Knihovna Národního muzea a vědecko-výzkumné projekty

JARMILA KUČEROVÁ jarmila_kucerova@nm.cz

Knihovní fondy většiny muzejních knihoven obsahují historické fondy a specializované sbír­ky, které jsou cenným informačním zdrojem pro řadu oborů – zejména historii, literaturu a dějiny knižní kultury – a také předmětem výzkumu.

Následující text se zabývá projekty Knihovny Národního muzea, které ovšem zahrnují spolupráci s dalšími muzejními knihovnami (např. Knihovna a Literární archiv Památníku národního písemnictví) a jejichž výsledky znamenají přínos po stránce metodické (certifikované metodiky) i materiálové (databáze, webové por­tály) jak pro knihovny muzeí a galerií, tak pro ostatní knihovny a badatele.

Knihovna Národního muzea (dále Knihovna NM) je veřejnou vědeckou knihovnou, druhou největší knihovnou s historickými fondy v Čes­ké republice a též platnou součástí Národního muzea jakožto výzkumné organizace. Tato muzejní knihovna je řešitelem či spoluřešitelem těchto probíhajících projektů: PROVENIO: Meto­dika výzkumu knižních proveniencí, Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České repub­liky a již ukončeného projektu Internetová knihovna kramářských tisků ŠPALÍČEK.

PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí

> Grantový program MK ČR – NAKI: 2012–2015

> Knihovna Národního muzea – odd. rukopi­sů a sta­rých tisků

PROVENIO je projekt na zpracování knižních proveniencí historických fondů i novodobých knihoven známých osobností. V jeho rámci se zkoumají exlibris, supralibros, ale i rukopisné vpisky do knih, ať už byli jejich autory středověcí mniši nebo třeba Jan Neruda či Karel Höger.

Hlavním cílem projektu je vytvořit platnou metodiku zpracování knižních proveniencí, která se bude opírat o používané mezinárodní standardy dané Konsorciem evropských vě­deckých knihoven (Consortium of European Re­search Libraries – CERL) a výsledky významných zahraničních projektů na průzkum pro­veniencí (např. Bibliothèque Municipal de Lyon, British Library, Staatsbibliothek zu Berlin, Bibliothèque de l'Institute de France). Databáze majitelských knižních proveniencí a její výstupy, které vznikají v rámci projektu, budou národním příspěvkem k celoevropskému zpracování knižních proveniencí (zkušební vzorek dat byl již do CERL zaslán a v rámci evropské databáze proveniencí již zpřístupněn). Primárním základem zpracovávaného mate­riá­lu jsou historické fondy a knihovny osobností ze sbírek Knihovny NM. Výsledky zpracování proveniencí jsou veřejnosti prezentovány formou on-line databáze, jednotlivých publikovaných článků a v budoucnu též formou souhrnných publikací a tematických výstav.

Byl vytvořen a zprovozněn webový portál PROVENIO.NET a samostatná autoritní a bib­liografická databáze PROVENIO. Databáze PROVENIO obsahuje kromě biografických údajů vlastníků také stručnou charakteristiku knihovního celku, typ vlastnické značky a exlib­ris. Spolu s jejich digitalizovanými ukázkami vytvoří pramennou základnu pro další multidisciplinární využití těchto informací v oblasti dějin knižní kultury, literatury i umění.

V současné době je dokončováno jak technické a obsahové dolaďování databáze PRO­VENIO, tak její naplňování. Intenzivně pokračuje průzkum knihovních celků Knihovny NM na základě konkrétního dochovaného fondu i pomocného archivního materiálu (přírůstkové katalogy) a také spolupráce s literárními vědci.

V závěru roku 2013 vyšlo dvojčíslo Sborníku Národního muzea – řada C – Literární historie věnované výhradně problematice výzkumu a zpracování provenienčních záznamů v knihách. Sborník má mezinárodní charakter. Přispěli do něj kromě českých autorů také kolegové ze Slovenska, Anglie, Francie, Německa a Polska. Úvodní příspěvek, publikovaný v čes­ké a anglické verzi, se zabývá metodikou pro zpracování provenienčních záznamů proponovanou pro české území.

Na konci roku 2014 vyjdou dvě čísla Sborníku Národního muzea – řada C – Literární historie věnovaná problematice osobních knihoven a knižních proveniencí. Byla zpracována a odevzdána k posouzení certifikovaná metodika popisu knižních proveniencí, ve stádiu přípravy je elektronické mapové vyhodnocení údajů týkajících se vlastníků knih a knihoven a zahájeny byly přípravy dalších výstupů projektu, které budou realizovány v ro­ce 2015: výstava Komu asi patřila s doprovodným katalogem, výstava Příbram a Hanuš Jelínek, příležitostné přednášky a především česko-anglická publikace Knižní provenience v Národním muzeu informující o formování muzejního knihovního fondu na základě knižních darů a koupí a přinášející stručnou charakteristiku jednotlivých osobních knihoven.

Tisky 16. století v zámeckých  knihovnách České republiky

> Grantový program MK ČR – NAKI: 2012–2015

Tento projekt také uspěl ve veřejné soutěži MK ČR ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na léta 2012–2015 v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Knihovna NM – oddělení zámeckých knihoven se podílí na řešení spolu s Národním památkovým ústavem (= koordinující příjemce) a Národní knihovnou.

