Knihovna Divadelního ústavu a její služby

HELENA HANTÁKOVÁ helena.hantakova@divadlo.cz

Časopis Čtenář uveřejnil v roce 1983, tedy přesně před 30 lety, článek Jarmily Svobodové o knihovně Divadelního ústa­vu.1 Ta se v daném roce přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor Manhartského paláce v Celetné ulici 17 a zde se nachází až do dnešních dnů…

Charakteristika a poslání knihovny

PůjčovnaKnihovna Divadelního ústavu je odborná veřejná knihovna ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Jejím základním posláním je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškerou bohemistickou divadelní literaturu a periodika a výběrově divadelní literaturu zahraniční. Knihovna vznikla koncem 50. let a v současné době její fond obsahuje přes 120 000 svazků odborné divadelní literatury, textů divadelních her, literatury příbuzných oborů a periodik. V knihovně dále najdeme audiovizuální dokumenty, drobné kabaretní tisky, kostýmní listy a hudebniny. Průměrný roční přírůstek je 1200 svazků české a zahraniční knižní produkce.

Organizačně je knihovna včleněna do struktury Institutu umění – Divadelního ústavu a její činnost navazuje na oddělení bibliografie a dokumentace, o kterých se ještě dále dočtete.

Knihovna slouží zejména odborné divadelní veřejnosti, studentům a pedagogům uměleckých škol. Čtenářům je k dispozici rozsáhlá síť knihovnických služeb. Vedle základních absen­č­ních a prezenčních výpůjček jsou to informační, referenční, rešeršní a v neposlední řadě i reprografické služby. Pro veřejnost je otevřeno v pondělí od 9.00 do 16.00, ve středu od 9.00 do 18.00 a v pátek od 9.00 do 16.00 hodin.

Ve správě knihovny se od roku 2002 nachází audiotéka Divadelního ústavu. Obsahuje gramofonové desky, audiokazety a CD s nahrávkami různých hudebních žánrů a českého mluveného slova z oblasti divadla. Jednotlivé nosiče jsou katalogizovány v automatizovaném knihovním systému KPwin-SQL. Gramofono­vé desky a magnetofonové pásy jsou převáděny do digitální podoby. Digitální nahrávky lze po­slouchat pouze ve studovně, která je pro veřejnost otevřená každé úterý od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Část fondu audiotéky je určená i k absenčnímu půjčování a čtenářům je k dispozici i v rámci otevíracích hodin knihov­ny.

Studovna periodikKatalogy knihovny

Fond knihovny je zpřístupňován prostřednictvím on-line katalogu systému KPwin-SQL, který letos plánujeme nahradit novým moderním katalogem Portaro. V budově knihovny jsou k dispozici i klasické lístkové katalogy jednotlivých fondů.

Katalogizace fondů do automatizovaného systému začala již v roce 1992 (systém ISIS). V roce 1997 získala knihovna grant Ministerstva kultury, který byl určen na retrospektivní katalogizaci. Zaměstnancům knihovny a externím pracovníkům se podařilo v letech 1997 až 2002 uložit do automatizovaného systému záznamy všech publikací a vydaných divadelních her z fondu knihovny. Katalogizace probíhala metodou de visu, na základě pravidel AACR2. Později byly průběžně retrospektivně zpracovány i nepublikované texty divadelních her a v současné době se intenzivně pracuje na retrospektivní katalogizaci katalogu periodik a drobných tisků.

Základní cíle a poslání naší knihovny zůstávají, v porovnání se zmíněným článkem J. Svobodové i úmysly zakladatelů knihovny, neměn­né. S technickým rozvojem 21. století se však rozšiřují možnosti zpřístupnění a ochrany knihovních fondů zejména formou digitalizace.

Digitalizace fondů

V roce 2007 připravila knihovna projekt s názvem Digitální kopie nepublikovaných textů divadelních her ve fondu knihovny Divadelního ústavu a jejich zpřístupnění, který byl financován z prostředků grantu Ministerstva kultury ČR a byl realizován v letech 2008–2011. Jeho cílem bylo ochránit a zároveň zpřístupnit část ojedinělé sbírky nepublikovaných divadelních textů z archivů zrušených divadelních agentur, a to v prvé řadě textů rozmnožených technikou ormig, u kterých časem začalo písmo blednout, a hrozila jejich naprostá nečitelnost. Každý rok bylo digitalizováno přibližně 400 kusů divadelních her. V jednotlivých letech jsme postupovali od nejvíce poškozených a vlivům prostředí podléhajících textů k těm, kde naléhavost jejich převodu do elektronické podoby klesá.

V roce 2011 vznikla ucelená databáze asi 2000 dokumentů, jejichž plné texty, ve formátu PDF, jsou napojeny na katalogizační záznamy jednotlivých her v systému KPwin-SQL a jsou dostupné v intranetu Institutu umění Divadelního ústavu. Vedle elektronického katalogu knihovny zveřejňujeme plné texty také v digitální knihovně Kramerius.

V současné době participujeme na projektu financovaném Evropskou komisí s názvem Linked Heritage – Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany, který má tři hlavní cíle:

1)  přinést do Europeany velký objem nových dat, a to jak z veřejného, tak soukromého sektoru;

2)  ukázat zvýšení kvality obsahu ve smyslu bohatosti metadat, potenciálu nového využití a jedinečnosti;

3)  ukázat možnosti lepšího vyhledávání a využívání obsahu Europeany.

