Současná britská literatura v českých překladech

RICHARD OLEHLA olehla1@gmail.com

Současné trendy v moderní britské literatuře je poměrně obtížné přesněji definovat. Již skoro padesát let se nedá v této literatuře mluvit o žádném hnutí či směru, které by sjednocoval totožný světonázor, maximálně lze jednotlivé autory řadit do kategorií geografických (tj. z jakého kulturního prostoru pocházejí; příkladem budiž bývalé britské kolonie) či žánrových (např. žánr nového historického románu).

Snad se dá říci, že v posledních deseti letech nastal rozmach literatury psané ženami, což samozřejmě neznamená, že by nutně muselo jít o díla přímo určená pouze ženskému publiku. Samostatnou kategorii pak tvoří braková literatura s erotickou tematikou (např. slavná trilogie Padesát odstínů… od autorky E. L. Jamesové) a samozřejmě literatura primárně určená dětskému čtenáři, mezi níž vyniká sedmidílná série knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi od Joanne K. Rowlingové.

Jinak se na britském knižním trhu prosazují především literární celebrity typu Salmana Rushdieho, zavedení autoři, jejichž nové knihy se prodávají v řádech desetitisíců kopií (např. Ian McEwan, Julian Barnes či Kazuo Ishiguro) a překvapivě také mladí debutanti, jejichž jména se objevují na prestižním seznamu nadějných literátů agentury Granta, jenž vychází vždy po deseti letech a v minulosti dokázal úspěšně odhadnout nástup autorů, kteří dnes patří již ke střední, úspěšné generaci.

Přesto je však třeba dodat, že ačkoli je potenciální trh anglicky psané literatury takřka bezbřehý, zajímavá a nadčasová díla se často prodají v pouhých tisících, či dokonce stovkách výtisků. Takový byl příklad románu Shledání irské autorky Anne Enrightové, která za něj roku 2007 obdržela nejrespektovanější britské literární ocenění The Man Booker Prize. Po ohlášení vítěze klání se prodala práva na překlad do mnoha různých jazyků a prodeje titulu dosáhly desítek tisíc kopií, avšak před inkriminovaným říjnovým večerem měla autorka na kontě pouhých 660 prodaných výtisků. I tento příklad ukazuje, jakou sílu mají v současném knižním provozu literární ocenění a marketingové trendy obecně.

Co se týče situace na trhu českých překladů ze současné britské literatury, je třeba úvodem uvést skutečnost, že anglicky psaná literatura zde požívá výsadního postavení. Téměř polovina všech překladových titulů, které jsou v daném roce vydány, pochází právě z této jazykové oblasti. Nadto má anglicky psaná literatura na rozdíl od literatur jiných jazykových oblastí vpravdě globální publikum, a tudíž i dosah, a je jí věnován značný prostor v médiích. Je tedy nutné mít na paměti, že jakkoli složitá a nepřehledná tato situace může být, je pořád diametrálně odlišná od situace, v níž se nacházejí překlady z jiných literatur.

Stav, v němž se překlady současné britské literatury v dnešní době nalézají, je poplatný podmínkám, za nichž česká nakladatelství volí jednotlivé tituly. Takřka jediným kritériem je ekonomická návratnost investice nakladatelství, neboť systém podpory konkrétních titulů ze strany britských institucí typu British Council se před několika lety zcela rozpadl a výše grantů MŠMT ČR v této oblasti (a vlastně literatury obecně) je spíše symbolická.

Výsledkem je, že mnohé knihy, které by si překlad do češtiny zasloužily, zůstávají nepřeloženy, protože nenaplňují předpokládané podmínky. Naopak jiní autoři jsou překládáni hojně, ačkoli kvalita jejich děl je kolísavá, či přímo pochybná.

