Potřebujeme akviziční semináře? Z 24. ročníku setkání akvizitérů ve Zlíně

Text a foto DENISA SZAFFNEROVÁ szaffnerova@svkul.cz

Z exkurze po nových prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše

V letošním roce se ve spolupráci Sdružení knihoven České republiky (SDRUK) a Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (KKFBZ) konal již 24. ročník semináře akvizičních pracovníků. Za horkého letního dne v úterý 10. června se sešli v nových prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše akvizitéři z celé České republiky, aby si vzájemně vyměnili zkušenosti s doplňováním knihovních fondů. Před samotným začátkem semináře se přítomní mohli zúčastnit exkurze po knihovně, kterou pod vedením Mgr. Jarmily Trnčákové absolvovala většina přihlášených a bylo opravdu co obdivovat.

Úvodního slova se ujal Ing. Jan Kaňka, vedoucí Útvaru odborných činností a webmaster KKFBZ. V zastoupení ředitelky knihovny PhDr. Zdeňky Friedlové přivítal přítomné a ve svém vystoupení zdůraznil důležité postavení akvizitérů v knihovnách. Řekl také, že je velmi rád, že toto jednání mohla letos hostit právě zlínská knihovna.

Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědec­ké knihovny v Ústí nad Labem a předseda sekce pro akvizici SDRUK, poděkoval za přivítání a program semináře zahájil svým příspěvkem, který nazval příhodně Potřebujeme akviziční semináře? V duchu této otázky se neslo celé jednání a bez váhání můžeme říci, že odpověď na tuto otázku přineslo každé z odborných vystoupení. Ano, akviziční semináře potřebujeme, jsou cenným zdrojem informací o aktuálním dění a nových trendech v oblasti získávání a nákupu knihovních dokumentů a v neposled­ní řadě jsou příležitostí pro vzácná profesní i osobní setkávání. Ing. Brožek si pro přítomné připravil milý příspěvek s fotografiemi z minulých ročníků semináře. Připomněl, že v červnu 2012 vznikla elektronická konference akvizice, která je užitečnou pomůckou pro akvizitéry. Ti zde umisťují své nabídkové seznamy vyřazených dokumentů. Zprávy z konference mohou využívat denně nebo mohou využít digest pro zasílání měsíčního výpisu z konference. V současnosti je běžných účastníků konference 316, digest využívá 78 z nich. A. Brožek neopomněl zmínit, že i knihovny, které vydávají publikace, by měly využívat oznamovací povinnost prostřednictvím portálu České knihy – databáze vydaných titulů.

Mgr. Hana Vašková z Krajské knihovny Fran­tiška Bartoše ve Zlíně si připravila zprávu ze statistik knihovny, nazvanou Periodika a zvu­ko­vé dokumenty v KKFB. V číslech přítomné seznámila s přírůstky dokumentů za rok 2013:

• počet titulů docházejících periodik  3 919

• povinný výtisk  3 909 (3 981 exemplářů)

• zahraniční tituly  10

• předplaceno  115 titulů (186 exemplářů)

• remitenda  24 titulů (33 exemplářů)

Přírůstek zvukových dokumentů za rok 2013:

• 444 ks (301 titulů) CD

• 22 ks DVD

• 28 ks CD-ROM

Celkový přírůstek KKFB za rok 2013 činil:

• 14 302 knih

• 230 map

• 65 hudebnin

• 22 grafik

• 1 norma

Z toho tvořila:

• Beletrie pro dospělé  6 447 výtisků

• Naučná pro dospělé  4 467 výtisků

• Beletrie pro děti  2 867 výtisků

• Naučná pro děti   521 výtisků

PhDr. Libuše Machačová z Vědecké knihov­ny v Olomouci přednesla příspěvek Nákup knih ve Vědecké knihovně v Olomouci. Uvedla v něm, že jako knihovna s celostátním povinným výtiskem má roční přírůstek přes 2 mil. jednotek. Za loňský rok částka na nákup knih tvořila pouze kolem 350 000 Kč. Koupili z ní především českou literaturu, v malé míře zahraniční a několik tisků do historického fondu; v této částce není zahrnut nákup zahraničních periodik. Za rok 2013 zapsali do přírůstkového seznamu 31 851 knihovních jednotek, z toho nákup tvořil 1124 jednotek (zhruba 3,5 % přírůstku). Díky povinnému výtisku mají v knihov­ně úplně všechno a nákupem řeší velmi žádané knihy, promlčené nebo nesehnatelné či ztrace­né a poškozené povinné výtisky a nákup zahraniční literatury do Angloameric­ké knihovny. PhDr. Machačová vysvětlila, jak v systému Aleph generují přehled ztracených dokumentů na základě statusu a posléze zapisují do přehledné tabulky v excelu. Na závěr zmínila, že i přes překážky, jako je nedostatek financí, nedostatek skladů a nedostatek personálu pro včasné zpracování, se snaží mít veškerou českou produkci alespoň v jednom exempláři.