Do projektu jsme vstoupili jako „poskytovatel obsahu“ (content provider) za Českou re­publiku a chtěli bychom poskytnout metadata našich různorodých digitálních fondů (digitalizovaná periodika, katalogy, scénografická a fotografická sbírka). Jejich zpřístupnění v portále Europeany zajistí další cestu k digitálním sbírkám a usnadní přístup k našim fondům zahraničním uživatelům.

StudovnaSlužby VPK a EOD

Od roku 2005 je knihovna zapojena do projektu Virtuální polytechnická knihovna, který se zabývá zprostředkováním elektronického dodávání dokumentů. Základním úkolem je poskytování článků z periodik elektronickou cestou. Výběr probíhá na základě aktualizo­vaného souborného katalogu Virtuální polytechnické knihovny, do kterého jsou zanesena periodika dostupná v knihovně Divadelního ústa­vu. Celý projekt zastřešuje Národní technická knihovna.

Partnerem Národní technické knihovny jsme i v další službě, jejímž obsahem je elektronické dodávání dokumentů. Služba Elektronické knihy na objednávku (eBooks on Demand, ve zkratce EOD) je výsledkem mezinárodní spolupráce evropských knihoven. Projekt si klade za cíl usnadnit přístup ke knihám nechráněným autorským zákonem, tj. vydaným do roku 1900 (resp. 1910) nejširšímu spektru uživatelů. Dokumenty z fondů knihovny Divadelního ústavu vydané v letech 1500–1900 si zájemce díky této službě může objednat jako elektronický dokument. Žádaný spis je zapůjčen k dalšímu zpracování do Národní technické knihovny, která také přebírá komunikaci s uživatelem. Dokumenty zdigitalizované touto cestou budou nadále zpřístupněny v elektronické knihovně DÚ (systém Kramerius). Služba není omezena pouze na území ČR a mohou ji využívat badatelé a zájemci o historický divadelní fond naší knihovny po celém světě. Katalogizační záznamy knih dostupných v rámci této nabídky jsou v elektronickém katalogu označeny logem EOD.

Informační pracoviště a databáze Divadelního ústavu

Knihovna je významným, nicméně ne jediným pracovištěm Divadelního ústavu, které nabízí informační služby v oblasti teatrologie.

V samostatném bibliografickém oddělení jsou do databáze systému KPwin-SQL excerpovány odborné oborové časopisy, elektronické zdroje i deníky. Od roku 2010 jsou k záznamům pravidelně připojovány plné texty článků, které jsou dostupné v interní síti Divadelního ústavu.

Dokumentační oddělení shromažďuje materiály a faktografické informace o činnosti českých divadel od roku 1945. Údaje o divadelních představeních a jejich tvůrcích jsou zveřejňovány v ojedinělé databázi inscenací českých divadel.

Videotéka Divadelního ústavu soustřeďuje videozáznamy divadelních představení. Její fond má archivní charakter a je přístupný pouze prezenčně.

Významnými informačními zdroji elektronické povahy jsou dále databáze divadelních fotografií a databáze scénografické sbírky, které vznikají na základě fondů oddělení sbírek.

Branou do všech databází a katalogů je Virtuální badatelna na portále www.divadlo.cz.

Referenční služba Infopult

Nenajde-li uživatel v databázích odpovědi na své otázky, může položit dotaz z oblasti divadla nebo činnosti Institutu umění – Divadelního ústavu prostřednictvím služby Infopult (také na www.divadlo.cz). Dotazu se ujmou odborní pracovníci ústavu, kteří ho s pomocí dostupných zdrojů a fondů zodpovědí e-mailem. Odpověď tazatel obdrží ve většině případů do tří dnů. Je-li dotaz složitější a jeho řešení vyžaduje více času, je o tom informován. Zajímavé dotazy a odpovědi všeobecného rázu jsou vystaveny v rubrice Archiv odpovědí a slouží tak i ostatním uživatelům.

Všechna informační oddělení Divadelního ústa­vu, včetně knihovny, se snaží získávat, ukládat, ochraňovat a zpřístupňovat divadelní fondy a na jejich základě poskytovat klasické i moderní informační služby co nejširšímu okruhu uživatelů.

Národní a mezinárodní spolupráce

Od 90. let knihovna Divadelního ústavu úzce spolupracuje s institucemi sdruženými v me­zinárodní organizaci SIBMAS (Sdružení di­va­delních knihoven, archivů a muzeí). Jejím cílem je podporovat stálými mezinárodními kon­takty mezi knihovnami, specializovanými muzei a dokumentačními a informačními středisky výměnu praktických i teoretických zkušeností. V souladu s tímto posláním bylo v roce 1993 založeno národní středisko SIBMAS. Plní funkci vědecké oborové základny v oblasti teatrologie v nejširším slova smyslu a sdružuje české, moravské a slezské knihovny s divadelními fondy, muzea s divadelními sbírkami, archivy divadel a knihovny odborných škol. Knihovna Divadelního ústavu je sekretariátem národního střediska, jehož hlavním cílem je výměna praktických i teoretických informací ze všech oblastí práce jednotlivých členů a spolupráce v rámci národních i nadnárodních projektů.

Široká škála služeb i snaha o maximální ochranu fondů řadí knihovnu Divadelního ústavu mezi moderní a dynamická informační pracoviště. Lze jí jen přát, aby takovým pracovištěm byla i za dalších 30 let, kdy se nejpozději o ní čtenáři v časopise Čtenář jistě znovu dočtou.

Foto Marie Šperlová

ODKAZY:

1 Čtenář, roč. 35, 1983, č. 12, str. 432–434, viz RETRO OKÉNKO (pozn. redakce).
Diskuze ke článku "Knihovna Divadelního ústavu a její služby"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2