TÉMA: RDA – nová katalogizační pravidla

JARMILA PŘIBYLOVÁ Jarmila.Pribylova@nkp.cz

JAROSLAVA SVOBODOVÁ Jaroslava.Svobodova@nkp.cz

Podpora zastaralých Anglo-amerických katalogizačních pravidel (AACR2R) byla ukončena již v roce 2009, a proto již několik let upozorňujeme na plánovanou změnu. Standard RDA postupně přijaly či se chystají přijmout velké knihovny v USA i v Evropě, které jsou pro nás významným zdrojem při přebírání záznamů. Z tohoto důvodu i Česká republika postupně přejde k pravidlům RDA.

Základní informace o RDA

RDA (Resource Description and Access) je nový standard pro popis dokumentů, který má nahradit dosavadní nejrozšířenější pravidla AACR2R. Vývoj nových pravidel probíhal od roku 2005 a verze považovaná za definitivní byla publikována roku 2010. Po testování (což znamenalo několik měsíců praktické katalogizace v „živých“ databázích, i tak velkých jako např. OCLC nebo katalog Library of Congress) bylo sice rozhodnuto provést v pravidlech řadu úprav, ale některé testující knihovny se rozhodly v popisu podle RDA pokračovat.

Od roku 2013 podle RDA popisují tři největší knihovny v USA (Library of Congress, National Agricultural Library a National Library of Medicine). V Německu, Rakousku a německy mluvící části Švýcarska nyní probíhají přípravy a s popisem podle RDA se začne v roce 2015.

Pravidla byla sice od počátku koncipována jako kompatibilní s AACR2R, ale vycházejí především z modelů FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) a FRAD (Functional Requirements for Authority Data). Tomu odpovídá i struktura RDA – pravidla jsou rozdělena do několika sekcí odpovídajících těmto modelům. (Popis obou modelů je k dispozici na stránkách IFLA http://www.ifla.org/publications/587.)

V první části RDA obsahují podrobné instrukce pro popis atributů (vlastností) jednotlivých entit; souhrn těchto entit by měl jednoznačně charakterizovat popisovaný dokument. V druhé čás­ti pravidla stanovují způsob zápisu vztahů mezi těmito entitami.

RDA jsou rozdělena na 10 oddílů (sekcí).

Oddíl 1 se zabývá popisem atributů provedení (fyzická podoba vyjádření) a jednotek (exemplá­řů).

Provedení je v zásadě to, co jsme byli zvyklí považovat za „popisnou jednotku“ – např. určité vydání knihy, vydané konkrétním nakladatelem, s určitým počtem stran atd.

Pojem jednotky (exempláře) používáme i dnes – je to „knihovní jednotka“, fyzický kus, který má své přírůstkové číslo, svoji signaturu, místo ve skladišti, který je možno vypůjčit atd. Z hlediska bibliografického popisu nás u novodobých dokumentů obvykle nezajímá, údaje o exemplářích nebývají v těchto případech součástí bibliografického záznamu a evidují se jiným způsobem (v závislosti na používaném systému).

Oddíl 2 se zabývá popisem atributů díla (dílo se zde chápe jako abstraktní entita – intelektuální nebo umělecký výtvor) a vyjádření (intelektuální nebo umělecká realizace díla). Charakteristiky toho, co z pohledu FRBR a RDA jsou dva různé pojmy, jsme byli zvyklí uvádět v rámci unifikovaného názvu (v AACR2R to byla kapitola 25).

Dílo podle RDA znamená skutečně abstraktní pojem, není to totéž co „originál“. Toto „dílo“ se pak projevuje v různých „vyjádřeních“ – to už je konkrétní podoba díla: textová, zhudebněná, filmová, v určitém jazyce (v originále nebo v překladu) apod.

Oddíl 3 se týká popisu atributů osob, rodin korporací (včetně konferencí).

Jedná se o entity, které mají určité spojení s daným dokumentem. I tyto entity mají být charakterizovány natolik jednoznačně, aby nemohlo dojít k záměně. RDA obsahují soubor instrukcí pro zápis těchto údajů i pro doporučovanou podobu jména.

Atributy osob, rodin a korporací známe z pravidel AACR2R jako pravidla 22 (Personální záhlaví) a 24 (Korporativní záhlaví) – jedná se tedy v podstatě o pravidla pro autoritní záznamy.

Oddíl 4 čeká na dopracování a bude se zabývat entitami, které spadají převážně do problematiky věcného zpracování.