Tým pracovníků Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, Mgr. Zdeňka Dohnálková (vedoucí knihovny), Mgr. Petr Křivánek (systémový knihovník) a Mgr. Jana Vartecká (garantka systému sdružených poptávek), si připravil velmi zajímavou prezentaci s názvem Systém sdružených akvizičních poptávek Knihovny univerzitního kampusu MU. Petr Křivánek, tvůrce systému, přítomné seznámil se způsobem akvizice této univerzitní knihovny. KUK MU nakupuje dokumenty pro více institucí: Lékařskou fakultu, Fakultu sportovních studií, část Přírodovědecké fakulty a Ceitec; vlastní 219 841 jednotek, má 6544 uživatelů a 18 pracovníků. Systém akvizice byl vytvořen jako webová aplikace spolupracující se systémem Aleph, zajistil KUK MU přehlednější a průhlednější akvizici, úsporu administrativy, možnost většího počtu dodavatelů a větších slev. Akvizitér v tomto systému vytvoří objednávku požadovaných knih, fiktivně ji naváže na potencionální dodavatele, kteří jsou prostřednictvím elektronického formuláře vyzváni k určení ceny jednotlivých dokumentů. Po vrácení vyplněného formuláře systém označí nejlevnější nabídku, vytvoří se objednávky a rozešlou.

Tato prezentace zdvihla největší vlnu dotazů, akvizitéry zajímala především rychlost dodání dokumentu a výše rabatu. Lhůta dodání, tj. od odeslání objednávky k přijetí knih (pracovní dny), byla v roce 2013 u českých publikací 14 dní, v roce 2014 již 11 dní. Systém jako takový nekalkuluje přímo s rabaty, ale rozbor cen oproti katalogovým cenám ukázal, že celková sleva činila 27 %, což je velmi dobrý výsledek.

Bc. Vladimíra Perlová a Bc. Lenka Hrozková, DiS., z Ústřední knihovny ÚVIS Mendelovy univerzity v Brně si připravily informace o systému, prostřednictvím kterého uskutečňují Nákup knih na MENDELU v režimu veřejné zakázky, a přiblížily, jakou úlohu v něm hraje Ústřední knihov­na. Podle zákona je MENDE­LU veřejný zadavatel a pro stanovení předpokládané hodnoty je povinen sečíst předpokládanou hodnotu obdobných, spolu souvisejících dodávek a služeb, kte­ré hodlá pořídit v průběhu účetního období (jeden rok). V součinnosti evidence knihovny a ekonomického systému SAP byla zjištěna předpokládaná hodnota za nákup knih a rozhodnuto o režimu veřejné zakázky (dále VZ) tzv. podlimitní, kdy předpokládaná hodnota zakázky je mezi 2 000 000 a 5 244 000 Kč bez DPH. Podle loňského objemu nákupu knih za univerzitu (6 mil.) a předpokládaného stejného objemu v letošním roce, se pohybují kolem hranice pro podlimitní a nadlimitní VZ. Předpokládané hodnoty zakázky se sčítají zvlášť pro českou odbornou literaturu a zvlášť pro zahraniční odbornou literaturu. V průběhu roku je realizováno více VZ – minulý rok tři, letos se předpokládají také tři. Na univerzitě je VZ v kompetenci Oddělení veřejných zakázek. Zakázka je dělena na několik částí, uchazeči mohou podat nabídku na každou samostatnou část, na více částí nebo na všechny. Na každou část VZ je nutné získat alespoň dvě způsobilé nabídky, jinak je VZ v té části zruše­na. Úkolem knihovny je kontrola dostupnosti a ceny knihy a sběr požadavků na předepsaných formulářích. Požadavky předkládají manažeři projektů nebo jednotliví knihovníci. Podle odborného posouzení knihovna navrhne změnu – navýšit cenu knihy, vyřadit nedostupnou knihu ze seznamu, aby „neohrozila“ celý soubor a ten nebyl kvůli jedné nedostupné knize zrušen. Změny pouze navrhuje, ale neprovádí je sama, musí je odsouhlasit zadavatel. Knihovna hoto­vé soubory předá Oddělení veřejných zakázek, které provádí veškerou administraci, vystavení na profilu zadavatele a nese odpovědnost za celou zakázku na nákup knih v souladu se zákonem. Vítězní uchazeči o jednotlivé části VZ dodají knihy podle smlouvy do Ústřední knihov­ny, která dodávku zkontroluje, předá fakturu zadavateli, dále nakládá s knihami podle knihovního zákona (evidence, katalogizace).

