Postřehy z 22. ročníku Akvizičního semináře

JANA HERMANOVÁ hermanova@svkkl.cz

Účastníci akvizičního seminářeAkviziční seminář, který se konal 14. červ­na 2012 na Výstavišti Černá louka v Ostra­vě, zahájila Ing. Lea Prchalová (ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostra­vě, předsedkyně SDRUK ČR). Kromě orga­nizačních pokynů hovořila i o historii a současnosti Slezskoostravského hradu, který jsme měli možnost v rámci programu navštívit. Na 90 účastníků letošního ročníku přivítal též Ing. Aleš Brožek (ředi-tel Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, předseda Sekce pro akvizici SDRUK) a seznámil přítomné s programem. V následujících řádcích bych ráda shrnula zajímavé postřehy z jednotlivých příspěvků, které na tomto setkání zazněly.

Příklady z praxe

Úvodní příspěvek Marie Lichtenbergové (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem) Akvizice dokumentů v době krize aneb Jak za méně získat co nejvíce se dotkl aktuálních problémů akvizice (zvýšení DPH, nárůst cen PHM, energií, papíru a celého výrobního procesu, zvýšení cen knih, a také zdražování poštovného a snižování rozpočtu na nákup dokumentů) a jejich řešení pomocí odpovědného výběru distribučních firem, u kterých lze získat výhodný rabat. Nákup u knihkupců by měl být jen doplňkovým zdrojem akvizice, dále je možné využívat kontinuálních objednávek a veletržních slev. Akvizitér by měl být aktivní obchodní manažer, který dokáže dohodnout ty nejlepší podmínky nákupu, sledovat obchodní podmínky jednotlivých distribucí, bránit se vysokým expedičním nákladům a poštovnému (třeba formou osobního odběru). Žádost o rabat je nutno psát již do objednávek. Je dobré využívat i retrospektivní doplňování v antikvariátech a seznamech vyřazené literatury. Při prezentaci bylo předvedeno velké množství konkrétních příkladů spolupráce s dodavateli.

Ing. Libuše Nivnická a Mgr. Eva Janišová přiblížily v prezentaci Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů v Knihovně J. Mahena a v Knihovně města Ostravy situaci v Knihovně J. Mahena a seznámily přítomné s její akviziční politikou. O nákupu a doplňování zde rozhoduje komise, ve které se střídají pracovníci z různých oddělení, měřítkem je ce­na knihy, její kvalita a počet čtenářů na pobočkách (vytvořili si tzv. nákupní klíč). Vybírají z týdenních ukázek od hlavního dodavatele, který byl zvolen na základě veřejné zakázky a byla s ním uzavřena smlouva na 12 měsíců. Kritériem pro jeho výběr byly tyto požadavky: knihy na ukáz­ku, možnost vrácení nezakoupených knih, dodání do 14 dní, rabat minimálně 30 %, rychlá reklamace – výsledkem je získání výhod a zlevnění nákupu. Hlavní dodavatel nikdy nezajistí kompletní nabídku trhu, proto mají i další doplňkové dodavatele.

Pavlína Kijová z Knihovny města Ostravy představila knihovnu jako celek a nastínila dosavadní způsob akvizice, který se jeví jako ne­vyhovující a nákladný. Na podnět zřizovatele chtějí za pomoci firmy E-centre vypsat výběrové řízení na dodavatele knihovních fondů, zatím přes jejich systém Centres (nákupní portál) nakupují spotřební materiál do knihovny. Výsledek bude znám na podzim tohoto roku.

Helena Legowicz z Regionální knihovny v Kar­viné se zaměřila na doplňování knihovního fon­du ve středisku polské literatury jak v minulos­ti, tak i současnosti (Akvizice polské knižní produkce v České republice). Do roku 1989 nebylo nakupování polské literatury problémem, po roce 1990 se situace změnila a kvůli zavedení cla a malému objemu prodaných knih se firmy začaly střídat. Zlepšení nastalo v roce 2003, kdy se začala nakupovat polská literatura v knihkupectví Klub Polskiej Książki i Prasy v Českém Těšíně. Je zde možnost přímého nákupu, zásilkové služby i nabídky knihovnám formou vzor­ků knih. Lze také nakupovat přes polský e-shop s možností osobního vyzvednutí nebo dodání zásilkovou službou (varianta spíše pro knihov­ny se sídlem blízko hranic). V Polsku je od roku 2011 DPH na knihy 5 %, do té doby byla nulo­vá, v ČR se pak tyto knihy prodávají s DPH 14 %.

Vedoucí akvizice Krajské knihovny v Pardubicích Lenka Bláhová krátce pohovořila o historii, současnosti a struktuře knihovny a připomněla obecné úkoly akvizice a legislativu. Následně představila Akvizici v Krajské knihov­ně v Pardubicích od výběru z informačních pramenů a samotného nákupu přes zápis do systému, evidenci, technické úpravy až po přesun do oddělení katalogizace. Nakupují v kamenných i internetových obchodech, u nakladatelů a dojíždějících dodavatelů, doplňkově v antikvariátech a na veletrzích, knihy získávají i pomocí darů, pozůstalostí a samozřejmě po­vin­ným výtiskem. Při nákupu se řídí interní směr­­nicí, zaměřením knihovny a jazykovou dostupností, fond budují na základě mezinárodní metody Konspektu (univerzální fond do úrovně odbornosti 3), spolupracují s ostatními odděleními (akviziční porady) i se samotnými uživateli (sešity a krabičky na požadavky, sdělení přes webové stránky knihovny).