Jaké jsou důvody, které nakladatele vedou k úvaze, že kniha by mohla být na českém trhu úspěšná? Především je to jméno jejího autora. Asi není žádným překvapením, že komerční úspěch zaručují především nové počiny literárních celebrit typu Salmana Rushdieho, Joanne K. Rowlingové či Dana Browna (pokud bychom měli jmenovat autory z jiných jazykových oblastí, pak je na místě zmínit Haruki Murakamiho či Orhana Pamuka). Takoví autoři jsou buď laureáty Nobelovy ceny za literaturu, nebo se pravidelně objevují mezi favority na toto nejprestižnější literární ocenění. Taková díla vycházejí v českém překladu povětšinou v jednom nakladatelství a v ideálním případě mívají i „svého“ překladatele (jako je tomu u Salmana Rushdieho, jehož romány překládá Pavel Dominik). Jejich nákup bývá touto historií na českém trhu podmíněn, nejprve se tedy autorská práva nabízejí konkrétnímu českému nakladateli. Teprve když jednání s ním nedopadnou úspěšně, bývají oslovováni další.

Vedle návštěv samotných autorů bývají vydání takových děl mediálně nejvděčnější a zároveň je doprovází marketingová kampaň, takže výsledný efekt se znásobuje a o knize se dozvědí i lidé, kteří se obvykle literaturou nezabývají. Náklad i prodejnost se obvykle pohybují v desítkách tisíc výtisků a povětšinou jde o komerčně velmi úspěšnou akci.

Hned za kategorií globálních literárních celebrit se nacházejí časem osvědčení autoři, kteří v českém překladu požívají dlouhé historie. Jména jako Ian McEwan, David Lodge, Kingsley Amis či Martin Amis jsou poučenému laikovi dobře známa a skutečnost, že jim v minulosti vyšlo již několik knih, je dobrým předpokladem pro to, aby se v překladu objevil i jejich nejnovější počin.

Další skupinou, z níž se rekrutují autoři, jejichž díla se dostávají do hledáčku českých nakladatelství, jsou spisovatelé, kteří v daném roce buď obdrželi nějakou prestižní literární cenu (z těch nejznámějších jmenujme alespoň Man Booker Prize, Costa Book Award či Orange Prize), nebo se přinejmenším dostali do jejího užšího výběru. Pro dosud nezavedené autory se jedná o vynikající (a často jedinou) příležitost, jak se zapsat do povědomí širší veřejnosti. Stejnou příležitost to představuje i pro jejich agenty: čeští nakladatelé tak často čelí nabídce zakoupit více titulů od jednoho autora v jednom balíku s oceněným dílem, čímž je zaručen budoucí odbyt či naopak se takto prodají i díla dosud do češtiny nepřeložená. Takto tomu bývá u autorů, kteří dosáhli slávy před několika desetiletími, pak se autorsky odmlčeli či jejich díla nebyla oceněna, a teď se opět vracejí. Příkladem budiž známý britský prozaik David Lodge či již zesnulý Kingsley Amis, jejichž nejnovější díla byl český nakladatel nucen zakoupit v souboru, který čítal šest titulů. Další takovou skupinou bývají prozaici, kteří dosáhnou úspěchu až třeba s třetí knihou; je nasnadě, že agent se snaží prodat práva i k prvním dvěma.

Dalším z  faktorů, kterými se český nakladatel řídí ve výběru překladového titulu, je existence či budoucí možnost filmové adaptace díla. Někdy film jen podpoří prodej knihy, jindy však stojí za jejím komerčním úspěchem. V takovém případě bývá dílo vydáno s „filmovou“ obálkou, která potenciálního čtenáře upozorňuje na skutečnost, že příběh je mu už dostatečně znám z jiného média, a svou volbou tudíž neriskuje zklamání. Filmová adaptace leckdy přijde až několik let po vydání knihy, jako tomu bylo třeba v případě románu Atlas mraků od britského prozaika Davida Mitchella, kdy dokonce práva k českému vydání zakoupil jiný nakladatel. První vydání vyšlo roku 2004 v nakladatelství BB/art a nezaznamenalo velký komerční úspěch, druhé vydání pak až v roce 2012 v souvislosti s uvedením filmu do kin, tentokrát už ovšem péčí nakladatelství Mladá fronta, která práva na reedici evidentně zakoupila společně s Mitchellovým novým románem Tisíc podzimů Jacoba de Zoeta.