Odpolední blok přednášek zahájila Mgr. Libuše Pavlicová z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, která vysvětlila, jak zajišťují Systém společné akvizice pro většinu veřejných knihoven okresu Uherské Hradiště, tj. pro cca 56 knihoven okresu, kdy při agregovaném rozpočtu 2,6 milionu Kč bylo v roce 2013 nakoupeno kolem 15 000 knih. KBBB uzavírá smlou­vu s příslušným obecním úřadem, pod který spadá spolupracující knihovna. Peníze na dokumenty jsou doručeny na účet KBBB i s paušální platbou za zpracování a dopravu. KBBB poskytuje půlroční vyúčtování, průběžné dodávky, jedenkrát týdně akviziční komisi a nákup s knihou v ruce, cenové výhody silného zákazníka, maximální efektivitu a rychlost a kompletní knihovnické a technické zpra­co­vání, dovoz knih, export záznamů. Tato dobře zavedená praxe akvizice knih přináší pozitivní přínos pro všechny strany a finanční úspory.

Albertina Icome Praha (AIP) zahájila svou činnost již v roce 1991 a v současné době má v oblasti zpřístupňování elektronických informačních zdrojů v ČR dominantní postavení. AIP zajišťuje výhradní zastoupení v České republice pro celou řadu významných producentů informací (např. Proquest, Gale a mnoho dalších), spravuje a administrativně zabezpečuje přístupy pro instituce a konsorcia. Filip Vojtášek z AIP se ve svém příspěvku Elektronické knihy: Tak trochu jiný způsob akvizice zaměřil na alter­nativní způsoby akvizice e-knih, speciálně na on-line zpřístupňované knihy pro instituce (institucionální licence) a přiblížil způsob akvizice formou PDA (Patron-Driven Acquisition). Cílem je nákup e-knih, které se budou skutečně využívat, a to by mělo zna­menat úsporu a zpřístupnění větší množiny e-knih, ze které uživatelé vybírají a objednávají tím, že e-knihu použijí. Podmínkou je pochopení podstaty systému uživateli a minimalizace „nechtěné“ akvizice. „PDA“ e-knihy mají při­tom vyšší využití než e-knihy koupené tradičním způsobem. Přednášející dále popsal základní rysy třech způsobů objednávek e-knih: „nemoderované“ PDA (např. ebrary), „moderované“ PDA (např. EBL) a objednávek podle míry využití (např. Gale). Zajímavé bylo závěrečné schéma podílu: tradiční vs. alternativní způsob akvizice a knihovny vs. uživatelé. Je relativně málo knihoven, které se do „PDA“ chtějí pustit, přestože tento způsob akvizice přináší své výhody.

V poslední prezentaci nazvané Možnosti využití nákupního portálu kniha.cz pro knihov­ny představil Bc. Lukáš Gilánik nákupní portál Mladé fronty http://www.kniha.cz/, který mohou za výhodných podmínek využívat akvizitéři knihoven. Portál nabízí více než 50 000 titulů skladem a slevu 30 % na tituly Mladé fronty, plošnou slevu 20 % na tituly všech ostatních nakladatelů, dále předobjednávku novinky až sedm dní předem a dopravu zdarma při nákupu nad 1500 Kč. Portál je zaštítěn moderním distribučním centrem PEMIC, zaručuje expresní expedici zásilek v den objednávky, pro knihovny je samozřejmostí možnost platby fakturou, profesionální zákaznický helpdesk a odběrová místa po celé republice. L. Gilánik ukázal, jak se na portálu zaregistrovat, a představil novinky pro nejbližší týdny, např. stovky nových odběrových míst po celé ČR, nasazení moderního designu, možnost objednávat z mobilního telefonu či tabletu.

Na závěr semináře Ing. Aleš Brožek poděkoval pořadatelům za vzornou přípravu akce, přednášejícím za přínosné prezentace. Všechny přítomné pozval na jubilejní 25. akviziční seminář, který se bude konat za rok v říjnu 2015 v Havlíčkově Brodě. Po skončení byla opět možnost projít si knihovnu v rámci exkurze pro ty, kteří to ráno nestihli.

Zápis ze semináře a jednotlivé prezentace jsou k dispozici na stránkách Sdružení knihoven České republiky http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-akvizici/clanek/24-akvizicni-seminar/.Diskuze ke článku "Potřebujeme akviziční semináře? Z 24. ročníku setkání akvizitérů ve Zlíně"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2