Oddíly 5–10 se pak zaměřují na způsob zápisu vztahů mezi entitami. Například je-li osoba přímým autorem nebo jestli měla jiný podíl na vzniku dokumentu (editor, překladatel apod.) nebo je-li předmětem popisovaného díla; případně lze zaznamenávat i vztahy mezi díly (překlad, parodie, parafráze, film na námět románu…).

Touto problematikou se v AACR2R zabývala převážně kapitola 21 (Volba selekčních údajů).

Řada formulací i celých jednotlivých pravidel pro popis byla převzata téměř doslova z AACR2R, ale byla seřazena tak, aby odpovídala logice FRBR a umožňovala v budoucnosti správně strukturované („FRBRizované“) zobrazení, což by mělo za ideálních podmínek přispět k lepší orientaci čtenářů v katalogu.

RDA obsahují oproti AACR2R mnohem více tzv. alternativních (volitelných) pravidel – pro praxi to znamená, že katalogizační agentury by si pro zachování jednotnosti popisu měly v těchto případech určit, která z volitelných pravidel budou platit. Země, které již pravidla RDA přijaly, si zároveň budují i svoji katalogizační politiku, což v podstatě znamená vlastní systém interpretací.

Interpunkce není součástí pravidel jako takových. Teoreticky RDA vycházejí z toho, že určují pouze údaje, které se budou zapisovat, a jejich formu. Výstupní zobrazení je čistě věcí příslušné instituce a interpunkce je součástí výstupního zobrazení. V příloze D (Syntaxe popisných údajů) se ovšem pro prezentaci údajů nabízí interpunkce ISBD.

Také v samotném textu RDA je v příkladech, kde se interpunkci nelze vyhnout (např. zápis doplňků u konferencí), použita interpunkce ISBD a je používána i v záznamech knihoven, které se nově popisují podle RDA. Pro nás to znamená, že bude třeba znát – a zahrnout do interpretací – nejen RDA, ale i ISBD.

Změnou týkající se všech částí záznamu je zápis bibliografických údajů přesně tak, jak se vyskytují na zdroji, tj. žádné zkracování slov, výpustky, nahrazování slovních vyjádření číslicemi, opravy nepřesností a chyb tisku.

Zásadní odlišností v nových pravidlech je zcela jiný přístup k popisu druhu dokumentu – dřívější možnost označení jediným výrazem (tedy: buď kartografický dokument, nebo elektronický dokument apod.) byla nahrazena třemi hledisky, z nichž se k dokumentu přistupuje – typ obsahu, typ média, typ nosiče.

Došlo i k rozšíření „nakladatelských údajů“ – ty byly v pravidlech RDA rozděleny do samostatných kategorií, nově je oddělený zápis pro vytvoření díla, vydání, distribuci, výrobu a datum copyrightu.

Kromě toho byly v RDA oproti pravidlům AACR2R provedeny další změny v případech, kdy dosavadní pokyny pro volbu/zápis údajů byly vyhodnoceny jako zastaralé nebo nevyhovující.

Potřebám RDA byl přizpůsoben i formát MARC 21. Nejvýraznějšími změnami bylo přidání nových polí 264, 336, 337 a 338:

—  pole 264 umožňuje zapisovat údaje o nakladateli, distribuci, tisku atd. v dostatečně strukturované podobě, nahrazuje pole 260,

—  pole 336, 337 a 338, která umožňují podle požadavků RDA přesněji určit druh dokumentu, nahrazují dosavadní podpole $h v poli 245.

V záznamech popsaných podle RDA bude tedy jiná nejenom podoba některých údajů, budou se v nich vyskytovat i jiná pole než v záznamech popsaných podle AACR2R (nová pole jsou natolik podrobnější, že není možné jednoduše zkonvertovat údaje – dosavadní obsah pole 260 nelze jednoznačně převést do některého konkrétního pole 264 s příslušným indikátorem; právě tak existuje vždy několik variant, jak údaj z 245 $h „rozložit“ do polí 336, 337 a 338).

Přechod na RDA řeší v současné době jen MARC 21. Formát UNIMARC zápis podle RDA neumožňuje. V souvislosti s přechodem na RDA proto doporučujeme knihovnám pracujícím s formátem UNIMARC přechod na MARC 21.

Úplný text RDA zprostředkovává online RDA Toolkit. Přístup k úplnému textu je placený, pro jednoho uživatele platí v současné době cena 161 euro za rok, za každého dalšího uživatele v rámci jedné instituce se přičítá částka o něco menší.

