Platné znění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády č. 113/2013 Sb.

Platné znění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády č. 113/2013 Sb.

Vláda nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), (dále jen „zá­kon“):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování dotací provozovatelům knihoven ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) na projekty podle § 15 odst. 1 písm. b) až h), j) a l) zákona.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na poskytování dotací na

a) projekty vědy a výzkumu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona, které se řídí zvláštními právními předpisy1),

b) výstavbu nebo rekonstrukci knihovny podle § 15 odst. 1 písm. k) zákona, které se řídí zvláštními právními předpisy2).

Pravidla poskytování dotací podle § 15 odst. 1 písm. b) až h), j) a l) zákona

§ 2

Dotaci lze poskytnout provozovateli knihovny zapsané do evidence knihoven3), který nemá ke dni podání žádosti splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům nebo k rozpočtu územního samosprávného celku a splatné závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

§ 3

Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) vyhlásí do 30. září kalendářního roku, jenž předchází kalendářnímu roku, v němž má být dotace poskytnuta, prostřednictvím internetu výběrové dotační řízení pro následující kalendářní rok pro jednotlivé oblasti vybrané v rozsahu podle § 7 až 15 tohoto nařízení.

§ 4

(1) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje

a) název nebo obchodní firmu provozovatele knihovny, identifikační číslo osoby, sídlo a právní formu, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, popřípadě jména a příjmení provozovatele knihovny, místo trvalého pobytu a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo čle­ny statutárního orgánu, je-li provozovatel knihovny právnickou osobou,

d) bankovní spojení,

e) daňové identifikační číslo provozovatele knihovny,

f) telefonní číslo a elektronickou adresu,

g) popis projektu, na který je dotace žádá­na, včetně termínu a místa jeho realizace,

h) požadovanou výši dotace.

(2) Příloha k žádosti o poskytnutí dotace obsahuje alespoň

a) podrobný rozpočet projektu, včetně  vý­­še finanční spoluúčasti provozovatele knihov­ny,

b) prohlášení provozovatele knihovny o splně­ní podmínek podle § 2.

(3) Žádost se podává ministerstvu písemně do 10. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž má být dotace poskytnuta.

§ 5

(1) Projekty posuzují odborné komise jako poradní orgány ustavené ministerstvem, které vždy hodnotí

a) kvalitu projektu, jeho společenskou potřebnost a předpokládaný přínos,

b) přiměřenost rozpočtovaných nákladů na jednotlivé činnosti,

c) odbornou úroveň a vybavenost knihovny,

d) výsledky realizace projektů provozovatele knihovny, pokud na ně byla poskyt­nuta dotace v předchozích letech.

(2) Jednání odborných komisí se řídí jednacím řádem vydaným ministerstvem.

§ 6

(1) Na základě výsledku výběrového dotačního řízení vydá ministerstvo do 31. března kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta, rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zvláštního právního předpisu5), a to až do vyčerpání finančních prostředků pro daný kalendářní rok. Při rozhodování o žádostech o poskytnutí dotace se přihlíží k pořadí doporučenému odbornými komisemi na základě hledisek podle § 5 odst. 1.

(2) Dotace může být poskytnuta do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na realizaci projektu.

(3) Dotace je ministerstvem poskytována v termínech stanovených v rozhodnutí o poskyt­nutí dotace.

§ 7

Dotace na zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb

Cílem zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb je především

a) automatizace knihovnických a informačních procesů, při níž se respektují vyhlášené knihovnické a technické standardy doporučené Národní knihovnou České republiky jako centrem standardizačních činností,

b) integrace informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění prostřednictvím centrálního portálu.

§ 8

Dotace na podporu propojení knihoven v síti

Cílem podpory propojení knihoven v síti je především

a) vytváření kooperačních systémů založených na informačních a komunikačních technologiích,

b) zkvalitnění stávajícího připojení veřejných knihoven k internetu,

c) rozšíření stávajícího počtu pracovních stanic pro uživatele.

§ 9

Dotace na zpracování informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění

Cílem zpracování informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění je především

a) digitalizace knihovních fondů, při níž se dodržují příslušné standardy,

b) reformátování dokumentů ohrožených de­gra­dací kyselého papíru, při němž se dodr­žují příslušné standardy,

c) budování a rozvoj digitálních knihoven a archivů za účelem dlouhodobého zpřístupnění digitálních dat,

d) zpřístupnění katalogů v elektronické podo­bě,

e) sdílená katalogizace knihoven a kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v rámci souborného katalogu.

