TÉMA SPECIÁL: Od Knihovnické dílny po Knihovnu roku 2014

V posledních letech zahajujeme listopadové číslo Čtenáře ohlednutím za významnými knihovnickými akcemi, které tradičně provázejí podzimní měsíce. Ani letos tomu nebude jinak, přesto začneme poněkud netypicky. Týdnu knihoven, v rámci kterého jsme pro vás připravili seriál o muzejních knihovnách, totiž tentokrát nepředcházel Knihovnický happening, ale neméně zajímavá a inspirativní Knihov­nická dílna v Městské knihovně v Praze.

Účastníci Knihovnické dílnyTermín Knihovnické dílny 2. a 3. října 2014 byl stanoven právě vzhledem k plánovanému happenigu, který se měl 3. 10. odehrát v prostorách Klementina. S ohledem na stavební situaci v areálu muselo být však setkání zrušeno, organizátoři již ale nechtěli do data konání dílny zasahovat. Těmito slovy doplnily milé přivítání Mgr. Gabriela Jarkulišová, předsedkyně Sekce veřejných knihoven SKIP, a RNDr. Lenka Prucková, místopředsedkyně sekce. Úvodní slovo pronesl také ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák. Vzpomněl v něm na nedávnou inspirativní cestu do dánských knihoven, které se zúčastnil, a popřál účastníkům dva dny plné tvůrčích podnětů.

Protože si myslím, že Knihovnická dílna je typem akce, která se musí zkrátka prožít, nabídnu v tomto úvodním článku spíše směsici postřehů a pocitů, které ve mně letošní dílna vyvolala. Její začátek byl věnován představení vítězných Knihoven roku v roce 2011, 2012 a 2013. Místní knihovnu Vavřinec – Veselice prezentovala za paní Olgu Hájkovou, která se bohužel nemohla akce zúčastnit, Dana Wimmerová, která tento blok také moderovala. O Obecní knihovně Ratíškovice a Knihovně dr. Emanuela Bořického Milín hovořily již jejich zástupkyně. Všechny tři knihovny si ocenění bez sebemenších pochyb zasloužily, jak se o tom mohli přesvědčit všichni přítomní. Povídání a promítání fotografií o jejich aktivitách by jistě vydalo na více, než je předem určený čas, protože škála činností, za kterými knihovnice stojí, je téměř nevyčerpatelná. Pokud byste chtěli poznat příběhy těchto knihoven, doporučuji osobní návštěvu. Nebo zalistujte staršími čísly Čtenáře, ratíškovickou i milínskou knihovnu jsme představovali v roce 2012. Do Místní knihovny Veselice jsme zavítali v roce 2013 prostřednictvím zprávy ze setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou. Také o této velmi prospěšné akci Dana Wimmerová v krátkosti pohovořila a její kolegyně G. Jarkulišová a L. Prucková jí za její práci (nejen) při setkávání knihovníků venkovských knihoven srdečně poděkovaly. Přislíbily také vystavení prezentací na webu SKIP ČR, kde se budete moct s knihovnami i dalšími přednáškami také seznámit.

V té další hovořila Mgr. Vladana Pillerová z Knihovnického institutu NK ČR o regionálních funkcích knihoven a zejména o nové příručce Služby knihoven knihovnám, která je určena především pro zřizovatele knihoven, čemuž je přizpůsobeno její pojetí i samotný text. Zajímavý a k diskusi zvoucí byl následující příspěvek Ing. Pavla Cimbálníka o webech českých knihoven, který představil také návrhy na nová kritéria soutěže BIBLIOWEB.

Panelová diskuseTa opravdová a plánovaná diskuse začala hned poté, a týkala se meziknihovní výpůjční služby knihoven. PhDr. Vít Richter se stal jejím moderátorem a mezi panelisty usedli Mgr. Ivo Kareš (JVK České Budějovice), PhDr. Dana Kroulíková (Městská knihovna Česká Lípa), Ing. Jiří Mika (Středočeská vědecká knihovna v Kladně) a Mgr. Ludmila Kohoutová (NK ČR). Všichni zúčastnění odpovídali a vyjadřovali své názory k otázkám, které se týkaly současného stavu posky­tování MVS českými knihovnami. Otevřeli tím téma budoucího směřování těchto služeb, jejich finančního zabezpečení, garance srovnatelné kvality, zatížení jednotlivých zúčastněných knihoven, uživatelské účasti na hrazení nákladů spojených se službou a dalších souvisejících aspektů.

