KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Pozvánka do malých knihoven na Liberecku

Představuje se Obecní knihovna Bílá

IVA SLÁMOVÁ slamova@kvkli.cz

Knihovna sídlí v kulturním doměObec Bílá je typickou vesničkou v Podještědí. Nachází se mezi Českým Dubem a Hodkovicemi nad Mohelkou. Trvalé osídlení obce spadá až do obdo­bí raného středověku, poprvé byla zmíněna v ro­ce 1537. V obci se zachovaly původní lidové stavby, které dotvářejí kolorit této podhorské vísky. Stav­by pocházejí z počátku 19. století a většina z nich je doposud velmi dobře udržovaná. Obec Bílá zřizuje na svém území čtyři knihovny – v Bílé, Vlčetíně, Petrašovicích a v Hradčanech. Zajímavostí Petrašovic je, že je navštěvoval český básník Fráňa Šrámek, který usiloval o dceru tehdejšího řídícího učitele, se kterou se nakonec oženil. Obec Bílá nabízí návštěvníkům především nádhernou okolní přírodu, která oslovila i spisovatel­ku tohoto kraje – Karolínu Světlou a mnohé další umělce, kteří zde čerpali inspiraci ke své práci.

Knihovna zde byla založena v roce 1922. Tuto skutečnost je možné doložit knihou s pořadovým číslem jedna z roku 1919 s názvem Raisovy spi­sy. Kniha je o to vzácnější, že v ní najdeme i podpis tehdejšího starosty V. Červy. Další, již podrobnější zpráva je z roku 1928. V počátcích čítala knihovna 258 svazů, v každém z nich byl vylepen výpůjční řád knihovny, který byl schválen Okresním osvětovým sborem v Českém Dubě roku 1923. Ještě nyní je v knihovně vzor rastru, kam se zapisovaly výpůjčky. V době války byly knihy rozděleny po domech a v tajnosti půjčová­ny. Některé byly zkonfiskovány, některé se bohužel ztratily.

Po válce v roce 1945 byla zvolena knihovní rada a knihovníkem se stává na dlouhá léta pan Bohuslav Bláha, rolník z Bílé 31. Nejprve jsou kni­hy půjčovány přímo z domu, teprve po delší době, v roce 1963, byla provedena modernizace zdejší školy, knihy sem byly přemístěny, a tím byl zajištěn další chod obecní knihovny. Ve stejné budově rovněž sídlil tehdejší MNV Bílá.

Po svém dědovi přebírá knihovnu v roce 1982 vnučka Jitka Bláhová-Knýřová a úspěšně ji vede až do roku 1986, kdy nastupuje knihovnice Jarmila Tvrzníková, která zde působí do současné doby.

Z nabídky knihovního fonduPod jejím vedením dochází k rozšíření a zkvalitnění knihovnických služeb, čemuž napomohlo zavedení internetu do knihovny v roce 2004. Zároveň s prvním připojením na internet začalo ruční vkládání knih do knihovního programu Clavius a již v lednu 2005 knihovna zahajuje elektronické půjčování knih a časopisů. První počítač a knihovní program Clavius se snažila obec zakoupit z dotace MK ČR z programu VISK 3, ale projekt nebyl schválen. Rada Obce Bílá proto rozhodla uhradit celý nákup z rozpočtu a k tomu poskytnout pro knihovnu ještě jeden počítač z majetku úřadu. Knihovna tedy získala již při zahájení automatizace jeden počítač pro vkládání knih a druhý sloužil návštěvníkům knihovny k připoje­ní na internet.

V roce 2005 následovalo nové internetové připojení z Projektu internetizace knihoven (PIK), do kterého se knihovna v Bílé i další tři knihovny, které obec zřizuje, přihlásily. Na začátku uvedeného roku začala Krajská vědecká knihovna v Liberci pracovat společně s Agenturou pro regio­nální rozvoj a s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje na přípravě projektu do Strukturálních fondů Evropské unie. Z něj bylo pořízeno pro každou ze 141 knihoven Libereckého kraje, které se do projektu zapojily, kompletní internetové pracoviště (počítač, multifunkční tiskárna, stůl a židle). Obec Bílá z projektu získala vybavení pro všechny čtyři knihovny, které pak umožnily svým uživatelům bezplatný přístup k internetu. Vybavení bylo nejprve v majetku KVK v Liberci a po pěti letech přešlo do majetku obce. Obecnímu úřadu byla poskytnuta nabídka od společnosti COMEL na bezplatné připojení místní knihovny. Pro neustálé nejasnosti s pokračováním projek-tu PIK obec tuto nabídku v říjnu 2011 využila. Knihov­na nezapomněla ani na internetovou prezentaci svých služeb a v minulém roce zpřístupnila nové webové stránky, na kterých jsou umístěny i základní informace o knihovnách, které na území obce působí.

