S projektem Ruku v ruce u cíle

EDITA VALIŠOVÁ redaktor@kjm.cz

Knihovny plní ve společnosti řadu funkcí rozličného charakteru – přinášejí uspokojení po stránce čtenářské, informační i lidské. Kulturní a vzdělávací akce knihoven vytvářejí vazby mezi lidmi a tématy, otevřenou formou setkávání spojují všechny zúčastněné, tedy čtenáře a návštěvníky. Za obzvláště hodnotné akce a programy lze považovat ty, jejichž hlavním tématem je člověk sám. Takto změřené aktivity pak jdou doslova ruku v ruce se společenskou rolí knihoven.

V Knihovně Jiřího Mahena v Brně (dále jen KJM) už takto několik let společně kráčejí realizátoři projektu Ruku v ruce se svými klienty z řad dětí s handicapy a je nutno říci, že jdou cestou, jež obohacuje každého, kdo se tímto směrem vydá.

Projekt Ruku v ruce je v KJM realizován od břez­na 2010, přičemž v červnu 2012 dosáhl svého vrcholu a pomyslného konce. Ale práce s těmito dětmi v knihovně ani po ukončení projektu neustává – dále se bude rozvíjet a čerpat z nabyté praxe a ústřední myšlenky projektu, kterou je snaha sni­žo­vat informační bariéry mezi dětmi s různými dru­hy handicapů (zraková, tělesná a mentální postižení včetně kulturně-sociálního znevýhodnění) a dět­­mi z majoritní společnosti.

V rámci jmenovaného cíle projekt vytvářel ucelený systém logicky provázaných aktivit napomá­hajících k propojení obou světů. Probíhal na bázi tematických bloků besed přizpůsobených věku a konkrétnímu ty­pu handicapu, které vždy vrcholily společným integračním programem všech dětí. Děti z běžných základních škol s handicapovanými dětmi spojovala společná práce nad různými tématy, vzájemná pomoc, odbourávání strachu z neznámého a vhled do situace druhého. U žáků z běžných škol vede takové setkání ke zvýšení informovanosti o životě s handicapem, u žáků ze speciálních škol naopak dochází k ujasňování si vlastního očekávání od většinové společnosti a ověření si, že jsou stejně schopní jako jakýkoli jiný žák. Ale nejen to. Společným setkáním a zážitkem vzniká prostor pro vzájemné poznání a spolupráci i pro odložení rozpaků a navázání přátelství. Utváří se tak společná cesta, po které děti opravdu kráčejí ruku v ruce. To vše významnou měrou přispívá k odstranění mezilidských bariér.

S batohem na zádech – Indiánské příběhy Základní škola Brno, Palackého 68Významnými partnery projektu se stala MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6, a SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2. Do projektu se dále zapojily ZŠ Palackého, ZŠ Sekaninova a ZŠ Želešice, které mají ve svých třídách děti sociálně znevýhodněné a děti s poruchami chování. Besedy, které probíhaly jak v prostorách knihovny, tak na půdě partnerů, byly rozděleny do čtyř základních cyklů. Jednalo se o: 1) Dům plný informací, 2) S batohem na zádech, 3) Za čest a slávu a 4) (Ne)známé Brno. Již název cyklů vyvolává představu o samotných besedách. Jejich for­ma s využitím kritického myšlení či prvků dramatic­ké výchovy napomáhala též ke zvyšování in­formační, čtenářské a funkční gramotnosti žáků.

Závěr projektu se nesl v duchu souběžné realiza­ce dvou ze čtyř cyklů besed, a to konkrét­ně Za čest a slávu(Ne)známé Brno, proběhly též poslední dva integrační programy pro děti z partnerských škol a běžných základních škol. U třetího cyklu Za čest a slávu na chvíli zůstaneme.

