Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

American library directory 2013–14 / ed. by Beverley McDonough. 66th ed. [Adresář amerických knihoven 2013–14.] Medford: Information Today, 2013. 2 sv. (xvii, 4291 s.)

ISBN 978-1-57387-467-0

Kc 39.724

Kc 39.725

BJAROZKINA, N. Ju. Biblioteki i rasprostranenije naučnych znanij v Belarusi : XVI-XX vv. 2-je izd., ispr. i dopol. [Knihovny a šíření vědeckých poznatků v Bělorusku : 16.–20. století.] Minsk: Beloruskaja navuka, 2013. 520 s. : il., portréty, faksim., tabulky.

ISBN 978-985-08-1522-4

Kdb H 105389

DILHOFOVÁ, Adéla, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Jan LIDMILA. Příručka pro knihovníky veřej-ných knihoven. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2013. 59 s. : il.

ISBN 978-80-7051-199-2

Km 9.664/B

HERNON, Peter and Niels Ole PORS, eds. Library leadership in the United States and Europe : a comparative study of academic and public libraries. [Vedení knihovny ve Spojených státech a v Evropě. Srovnávací studie akademických a veřejných knihoven.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2013. xvi, 231 s. : il., tabulky.

ISBN 978-1-61069-126

Kf 39.697

Knihovny Moravskoslezského kraje v novém. Ostra­va: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad : Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2013. 72 s. : barev. il., portréty.

ISBN 978-80-7054-188-3 (Moravskoslezská vědecká knihovna)

ISBN 978-80-87503-39-3 (Moravskoslezský kraj)

Kfda 9.642/B

LANSKY, Ralph, Carl Erich KESPER. Bibliotheksrechtliche Vorschriften. 6. Ergänzungslieferung 2013 (Stand: 1. Juli 2013 ; teilweise neuer. 4. Auflage. [Knihovnické právní předpisy. 6. dodatek 2013. Stav: 1. 7. 2013 : částečně nové.] Frankfurt am Main: Klostermann, 2013. 274 s.

Kib 39.473

Polish libraries / ed. Tomasz Makowski. [Polské knihovny.] Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2013. 260 s. : faksim., grafy, tabulky

ISSN 2300-9217

Kfe 39.768

RAABE, Paul. Tradition und Innovation  : Studien und Anmerkungen zur Bibliotheksgeschichte / mit einem Nachwort von Georg Ruppelt. [Tradice a inovace. Studie a poznámky k dějinám knihoven.] Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2013. 306 s. : tabulky. Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 110.

ISBN 978-3-465-04187-0

Kdb T 231725

UMLAUF, Konrad, Simone FÜHLES-UBACH, Michael SEADLE, edt. Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft : Bibliotheks-, Benutzerforschung, Informationsanalyse. [Metodická příručka knihovnictví a infor­matiky. Knihovna, uživatelský výzkum, analýza informací.] Berlin: De Gruyter, 2013. 560 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-3-11-025553-9

Id 39.794

Automatizace knihovnické a informační činnosti

CONNELLY KOHUTOVÁ, Radka. Databáze ve vě­ku informační společnosti a jejich právní ochrana. Praha: C. H. Beck, 2013. xiv, 207 s. Právní instituty.

ISBN 978-80-7400-493-3

Xd 39.766

Formirovanije i ispoľzovanije elektronnych resursov bibliotek Rossii : materialy ježegodnogo soveščanija rukovoditelej federaľnych i centraľnych regionaľnych bibliotek Rossii : Moskva, 23-24 okjabrja 2012 goda / sostaviteľ Je A. Ivanova. [Budování a využívání elektronických zdrojů knihoven Ruska. Materiály výročního setkání ředitelů federálních a ústředních regionálních knihoven Ruska. Mosk­va 23.–24. října 2012.] Moskva: Paškov dom, 2013. 93 s.

ISBN 978-5-7510-0579-5

Sdg G 208091

Architektura knihoven

FLANNERY, John, Karen M. SMITH. Eco-library design. [Konstrukce ekologické knihovny.] Dor­drecht: Springer, 2014. 231 s. : il.

ISBN 978-94-007-4077-8

Aa E 65267

WORPOLE, Ken. Contemporary library architecture : a planning and design guide. [Současná architektura knihoven. Plánování a průvodce designem.] London: Routledge, 2013. xvi, 197 s. : il., plány.

ISBN 978-0-415-59230-7

Aa D 37198

Sítě knihoven

HÁJKOVÁ, Olga, Miloslav NOVOTNÝ, Daniela WIMMEROVÁ. Místní knihovna Veselice : komunitní centrum 21. století. Vavřinec: Obec Vavřinec, 2013. 40 s. : obr. příl., il.