V odpoledním bloku zahájil program RNDr. Tomáš Řehák. Hovořil o ekonomické návratnosti služeb (ROI) knihoven, což je problematika, se kterou měla odborná veřejnost v posledních letech možnost se již několikrát setkat. Pro ty, kterým se tak ještě nepoštěstilo, uvádíme webové stránky http://roi.mlp.cz. T. Řehák se tentokrát ale zaměřil na velmi praktickou ukázku toho, co může práce s čísly přinést i těm nejmenším knihovnám. Využil blížícího se termínu komunálních voleb a na případu fiktivní obce (jak jinak než Kotěhůlky) a smyšleném starostovi s příznačným jménem Milan Úsporný předvedl knihovníkům velmi přesnou argumentaci hovořící ve prospěch knihovny, která by mohla být ohrožena zpochybňováním její role a užitku pro danou komunitu obce. Podnázev Jak to spočítat starostovi obce Kotěhůlky byl bezesporu naplněn a navíc velmi zábavnou formou, i když na ta čísla samozřejmě také došlo.

Mgr. Zlata Houšková následně hovořila o dialogu mezi generacemi v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému, který formou bipartitního dialogu mapuje situaci dopadu a změn důchodového systému na pracovní trh i společnost. Na závěr prvního dne ještě představila novou sekci SKIP, tentokrát pro 60+, PhDr. Hana Mazurová z Městské knihovny Chrudim.

Program druhého dne zahájila G. Jarkulišová užitečným shrnutím předchozího jednání a zároveň prezentací Městské knihovny Litvínov, které se ujala za ředitelku knihovny Mgr. Marcelu Güttnerovou, jež se jednání nemohla zúčastnit. Litvínovská knihovna byla v roce 2013 oceněna jako Knihovna roku v kategorii Informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Pokud někdo nezná rozsáhlé aktivity této komunitní knihovny a její informační systém ztvárněný pomocí figurek à la člověče nezlob se v životní velikosti, můžeme opět doporučit návštěvu.

Velmi profesionální vystoupení si připravil Mgr. Petr Čáp (Úřad vlády ČR) a Markéta Dvořáková (Národní síť MAS, MAS Brdy – Vltava), kteří hovořili o příležitostech pro veřejné knihovny v rámci projektů MAS ve venkovském prostředí v kontextu evropských fondů do roku 2020. Této problematice bychom chtěli ve Čtenáři věnovat samostatný prostor, a proto se na přednášející určitě obrátíme s žádostí o příspěvek.

O současné i budoucí nejlépe rozšířené spolupráci knihoven s mateřskými centry referovala Mgr. Rut Kolínská, předsedkyně sítě MC, která prezentovala také výsledky z průzkumu na toto téma. Pokud je pro vás spolupráce s různorodými organizacemi zajímavá a láká vás, určitě se rozhlédněte po svém okolí, je možné, že v blízkém mateřském centru získáte nového partnera pro vlastní projekty.

Poslední dvě přednášky byly nabity zajímavými nápady a zkušenostmi ze dvou městských knihoven. Bc. Pavel Zajíc prozradil, jak to dělají u nich – v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm. Myslím si, že skvěle, posuďte sami: oblíbený lampiónový průvod Broučků, Večerníčky na kamenech, Město v mé paměti, čtenářský štrúdl, S knížkou v batůžku po pašeráckých stezkách, literární soutěž O poklad strýca Juráša… to jsou jen některé příklady aktivit knihovny, která ač poměrně malá prostorem zaujímá v životě města a jeho okolí významné místo. Mgr. LadislavZoubek nás zavedl do Městské knihovny Děčín, na úvod zmínil, že má pocit, že od slavnostního otevření nové knihovny u nich snad už všichni knihovníci byli. Pokud tomu tak ale není, máme pro vás na závěr alespoň ještě jeden tip, jak nalákat produktivní generaci do knihoven – v Děčíně se to daří díky úctyhodnému počtu rozmanitých kurzů (jazykové, hudební, výtvarné, tvůrčí psaní…) pro širokou veřejnost.