Důvodem pro vydání titulu v českém překladu může být i skutečnost, že kniha už byla přeložena do více evropských jazyků, tudíž lze předpokládat, že je komerčně úspěšná i jinde. Tento faktor se nicméně uplatňuje především v menších literaturách.

Konečně posledním důvodem pro vydání může být prostý fakt, že nakladatel na knihu dostane tip od autority, které důvěřuje. Může to být publicista, který mu napíše tzv. nakladatelský posudek, překladatel, který si autora oblíbil, agent, který mu takto již doporučil několik jmen a jeho tipy se osvědčily. Případů, že by se nakladatel rozhodl sám za sebe, neboť na knihu náhodně narazil a líbila se mu, je v každém případě málo.

Seznam důvodů, proč kniha nakonec v českém překladu nevyjde, je skoro stejně dlouhý. Mezi důvody odmítnutí se počítají například rozsah (román má více než 500 stran, či méně než 120 stran), námět, jenž by mohl být českému čtenáři vzdálený (v současné britské literatuře stále rezonuje téma kolonií a jejich kulturního i civilizačního dědictví, což může být v České republice zajímavé třeba v případě Indie, ale už ne tolik, když je tématem knihy život v africkém slumu), a v neposlední řadě i název díla či dokonce jméno autora. Občas tedy dochází ke změně názvu českého vydání, jež českému čtenáři více napovídá, o čem román je, či se snaží převést slovní hříčku či kulturní aluzi do českého prostředí.

Z výše uvedeného je tedy vidět, že výsledek snah českých nakladatelství v oblasti překladové literatury je vždy něčím podmíněn, takže obraz toho, co se českému čtenáři nabízí na pultech knihkupectví, nekopíruje přesně situaci a trendy, které vládnou na knižním trhu v Británii. V této souvislosti je také nutné připomenout problematiku rozpočtu nákladů na vydání, distribuci a prodej samotné knihy, kde nejméně polovinu výsledné částky pohltí marže distributora a knihkupce. V tomto kontextu vyznívá poněkud zoufale snaha českých nakladatelství ušetřit na ostatních nákladech, mezi něž se počítá nejen grafická úprava, ale především samotná péče o text, tedy náklady na překlad a následnou redakci a jazykovou korekturu. Překladatelé jsou v České republice dlouhodobě nedostatečně placeni (běžnou sazbou bývá kolem 150 Kč za jednu normostranu), takže výlučně literárním překladem se v našem prostředí prakticky nedá uživit. Tím trpí i výsledný text, neboť naprostá většina i dobrých či přímo vynikajících překladatelů překládá beletrii pouze jako doplněk k jiné, výdělečnější činnosti.

Následující seznam literárních děl, který se zde čtenářům předkládá, si nečiní žádný nárok být reprezentativní, či přímo vyčerpávající. Jedná se spíše o osobní výběr autora tohoto textu, který určily jeho zájmy, znalosti a orientace na knižním trhu. Jednotlivá díla jsou členěna do větších celků, přičemž zvláštní důraz je kladen na reedice základních děl moderní britské literatury, která vyšla v posledních dvaceti letech, i na trendy, které lze ve vydávání překladových titulů z této oblasti vysledovat, tedy uznávaní autoři a literární celebrity, v kontrastu k nim mladí autoři a ženské autorky jako jeden z nejsilnějších marketingových trendů posledních let. Prostor je věnován i příkladům z parádní disciplíny britské literatury, totiž historického románu. Zmiňujeme zde i podle našeho názoru důležitá díla odborné literatury, která se problematikou moderní britské literatury zabývají. Anotace jednotlivých titulů jsou částečně převzaty z veřejně dostupných zdrojů.

Reedice, pozdní díla

James Joyce: Odysseus (Argo, 2012)

Jeden z nejslavnějších, nejvlivnějších a nejpodnětnějších románů západních literárních dějin. Ve všedním příběhu jednoho dne jako by ožívaly všechny příběhy světa, včetně mýtu o Odysseovi.