Tento tematický soubor besed byl zahájen na začátku školního roku 2011/2012. V širším kontextu byl inspirován rytířskou tematikou (besedy o životě na hradě, pohádky, legendy apod.), se kterou se děti seznámily nejenom prostřednictvím historie, ale též jim byly objasněny i současné konotace tématu. Jak lze chápat postavu rytíře nyní? Čím vším dnes může vynikat obyčejný člověk? Stává se odvážným činem třeba i úcta k přírodě a životnímu prostředí? O tom všem se mohly děti přesvědčit v prostředí k tomu obzvláště vhodném – celodenní program v duchu rytířského turnaje se v závěru projektu uskutečnil na Brněnské přehradě, která vetkla zmiňovaným aktivitám symbolický ráz. Závěrečných besed třetího cyklu se v krásných květnových dnech zúčastnily děti partnerských i spolupracujících škol. Aktivity, jimiž děti procházely, byly naplánovány s ohledem na jejich možnosti a schopnosti – pro děti se zrakovým handicapem byly materiály připraveny v Braillově písmu, požadované úkoly jim pomáhaly splnit i hmatové obrázky. K dispozici byli rovněž asistenti pro děti pohybující se na invalidním vozíku.

Ukončení projektu s sebou nese také finalizaci veškerého metodického materiálu z jeho aktivit, kte­rý bude k dispozici i zájemcům z řad veřejnosti. Zejména předpokládáme zájem pracovníků z dalších knihoven, které pracují s dětmi, či pedagogických pracovníků.

Projekt Ruku v ruce byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 Rovné pří­le­žitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se spe­ciálními vzdělávacími potřebami. Byl podpořen částkou 4,9 milionů Kč z Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR. Do konce dubna 2012 bylo realizováno celkem 262 besed včetně 10 integračních programů a zúčastnilo se jich celkem 3682 dětí. Po ukončení projektu bude následovat pětiletá doba udržitelnosti, kdy budou besedy a integrační programy realizovány prostřednictvím Dětské knihov­ny KJM (Kobližná 4).

Ještě je třeba zmínit, že KJM v rámci své činnosti pracuje s klienty s různými typy handicapů nejenom prostřednictvím tohoto projektu.

Cena MOSTY 2011Pravidelné práci s postiženými dětmi se věnují též vybrané pobočky sítě KJM (spolupráce např. s denním stacionářem EFFETA, MŠ, ZŠ speciální a praktickou školou ELPIS). Zrakově postiženým klien­tům slouží specializované pracoviště Ústřední knihovny – Knihovna pro nevidomé a slabozraké (od roku 1976), která v roce 2011 prošla významnou interiérovou proměnou. Právě za bezbariérové aktivity byla KJM za rok 2011 nominována na cenu MOSTY, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za mimořádný čin, projekt nebo osobnost, jež významným způsobem zlepšují postavení a kvalitu života osob se zdravotním postižením v ČR. Za tuto činnost obdržela knihovna diplom. Rovný přístup k uživatelům se specifickými potřebami deklaruje KJM i na svých webových stránkách pod speciální záložkou KJM bez bariér, v níž soustředí veškeré aktivity a služby tímto směrem poskytované.

Foto archiv knihovny

POUŽITÉ ZDROJE:

Pospíšilová, Kateřina. Ruku v ruce Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 9 [cit. 2011-02-06]. Dostupný na www: <http://www.ikaros.cz/node/6361>. ISSN 1212-5075.

Slepičková, Martina. Knihovna Jiřího Mahena v Brně otevřená široké veřejnosti. Duha [online]. 12. 12. 2011 [cit. 2012-06-05]. Dostupný z www: <http://duha.mzk.cz/clanky/knihovna-jiriho-mahena-v-brne-otevrena-siroke-verejnosti>. ISSN 1804-4255.

Slepičková, Martina. Projekt Ruku v ruce v Knihovně Jiřího Mahena. Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 2 [cit. 2012-06-05]. Dostupný z www: <http://www.inflow.cz/s-knihovnou-proti-handicapu-projekt-ruku-v-ruce>. ISSN 1802-9736.

Diskuze ke článku "S projektem Ruku v ruce u cíle"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2