Všechny prezentace tohoto dne měly za úkol zodpovědět jednu zásadní otázku: Umějí české knihovny prorodinné aktivity? Je jisté, že ty, jejichž zástupce jsme měli možnost slyšet, ano. Umějí to i mnohé další, jiné se o to snaží a ty, kde to zatím pokulhává, mají rozhodně příležitost se u těch úspěšných inspirovat… Třeba právě na Knihovnické dílně!

Přemýšlím, jak postřehy z dvou velmi zajímavých dní ukončit. Začala jsem Knihovnami roku, a tak jimi uvedu i další část příspěvku, který se věnuje letošním vítězným knihovnám, jež svá ocenění převzaly v nedávných dnech. Posíláme gratulace všem oceněným!

LENKA ŠIMKOVÁ ctenar@svkkl.cz

Foto Lenka Hanzlíková

Knihovna roku 2014 – Městská knihovna roku 2014 – Mark 2014 a další ocenění

Zrcadlová kaple pražského Klementina se 16. října stala místem slavnostního předávání významných knihovnických ocenění za letošní rok, především ceny Ministerstva kultury Knihovna roku, která byla udělována už po dvanácté. Jejím smyslem je vyjádřit veřejné uznání knihovnám, jejich pracovníkům, ale také starostům měst a obcí za úsilí, které věnují rozvoji knihovnických a informačních služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže. Ocenění vítězným knihovnám v kategorii základní knihovna předal ministr kultury Daniel Herman, v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se tohoto úkolu ujal náměstek ministra Miroslav Rovenský.

V další části dopoledne byly vyhlášeny výsledky soutěže Městská knihovna roku, jejíž vznik před pěti lety inicioval Svaz knihovníků a informačních pracovníků a společnost Skanska a. s., a v loňském roce nad ní převzal záštitu Svaz měst a obcí ČR. Do soutěže se letos přihlásilo 34 městských knihoven.

Předána byla rovněž Cena českých knihovníků, kterou uděluje výkonný výbor SKIP za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví, a cena MARK, již také uděluje SKIP s přispěním společnosti Skanska a. s. Cílem tohoto ocenění je podpořit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní přínos knihovnictví v kalendářním roce.

Knihovna roku 2014 kategorie Základní knihovna

Hlavní cenu (70 000 Kč a diplom) získala

OBECNÍ KNIHOVNA HORNÍ LIDEČ, kterou vede knihovnice Věra Povalačová(Zlínský kraj, okres Vsetín)

Knihovna poskytuje všestranné služby na vysoké úrovni ve velkoryse pojatých prostorách, které získala rekonstrukcí v roce 2012. Moderní, osvěžující interiér je plný barev s dostatkem odpočinkových zón a je přehled-­ný díky kvalitnímu orientačnímu systému. Knihovnické služby doplňují informační lekce pro školy, vzdělávací akce pro veřejnost, tvořivé kurzy, besedy zejména s regionálními osobnostmi, výstavy a nabídka publikací a informačních materiálů Hornolidečska. Knihovnice je velmi aktivní, zapálená, je velkou oporou a pomocí šesti dalším knihovnám v okolí. K propagaci své práce maximálně využívá rozmanitých informačních zdrojů.

Kontakt: www.knihovnahornilidec.cz

Diplom a ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ v Kategorii Základní knihovna získaly:

Obecní knihovna ve Vikýřovicích

Knihovnice Květoslava Havlíčková (Olomoucký kraj, okres Šumperk)

Kontakt: www.vikyrovice.cz

Obecní knihovna v Lomnici

Knihovnice Jiřina Němečková (Karlovarský kraj, okres Sokolov)

Kontakt: www.lomnice.knihovna.info

V TÉTO KATEGORII BYLY DÁLE NOMINOVÁNY TYTO KNIHOVNY:

• Obecní knihovna v Cetkovicích, knihovnice Blanka Janková (Jihomoravský kraj, okres Blansko);

Místní knihovna v Dlouhém Mostě, knihovnice Beáta Ceéová (Liberecký kraj, okres Liberec);

• Obecní knihovna Jiřice, knihovník Svatopluk Veroněk (Kraj Vysočina, okres Pelhřimov);