James Joyce: Portrét umělce v jinošských letech (Argo, 2012)

Částečně autobiografické dílo popisuje v postavě Štěpána Dedala dospívání a intelektuální, náboženské, politické a umělecké zrání studenta dublinského jezuitského gymnázia. Dedalus se po dlouhém vývoji vzbouří proti katolicismu a irské konvenčnosti, v závěru odjíždí do Paříže, aby se stal umělcem.

James Joyce: Dubliňané (Argo, 2012)

Joyceovi Dubliňané patří k vrcholným dílům moderní prózy. V patnácti povídkách autor popisuje a analyzuje své bližní, příslušníky dublinské střední třídy z počátku 20. století.

Virginia Woolfová: Paní Dallowayová (Odeon, 2004)

Stěžejní román moderní anglické literatury. Technikou proudu vědomí před námi Woolfová postupně odhalí nitro paní Dallowayové.

Další díla: K majáku, Vlny, Orlando, Strašidelný dům, Deníky

David Herbert Lawrence: Milenec lady Chatterleyové (Český klub, 1994)

Román o milostném vztahu aristokratky s mužem mimo vlastní společenskou třídu.

Další díla: Apokalypsa, Synové a milenci, Duha, Ženy milující

George Orwell: 1984 (Naše vojsko, 1991)

Strhující utopistický román světoznámého autora o vzpouře jednotlivce proti usurpující moci státu.

Další díla: Farma zvířat, Farářova dcera, Nadechnout se, Barmské dny, Cesta k Wigan Pier, Bože chraň aspidistru, Hold Katalánsku, Uvnitř velryby a jiné eseje

Anthony Burgess: Mechanický pomeranč (Volvox Globator, 1992)

Úspěšný kultovní román ze šedesátých let 20. století zobrazuje na světě blízké budoucnosti šílenství individuálního i společenského násilí.

Další díla: Všechno, jen slunce ne, 1985

Edward Morgan Forster: Maurice (Jitro, 2005)

Maurice je jedním z prvních otevřeně homosexuálních románů. V době, kdy byl napsán (1913 až 1914), bylo jeho uveřejnění z pochopitelných důvodů vyloučeno, a vyšel tak až po autorově smrti v roce 1971.

David Lodge: Nejtišší trest (Mladá fronta, 2009)

Čtivý a velice lidský příběh profesora literatury Desmonda Batese, který se nechal předčasně penzionovat, ovšem pozvolna se propadá do samoty, kterou provází i nastupující hluchota.

Další díla: Hostující profesoři, Svět je malý, Výkvět mužství

Kingsley Amis: Manuál každodenního pijáka (Plus, 2012)

Tato kniha v jednom svazku přináší tři texty, které o pití alkoholu napsal Kingsley Amis, mistr anglického humoru. Čtenářům se zde doporučují dobře vyzkoušené recepty na míchané nápoje, seznámí se s fenoménem kocoviny, poradí se jim, jak by se pijáci měli stravovat a jak se neopít.

Další díla: Šťastný Jim, Konečná, Jake má problém

John Fowles: Mág (Volvox Globator, 1999)

Příběh Nicholase Urfa se odehrává z větší části na řeckém ostrově Fraxos. Nuda, odloučenost a jisté zvláštní okolnosti ho přivedou do domu místního usedlíka, který ho upoutá kouzlem své osobnosti a postupně zapojí do zvláštní psychologické hry, v níž mu přisoudí hlavní roli, která mu znemožní ze hry vystoupit a případně opustit ostrov.

Další díla: Aristos, Mantisa, Francouzova milenka, Sběratel

UZNÁVANÍ AUTOŘI   – „ZLATÁ“ GENERACE

Ian McEwan: Pokání (Odeon, 2003)

Strhující psychologický příběh o důsledcích tragického omylu vnímavé, ale svět dospělých dosud nechápající dívky na osudy lidí kolem ní i jí samotné.