V rámci Toolkitu jsou k dispozici i další užitečné zdroje informací, z nichž některé jsou přístupné bezplatně. Patří k nim mapování jednotlivých pravidel RDA vůči konkrétním polím formátu MARC 21 (a naopak), ukázky záznamů popsaných podle RDA nebo katalogizační politika (bývalé „interpretace“) některých velkých katalogizačních agentur.

Levnější alternativou přístupu k RDA je jejich tištěná verze, jejíž cena se pohybuje kolem 160 dolarů. Jejich nedostatkem je ale neaktuálnost, protože RDA se pravidelně několikrát ročně aktualizují a doplňují.

Online verze pravidel je tedy pro praktické používání vhodnější. Kromě toho RDA již při svém vzniku počítala s použitím online a obsahují velké množství hypertextových odkazů, kterými jsou jednotlivá pravidla navzájem propojena – což značně ztěžuje práci s knižní podobou pravidel, protože uživatel je nucen často listovat a „přeskakovat“ mezi různými kapitolami.

Překlad pravidel RDA do češtiny zatím není plánován. Bude-li nutno pracovat s celým textem pravidel, budeme používat anglickou verzi.

RDA v Česku

V České republice byl termín přechodu na RDA stanoven na duben 2015.

Na jednání Pracovní skupiny pro jmenné zpracování, která stanovuje a řídí katalogizační politiku v Česku, byl dne 21. 11. 2013 schválen harmonogram přechodu na RDA.

Byl připraven a schválen Minimální záznam RDA/MARC 21 pro textové monografické zdroje, který je základem pro spolupráci se Souborným katalogem ČR.

Pro praktickou katalogizaci v češtině vyjde v zimě 2014 základní materiál podobný příručce Katalogizace ve formátu MARC 21. Bude uspořádán podle polí formátu MARC 21 a budou v něm popsány základní pokyny pro zápis údajů podle pravidel RDA včetně českých interpretací a základní interpunkce.

Změny pravidel se projeví i v Souborném katalogu České republiky, a to jak v podobě přijímaných, tak stahovaných záznamů. Pro knihovny spolupracující se Souborným katalogem České republiky tak budou od jara 2015 platit následující instrukce:

1.  Záznamy předávané do SK ČR do 31. 3. 2015 musí být zpracovány zásadně podle AACR2.

2.  Od 1. 4. 2015 musí být do SK ČR dodávány nové záznamy (katalogizované de visu) zpracované podle RDA.

3.  Záznamy z retrokonverze budou až do jejího skončení přijímány v AACR2R; tyto dávky musí být po dohodě zasílány zvlášť a výrazně označeny.

4.  Vzhledem k tomu, že UNIMARC pro RDA nevyhovuje, bude jej SK ČR přijímat pouze po přechodné období, tj. 12 měsíců od zavedení RDA do české katalogizační praxe.

5.  Záznamy, které budou po 1. 4. 2015 dodány do SK ČR v RDA, nebude SK ČR schopen vydávat ke sdílení v UNIMARCu v uspokojivé kvalitě.

Dne 25. 6. 2014 proběhlo další jednání pracovní skupiny, která schválila základní české interpretace: zachování principu hlavního záhlaví, používání a zapisování interpunkce ISBD, ale především stanovení interpretace pro uvádění autorů v bibliografickém záznamu.

Velmi zjednodušeně lze říct, že na rozdíl od AACR2R nebude již omezen počet přímých autorů uváděných v záznamu. Se zavedením RDA skončí „pravidlo tří“ a v bibliografickém záznamu budou zapsáni všichni autoři uvedení v hlavním prameni popisu (např. u tištěných zdrojů na titulní stránce).

Jednání pracovních skupin pro speciální druhy dokumentů je plánováno na podzim 2014.

Podrobnější informace a zápisy z jednání najdete na stránkách NK, Katalogizační politika, záložka RDA http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda. Knihovny se tedy musí připravit na to, že změna katalogizačních pravidel sice přinese změny ve zpracování, ale pro uživatele to bude znamenat zlepšení vyhledávání a zpřístupnění zdrojů.

Ilustrativní příklady bibliografických záznamů podle AACR2R a RDA

1)  Jednoduchý záznam dokumentu s chybou v názvu

AACR2R

020  $a978-80-7453-447-8 (váz.)

040  $aBOA001 $bcze $dABA001

1001  $aKoteck, Marcel, $d1978- $7xx0164204 $4aut

24510 $aŮsměv [sic] v trní / $cMarcel Koteck

24630 $aÚsměv v trní

250   $a1. vyd.

260   $a[Týn nad Vltavou : $bNová Forma, $c2014]

300   $a164 s. ; $c21 cm

RDA

020   $a978-80-7453-447-8  $qváz.