Knihovna má ve svém fondu 3284 knih, dále průběžně nabízí přibližně 150 knih z výměnného fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Mezi stále a nejvíce půjčované patří ovšem všech šest titulů časopisů.

Pro čtenáře knihovna zajišťuje i meziknihovní výpůjční služ­bu, která je oblíbená a vyžadovaná hlavně ze strany stu­dentů.

V roce 2012 navštívilo knihovnu 849 občanů, kteří si vypůjčili 942 knih a 341 časopisů. Dalších 98 využilo internet. Z celkového počtu 292 obyvatel je v knihovně registrovaných 33 čtenářů, z toho sedm dětí. A jak to někdy bývá, jeden čtenářský průkaz využívá více členů rodiny, čímž procento čtenářů v obci stoupá. Každý rok přibu­de do regálů průměrně 65 nových knih. Část je nakupována z prostředků obce přímo podle výbě­ru knihovnice, další nákup zajišťuje Krajská knihov­na Liberec na základě Smlouvy o nákupu a zpraco­vání knih, která byla před roky s obcemi na Liberecku uzavřena a každoročně je upřesňována dodatkem o schválené výši prostředků na nákup knih v daném roce. Krajská knihovna knihy nakou­pí, zpracuje a dodá do svých knihoven. Knihovníkům jsou elektronicky zaslána data ke knižním novinkám i souborům z výměnného fondu.

Automatizace knihovny proběhla úspěšněObecní knihovna v Bílé je umístěna v místním kulturním domě a má otevřeno jednou týdně ve středu vždy od 16 do 19 hodin. Knihovnice po domluvě ráda vyhoví a zájemcům umožní přístup k internetu i v nepůjčovních dnech.

Knihovnu zřizuje Obec Bílá, která se stará finančně o její chod. Metodický dohled nad knihovnou má Krajská vědecká knihovna v Liberci. V posledním roce pracovnice liberecké knihovny pomohly s aktualizací a přeznačením knih a přehlednost fondu určitě ocenili i čtenáři, kterým se nabízejí i ty nejatraktivnější tituly.

Jarmila Tvrzníková letos na jaře začala vypomáhat i nové knihovnici ve Vlčetíně, která převzala místní knihovnu po paní Bohuslavě Hlavaté, jež strávila mezi knihami i svými čtenáři dlouhých 40 let a značnou měrou se podílela na kulturním životě této malé obce. Do knihovny se nyní vrací již jako čtenářka a své nástupkyni – Evě Bartošové – ráda poradí.

Knihovna v Bílé nezajišťuje jen základní knihovnické služby, ale nabízí atraktivní akce a činnosti, jež často přivedou mezi knihy ostatní občany obce, kteří by jinak do knihovny nezavítali. Třetím rokem probíhá mezi detektivkami i pohádkami kurz anglického jazyka, na jaře se uskutečnilo již VIII. setkání žen v knihovně, tentokrát pod názvem S námi vždy all inclusive.

V září navštěvuje knihovnu drobotina z místní mateřské školy. Děti namalují obrázky, ty jsou následně vyhodnoceny, oceněny drobnými dárky a vystaveny pro další návštěvníky knihovny. Úspěch akce spočívá v tom, že návštěva těch nejmenších většinou nebývá poslední, protože děti se vracejí a přivedou s sebou často i jednoho z rodičů. Knihovna se rovněž zúčastňuje celostátních knihovnických akcí a rozšiřuje tím nabídku programů pro občany nejen samotné Bílé, ale i dalších spádových míst.

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Pozvánka do malých knihoven na Liberecku"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2