KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Desáté jubilejní setkání…

DANIELA WIMMEROVÁ Wimmerova.D@seznam.cz

Hýlom hálom, horní dolní, domácí aj přespolní!

Nech žije jízda králů, aj zvyky okolní!

Mezi ně patří – setkávání knihovnická,

protože KNIHA je – víc než duše lidská!

Ona tady bude – tak jak víno navždycky,

nech žije HRABAL – ČAPEK – VRCHLICKÝ!

HÝLOM HÁLOM !

Josef Holcman

Takové zvolání užívá vyvolávač v družině krále při „jízdě králů“ před jednotlivými domy a osobami, které touto formou představuje a vtipně charakterizuje. Knihovníky na 10. jubilejní akci Co venkovské knihovny umějí a mohou v Ratíškovicích tak přivítal spisovatel, milovník Slovácka a místních tradic (dalo by se říci folklorista) JUDr. Josef Holcman.

Jak už bylo uvedeno, v tomto roce proběhlo už desáté setkání „venkovských knihovníků“. To je přece důvod k malému ohlédnutí. Ani mnozí pravidelní účastníci této velmi oblíbené akce netuší, kdy a jak „to začalo“.

Počáteční nápad se zrodil při návštěvě hodnotitelské komise soutěže Knihovna roku v Sedlnicích (Novojičínsko). Tehdy byla celá soutěž ještě „v plenkách“, a tak místní multifunkční budova, ve které se nacházela obecní knihovna, informační centrum, velký sál s možností promítání, plně vybavené nahrávací studio – to vše doplněno možností ubytování a stravování, působila téměř snově a přímo vybízela k využití. Výsledkem bylo setkání v roce 2005, kam byly pozvány všechny dosud nominované knihovny do výše uvedené soutěže. Později byla „idea setkávání knihovníků malých knihoven“ doplněna o fakt, že organizovat další setkání se stává právem vítězné knihovny. Vznikla tak příležitost nejen k bližšímu poznání činnosti oceněné knihovny, ale zároveň se možnost její návštěvy stala zdrojem inspirace pro účastníky z celé republiky. A jakýmsi bonusem je i poznávání krás naší vlasti a navázání celoživotních přátelství.

Prvního setkání se zúčastnili také manželé Bláhovi z Obecní knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou (Knihovna roku 2004), kteří se stali nejen pravidelnými účastníky, ale také spolehlivými dokumentátory všech setkání. Jejich pamětní listy a DVD pomáhají oživovat vzpomínky na milá se­­-t­ká­ní. Byli to také oni, kdo byli hostiteli v roce 2006. Knihovníci se měli tenkrát možnost seznámit s krásami severních Čech, přesněji Teplicka a Českého středohoří. Další rok (2007) vítala knihovníky v Kraji Vysočina paní Jaroslava Hájko­vá v Obecní knihovně v Havlíčkově Borové (Knihov­na roku 2005), štafetu pak převzala Vendulka Valečková z Obecní knihovny v Býšti (Knihovna roku 2006) – Pardubický kraj. To už setkání dostala „tematické zaměření“ – ve zmíněném roce 2008 to bylo Knihovny pro rodinu. V roce 2009 knihovníky opět v Kraji Vysočina hostili manželé Pavel a Blanka Křížovi z Obecní knihovny v Borech (Knihovna roku 2007). Program byl zaměřený na Komunitní roli knihoven v malé obci. Příštím rokem se vydali na Moravu do Pavlovic u Přerova. Obecní knihovnu (Knihovna roku 2008) zde vede paní Dana Sklenářová. Tématem byla Knihovna – nedílná součást obce. Bylo zde připomenuto, jak je důležité spolupracovat se zřizovateli a Spolkem pro obnovu venkova. V roce 2011 se zase jelo na Moravu na Prostějovsko. Hostitelem byla ICT a knihovna Protivanov (Knihovna roku 2009), vedená paní Kateřinou Trundovou. Obsahem semináře byla Knihovna a informační centrum obce. Následující rok (2012) měli možnost knihovníci poznat další část Kraje Vysočina, tentokrát Třebíčsko, kde v malé Obecní knihovně v Petrůvkách (Knihovna roku 2010) působí Ing. Jana Krej­čí. Společným tématem byla Židovská kultura – nedílná součást naší historie. V roce 2013 byla místem setkání opět Morava, Obecní knihovna Veselice (Knihovna roku 2011), hostitelkou byla knihovnice paní Olga Hájková. Setkání se uskutečnilo na téma Práce s regionální literaturou. Díky iniciativě pana starosty M. Novotného se podařilo vydat brožurku Místní knihovna Veselice komunitní centrum 21. století, v níž byla připomenuta nejen soutěž Knihovna roku, ale také všech­na dosavadní setkání. Letos v září navštívili knihovníci společně Slovácko, kde je uvítala Ing. Marie Škorpíková, vedoucí Obecní knihovny v Ratíškovicích (Knihovna roku 2012). Program byl zacílen na téma Obecní knihovna a zachování kulturních tradic.