040   $aBOA001 $bcze $dABA001  $erda

1001  $aKoteck, Marcel, $d1978- $7xx0164204 $e autor

24510 $aŮsměv v trní / $cMarcel Koteck

2461  $iNázev má správně být: $aÚsměv v trní

250   $aPrvní vydání

264 1  $a[Týn nad Vltavou] : $b[Nová Forma], $c[2014]

300   $a164 stran ; $c21 cm

336   $atext $2rdacontent

337   $abez media $2rdamedia

338   $asvazek $2rdacarrier

2)  Složitější záznam s unifikovanými názvy

AACR2R

020   $a978-80-7483-019-8 (váz.)

040   $aOLA001 $bcze $dABA001

0411  $acze $hfre

1001  $aMolière, $d1622-1673 $7jn19981001860 $4aut

24010 $aFourberies de Scapin. $lČesky $7aun2008454553

24510 $aSkapinova šibalství ; $bZtřeštěnec / $cMolière ; [ilustrace Petr Urban]

260   $aPraha : $bArtur, $c2014

300   $a174 s. : $bbarev. il. ; $c19 cm

4901  $aEdice D ; $vsv. 114

500   $aZ francouzských originálů přeložili Svatopluk Kadlec a František Vrba

7001  $aKadlec, Svatopluk, $d1898-1971 $7jk01052449 $4trl

7001  $aVrba, František, $d1920-1985 $7jk01150960 $4trl

70012 $aMolière, $d1622-1673. $tÉtourdi. $lČesky $7aun2014821397

74002 $aZtřeštěnec

830 0 $aD (Artur)

RDA

020   $a978-80-7483-019-8 $qváz.

040   $aOLA001 $bcze $dABA001 $erda

0411  $acze $hfre

1001  $aMolière, $d1622-1673 $7jn19981001860 $e autor

24510 $aSkapinova šibalství ; $bZtřeštěnec / $cMolière ; ilustrace Petr Urban

2641   $aPraha : $bArtur,s.r.o., $c2014

300   $a174 stran : $b barevné ilustrace ; $c19 cm

336   $atext $2rdacontent

337   $abez media $2rdamedia

338   $asvazek $2rdacarrier

4901  $aEdice D ; $vsvazek 114

500   $aZ francouzských originálů přeložili Svatopluk Kadlec a František Vrba

7001  $aKadlec, Svatopluk, $d1898-1971 $7jk01052449 $epřekladatel

7001  $aVrba, František, $d1920-1985 $7jk01150960 $epřekladatel

7001  $aUrban, Petr, $d1960- $7jn19990218106 $eilustrátor

70012 $aMolière, $d1622-1673. $tFourberies de Scapin. $lČesky $7aun2008454553

70012 $aMolière, $d1622-1673. $tÉtourdi. $lČesky $7aun2014821397

74002 $aZtřeštěnec

830 0 $aD (Artur)

3)  Záznam s více autory

AACR2R

020   $a978-80-87290-04-0 (GYLDEN : brož.)

040   $aBOA001 $bcze

24500 $aNaléhavé situace v pediatrii / $cVáclava Adámková ... [et al.]

250   $a2., upr. vyd.

260   $a[Konice] : $bGylden pro Nestlé Česko, $c2014

300   $a98 s. : $bil. (některé barev.) ; $c21 cm + $e 1CD-ROM

7001  $aAdámková, Václava $7xx0070151 $4aut

RDA

020   $a978-80-87290-04-0 $qGYLDEN $qbrož.

040   $aBOA001 $bcze $erda

1001  $aAdámková, Václava $7xx0070151 $e autor

24510 $aNaléhavé situace v pediatrii / $c Václava Adámková, Karin Malíčková, Jan Kvasnička, Hana Benáková  a Tomáš Zima

250   $a2., upravené vydání

2641  $a[Konice] : $bGylden pro Nestlé Česko, $c2014

300   $a98 stran : $bilustrace (některé barevné) ; $c21 cm + $e 1CD-ROM

336   $atext $2rdacontent

337   $abez média $2rdamedia

337   $apočítač $2rdamedia

338   $asvazek $2rdacarrier

338   $apočítačový disk $2rdacarrier

7001  $a Malíčková, Karin $7 xxxxxxx  $e autor

7001  $a Kvasnička, Jan $7 xxxxxxx  $e autor

7001  $a Benáková, Hana $7 xxxxxxx  $e autor

7001  $a Zima, Tomáš $7 xxxxxxx  $e autor


Diskuze ke článku "TÉMA: RDA – nová katalogizační pravidla"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2