• Místní knihovna v Krabčicích, knihovnice Marcela Líbalová (Ústecký kraj, okres Litoměřice);

• Knihovna městyse Křemže, knihovnice Miroslava Průchová (Jihočeský kraj, okres Český Krumlov);

• Obecní knihovna Lety, knihovnice Petra Flasarová (Středočeský kraj, okres Příbram);

• Knihovna U Mokřinky Mokré, knihovnice Dagmar Honsnejmanová (Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou);

• Středisková knihovna Stupno, Břasy, knihovnice Jaroslava Kiršová (Plzeňský kraj, okres Rokycany);

• Místní knihovna v Třanovicích, knihovnice Lilie Tyrlíková (Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek).

Knihovna roku 2014 kategorie Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cenu (70 000 Kč) získala Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích za zavedení služby výpůjček e-knih.

V dubnu 2014 zahájila knihovna půjčování českých e-knih dodávaných společností eReading.cz. Tato nově zavedená služba pozitivně přispívá k celkovému rozvoji knižního trhu, je výhodná jak pro knihovnu a čtenáře, tak pro internetové knihkupectví, autory a nakladatele. Služba je čtenářům dostupná přes internet kdykoli a odkudkoli, navíc knihovna může půjčit tolik exemplářů, kolik čtenářů má o daný titul zájem. Čtenáři mohou výpůjčky e-knih využívat i v některé z dalších knihoven v knihovní síti ČR prostřednictvím účtu mojeID.

Kontakt: http://www.cbvk.cz

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ A DIPLOM  v Kategorii INFORMAČNÍ POČIN převzala:

Knihovna Jiřího Mahena v Brně za zavedení služby Lekotéka – hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

• Kontakt: http://www.kjm.cz

Na ocenění byly dále nominovány:

• Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně za Novostavbu/konverzi nové budovy knihovny;

• Městská knihovna Česká Třebová za projekt Osobnosti regionu;

• Městská knihovna Praha za projekt Metodika měření hodnoty služeb knihoven;

• Městská knihovna Sedlčany za projekt Je nám dobře na světě anebo Kniha je náš kamarád (10. ročník);

• Místní knihovna Velká Polom za zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nových služeb a organizaci akcí;

• Obecní knihovna v Okrouhlé za organizování řady akcí, které přivedly do knihovny nové čtenáře;

• Parlamentní knihovna ČR za společný projekt digitální knihovny parlamentních knihoven zemí Visegrádské skupiny (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a Rakouska.

MĚSTSKÁ Knihovna roku 2014

Městskou knihovnou roku se stala Masarykova veřejná knihovna Vsetín.

Spolu s diplomem obdržela částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost Skanska a. s.

Již 93 let je Masarykova veřejná knihovna Vsetín významnou součástí kulturního života města. O jejím vzniku rozhodlo zastupitelstvo 7. března1920 v rámci oslav 70. výročí narozenin T. G. Masaryka. Knihovna od té doby prošla mnoha proměnami. Nejvýznamnější z nich bylo přestěhování do nově rekonstruovaných prostor v centru města na Dolním náměstí, což umožnilo plně rozvinout funkce knihovny jako informačního, vzdělávacího a komunitního centra města. Všem občanům města i přilehlého okolí nabízí širokou škálu služeb, využití moderní techniky, příjemné prostředí, vzdělávací, volnočasové a komunitní aktivity, usměvavý a profesionální tým. Knihovna se angažuje v celé řadě projektů, například Virtuální univerzita 3. věku, Celý Vsetín čte, Barevný svět poznávání – Informačním vzděláváním k rozvoji regionů, Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání, SenSen klub ve Vsetíně, Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín. Knihovna svými výsledky a činností patří dlouhodobě k nejlepším knihovnám v České republice.

• Kontakt: www.mvk.cz

Vyhodnocení soutěže Městská knihovna roku probíhá ve dvou kolech. V prvním jsou knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem je hodnoceno devatenáct výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení se provádí v pěti velikostních kategoriích měst podle počtu obyvatel. Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily níže uvedené knihovny, které ve druhém kole navštívila a hodnotila odborná komise.

