Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) – základní informace, využívání databáze a způsoby vyhledávání

JAROSLAVA HAVLOVÁ jaroslava.havlova@nkp.cz

Představení databáze

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy neboli TDKIV je oborová výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů z oblasti knihovnictví, informační vědy a souvisejících vědních disciplín. Je jediným elektronickým terminologickým slovníkem v tomto oboru v České republice. V zahraničí je podobným zdrojem v daném oboru americký ODLIS – Online Dictionary for Library and Information Science.

Databáze TDKIV vznikla v letech 2001 až 2002 v rámci projektu Národní knihovny České republiky (za podpory Ministerstva kultury ČR) a je stále doplňována novými termíny (hesly) a aktualizována. Spravuje ji Knihovnický institut Národní knihovny ČR.

Slouží jako pomůcka pro četbu i vytváření odborných textů a pro zpřesnění komunikace v knihovnické praxi a v celém spektru informačních věd. Je určena především knihovníkům, informačním pracovníkům a dalším odborníkům z oblasti knihovnictví, informační vědy a souvisejících oborů a také studentům jmenovaných oborů i široké odborné veřejnosti.

Databáze obdržela Cenu Infora za rok 2003. Výběr hesel byl vydán tiskem společně s CD-ROM v roce 2006.1

Obsah databáze

Databáze obsahuje přibližně 4800 zpracovaných odborných termínů, resp. více než 3120 termínů a téměř 1680 ekvivalentů. Tematický záběr databáze je poměrně široký. Zahrnuje termíny z různých oblastí: typologie tištěných a elektronických dokumentů, doplňování a ochrana knihovních fondů, katalogizace, bibliografie, knihovnické a informační služby, typolo-
gie knihoven, informační technologie, internet, databáze, knihověda, informační vzdělávání, nakladatelská činnost a knihtisk, autorské prá­vo a legislativa související s knihovnictvím.

Statistika

Mezi nejhledanější výrazy, které jsou v databázi zpracovány, patří: akvizice, rešerše, informace, knihovna, bibliografie, dokument, anotace, databáze, abstrakt, tezaurus, informační věda, informační gramotnost.2

Podle statistiky návštěvnosti webových stránek databáze, vycházející z údajů získaných prostřednictvím služby Google Analytics, se o TDKIV zajímají i v zahraničí, nejvíce na Slovensku, v mnohem menší míře v Německu, Rakousku, Francii a dalších evropských i mimo­evropských zemích, ale zde už zaznamenáváme minimální hodnoty.

Nejvíce je databáze využívána v říjnu, tj. na začátku školního roku, a nejméně v červenci a srpnu. Z toho lze usoudit, že ji používá hodně studentů a vyučujících v oborech knihovnictví a informační věda.3

Popis záznamu

Přístup k databázi je z webových stránek Národní knihovny www.nkp.cz nebo přímo z adresy http://aleph.nkp.cz/cze/ktd. Databáze je zpracovávána v knihovním systému Aleph.

Téměř u všech termínů je uveden jejich ang­lický překlad a často je možné najít také české ekvivalenty (to jsou především synonyma, ale také zkratky, akronyma nebo plné znění termínu, termíny přejaté z cizích jazyků nebo domácí tvary, pravopisné dublety).4

U každého termínu je vysvětlen význam, jedná se o jeho výklad. Ten zpracovávají odborníci v dané oblasti a schvaluje redakční rada. V dolní části záznamu je vždy uveden autor nebo autoři hesla, popř. další odborníci, kteří se podílejí na jeho zpracování, jako je lektor, redaktor nebo konzultant. Vzhledem k tomu, že v knihovnické terminologii u některých he­sel dochází k vývoji, jsou tato aktualizována a upravována se souhlasem autora, popř. auto­rů. Úpravy jsou zaznamenávány ve formátu zobrazení nazvaném Heslo s historií. Autorský výklad je u některých hesel doplněn výkladem převzatým z technické normy.

Pod těmito výklady je vždy uvedena použitá literatura, popř. také citovaná norma, ve zkrácené podobě a ve formě odkazu, jehož prostřednictvím se uživatelé dostanou k celé citaci zdroje. Pokud se publikace nachází ve fondu Knihovny knihovnické literatury, odkaz uži­vatele dovede k jejímu záznamu v databázi knihovnické literatury známé pod zkratkou KKL, kde si mohou publikaci objednat k vypůjčení. V případě, že zdroj není v KKL, najdou zájemci jeho citaci v tabulce zdrojů použitých v terminologické databázi.