§ 10

Dotace na doplnění knihovního fondu

Cílem doplnění knihovního fondu je především

a) nákup tištěné neperiodické i periodické produkce odpovídající profilu knihovního fon­du knihovny,

b) nákup elektronických informačních zdrojů,

c) nákup knihovního fondu v souvislosti s podporou rozvoje národnostních menšin.

§ 11

Dotace na ochranu knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí

Cílem ochrany knihovního fondu před nepříz­nivými vlivy prostředí je především

a) ochrana knihovních fondů s využitím nejnovějších restaurátorských metod a technologií v praxi,

b) zamezování a odstraňování nežádoucích vli­vů prostředí na knihovní fondy,

c) odstraňování následků mimořádné události.

§ 12

Dotace na zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením

Cílem zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením je především

a) nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké,

b) nákup a instalace technických zařízení pro občany se zdravotním postižením umožňujících přístup do knihovny,

c) nákup technických zařízení umožňujících zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů občanům se zdravotním postižením.

§ 13

Dotace na projekty v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti

Cílem projektů v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti je především

a) rozvoj čtenářství,

b) pořádání přednášek, seminářů, besed, soutěží a výstav,

c) vydávání publikací,

d) komunitní činnost knihoven a poskytování služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

§ 14

Dotace na zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků knihoven

Cílem zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků knihoven je především mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven

a) v práci s informačními a komunikačními technologiemi,

b) v katalogizaci,

c) v jiných oblastech nutných k výkonu povolání.

§ 15

Dotace na vybavení objektu knihovny

zabezpečovacími a protipožárními systémy

Cílem vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy je především

a) zabezpečení historických fondů a objektů knihoven před vloupáním,

b) nákup a instalace zabezpečovacího zařízení za účelem snížení rizik krádeží u volně přístupných knihovních fondů,

c) zabezpečení knihovních fondů a objektů protipožárními systémy.

nadpis vypuštěn

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 20

(1) Dotaci nelze poskytnout, pokud provozovatel knihovny podle zjištění ministerstva

a) nepředložil řádně, včas a v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace vyúčtová­ní dotace poskytnuté na podporu knihoven v předchozím kalendářním roce, nebo

b) neodvedl prostřednictvím ministerstva řádně, včas a v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace do státního rozpočtu dotaci na podporu knihoven poskytnutou v předchozím kalendářním roce nebo její část, které nepoužil nebo které použil v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace.

(2) Dotaci lze použít pouze na účel uvedený v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

(3) Z dotace lze hradit kapitálové, běžné a mzdové výdaje související s realizací projektu. Pro stanovení konkrétní výše dotace na mzdy se použije zvláštní právní předpis7), podle kterého se stanoví platy za­mě­s­t­­nanců vykonávajících stejné nebo srovnatelné činnosti.

§ 21

Pro kontrolu dodržování podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, pro řízení o odnětí dotace a pro uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s dotací platí zvláštní právní předpisy8).

§ 22

Výběrová dotační řízení na podporu knihoven vyhlášená ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle předpisů.

§ 23

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

Předseda vlády:

v z. JUDr. Rychetský v. r.

Ministr kultury:

Dostál v. r.

ODKAZY:

1) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, ve znění nařízení vlády č. 374/2001 Sb.

Vyhláška č. 199/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 153/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji.

Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

2) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.

Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

3) § 5 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb (knihovní zákon).

5) § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

7) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 20/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 217/2000 Sb. a zákona č. 492/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., nařízení vlády č. 141/1995 Sb., nařízení vlády č. 70/1996 Sb., nařízení vlády č. 325/1996 Sb., nařízení vlády č. 352/1997 Sb., nařízení vlády č. 247/1998 Sb., nařízení vlády č. 125/2000 Sb. a nařízení vlády č. 453/2000 Sb.

8) Zákon č. 218/2000 Sb.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

POZOR, OPRAVTE SI VE SVÝCH DIÁŘÍCH A KALENDÁŘÍCH

Důležitá změna spočívá v tom, že se mění termíny vyhlašování dotačních programů a vyhodnocení programů Ministerstva kultury ČR (VISK, K21).

Programy (např. VISK a K21) se vyhlašují nejpozději do 30. září kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž má být dotace poskytnuta (až dosud 31. 10.).

Projekty se odevzdávají do 10. prosince kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž má být dotace poskytnuta (až dosud 10. 1. rozpočtového roku).

Ministerstvo musí vydat rozhodnutí o dotaci do 31. března rozpočtového roku, v němž má být dotace poskytnuta (dříve do 30. 4.).


Diskuze ke článku "Platné znění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády č. 113/2013 Sb."

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2