Jak se žije knihovně na soukromé vysoké škole

Text a foto PETRA HORNOCHOVÁ hornochova@mup.cz

Existence soukromých vysokých škol v České republice je součástí naší reality. Každá z těchto škol má svou vlastní knihovnu nebo alespoň spřízněnou informační instituci, která pro ni knihovní služby vykonává. Jejich úroveň, rozsah fondu a kvalifikované personální zajištění je do velké míry odvislé od velikosti školy. V současné době existuje v ČR kolem čtyřiceti soukromých vysokých škol, z nichž ovšem většinu tvoří školy s relativně nízkým počtem studentů (ročně přijmou méně než 1000 studentů). „Velcí hráči“ by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Většina z nich nabízí kromě bakalářských a magisterských programů i doktorské studijní programy a z formálního hlediska hodnocení vědy dosáhli statutu univerzitní soukromé školy, a zároveň výzkumné instituce.

Metropolitní univerzita Praha (MUP) určitě patří k těm největším a nejstarším soukromým vysokým školám vzniklým v ČR po listopadu 1989. V současné době zde lze studovat obory jako např. mezinárodní vztahy a evropská studia, veřejnou správu, průmyslové vlastnictví, mediální studia, humanitní studia, politologii, mezinárodní obchod a další.

Odborná knihovna Jiřího Hájka a její fond

Čtenáři v knihovně MUPKnihovna MUP nese jméno podle zajímavé české osobnosti Jiřího Hájka – historika, právníka, politika, diplomata a signatáře a mluvčího Charty 77. Jiří Hájek kromě jiného předsedal Nadaci Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci a z této nadace získala knihovna v roce 2002 darem úplně první svazky do svého fondu. Vícejazyčné svazky od Jiřího Hájka oborově pokrývají knihy z období 2. světové války, knihy o Latinské Americe nebo Africe. Mezi první svazky knihovny dále patřily i dokumenty OSN, Ústavu o vztazích mezi Východem a Západem se sídlem v New Yorku a publikace poskytnuté Ambasádou Saudské Arábie pro vznikající Centrum pro studium Středního východu na MUP.

V roce 2009 byla na základě spolupráce s organizací WIPO v Odborné knihovně Jiřího Hájka zřízena Depozitní knihovna WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví v Žene­vě). Funkce depozitní knihovny spočívá v archi­vaci a zpřístupňování dokumentů, které WIPO vydává a rozesílá několikrát do roka do svých depozitních knihoven na celém světě.1 Ma­te­riály slouží hlavně studentům průmyslového vlastnictví, což je ojedinělý vysokoškolský obor v ČR.

V roce 2010 byl fond knihovny obohacen o dar z Knihovny Informační kanceláře Rady Evropy v Praze. Jednalo se zejména o publikace vydané Radou Evropy od roku 1949 do současnosti s tematikou lidských práv, demokracie a právního státu.

Fond knihovny tedy netvoří žádné vzácné staré tisky, nesahá ani hluboko do minulosti, tvoří jej soudobé dokumenty účelově shromažďované pro potřeby školy.

Základní informace, čtenáři, vybavení

Organizačně se Odborná knihovna J. Hájka dělí na centrální knihovnu a pobočkové knihov­ny. Hlavní knihovna sídlí v Praze ve Strašnicích, pobočkové knihovny jsou umístěny v univerzitních střediscích v Hradci Králové, Plzni a Liberci. Síť knihoven na MUP doplňují knihovny na některých katedrách a jedna příruční knihovna pro studenty v další pražské budově. Odborná knihovna J. Hájka je regi­strovaná v evidenci MK a je veřejně přístupnou knihovnou.

Hlavní knihovna v Praze ve Strašnicích je ústřední knihovnou, která koordinuje síť kniho­ven MUP, probíhá zde centrální nákup knih, e-zdrojů a katalogizace, zajišťují se zde meziknihovní výpůjční služby i výpůjčky v rámci knihoven na MUP.

Dále knihovna v Praze zajišťuje funkci archi­vu kvalifikačních prací MUP. Závěrečné práce se zpřístupňují pouze v tištěné podobě na základě objednávky přes knihovní katalog. Studovna v centrální knihovně má celkem 66 studijních míst, 19 PC pro studenty, jeden mul­ti­funkční reprografický stroj a jeden stolní ske­ner.

Pobočkové knihovny jsou malé operativní jednotky se základní literaturou pro studenty z mimopražských univerzitních středisek a jejich provoz zajišťují studijní referentky.

Stejně jako se časem škola rozšířila o nové programy, studenty a prostory, rostl i fond knihovny, který se tematicky zaměřoval i nadále zaměřuje na zajištění hlavně doporučované literatury k vyučovaným předmětům na MUP. V současné době má knihovna 3444 aktivních čtenářů a přes 30 tisíc svazků. Nejpočetnější skupinou uživatelů jsou studenti a vyučující MUP, malé procento tvoří absolventi školy a veřejnost.

Služby knihovny

Blízkovýchodní dění očima arabské literaturySlužby jsou primárně zaměřené na potřeby studentů a akademické obce MUP, ale v poslední době narůstá počet čtenářů z řad veřejnosti. Základní samozřejmě zůstávají klasické výpůjč­ní služby, ale snažíme se v rámci možností rozšiřovat elektronické služby a zdroje. S nabídkou elektronických informačních zdro­jů nemůžeme ani v nejmenším konkurovat veřejným vysokým školám. Důvodem jsou hlav­ně peníze, veškeré předplatné odborných e-zdro­­jů se hradí z rozpočtu školy, protože možnosti získání dotací z grantů jsou pro soukromé školy omezeny. Ze zahraničních plnotextových databází jsou na MUP dostupné dvě – ProQuestJstor. Z českých e-zdrojů je zajištěn přístup k ASPI a mediální databázi MediaSearch.