Další díla: Betonová zahrada, Dítě v pravý čas, Nevinný, Na Chesilské pláži, Sobota, Solar, Amsterdam

Martin Amis: Londýnská pole (Volvox Globator, 2007)

Kriminální příběh konce milénia. Obětí je Nicola Sixová, sexuálně vyzývavá žena, která sama sebe nenávidí a rozhodne se zaranžovat svou vraždu. Vrahem může být Keith Talent, násilnický ničema, jehož jedinými vášněmi jsou pornografie a šipky, nebo také bohatý, počestný a otravně romantický Guy Clinch.

Další díla: Věnováno Ráchel, Těhotná vdova, Peníze, Šíp času, Úspěch

Julian Barnes: Flaubertův papoušek (Mladá fronta, 1996)

Román-esej seznamuje čtenáře z dosud neznámými podrobnostmi z Flaubertova života.

Další díla: Vědomí konce, Žádný důvod k obavám, Arthur&George

Salman Rushdie: Děti půlnoci (Mladá fronta, 1995)

Sálim, dítě půlnoci, narozený současně s nezávislostí Indie, je vypravěčem rodinné ságy tří generací a zároveň přibližuje Indii 20. století.

Další díla: Hanba, Zběsilost, Klaun Šalímar, Čarodějka z Florencie

Kazuo Ishiguro: Soumrak dne (Volvox Globator, 1997)

Vyprávění majordoma anglického panství, škrobeného snoba, který ani na stará kolena nechce přiznat, že přisluhoval nesprávné věci.

Další díla: Malíř pomíjivého světa, Neopouštěj mě, Když jsme byli sirotci, Nokturna

Iain Banks: Píseň kamene (Volvox Globator, 2002)

Chmurný až apokalyptický příběh skotského kultovního autora o násilí, incestu, vášni a zmaru.

Další díla: Vraní ulice, Líc a rub, Most, Vosí továrna

Graham Swift: Země vod (Dita, 1993)

Hrdinou je starý učitel dějepisu, jehož prostřednictvím ro-zehrává autor děj ve třech rovnocenných rovinách. První tvoří hrdinovy vzpomínky na mládí a dospívání a první milostné prožitky, druhou jeho úvahy nad smyslem dějin a jejich výkladem a postojem člověka k historii. Ve třetí rovině pak autor učitelovými ústy sugestivním způsobem líčí vlastní dějiny tohoto izolovaného, zaostalého kraje na osudech dvou rodin, selské a podnikatelské, jejichž příslušníci byli jeho předky.

Další díla: Světlo dne, Zítřek, Škoda, že tu nejsi se mnou, Poslední přání, Až navěky, Mimo tento svět

Hanif Kureishi: Buddha z předměstí (Paseka, 1996)

Příběh z londýnského předměstí konce 70. let 20. stol., popisovaný očima dospívajícího chlapce z poloviny indického původu. Chlapcův otec je Ind, který kompenzuje svou frustraci malého státního úředníka tmavé pleti pořádáním relaxačních a spirituálních seancí pro bohaté Londýňany.

Další díla: Gabrielův dar, Láska ve smutné době, Byli jsme si blízcí

David Mitchell: Atlas mraků (BB art, 2004)

Román má celkem šest vypravěčů, od roku 8150 přes současnost až po dalekou budoucnost. Složitá, pyramidě podobná struktura nabízí komplikovaný čtenářský zážitek.

Další díla: Hybatelé, Třináct měsíců, sencislo9, Tisíc podzimů Jacoba de Zoeta

Alan Hollinghurst: Linie krásy (Odeon, 2005)

Nick Guest, mladík ze skromných poměrů a čerstvý absolvent Oxfordu, dostane možnost sdílet domácnost s rodinou konzervativního poslance Geralda Feddena. Román, za nějž autor v roce 2004 získal Bookerovu cenu.

Další díla: Cizí dítě

Simon Mawer: Skleněný pokoj (Kniha Zlín, 2009)

Příběh románu je inspirovaný skutečným osudem brněnské vily Tugendhat. Na pozadí příběhu jejích majitelů zrcadlí tragédii celého českého národa.

Další díla: Mendelův trpaslík, Pád, Dívka, která spadla z nebe

Irvine Welsh: Trainspotting (Maťa, 1997)

Příběhy nezaměstnaných, opilců, narkomanů a HIV pozitivních, kteří hledají alespoň nějaké zakotvení v životě, když se pohybují na okraji skotské společnosti.