Zbývá ještě dodat, že na všech akcích se významně a aktivně podílejí zřizovatelé oceněných knihoven a pracovníci pověřených knihoven v daném regionu. Akci je možno realizovat díky nezanedbatelné finanční podpoře Ministerstva kultury, která je získávána prostřednictvím grantu. Mezi pravidelné lektory patří Mgr. Milena Kodýmová, Mgr. Zlata Houšková a Daniela Wimmerová, které se podílely na zdárném průběhu odborné části po celých deset let. Vedle zmíněných pamět­ních listů a DVD je historie setkávání zdokumentována také v několika kronikách. Jedním z příjemných důsledků těchto setkání – kromě rozsáhlé výměny zkušeností mezi knihovníky – je i skutečnost, že se členy hodnotitelské komise soutěže Knihovna roku v letech 2012–‒2014 stali Miroslav Bláha a Blanka Křížová.

Naše skupina (foto M. Bláha)Jak už bylo výše uvedeno, knihovníky letos hostilo Slovácko. Akce Co venkovské knihovny umějí a mohou – X. se uskutečnila ve dnech 18.–20. září 2014 v Hodoníně, Ratíškovicích a nejbližším okolí. Na začátku se knihovníci sjeli do Hodonína. Ti, kte­ří měli příhodnější spojení, využili nabídky ředitelky knihovny Mgr. Hany Šimonové a prohlédli si město. Oficiální zahájení ve 14 hodin proběhlo v Městské knihovně Hodonín, účastníky postupně přivítali H. Šimonová, místostarosta Hodonína Vojtěch Salajka, místostarosta Ratíškovic PhDr. Radim Šťast­ný a za SKIP Daniela Wimmerová.

Po exkurzi v hodonínské knihovně se program setkání rozjel naplno. První zastávka byla v Mikulčicích, kde byla zajištěna prohlídka Velkomoravského Hradiště. Cesta pokračovala do Ratíškovic, kde byli účastníci před knihovnou přivítáni chlebem a solí, štamprličkou meruňkovice a zpěvem lidových písní mužského sboru. Následovala exkurze v ratíškovské knihovně. V sále pak bylo připraveno pohoštění v podobě krajových specialit (bramborové placky – laty, koláčky, víno a burčák). Vše v doprovodu cimbálové muziky a zpěvu krásných písní. Mimo jiné zde byly také vystaveny kroniky našich minulých setkání. Po přesunu do hotelu Skalák následovalo ubytování a večeře. Po ní byla na programu prezentace o obci Ratíškovice, poté představení jednotlivých účastníků a závěr patřil tradičně Mirkovi Bláhovi, který předvedl DVD z loňského setkání ve Veselici.