Někdy je ještě k termínu přidána poznámka. Dále zde lze nalézt přímé odkazy na další termíny s blízkým významem. Jedná se o příbuzné termíny, které jsou navzájem provázány.

Pokud uživatelé chtějí citovat v odborném textu určitý termín, mohou využít odkazu Cita­ce, který se nachází pod záznamem hesla.

Způsoby vyhledávání

Základní vyhledávání

Jedním ze způsobů vyhledávání v databázi TDKIV je základní vyhledávání. Nejvíce lidí (asi 83 %) využívá vyhledávání ve free-textu,5 které je ve vyhledávacím formuláři nastaveno jako první. Při něm se zadané slovo nebo slovní spojení vyhledává mezi termíny, ekvivalenty, anglickými ekvivalenty, ve výkladech a v poznámkách. Hledání lze omezit pouze na termíny, ekvivalenty vybráním možnosti Ter­mín/­ ekvivalent.

Databáze nabízí také vyhledávání podle třídníků nebo podle systémového čísla určitého záznamu. Třídník umožňuje vyhledání termínu v určité tematické oblasti. Jednotlivé třídy či tematické oblasti a jejich označení (např. bibliografie – označení B) jsou dostupné přes odkaz na příslušnou pracovní tabulku v nápovědě pod vyhledávacím formulářem.

Při vyhledávání lze využívat logické spojky AND, OR a NOT. Jejich použití je vysvětleno (i s určitými příklady) v nápovědě. Pokud je třeba, aby zadaná slova byla hned vedle sebe a v daném pořadí, použije se buď označení „Ano“ u otázky „Blízkost slov?“, nebo se příslušné slovní spojení zadá v uvozovkách, např. „informační zdroj“.

V případě vyhledávání hesel obsahujících pouze určitou část slova se zadá tato část s otazníkem nebo hvězdičkou. Např. po zadání výrazu „dokument?“ se vyhledají hesla obsahující slova dokument, dokumentu, dokumentace, dokumentační, dokumentalistika, dokumentátor, dokumentografický, dokumentový.

Vyhledané záznamy jsou seřazeny abecedně podle termínů, ale uživatel si je může setřídit také podle anglických označení po kliknutí na Anglický ekvivalent.

Prohlížení rejstříků

Jiným možným vyhledáváním je prohlížení rejstříků. Ve srovnání se základním vyhledáváním umožňuje navíc vyhledávání podle příjmení autora, konzultanta či lektora hesla a zdroje výkladu.

Vyhledávání pomocí jazyka CCL

Databáze dále umožňuje využití jazyka CCL (Common Command Language). To je velmi podobné základnímu vyhledávání, jenom způsob zadání dotazu je odlišný. Je třeba vždy zapsat nejprve zkratku ze seznamu uvedeného pod vyhledávacím formulářem (nezáleží na tom, jestli velkými či malými písmeny), rovnítko a hledaný výraz, např. wtr=digital.

Kombinované vyhledávání ve více bázích

Další možností je kombinované vyhledávání ve více bázích najednou, tj. v TDKIV, KZK (Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory) a v KSL, což je jednoduchý glosář, překladový Česko-anglický a anglicko-český slovník knihovnických termínů. Tento způsob vyhledávání se volí prostřednictvím odkazu Z více bází. V některých případech umožňuje najít termín ve všech třech databázích, jako např. „dodávání dokumentů“ (zkratka „DDS“).

Obecně databáze TDKIV poskytuje např. synonymum termínu, anglický ekvivalent, výklad termínu, popř. také výklad převzatý z normy. Databáze zkratek nabízí zkratky související s termínem, překlady do jiných jazyků, relevantní instituci, časové údaje, informaci o zemi původu atd. Databáze KSL umožňuje najít pouze anglický překlad termínu.

Vyhledávání pomocí příbuzných termínů

V databázi je možné vyhledávat také tematicky související termíny, tzv. příbuzné termíny, které jsou uloženy ve formě odkazu.

Pracovní databáze

Veřejnosti je přístupná také pracovní verze databáze TDKIV, která obsahuje navíc ve srovnání s „oficiální“ podobou nově zapsané termíny, o jejichž zařazení do „oficiální“ báze ještě nebylo rozhodnuto, termíny zpracované v různých fázích a termíny vyřazené z „oficiální“ báze. Důvodem zveřejnění pracovní báze před několika lety bylo přispět ke zkvalitnění odborné diskuse a získání připomínek a podnětů ze strany zájemců o terminologii. Do této verze je možné se dostat prostřednictvím odkazu Vstup do pracovní báze, který je umístěn v databázi vpravo nahoře.