Cílem je provést výzkum zámeckých knihovních fondů 16. století a vytvořit výsledky využitelné pro uchování, prezentaci a edukaci v oblasti historických knihovních fondů.

Proběhla 1. fáze: analýza a modifikace stávajících knihovnických a knihovědných metod a jejich aplikace pro systematické poznání a vyhodnocení tištěné produkce 16. století ve fondech zámeckých knihoven ČR.

Nejprve byla vypracována podrobná metodika popisu, která klade důraz na indivi­duální znaky knih, tj. především na jejich provenienci, ale též na fyzický stav knihy a její kompletnost. Proto byla pro kolaci zvolena nejednoduchá, ale velmi účinná cesta vedoucí ke zjištění kompletnosti knihy, a to rozpis podle tiskařských složek, který umožňuje do­konalou evidenci každého folia. Provenienční znaky tisků 16. století jsou cennou stopou po významných vlastnících.

Tisky 16. století jsou nejen popisovány, ale zároveň budou oskenovány důležité části kni­hy, jako vazba, titulní list, impresum a další. Prozatím byly zahájeny práce na několika objektech, např. v Hradci nad Moravicí, v Náchodě, v depozitáři KNM v Terezíně apod. Již nyní je zřej­mé, že fondy zámeckých knihoven obsahují některé unikáty, které, alespoň dle dosavadního stavu zpracovanosti, nevlastní žádná jiná knihovna – viz např. exlibris knihovny města Aušpurku.

Internetová knihovna kramářských tisků ŠPALÍČEK

> Grantový program MK ČR – 2008–2011: Vytvoření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky

> Knihovna NM – oddělení knižní kultury

Jde o výsledek již ukončeného projektu, který zpracovala Knihovna NM ve spolupráci s AiP Beroun s. r. o. K popisu kramářských tisků je použit XML formát podle mezinárodní iniciativy TEI (Text Encoding Initiative), který pou­ží­vá mj. Manuscriptorium. Je přizpůsoben pří­mo pro zpracování kramářských tisků. Pro snad­né zpracování záznamů byl vytvořen program Ignis, který je dostupný pod Open Source licencí k bezplatnému užívání.

Pro širokou veřejnost je dostupná tato Internetová knihovna, ve které lze najít digitální kopie tisků ze 17.–19. století. Umožňuje prohlížet a prohledávat téměř 4000 drobných tisků a špa­líčků – podomácku vázaných knížek kramářských písní, modliteb a dalších tisků.

Špalíček je určen pro každého, koho zají­má, jak žili a čím se bavili jeho prapradědové a prababičky, pro ty, kdo hledají netradiční zábavu, poučení a inspiraci pro vlastní tvor­bu. Kramářské tisky nebyly určeny pro tichou zábavu v koutku, ale ke zpívání a vyprávění.

Díky podrobnému odkazovému aparátu (a fulltextovému vyhledávání) je možné digitální knihovnu využít v oblasti jazykovědy, literární vědy, hudební vědy, historie, etnologie a v dalších společenskovědních oborech. Zveřejněný materiál může též posloužit jako neotřelá pomůcka pro pedagogy na různých stupních škol.

Projekt je také přínosem pro knihovníky a muzejní pracovníky, kterým nabízí srovnávací materiál a inspiraci ke zpracování podobných sbírek.

Internetová knihovna kramářských tisků Špalíček – viz www.spalicek.net.

Knihovníci i badatelé tedy již nyní mohou využívat internetovou knihovnu Špalíček, sledovat webový portál PROVENIO.NET včet­ně databáze Provenio, která se průběžně dopl­ňu­je, a těšit se na další výstupy.

Příspěvek byl zpracován na základě podkla­dů, které poskytli pracovníci Knihovny Národní­ho muzea: Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D., PhDr. Jarosla­va Kašparová, Ph.D., PhDr. Richard Šípek, Ph.D. (Provenio), PhDr. Petr Mašek (Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky) a Mgr. Iva Bydžovská (Špalíček).

Další obrazová příloha je zařazena v tištěné vezi Čtenáře.

POUŽITÁ LITERATURA A ODKAZY:

Provenio – projekt, portál, databáze:

— Provenio: Knihovna Národního muzea [online]. [cit. 2014-09-30]. Dostupné z: http://www.provenio.net

— Provenio: Databáze vlastníků historických a moderních knižních sbírek a provenienčních záznamů v knihách – Knihovna Národního muzea. [online]. [cit. 2014-09-30]. Dostupné z: http://www.provenio.net/index.php/cz/provenio-databaze-provenienci

Sborník Národního musea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum (Zpracování „vlastnických stop“ v knihách – PROVENIO – Metodika výzkumu knižních proveniencí), Praha: Národní muzeum, 2013, roč. 58, 3–4. ISSN 0036-5351. Dostupné také z: http://www.nm.cz/publikace/archiv.php?id=7&kcislu=3-4

Špalíček:

Digitální knihovna kramářských tisků. [online]. [cit. 2014-09-30]. Dostupné z: www.spalicek.net

Projekt ŠPALÍČEK – poster, Knihovna Národního muzea jmenný rejstřík


Diskuze ke článku "Knihovna Národního muzea a vědecko-výzkumné projekty"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2