Další díla: Acid House, Lepidlo, Porno, Svinstvo, Extáze

Nick Cave: A uzřela oslice anděla (Argo, 1994)

Jazyk plný biblických metafor a sevřený příběh vyprávěný na pomezí snu a šílenství.

Další díla: King Ink, Smrt Zajdy Munroa

MLADÁ GENERACE

Adam Thirwell: Politika (Argo, 2005)

Příběh o „politické krizi“ jednoho milostného vztahu a soužití, do něhož je ze slušnosti a bezradnosti přizvána jako třetí ještě jedna mladá žena. Většina recenzentů připomíná Portnoyův komplex od Philipa Rotha, Woodyho Allena a Milana Kunderu.

Další díla: Únik

Ned Beauman: Boxer, brouk (Odeon, 2011)

Nenápadný sběratel nacistických kuriozit Kevin Broom, trpí-cí vzácnou nemocí a nejraději komunikující přes chat, najde mrtvolu soukromého detektiva a dopis od Adolfa Hitlera adresovaný jakémusi Philipu Erskinovi.

Michel Faber: Fahrenheitova dvojčata

(Kniha Zlín, 2008)

Michela Fabera porůznu přirovnávali k Ianu McEwanovi, Paulu Austerovi či Roaldu Dahlovi. V sedmnácti povídkách mění žánry skoro tak často jako místo: od Skotské vysočiny až po vlhkou Jakartu, od kousavé sociální satiry až po science fiction, od pocty Poeovi až po pastiš na Irvina Welshe.

Další díla: Pod kůží, Někdy prostě prší, Evangelium ohně

Hari Kunzru: Impresionista (BB art, 2005)

V románu, který je vtipnou variací na pikareskní román, nás autor provede nejrůznějšími sférami koloniální společnosti a na pozadí velkých dějinných událostí, jako je indický boj za nezávislost nebo první světová válka, vykreslí postavu, která vlastně žádnou postavou není – Prán Nat musí o přežití bojovat neustálým vymýšlením nových identit a román tyto proměny sleduje.

Další díla: Virus

ŽENSKÉ AUTORKY

Zadie Smithová: Bílé zuby (BB art, 2003)

Prvotina mladé britské autor-ky, připomínající knihy Charlese Dickense a Salmana Rushdieho. Je dokladem přirozeného vypravěčského talentu.

Další díla: Sběratel autogramů, O kráse

Ali Smithová: Hotel svět (Argo, 2007)

Pětice hlasů po řadě vypráví v pěti časových rovinách o jednom skončeném životě a poodkrývá střípky skládající se do obrazu, kterému úplnou podobu dává až hlas šestý, jímž je čtenářovo vnímání. Vyprávění se čte jedním dechem jako napínavá báseň v próze.

Další díla: Jiné povídky a jiné povídky, Tam někde za duhou

Jeanette Wintersonová: Na světě nejsou jen pomeranče (Argo, 1998)

Zčásti autobiografická kniha vypráví v první osobě příběh dospívající dívky, jejíž život se v mnoha směrech liší od představ většiny lidí. Celá kniha je napsaná živým jazykem a s jemnou ironií, je zabydlena svéráznými ženskými postavami a téměř dokonale postrádá jakékoli mužské postavy.

Další díla: Jak naštěpit třešeň, Vášeň, Tíha

Monica Aliová: Ve čtvrti Brick Lane (BB art, 2004)

Úspěšná prvotina britské autorky zachycuje život Naznín, bangladéšské dívky, která byla při narození tak slabá, že ji porodní bába prohlásila za mrtvou. Když ji v osmnácti letech otec provdá za Chánua, bengálského přistěhovalce žijícího v Anglii, přijme to Naznín s odevzdaností, s jakou přijímá ve svém životě všechno. V Londýně se usadí uprostřed bangladéšské přistěhovalecké komunity v Brick Lane, stane se manželkou a matkou a užasle pozoruje neznámý život kolem sebe.

