Tradiční setkání knihovníků muzeí a galerií ve zbrusu novém muzeu

ŠTĚPÁNKA BĚHALOVÁ behalova@mjh.cz

Slavnostní uvítání účastníků seminářePočátkem letošního září se Ústí nad Labem stalo na tři dny centrem muzejního knihovnictví. Přijelo sem více než sto knihovnic a knihovníků z muzeí a galerií z celé České republiky. Muzeum města Ústí nad Labem se stalo hlavním pořadatelem v pořadí již 37. semináře knihovníků muzeí a galerií ČR, který pro své členy i zájemce z řad odbor­né veřejnosti každoročně připravuje knihovnická komise Asociace muzeí a galerií ČR. Seminář je významnou platformou pro odbornou činnost muzejních a galerijních knihoven. Prohlubuje znalosti knihovníků o zákonných normách jak pro odborné knihovny, tak pro ochranu sbírek, jejich zpracování a zpřístupnění. Slouží ke komunikaci o specifických problémech paměťových institucí a spolupráci s profesními sdruženími.

Letošní ústecký seminář zahájil ředitel Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Miroslav Král, po něm vystoupila vedoucí samostatného oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR Mgr. Blanka Skučko­vá. Účastníky přivítal i nový předseda Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. Luděk Beneš a předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Po úvodních proslovech přednesla předsedkyně knihovnické komise zprávu o činnosti za uplynulý rok, kterou její členové schválili, stejně jako dále navržené úpravy jednacího řádu a dokument Hlavní programové linie činnosti knihovnické komise AMG. Předsedkyně komise přivítala nové členy, jejich počet vzrostl z 89 na konci roku 2011 na současných 120. Účastníci si také minutou ticha připomněli památku zesnulého PhDr. Jaroslava Vrchotky, CSc., emeritního ředitele Knihovny Národního muzea a předsedu Oborové komise knihoven muzeí a galerií, která je předchůdkyní dnešní knihovnické komise AMG. Po tříletém funkčním období výboru se konaly nové volby, kde byli schváleni noví zástupci jednotlivých krajů a institucí ve výboru.

Předsedkyní byla opět zvolena PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., z Muzea Jindřichohradecka, místopředsedkyní se stala Mgr. Alena Petruželková z Památníku národního písemnictví v Praze a tajemnicí Mgr. Iveta Mátlová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Pohled do plného auditoria sáluPlynulým předělem mezi volbami a odborným programem byly krátké aktuality z muzejních knihoven, které přednesli zástupci jednotlivých regionů. Vlastní odborný program semináře byl rozdělen do dvou základních bloků – Knihovnická kon­cepce a její implementace do praxePerio­dika v muzejních knihovnách. Aktuální témata přiblížili účastníkům tradičně přední odborníci v problematice a zástupci ústředních institucí.

Během úterního odpoledne PhDr. Vít Richter z Národní knihovny ČR a Mgr. Martin Sekera, Ph.D., z Knihovny Národního muzea informovali o přípra­vě Centrálního portálu českých knihoven. Řada příspěvků se týkala digitalizace, během prvního dne to byly praktické rady pro výběr dokumentů k digitalizaci, které přednesl MgA. Š. Černohorský z firmy AIP Beroun a příspěvek PhDr. Pavly Vlkové ze Středočeské krajské knihovny v Kladně o krajské digitalizaci. Mgr. Alena Petruželková představila novou přílohu Literárních novin – Biblio a vyzvala knihovníky, aby do Biblia posílali informace o zajímavostech ve fondech svých muzejních knihoven. Zajímavý projekt PROVENIO – knihovny osobností ve sbírkách Národního muzea a jeho aktuální výstupy představily mladé kolegyně z Národního muzea.

Prohlídka výstav v ústeckém muzeuVšechna vystoupení druhého dne semináře byla připravena k širokému tématu PERIODIKA V MUZEJNÍCH KNIHOVNÁCH. Teoretické příspěv­ky přednesli ředitel Knihovny Národního muzea Mgr. Martin Sekera, Ph.D., a ředitel Státního oblastního archivu v Praze PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. O způsobech použití Bibliografie dějin českých zemích informovala Mgr. Václava Horčáková z Historického ústavu AV ČR. Poté zazněly příspěvky k digitalizaci periodik, možnostem využití grantových projektů MK ČR Veřejné informační služby knihoven a použití systému Kramerius k prezentaci digitalizovaných periodik. Dopolední blok byl zakončen workshopem na téma regio­nál­ní periodika, který připravila a moderovala Mgr. Dana Hradilová z Muzea Českého krasu v Berouně. Prv­ní část odpoledního bloku byla věnována katalogizaci periodik, kterou přednášela zkušená školitelka knihovnických pravidel AACR2 PhDr. Zuzana Hájková z Jihočeské vědecké knihov­ny v Českých Budějovicích. PhDr. Eva Svobodová z Národní knihovny ČR hovořila o stavu báze Periodika v Souborném katalogu CASLIN a možnostech účasti muzejních knihoven. Průzkum fyzického stavu pe­riodik, metody konzervace a důležité aspekty ochrany periodik – to byla témata prezentací PhMr. Bronislavy Bacílkové z Národního archivu ČR a Petry Vávrové z Národní knihovny ČR.

V přestávkách mezi přednáškami si knihovníci vyměňovali zkušenosti, prohlédli si nové ústecké muzeum a muzejní knihovnu. Součástí semináře byly také prezentace řady firem, které se věnují knihovnickým technologiím (AIP Beroun, Multida­ta Praha, KP-SYS, Scanservice, LANius) a výrobci zařízení a pomůcek do muzeí a knihoven (Bláha, Etna a EMBA). Seminář podpořila také fir­ma Poprokan a nakladatelství Albis international.

Velký dík za organizaci a financování semináře patří Muzeu města Ústí nad Labem, Asociaci muzeí a galerií ČR a Ministerstvu kultury ČR a spe­ciálně knihovnicím ústeckého muzea Heleně Houfkové a Lucii Šejnohové.

Všechny dokumenty ze semináře, fotografie a příspěvky jsou zveřejněny na stránkách AMG pod záložkou Knihovnická komise (http://www.cz-museums.cz).

Foto Jiří Preclík


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2