Teg 9.631/B

Japanese archives today : „Legislation, access, and knowledge management in digital age“, „Road to recovery from the Great East Japan Earthquake“. [Dnešní japonské archivy. Legislativa, přístup a znalostní management v digitální době. Cesta k zotavení z velkého východního zemětřesení v Japonsku.] Tokyo: National Archive of Japan, 2012. ii, 48 s. : il.

Tm 9.659/B

JEMEĽJANOVA, Jelena Aleksandrovna. Carskije knižnyje kollekcii v istorii RGB. [Carské knižní sbírky v dějinách Ruské státní knihovny.] Moskva: Paškov dom, 2013. 122 s. : il., portréty.

ISBN 978-5-7510-0570-2

Ti H 105559

Národní digitální knihovna : vývoj a trendy : 27. 6. 2013, Centrální depozitář Národní knihovny ČR, Hostivař – Nová budova. Praha: Národní knihovna ČR, 2013. 1 DVD-ROM.

ISBN 978-80-7050-625-7

Ts 498/ DVD

Národní knihovna ČR, Centrální depozitář : 11. 3. 2014 : fotografie budovy : interiér, exteriér, depozitář : tisková zpráva. Praha: Národní knihovna ČR, 2014. 1 DVD-ROM.

Tab 499/DVD

NOSKOVÁ, Jitka. Jablonecká knihovna v proudu času. Liberec: Bor, 2013. 143 s. : il., portréty, plá­ny, faksim.

ISBN 978-80-87607-17-6

Tee 39.769

RUDASILL, Lynne M. and Maria E. DORTA-DUQUE, eds. Open access and digital libraries : social science libraries in action. [Otevřený přístup a digitální knihovny. Knihovny společenských věd v akci.] Berlin: De Gruyter Saur, 2013. 346 s. : il., grafy, tabulky. IFLA publications, 158.

ISBN 978-3-11-028085-2

Ts 39.793

Služby knihoven

MALIS – Praxisprojekte 2013 : Projektberichte aus dem berufsbegleitenden Masterstudiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Fachhochschule Köln / herausgegeben von Achim Oßwald et al. [MALIS – projekt 2013. Zprávy o realizaci projektu magisterského programu v oboru knihovnictví a informační vědy na Univerzitě aplikovaných věd Köln.] Wiesbaden: Dinges & Frick, 2013. 240 s. : grafy, tabulky. B.I.T. online Innovativ, Bd. 44.

ISBN 978-3-934997-51-6

Sdg 39.795

ŘEHÁK, Tomáš a kol. Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 103 s. : il.

ISBN 978-80-7478-413-2

S 39.772

STEJSKAL, Jan a kol. Měření hodnoty veřejných služeb : (na příkladu veřejných knihoven). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 206 s. : il.

ISBN 978-80-7478-412-5

S 39.770

KNIHOVĚDA

CVETKOVSKI, Trajce. Copyright and popular media : liberal villains and technological change. [Autorské právo a populární média. Liberální darebáci a technologické změny.] New York: Palgrave Macmillan, 2013. xxii, 299 s.

ISBN 978-0-230-36847-7

Xd T 232959

HEJNIC, Josef et al. Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013. xxvii, 326 s. : barev. faksim. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis, v. 3.

ISBN 978-80-7247-096-9

Xbb 39.744

KOLLÁROVÁ, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ : typografické médium v jozefínskej dobe. [Budmerice] : Rak, 2013. 296 s. : il., faksim.

ISBN 978-80-85501-57-5

Xc T 232196

SAMARIN, Aleksandr Jurjevič. Tipografščiki i knigočety : očerky po istorii knigi v Rossii vtoroj poloviny XVIII veka. [Knihtiskaři a čtenáři. Črty k dějinám knihy v Rusku v druhé polovině 18. století.] Moskva: Paškov dom, 2013. 407 s. : il., portréty, faksim.

ISBN 978-5-7510-0539-9

Xb T 231560

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488 až 1557. Praha: KLP, 2013. 463 s. : il., faksim.

ISBN 978-80-86791-98-2

Xb 39.774

BIBLIOGRAFIE

MICHEJEVA, Galina Vasiľjevna. Istorija russkoj bibliografii : (fevraľ 1917–1921 gg.). Č. 2. [Dějiny ruské bibliografie (únor 1917–1921).] Sankt Peterburg: Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2012. 622 s. : portréty.

ISBN 978-5-8192-0436

Bd T 231377

PLEŠKEVIČ, Jevgenij Aleksandrovič. Dokumentaľnyj podchod v bibliotekovedenii i bibliografovedenii : ètapy formirovanija i napravlenija razvitija. [Dokumentační přístup v knihovnictví a bibliografii. Etapy formování a směr rozvoje.] Moskva: Paškov dom, 2012. 306 s. : grafy.

ISBN 978-5-7510-0505-4

Be H 105308

Připravila EVA MACKOVÁ


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2