Odborná knihovna Ministerstva financí

JIŘÍ BENDA jiri.benda@mfcr.cz

ALENA SAHÁNKOVÁ alena.sahankova@mfcr.cz

Odborná knihovna Ministerstva financí je od 1. 7. 2014 součástí oddělení Vzdělávání a informační podpora odboru Personálního. Knihovna vznikla sloučením knihovny Ministerstva financí a knihov­ny Výzkum­ného ústavu finanční a úvěrové soustavy v roce 1977. Počátky budování knihovního fondu sahají až do roku 1956. Pracoviště poskytuje informační podpo­ru zejména v oblasti státního rozpočtu, stát­ního závěrečného účtu, státní po­klad­­ny, finančního trhu, platebního sty­ku, poplatků, daní a cla, finančního hospodaření a kontroly, účetnictví, lo­terií, ochrany zahraničních investic, hospodaření s majetkem státu, cenové politiky a boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Odborná knihovna Ministerstva financí má statut veřejné knihovny. V příjemném historickém prostředí svým uživatelům nabízí 35 000 knih, 200 titulů periodik, informace na elektronických nosičích a přístupy do informačních databází. Ve fondu knihovny jsou například publikace mezinárodních finančních institucí, četné odborné daňové publikace a významnou specialitou jsou státní rozpočty a závěrečné účty, které jsou k dispozici od roku 1918. Z dal­ší produkce Ministerstva financí jsou to např. Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Finanční zprávy, Makroekonomická predikce. Z poslední doby je to publikace určená širší veřejnosti – Státní rozpočet 2014 v kostce. Z historických dokumentů stojí za zmínku např. Úřední list – předchůdce sbírky zákonů, Zpravodaj Ministerstva financí a knihy věnované počátkům Ministerstva financí.

Online katalog a většina speciálních služeb je v současné době přístupná pouze z vnitřního intranetu resortu, který slouží kromě ministerstva rovněž finančním úřadům, finančním ředitelstvím a celním úřadům. Pokud se zaměstnanec resortu osobně zaregistruje v knihovně, mů­že si následně rezervovat vybrané knihy pří­mo ze své kanceláře. Dvakrát týdně je knihovna otevřena též veřejnosti.

Resort Ministerstva financí tvoří:

• Generální finanční ředitelství (daňová správa);

• Generální ředitelství cel (celní správa, bezpečnostní sbor);

• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (organizační složka státu, která není správním úřadem);

• Kancelář finančního arbitra (organizační složka státu, která není správním úřadem);

• Státní tiskárna cenin (státní podnik).

ČítárnaDatabáze FinLit a dokumentační bulletin Ministerstva financí

Oddělení Vzdělávání a informační podpory dlouhodobě buduje vlastní dokumentační databázi odborných monografií a časopiseckých článků. Jedná se o unikátní bibliografii vytvářenou pro potřeby resortu Ministerstva financí. V současné době obsahuje přibližně 100 000 záznamů z domácích i zahraničních pramenů, které pečlivě vybrali zkušení odborníci. Do databáze jsou zařazovány pouze nejkvalitnější články a monografie s přihlédnutím k potřebám zaměstnanců i k aktuálnímu vývoji v oblastech činnosti Ministerstva financí. Dbá se rovněž, aby nebyly zahrnuty shodné texty publikované týmž autorem v různých pramenech. Jednotlivé záznamy jsou opatřeny anotací v českém jazyce a klíčovými slovy tezauru FinThes, jenž byl pro tyto účely vytvořen a je průběžně aktualizován.

Nejnovější přírůstky do databáze umožňují sledovat vývoj v dané oblasti a za tímto účelem jsou publikovány na vnitřním intranetu resortu jako přehledy nejnovějších článků a nových knih. Seřazeny do tematických bloků vycházejí 12krát ročně též tištěné v dokumentačním bulletinu Ministerstva financí Finanční a ekonomické informace. Jeho pdf verze je průběžně publikována rovněž na vnějším webu Ministerstva financí. Od listopadu 2013 je do každého čísla zařazen přehledový článek k vybranému aktuálnímu tématu (jednotný bankovní dohled aneb počátky bankovní unie, daň z finančních transakcí, devizové intervence, kolotočové daňo­vé úniky, zadlužení veřejných financí, finanč­ní policie a daňová Kobra v zahraničí). Zájemce z řad veřejnosti je možné na požádání informovat o novém čísle dokumentačního bulletinu e-mailem, popř. zaslat jeho tištěnou verzi.

Odborné dotazy, rešerše, monitoringy

Knihovna také odpovídá na nejrůznější faktografické dotazy, které mohou všichni uživatelé pokládat e-mailem, telefonicky či prostřednic-t­vím elektronického formuláře. Jednoduché do­­tazy jsou zodpovězeny ihned, v případě složi-tějšího zadání je zpracována rešerše. Mimo to zajišťují zaměstnanci knihovny pro resort kolem 69 pravidelných monitoringů čítajících 110 pod­-dotazů na nejrůznější ekonomická témata z domácích i zahraničních zdrojů zpravodajského i odborného charakteru, které jsou zasílány zadavatelům e-mailem nebo vystaveny na intranetových stránkách knihovny. Tuto službu využívá 57 % útvarů na ministerstvu. V případě zájmu se mohou zaměstnanci přihlásit k odbě­ru stávajících monitoringů nebo požádat o zpracování nového podle konkrétního zadání.

Do studovny dochází odborná veřejnost, čas­to studenti vysokých škol nebo i zaměstnanci resortu, kteří si doplňují vysokoškolské vzdělání. Knihovna disponuje řadou zdrojů z oblasti veřejných financí a daní, které nejsou ve vysokoškolských knihovnách ekonomického zaměření dostupné.