Další díla: V kuchyni

Kiran Desai: Dědictví ztráty (Odeon, 2007)

Román vypráví příběh postav, které se nikam nedokážou zařadit, potácejí se mezi kulturami a tradicemi, Východem a Západem, minulostí a současností.

HISTORICKÝ ROMÁN

Hilary Mantelová: Wolf Hall (Argo, 2010)

Anglie v šestnáctém století stojí jen krůček od katastrofy. Zemře-li král bez mužského potomka, zemi zpustoší občanská válka. Jindřich VIII. proto hodlá zrušit své dvacetileté manželství s Kateřinou Aragonskou a oženit se s Annou Boleynovou. Papež i většina Evropy ovšem stojí proti němu. A právě v tomto okamžiku na scénu vstupuje Thomas Cromwell.

Další díla: Předveďte mrtvé

Komiks

Alan Moore:

Z pekla (BB art, 2003);

V jako Vendeta (BB art, 2005)

Neil Gaiman: Sandman

(7 knih; Crew)

SCI-FI A FANTASY

Joanne K. Rowlingová: Harry Potter a… (Albatros, 2002–2013)

Prázdné místo (Plus, 2013, román pro dospělé)

John R. R. Tolkien: Pán prstenů

(2. a 3. díl vyšel až po roce 1989, Mladá fronta, Argo)

China Miéville: Nádraží Perdido

(Laser-books, 2003)

ANTOLOGIE

Britská čítanka. Gutenbergova čítanka moderní britské prózy (Gutenberg, Labyrint, 2001)

Gutenbergova čítanka moderní britské literatury přináší reprezentativní výběr z tvorby deseti významných současných britských prozaiků. Každá ukázka v anglickém originále je zrcadlově doplněna českým překladem, medailony autorů a výběrem dalších doporučených titulů, které byly v posledních desetiletích přeloženy do češtiny.

Odborná literatura

Martin Hilský: Modernisté (Torst, 1995)

M. Hilský v úvodním eseji objasňuje všechno, co vedlo ke vzniku velkého myšlenkového a estetického zvratu v anglické literatuře a podává jeho podrobnou charakteristiku. Čtyři eseje přinášejí portréty čtyř nejvýznamnějších modernistických autorů: Jamese Joyce, Virginie Woolfové, Thomase Stearnse Eliota a D. H. Lawrence.

Martin Hilský: Rozbité zrcadlo (Plus, 2009)

Rozbité zrcadlo je výborem z esejistické tvorby Martina Hilského, profesora anglistiky na FF UK a předního českého překladatele. Ve třech částech, postupně věnovaných obecným literárním otázkám, americké a britské literatuře, předvádí profesor Hilský, proč je obecně považován za jednoho z našich největších anglistů.

Ladislav Nagy, Martin Hilský (eds.): Od slavíka k papouškovi (Host, 2003)

Soubor studií různých autorů, které vycházely jako doslovy ke knihám v devadesátých letech, může sloužit i jako příručka pro studium britské prózy.

Ladislav Nagy: Londýn stejný a jiný (Arbor vitae, 2004)

Kniha předkládá čtenáři několik esejů, které se věnují výraznému fenoménu britské prózy posledních let – totiž knihám zachycujícím proměny Londýna.

David Herbert Lawrence: Studie z klasické americké literatury (Host, 2002)

Lawrencovy Studie poprvé vyšly roku 1924 a i ony samy jsou již klasickým dílem literární kritiky.

David Lodge: Jak se píše román

(Barrister&Principal, 2003)

Populární britský romanopisec a literární kritik vypraví o literatuře, proměně románu ve 20. století, tvůrčím psaní, nakladatelské praxi a především o známých spisovatelích. V závěru knihy nechává čtenáře nahlédnout i do své autorské kuchyně, neboť se vrací k tvorbě vlastních úspěšných románů.

WILLIAM SHAKESPEARE

Martin Hilský (Torst / Atlantis; Klub čtenářů)

Jiří Josek (Romeo)


Diskuze ke článku "Současná britská literatura v českých překladech"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2