— do 3000 obyv., Městská knihovna Nová Včelnice (Jihočeský kraj);

— do 5000 obyv., Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových Rožmitál pod Třemšínem (Středočeský kraj);

— do 10 000 obyv., Městská knihovna Sedlčany (Středočeský kraj);

— do 20 000 obyv., Městská knihovna Ostrov nad Ohří (Karlovarský kraj);

— nad 20 000 obyv., Masarykova veřejná knihovna Vsetín (Zlínský kraj).

Předmětem tohoto hodnocení bylo především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ (šek na 20 000 Kč) získala:

Městská knihovna v Sedlčanech za dlouhodobou vynikající komunitní činnost. Částka od firmy Bohemiasoft s. r. o. je určena na pořízení virtuální prohlídky, nafocení 2D fotografií a celkové zpracování profilu vítězné knihovny ve vyhledávači Google.

• Kontakt: www.knihovna-se.cz

CENA ČESKÝCH KNIHOVNÍKŮ

Podruhé byla v rámci slavnostního předávání knihovnických ocenění udělena Cena českých knihovníků, kterou získal PhDr. Ivo Brožek, ředitel Ústřední knihovny Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za celoživotní přínos českému knihovnictví a podporu Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

CENA MARK 2014

Ocenění pro Mladé Atraktivní Rozumné / Moudré  Aktivní Rozkvétající Knihovnice a Knihovníky získala

Mgr. Dagmar Chytková z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy Univerzity v Brně, lektorka a tutorka informačního vzdělávání na MU v Brně za koncepční zpracování projektu informačního vzdělávání pro školy v okrese Vsetín (ČR) a Martin (SR) a jeho uvedení do praxe. D. Chytková poskytla během půlročního procesu pracovníkům knihoven zmíněných okresů důkladnou teoretickou průpravu a následně i praktickou a metodickou pomoc při aplikaci vědomostí do praxe. Pod jejím vedením byly vytvořeny modelové lekce pro 1. až 9. ročník ZŠ a pro I.–IV. ročník SŠ. K jednotlivým lekcím jsou vydány metodické listy jak tiskem, tak zveřejněny na internetu a jsou přeloženy i do slovenštiny. Díky práci Dagmar Chytkové byla významným způsobem zvýšena úroveň informační výchovy v České i Slovenské republice.

Ocenění je spojeno s finanční odměnou 35 000 Kč a dalšími benefity.

Komise vysoce hodnotila také řadu dalších nominací; mezi navrženými byli autoři skvělých počinů celostátního i mezinárodního významu, mimořádného významu regionálního, lokálního či komunitního. Celkem bylo nominováno 13 osob (počiny, za něž byli jednotlivci nominováni, jsou uváděny ve zkratce):

• Bc. Zuzana Čermáková za zapojení knihoven ČR do projektu Evropská dobrovolná služba;

• PhDr. Ondřej Fabián za projekt STMFull: plnotextová databáze pro výzkum a vývoj;

• PhDr. Linda Jansová, Ph.D., za překlad normy ISO 14721:2012 do českého jazyka;

• Bc. Vladimír Kraft za Rangers – ekologické sdružení dětí a seniorů při MK Litvínov;

• Mgr. Petr Křivánek za systém sdružených poptávek pro nákup knih v knihovně UK MU;

• Miloslav Linc za koncepční práci knihoven v ČR pro mládež;

• Mgr. Pavlína Lonská za přenášení trendů zahraničního knihovnictví do ČR, retail koncept;

• Bc. Josef Moravec za web MK Ústí nad Orlicí, propagace a implementace KOHA,VuFind;

• Mgr. Petra Polášková za významné oživení knihovny: od nábytku přes statistiku až po FB;

• Bc. Vojtěch Vojtíšek za E-knihovna – projekt zpřístupnění elektronických knih pro každého;

• Mgr. Eva Vojtíšková za projekty v KJM zejména pro handicapované, projekt Lékotéka;

• Mgr., DiS. Jan Zikuška za IVU, CEINVE, vzdělávací portál Kurzy.knihovna.cz, e-learning.

Pravidla soutěže a další podrobnosti najdete na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-projekty/akce-skip/mark

S využitím tiskových materiálů zpracovala Olga Vašková

Foto Eva HodíkováDiskuze ke článku "TÉMA SPECIÁL: Od Knihovnické dílny po Knihovnu roku 2014"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2