Vybraná témata dotazů

• Státní závěrečné účty a státní rozpočty

• Srovnání daňových soustav v rámci EU

• Ekonomická diplomacie

• Exportní strategie vlády

• Podíl zemědělství na světovém HDP ve vybraných letech

• Cenné papíry (historie 1945–1948)

• Předpisy, na základě kterých byla provedena měnová reforma k 1. 7. 1953

• Mezinárodní pomoc při výběru daní

• Informace o daňových příjmech (členění na jednotlivé daně)

• Kolotočové daňové úniky

• Daňové ráje

• Daně pro fyzické osoby od roku 1980 do současnosti

• Stíhání černého obchodu v roce 1947

• Překlady legislativy ČR z resortu MF do angličtiny

• Informace o Bohumilu Suchardovi, ministru financí v roce 1968 (pro Český rozhlas)

• Usnesení vlády a další dokumenty k majetkovému vyrovnání s volyňskými Čechy

• Elektronizace účetnictví, účetních a daňových dokladů v konkrétních členských zemích EU

Dotazy – kuriozity

• Historie stenografické služby

• Státní znaky od r. 1918 do současnosti v barevném provedení

• Rok, kdy jela po Karlově mostě naposledy tramvaj

• Parník Primátor Ditrich 1908 – historie, fotografie

• Byl opravdu Adolf Hitler malíř pokojů?

Vydané dokumentyModerně vybavené informační pracoviště je umístěno v bývalém areálu původního kláštera bosých karmelitánek a později Ústavu ang­lických panen. Tato skutečnost přivádí do prostor knihovny čas od času zájemce o historii. Ing. Jaroslava Musilová z Odborné knihovny MF napsala v roce 2013 čtivou publikaci Z historie budov Ministerstva financí. Publikace byla přeložena do několika světových jazyků a je s oblibou využívána pro propagaci ministerstva, např. při mezinárodních akcích a podob­ně.

Před několika lety byly v prostorách knihov­ny zcela náhodně objeveny a zpřístupněny dvě menší zazděné místnosti, o nichž se do té doby nevědělo. Na stopu nás přivedl kuriózní dotaz na existenci tzv. andělských schodů. Andělské schody se nenašly, ale zato má knihovna dva nové depozitáře a  nečekaný výhled přímo do hlavní lodi kostela sv. Josefa.

Oddělení, jehož je knihovna součástí, má též kontrolní funkci vydavatelské činnosti Ministerstva finan­cí. Útvary ministerstva, pokud vydávají periodický tisk nebo neperiodickou pu­b­likaci, mají povinnost to oddělení Vzdělávání a informační podpory ohlásit a předat mu příslušný počet publikací pro odevzdání povinných výtisků. Oddělení zajišťuje agendu překladů pro celé Ministerstvo financí (drobné překlady vlastní­mi silami, většinu překladů dodavatelsky).

Elektronické zdroje

Státní rozpočty jsou velice cenné a vyhledávanéKnihovna disponuje přístupy do řady elektronických zdrojů a databází, mezi nimiž jsou i unikátní zdroje z oblasti veřejných financí, daní a cel. Některé licence umožňují vyhledávat a stahovat plné texty fyzickým návštěvníkům knihovny, jiné pouze zaměstnancům resortu. Knihovna ale může ve většině databází vyhledávat faktografické údaje, které lze zájemcům z řad veřejnosti na dotaz sdělit.

Pro potřeby zaměstnanců resortu MF lze doporučit zejména sektorové analýzy, které podrobně hodnotí postavení a aktuální stav jednotlivých segmentů v rámci české ekonomiky. Analýzy rovněž obsahují vývoj finančních poměrových ukazatelů sektoru, potažmo jednotlivých firem. Plné texty jsou vystavovány na vnitřních intranetových stránkách resortu.

S případnými dotazy je možné se obracet na zaměstnance Odborné knihovny Ministerstva financí. Každý má možnost stát se pravidelným čtenářem nebo využít jednorázově nabízených služeb.

Vybrané informační zdroje v Odborné knihovně MF:

•  FinLit (vlastní bibliografická databáze odborných domácích i zahraničních článků vytvářená pro potřeby Ministerstva financí a jeho resortu);

•  Aktivní noviny (vlastní databáze plných textů českých novin a časopisů, přepisů zpravodajských a publicistických rozhlasových a televizních pořadů získávaných od komerčních firem, je vytvářena na MF a na její tvorbě se oddělení podílí);

•  IBFD (soubor daňových databází, srovnávání daňových soustav jednotlivých zemí, překlady daňových zákonů různých zemí do angličtiny apod.);

•  OLIS (databáze OECD);

•  DSI statistická kompendia;

•  ProQuest (největší databáze zahraničních článků z oblasti společenských a humanitních věd);

•  Databanka ČTK;

•  ASPI;

•  Beck;

•  Databanka Judikatury;

•  EPIS (mezinárodní databáze pro aproximaci práva);

•  eIFRS (mezinárodní účetní standardy).

Kontakt:

Odborná knihovna Ministerstva financí

Letenská 15

118 10  Praha 1

Tel.: 257 042 588, 257 042 182

e-mail: knihovna@mfcr.cz

Výpůjční doba knihovny

Pondělí a středa       9.00–12.00, 13.00–16.00

Úterý a pátek           9.00–12.00, 13.00–15.00

Čtvrtek                    9.00–12.00


Diskuze ke článku "Odborná knihovna Ministerstva financí "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2