Doplňování cizojazyčné literatury v knihovnách

ŠÁRKA KAŠPÁRKOVÁ kasparkova@knihkm.cz

Doplňování cizojazyčné literatury je dílčím cílem priority 12 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015. Celý název této priority zní Podporovat vytváření knihovních fondů. Zvýšit objem financování nákupu knihovních fondů v knihovnách ČR a vytvořit tak základní předpoklad pro zlepšení obsahu a kvality veřejných knihovnických a informačních služeb.

Priorita měla čtyři dílčí cíle a tím prvním bylo Podporovat doplňování literatury pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel (cizojazyčná beletrie a populárně naučná literatura, jazykové příručky, slovníky). Byla ustanovena pracovní skupina, kterou vede Mgr. Světlana Knollová z Národní knihovny ČR.

V současné době není již doplňování cizojazyčné literatury do českých veřejných knihoven pouhou vizí v rámci koncepce, ale má už konkrétní podobu pilotního projektu a připravuje se jeho organizační zajištění. Je však důležité připomenout, co všechno muselo předcházet tomu, aby se z vize stala realita. Bylo nutné zpracovat analýzu na základě provedeného průzkumu, který proběhl před rokem a zúčast­nilo se ho 70 % veřejných knihoven s profesionálními pracovníky. Na analýzu navázal navr­že­ný pilotní program, který projednala Ústřed­ní knihovnická rada při Ministerstvu kultury a následně Sdružení knihoven ČR v sekci pro regionální funkce. Tyto informace již byly mnohokrát prezentovány, a tak je nebudu opakovat.

Zpět k pilotnímu programu a jeho hlavnímu ideovému záměru. V průzkumu se jednoznačně prokázalo, že knihovny nejsou dostatečně doplňovány cizojazyčnou literaturou, která je potřebná k jazykovému vzdělávání obyvatel. Knihovny jsou odkázány na rozpočet, který dostávají od svého zřizovatele a který v plné míře nepokrývá doplňování knihovních fondů pro oblast cizojazyčné literatury. Z tohoto důvodu byla nutná garance státu zaměřená na finanční podporu získávání této literatury do knihoven. Pracovní skupina hledala optimální systém podpory, který by spočíval ve vytvoření společného projektu knihoven, jenž by tyto aktivity podpořil. Vize pilotního projektu pro oblast doplňování cizojazyčnou literaturou byla založena na vytvoření tří center v každém kraji, která budou dotována státními finančními prostředky ve formě vybrané cizojazyčné literatury. K této myšlence vedly pracovní skupinu praktické zkušenosti získané z návštěv zahraničních knihoven. Pilotní projekt se však musí v letošním roce nejprve vyzkoušet a pak vyhodnotit.

Na zasedání sekce SDRUK se do pilotního projektu přihlásilo pět krajů: Ústecký, Královéhradecký, Jihočeský, Jihomoravský a Zlínský. Tímto byly ukončeny přípravné práce na jeho zahájení a dále se čekalo, zda Ministerstvo kultury pilotní program podpoří. Potěšilo nás, že se tak stalo a MK realizací projektu pověřilo Moravskou zemskou knihovnu v Brně, která má zkušenosti s programem Česká knihovna. Předpokládá se, že by se tento projekt stal v budoucnu trvalou samostatnou částí programu.

Vedení krajských knihoven byla nedávno informována a požádána o vybrání knihoven – budoucích center – ve svých krajích. V Ústeckém jsou to knihovny v Lounech, Děčíně a Tep­licích, ve Zlínském knihovny ve Vsetíně, Kroměříži a Uherském Hradišti. V Jihomoravském kraji jsou to knihovny v Brně (Knihovna J. Mahena), Kuřimi a Břeclavi, v Jihočeském knihov­ny v Písku, Prachaticích a Táboře a v Královéhradeckém kraji knihovny v Hradci Králové (Knihovna města H. K.), Jičíně a Náchodě.

Pro tyto knihovny se připravuje soupis sta titulů cizojazyčné literatury, z něhož si vyberou dokumenty, které nemají ve fondu. Každá knihovna má stanoven finanční limit 30 000 Kč.

A kdo bude na zmíněný soupis tituly vybírat? Moravská zemská knihovna v Brně bude spolupracovat s pracovní skupinou akvizitérů, kteří pomohou sestavit seznam, jenž bude v jazykové skladbě odpovídat procentuálně výstupům z již zmíněného průzkumu. Po ukončení všech dodávek cizojazyčné literatury proběhne evaluace ve všech knihovnách, které byly k realizaci vybrány. Vyhodnotí se celý průběh projektu, skladba nabízené cizojazyčné literatury, organizační zajištění atd.

Pokud rozdělíme pilotní projekt na etapy, tak první etapou (2014–2016) je jeho pokračování, což bude záviset na finanční podpoře ze státního rozpočtu. Předpokladem je postupné zapojení dalších krajů. V roce 2016 by teoreticky mohly být napojeny všechny kraje a v každém z nich vytvořena tři centra, ve kterých bude literatura dostupná i pro další knihovny v daném kraji. Pokud budou tato centra dlouhodobě dostatečně zásobena cizojazyčnou literaturou, mohou vytvářet soubory pro další knihovny v kraji na základě jejich požadavků. V každém případě bude v kraji literatura dostupnější i formou meziknihovní výpůjční služby.

Druhá etapa pilotního projektu, pokud bude realizována po roce 2016, by spočívala v napojení všech krajských knihoven, protože v první etapě není počítáno s vytvořením center v krajských knihovnách. U dlouhodobé podpory je navrženo několik variant i ve financování. V systé­mu pilotního projektu se nepředpokládá rozšíření podpory na další knihovny kromě již vzniklých center.

Dlouhodobější podpora státu vytvoří v centrech pestrou nabídku cizojazyčné literatury a zajistí knihovnám možnost profilovat knihov­ní fond podle potřeb svých uživatelů a také pro vytváření již zmíněných souborů pro další knihovny. A to je dílčím cílem této priority.

Všichni víme, že zlepšení rozvoje jazykových dovedností našich obyvatel je nutností, naši profesi nevyjímaje. Samozřejmě, že nejlepší výukou jazyka je delší pobyt v zemi, kde se jím hovoří. K tomu směřují i možné grantové programy, které jsou však zaměřeny zejména na mladší generaci. K udržování jazykových dovedností je nejlepší aktivní komunikace, sledování filmů, poslouchání textů písní a také čtení literatury v originále i poslech audioknih. Část toho, ale i možná vše, mohou knihovny svým uživatelům nabídnout. Finanční podpora státu tímto také garantuje podporu rozvoje jazykových dovedností obyvatel.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem mým spolupracovníkům v pracovní skupině pro tuto prioritu a samozřejmě i Ministerstvu kultury ČR. Bez nich by tento pilotní projekt nevznikl. Je však nutné podotknout, že tímto činnost pracovní skupiny nekončí.

Celou koncepci a informace k ní najdete na http://www.ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2011-2015-/.Diskuze ke článku "Doplňování cizojazyčné literatury v knihovnách"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2