Ve vysokoškolském prostředí je velká poptávka po moderních on-line službách, takže plánujeme i nadále věnovat pozornost zlepšování funkcionality a navigace knihovního katalogu, odborným e-knihám a dalším digitálním formám, komplexním platformám pro ukládání a vyhledávání e-zdrojů. Díky šikovným kolegům knihovníkům se podařilo výrazně zlepšit grafické rozhraní katalogu Clavius a optimalizovat vyhledávání a další funkce. V současné době bereme katalog jako vstupní bránu do našich zdrojů, takže se snažíme, aby splňoval funkční a designové požadavky 21. století, a ne doby předpotopní, jak je producentem nabízen.

Doplňkovou službou knihovny je prodej publikací vydaných univerzitou a odpovědnost za prezentaci publikační činnosti včetně časopisů MUP na webu univerzity. Metropolitní univerzita vydává celkem tři odborné časopisy a knihovna se částečně podílí na jejich distribuci. Jsou to časopisy Central European Journal of International & Security Studies, Politics in Central EuropeActa MUP: právní ochrana duševního vlastnictví.2

Zakázané myšlenky s J. DědečkemDalší službou knihovny jsou vzdělávací aktivity. Jednak se knihovna zaměřuje na činnosti, které podporují práci s informacemi a univerzální „akademické dovednosti“ (publikační eti­ka, formální úprava závěrečných prací, oboro­vé informační zdroje). Na tato témata knihovna připravuje jednorázové dobrovolné akce nebo řádnou výuku v rámci úvodů do studia pro první ročníky. Pro tyto účely vytvořila portál POINT3 (pomůcky, informace, tutoriály), kde soustřeďujeme odkazy na volně dostupné zdro­je, které se vztahují k oborům vyučovaným na MUP, interaktivní návody na využití databází nebo katalogu, a také informace k formální úpravě závěrečné práce.

Další směr vzdělávacích aktivit je zaměřen spíše kulturně – na organizování literárních podvečerů, autorských čtení nebo seminářů s tématy seberozvoje, celoživotního vzdělává­ní. V současné době probíhají přibližně čtyři akce za semestr, například Jak být šťastný a úspěšný (Ivo Toman), Blízkovýchodní dění očima arabské literatury (Ondřej Beránek a Jit­ka Jeníková), Zakázané myšlenky (Jiří Dědeček). Tento druh aktivit je určen jak pro studenty MUP, tak pro širokou veřejnost.

Zajímavosti a drby

Metropolitní univerzita – původně jako Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů – začínala v roce 2001 se skromným počtem zaměstnanců. Bylo naprosto běžné, že jeden zaměstnanec zastával několik různorodých funkcí dohromady (např. studijního referenta, knihovníka a zároveň PR pracovníka). Teprve postupem doby s narůstajícím počtem studen­tů a činností bylo potřeba řadu pozic řádně profesionalizovat, včetně knihovny.

V současné době má knihovna pět zaměstnanců, z toho tři s vysokoškolským knihovnickým vzděláním.

Rozpočet knihovny, stejně jako celý chod školy, je závislý na počtu přijatých studentů, protože jediný příjem školy tvoří školné. Tato závislost vytváří tlak na všechny zaměstnance školy, se všemi klady i zápory. Důraz na reklamu, promyšlené a zajímavé PR kampaně, neustálé sledování počtu studentů a jejich spokojenost jsou důležité a hodnocené ukazatele. Heslo „vše pro spokojenost studentů“ platí opravdu doslova. Odpovídá tomu pěkný interiér školy, vybavení učeben, ale i třeba otevírací doba knihovny do 20 hodin.

Velká pozornost je na MUP věnována handicapovaným studentům. Od roku 2003 univerzita realizuje program Škola bez bariér, v rámci kterého umožňuje studium uchazečům s pohybovým postižením. Interiéry všech budov MUP jsou kompletně bezbariérové, takže studenti na vozíku nemají problém pohybovat se ani v prostorách knihovny.

Další důležitou roli na MUP hraje zahraniční spolupráce. Ročně vyjede kolem 100 studentů MUP v rámci výměnných zahraničních programů na evropskou nebo mimoevropskou partnerskou univerzitu a naopak, velké množství zahraničních studentů na MUP přijíždí a studuje tady. Zahraniční studenti z celého světa a studenti z výměnných programů Erasmus přispívají ke kosmopolitní atmosféře ško­ly, takže angličtina je k dorozumění nezbytná. Zajímavým počinem hlavně studentů katedry mediálních studií je on-line časopis MUP Times4, jehož šéfredaktorem je bývalý ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek.

A co dodat závěrem? Jak říkával Jarek Nohavica na svých koncertech při loučení: „Pište, telefonujte, nebojte se, přijďte zase.

ODKAZY:

1) Depository libraries [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://www.wipo.int/library/en/depository_libraries.jsp

2) Časopisy vydávané Metropolitní univerzitou Praha [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://knihovna.mup.cz/knihovna/publikacni-cinnost/publikace-mup/casopisy-mup.html

3) POINT [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://point.mup.cz/

4) MUP Times: otevřený portál studentů, absolventů a pedagogů Metropolitní univerzity Praha [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://www.muptimes.cz

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2