Následující den ke „stálým 55 účastníkům“ přibyli knihovníci z okolí. Jak je vidět na přiložené fotografii, bylo nás zase kolem stovky. Následovat měl odborný program zaměřený na práci knihovny a zachování kulturních tradic, ale úplný začátek patřil malým členům Dětského folklorního souboru z Ratíškovic, kteří se představili jako tanečníci a zpěváci. Bylo to velmi dojemné…

V další části programu nás nejprve PhDr. Jan Krist seznámil s tradicí slováckého verbuňku, po něm následovalo velmi emotivní vystoupení JUDr. Josefa Holcmana, který nás zasvětil do tajů jízdy králů. Oboje (verbuňk i jízda) jsou za­psá­ny do seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. V letošním roce jsme si všichni užili houbaření, a tak nás velmi zaujala prezentace knihy Tradice houbaření v ratíškovské Dúbravě, jak ji velmi zasvěceně představili její autoři – Václav Koplík a Ladislav Špeta. Plánova­ná přednáška Biblio-Educa Knihovna jako vzděláva­cí instituce se uskutečnila pro technické překážky jen zkráceně, ale účastníci si ji mohou najít na internetu. Velký ohlas mělo vystoupení Mgr. Zlaty Houškové Knihovna a naše kořeny v obci. Pan místostarosta Šťastný svým vystoupením poskytl cenné rady, jak získávat finance na rozvoj kultury prostřednictvím dotačních programů – Možnosti vícezdrojového financování knihovny. Krát­ce se mezi knihovníky také objevil předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Mgr. Roman Giebisch. Stihl seznámit auditorium s čerst­vými spolkovými novinkami. Závěr dopoledního programu pak patřil kolegyním Daně Reiterová a Kláře Růžičkové, které ve svém vystoupení přiblížily činnost Knihovny Dr. E. Bořického v Milíně (Knihovny roku 2013) a současně všechny pozvaly na příští rok (17.–19. září 2015) na setkání venkovských knihovníků.

Po obědě se všichni opět přesunuli do Ratíškovic. Nejprve si vyzkoušeli své fyzické možnosti na drezíně a potom následovala krátká prohlídka obce, která měla jedno velmi příjemné zastavení v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Čekali nás tu mla­dí přátelé z cimbálové muziky, se kterými jsme se setkali již den předtím v knihovně. Jejich hudební produkce byla velmi pěkná a jímavá. Vzápětí následoval přesun do zámku Milotice, kde knihovníci absolvovali prohlídku zakončenou autor­ským čtením pana kastelána Evžena Bočka – oblíbeného spisovatele humoristických románů o Aristokratce – tentokrát to bylo krátké nahlédnutí do připravovaného třetího dílu. Večerní program proběhl při cimbálové muzice, kdy si měli účastníci možnost nejen zazpívat a zatančit, ale také ochutnat výborné víno nebo burčák. Součástí programu byla i soutěž v poznávání odrůd vín. Byla doplněna čtením z básnické sbírky Jiří­ho Hubáčka, který své verše osobně přednášel. Knihovníci si kromě bohatých dojmů odvezli také útlou, ale působivou sbírku básní Vínokruhy.

Tradičně největším nepřítelem celého setkání byl nedostatek času. Poslední den knihovníky čekala exkurze do Obecní knihovny v Buchlovicích, kde se mohli setkat s knihovnicí Mgr. Dagmar Možnou a její spolupracovnicí Mgr. Pavlou Večeřovou, která je vedoucí Československého kulturního centra. Následovala ještě krátká návštěva Muzea Podhradí, kde krásy okolí zajímavě přiblížil místostarosta Buchlovic Bořek Žižlavský. Úplně na závěr jeli knihovníci navštívit Velehrad. Posledním bodem programu byl varhanní koncert v bazilice. Pocity nelze slovy vylíčit, to se musí zažít!

Zbývá už jen poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce a také těm, kteří rádi na naše setkání jezdí. Na shledanou příští září v Milíně!


Diskuze ke článku "KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Desáté jubilejní setkání…"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2