Pracovní databáze nabízí stejně jako ta „oficiální“ základní vyhledávání, prohlížení rejstříkůvyhledávání pomocí jazyka CCL. Avšak navíc poskytuje rozšířené vyhledávání (ve více polích najednou).

Google

Hesla z terminologické databáze lze najít také prostřednictvím internetového vyhledávače Google. Výsledkem hledání je WWW stránka se základními údaji a s přímým odkazem na záznam celého hesla v TDKIV. Často užívané nebo velmi obecné termíny se mohou nacházet mezi vzdálenějšími výsledky hledání, ale někte­ré odborné termíny specifické pouze pro knihovnictví se vyskytují mezi prvními výsledky, např. „náhrada titulní stránky“ nebo „osiřelé dílo“.

Návrhy ke zpracování nových a úprav stávajících hesel

Pokud se hledaný termín nenachází v databázi TDKIV ani v její pracovní verzi, lze jej navrhnout ke zpracování prostřednictvím jednoduchého editačního formuláře, který se skrývá pod odkazem Nový záznam. Kromě termínu lze navrhnout také český ekvivalent, anglický ekvivalent či výklad.

Návrh může poslat jakýkoli uživatel bez zadávání přihlašovacího hesla. Jediné, co dotyčného identifikuje, je jeho e-mailová adresa, kterou je nutné vyplnit v editačním formuláři. Bez jejího uvedení a poznámky nelze formulář uložit. E-mail autora návrhu používá pouze správ­ce databáze, a to výhradně ke komunikaci s odesílatelem. Po odeslání formuláře se návrh zobrazí správci databáze (a to pouze jemu, nikoli veřejnosti!) a ten jej posoudí a podle vhodnosti buď zpracuje, nebo zamítne, pokud se navrhovaný termín nehodí do databáze TDKIV z hlediska dané metodiky.

Kromě návrhů nových lze zasílat také připomínky k již uloženým termínům prostřednictvím podobného formuláře, který je dostupný přes odkaz Editovat záznam, a to pouze při zobrazení určitého hesla, ke kterému chce uživatel připomínky psát.

Až po zpracování nového hesla nebo připomínky a schválení redakční radou se změny zobrazí veřejnosti. Návrhy termínů ani poznámky k dosavadním se nepovažují za díla ve smyslu autorského zákona.

Elektronická konference

Terminologie a webové stránky TDKIV

Návrhy nebo připomínky mohou posílat všich­ni uživatelé databáze TDKIV. K odborné diskusi je však určena elektronická konference Terminologie, která umožňuje svým členům diskutovat o problematice termínů z oborů knihovnictví a informační vědy, posílat si navzájem oznámení o vzdělávacích akcích z oblasti terminologie a lingvistiky se zaměřením na knihovnictví a informační vědu nebo informace o terminologických databázích v daných oborech apod. Do konference mohou přispívat pouze její členové. Přihlášení je možné z odkazu https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/terminologie. Příspěvky do konference lze zasílat na adresu terminologie@cvut.cz.

Podrobné informace o TDKIV jsou uvedeny na webových stránkách dostupných z http:// www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/index.htm. Jsou dosažitelné také prostřednictvím odkazu Informace o bázi přímo z jejího uživatelského rozhraní.

Text článku vychází z přednášky přednesené na semináři České databáze (nejen v knihovnách). Prezentace ze semináře je dostupná z http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/2012/Havlova_2.pdf.

ODKAZY:

1) RESSLER, Miroslav (ed.). Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví: výběr z hesel v databázi TDKIV. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2006. 161 s. ISBN 80-7080-599-4.

2) BURSA, Jan … [et al.] Projekt Datamining v Terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012 [cit. 2012-11-02]. S. 12. Dostupný z www: http://info.sks.cz/ users/ku/PROJEKT/Dokumentace/NK_projekt.pdf.

3) TAMTÉŽ, s. 7.

4) SCHWARZ, Josef. Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Schválila redakční rada projektu TDKIV, 2002 [cit. 2012-11-02]. S. 13–14. Dostupný z www: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/MM2103vv.doc.

5) BURSA, Jan … [et al.] Projekt Datamining v Terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012 [cit. 2012-11-02]. S. 11. Dostupný z www: http://info.sks.cz/users/ku/PROJEKT/Dokumentace/NK_projekt.pdf.


Diskuze ke článku "Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) – základní informace, využívání databáze a způsoby vyhledávání"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2