělání a potýkají se s nedostatkem času pro výkon této funk­ce. Centrum pro školní knihovny (dále jen CŠK) a Klub školních knihoven (dále jen KŠK) jim mohou jejich práci velmi usnadnit.

Centrum pro školní knihovny je projektem Pedagogické knihovny J. A. Komenského. Je provozováno formou webových stránek. Praktické informace týkající se školních knihoven zde naleznou ředitelé základních a středních škol, učitelé a pracovníci pověření vedením školní knihovny. Web CŠK je tematicky strukturován. Obsahuje například informace ohled­ně legislativy vztahující se ke školním knihovnám, práce ve školní knihovně včetně vyučo­vání, vzdělávání knihovníků školních knihoven, metodickou podporu aj. Od února 2009 poskytuje Centrum pro školní knihovny službu „Ptejte se CŠK“. Zájemci se mohou dotazovat na vše, co souvisí s problematikou školních knihoven a na jejich dotazy odpovídají odborní pracovníci. Web CŠK můžete také využít pro propagaci vlastních akcí a zviditelnění své školní knihov­ny na veřejnosti. Obsahovou náplň tohoto we­bu zajišťuje Mgr. Radmila Indráková. Podrobnější informace jsou na http://www.npkk.cz/csk/.

Klub školních knihoven je odbornou sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Byl ustanoven v roce 2003, vznikl za účelem podpory, propagace a zkvalitňování služeb knihoven základních a středních škol. Má zakládací listinu obsahující jeho hlavní cíle, která je dostupná na http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-skolnich-knihoven/cile-klubu-skolnich-knihoven. Na činnosti Klubu se dobrovolně podílejí lidé zaměstnaní ve školních knihovnách. V září 2010 se uskutečnilo setká­ní, ze kterého vzešla nová pracovní skupina. V současné době klub zastupují Bc. Romana Ráblová (ZŠ Provaznická, Ostrava-Hrabůvka), Mgr. Ludmila Čumplová (ZŠ Hanspaulka, Pra­ha 6), Mgr. Eva Slavíková (SPŠE a VOŠ, Pardubice) a Edita Vaníčková Makosová (Gymnázium Příbram). Na přelomu měsíce října a listopadu 2011 byl realizován dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zmapování současného stavu školních knihoven na základních, středních a vyšších školách. O tom, že se lidé neradi účastní dotazníkových průzkumů, svěd­čí rozdíl mezi počtem rozeslaných a vyplněných dotazníků. Z 1500 dotázaných škol jich reagovalo na průzkum pouze 170. Z výsledků vyplý­vá, že na všech typech škol je knihovna nejvíce využívána za účelem výpůjček fondu a přístupu k internetu. Co se týče automatizace školních knihoven, vedou střední a vyšší školy, ale ani základní školy nejsou v tomto směru úplně pozadu. Nejvyužívanějšími automatizovanými knihov­ními systémy jsou modul Knihovna v programu Bakaláři a Clavius. Profesionální knihovníci působí především na středních a vyšších školách, na základních jsou spíše raritou, školní knihovny zde nejčastěji spravují pedagogové v rámci svého úvazku. Mzdy knihovníků jsou financovány ve většině případů z roz­počtu organizace, avšak často se jedná o nenárokovou složku platu. Objevilo se také finan­cování mzdy z časově omezených grantů. Rovněž na nákup fondu si organizace vyčleňují finance, a jelikož jsou nedostačující, snaží se navýšit rozpočet prostřednictvím grantů, darů a výběrem manipulačních poplatků. Co se týká vzdělávání, je největší poptávka po kurzech knihovnického minima, dále pak školení v prá­ci s automatizovanými knihovními programy a elektronickými informačními zdroji. Obecně se ve školních knihovnách řeší tyto aktuální problémy: nevyhovující prostory a vybavení, organizace (stavění) fondu, nedostatek financí na nákup knihovního fondu, nezájem o služby knihovny zejména ze strany starších žáků, platové zařazení a ohodnocení práce knihovníka, provozní záležitosti aj. Od Centra pro školní knihovny se očekává, že bude přinášet praktické informace týkající se zejména grantových výzev pro školní knihovny, ať už na nákup knih či provoz školní knihovny, projekty podporující kooperaci mezi školními knihovnami, „slovníček“ základních knihovnických pojmů, novin­ky z knihovnické legislativy, volnočasové aktivity aj. Zájem o členství či informování o čin­nosti Klubu školních knihoven má zhruba polovina respondentů.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku. Výsledky nám budou podnětem pro další činnost.

Dotazníkový průzkum realizovala pracovní skupina KŠK: Edita Vaníčková Makosková, Bc. Romana Ráblová, Mgr. Eva Slavíková


Diskuze ke článku "Víte, co znamenají zkratky CŠK a KŠK?"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2