Od komiksů ke Konspektu

Student knihovnictví a knihovník JAMU v Brně Josef Blažek představil referátem Akvizice komiksů svůj průzkum, který mu poslouží jako podklad pro diplomovou práci o akvizici, ka­talogizaci a prezentaci komiksů v českých knihovnách. Mode­lem byla na počátku situace v MK Boskovice, kde komiksy ve fondu chyběly, pokus o jejich doplnění a oživení několi-ka akcemi (komiksový víkend s promítáním). V současné době se J. Blažek pokouší propagovat komiksy i v knihovně JAMU, vytvořil klíč k jejich akvizici, přesvědčuje kolegy, vyučující i studenty, že komiks do této knihovny patří (propojení s divadlem, filmem a knihou). Finanční prostředky na nákup jsou ale omezené, pokouší se proto nastavit určitá pravidla. Též sleduje situaci v ostatních knihovnách a přivítá jakékoli podněty a příspěvky k diskusi od kolegů.

Eva Knollová z Národní agentury ISBN v ČR hovořila ve svém vystoupení nazvaném Co nabízí ISBN akvizici? O čísle chytřejším, než by se na první pohled zdálo o úloze a funkci ISBN a vysvětlila, jak má správně vypadat a co znamenají jeho jednotlivé části. Je to jedinečný identifikátor, tudíž různé formáty stejného titu­lu musejí mít vlastní ISBN, případná duplicita se zapisuje v MARC 21 do příslušných polí. Dále připomněla databáze, které využívají ISBN, co nám nabízejí, kde a co v nich hledat, a také druhy vyhledávání, přičemž vysvětlila výhody prohledávání podle rejstříků. Veškeré dotazy ohledně ISBN, knih a nakladatelů Národní agentura ISBN ráda zodpoví.

Mgr. Jitka Sládková vtipnou a odlehčenou prezentací Mezinárodní výměna publikací v rám­ci komunity aneb Od popelnic do NHL přiblížila, jak by měla fungovat mezinárodní výměna publikací, aby byla oboustranně výhodná a přínosná a její výsledky pro čtenáře atraktivní, kde vyhledávat partnery, o co projevit zájem a co nabídnout na oplátku.

Mgr. Světlana Knollová z NK ČR představila novinku roku 2012 – akvizici řízenou uživatelem (PDA = Patron Driven Acquisition), týkající se zahraničních elektronických publikací periodických i neperiodických (PDA jako nový způsob akvizice zahraniční literatury?). V současné době je na trhu stále větší množství e-publikací a databází, jsou v balíčcích, jejichž obsah nelze ovlivnit ani dopředu znát, vše je finančně náročné, a proto je třeba hledat nové strategie doplňování. Inspirací byly zahraniční zkušenosti, začal tedy sběr informací o modelu, který dovoluje čtenářům přímo ovlivňovat nákup určitých e-publikací a hledání možnosti nový model vyzkoušet. Pomocí firmy EBSCO byl projekt spuštěn v dubnu 2012, komise vybrala 69 titulů a po vyřešení technických otázek byly záznamy importovány a zpřístupněny v katalogu NK. Podle zájmu uživatelů se pak příslušné tituly zakoupí, seznam PDA bude vystaven buď do konce roku, nebo do vyčerpání přidělené finanční částky, je zde možnost nové tituly přidat a také částku zvýšit. Akvizice bude trvalá, koncepce je nastavena pro jednoho uživatele a výpůjčku 14 dní.

Mgr. Gabriela Filipová v tématu Praktické využití metody Konspektu na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nejdříve hovořila o této metodě obecně – co je Konspekt, jaké jsou jeho skupiny a využití. V knihovně provedli průzkum uživatelských potřeb pomocí dotazníku, jehož výsledkem jsou kódy úrovně doplňování, podle níž a statistiky výpůjček stanovili počty exemplářů u jednotlivých skupin a spolu s kódy jazykového pokrytí a indikátory ochrany fondů vytvořili směrnici pro doplňování knihovního fondu. Každoročně provádějí analýzy a výsledky porovnávají s NK a jejich tematickou mapou fondů.

Firemní nabídky pro knihovny

Technické ústředí knihoven na konci roku 2011 ukončilo svoji činnost a jeho aktivity přebrala od 1. 1. 2012 firma Ceiba, s. r. o. Její zástupce Lukáš Pajer připomněl historii TÚK, představil nový e-shop a katalog a přítomné ujistil, že nabídka pro knihovny se bude rozšiřovat a ceny zboží budou příznivé. Příspěvek proto nesl název Technické ústředí knihoven… ten příběh nekončí.

Manažer firmy Pemic books, a. s., Ondřej Stojeba krátce připomněl vznik, působení na trhu v uplynulých 20 letech, dceřiné společnosti a spolupráci s knihovnami (Pemic books – 20 let zkušeností s působením na knižním trhu). Novým zájemcům o jejich služby ukázal pomocí prezentace nabídku informačního systému mypemic, způsoby vyhledávání, objednávání a výhody a podmínky spolupráce.

Aleš Brožek závěrem všem přítomným poděkoval za účast, přednášejícím za podnětné prezentace a přednesl žádost na návrhy témat a příspěvků na příští akviziční seminář.

Poděkování se také ujala Lea Prchalová a připojila pozvání na doprovodný program se­mináře, a to na 2. Letní knižní veletrh a se­-tkání akvizitérů na Slezskoostravském hradě s LiStOVáNíM – scénickým čtením U nás v Evropě autorky M. Hejkalové v podání L. Hejlíka a A. Novotného.

Foto V. Motáková


Diskuze ke článku "Postřehy z 22. ročníku Akvizičního semináře"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2