Ptejte se knihovny – revoluční rok 2015

VERONIKA ŠEVČÍKOVÁ Veronika.Sevcikova@nkp.cz

LENKA VÁLKOVÁ, HANA NEMEŠKALOVÁ

Během deseti let svého fungování procházela služba Ptejte se knihovny1 (dále též PSK) více či méně výraznými proměnami, které však stále zachovávaly technickou podstatu služby a scénář pro práci s dotazem. Poslední dva roky však bylo stále více patrné, že již nastal čas na změnu. Technické zázemí už přestalo vyhovovat rostoucím potřebám služby. Uživatelé by současně přivítali různé formy oživení a také ze strany zapojených knihoven přicházely impul­zy k inovaci služby.

Právě pro uživatele a aktivně zapojené knihovny byl na jaře roku 2013 vytvořen dotazník, který měl za úkol zjistit jejich spokojenost se službou PSK a představy o jejím možném vývoji. Ačkoli přibližně 97 % dotázaných vyjádřilo spokojenost s PSK, resp. s odpověďmi na své dotazy, návrhy na vylepšení ukázaly směr, kterým by se služba mohla dále ubírat. Jednalo se například o možnost komentovat odpovědi uložené v archivu, propojit službu PSK se so­ciálními sítěmi či vytvořit mobilní aplikaci i pro uživatele systému Android. Zapojené knihovny by naopak přivítaly větší propagaci městských knihoven prostřednictvím regionálních dotazů či jednodušší ukládání zodpovězených dotazů do archivu.

V první polovině roku 2014 se z výše uvedených důvodů Národní knihovna ČR jako správ­ce služby rozhodla připravit do druhého kola programu VISK 8/B Ministerstva kultury ČR projekt, který položí základy pro další rozvoj PSK. Jádrem projektu se stalo vytvoření modulu pro správu dotazů PSK, nové grafiky a aplikace pro Android. Projekt byl schválen v plné výši a mohly začít přípravy na vývoj. Veškeré plánované změny byly konzultovány se zapojenými knihovnami během seminářů konaných v létě roku 2014. Poděkování tímto patří všem knihovnám, které se svými nápady a připomínkami aktivně zapojily do vytváření nového PSK. Zbytek roku byl ve znamení programování nového rozhraní, jeho testování a přípravy nové grafické podoby webových stránek a propagačních materiálů. Počátkem roku 2015 probíhala školení zapojených knihoven. Cílem bylo seznámit knihov­ny s novým modulem pro správu PSK ještě před jeho spuštěním 2. 3. 2015.

Novinky pro knihovny

Nejvýrazněji se změny v rámci Ptejte se knihov­ny dotkly aktivně zapojených knihoven. Před spuštěním nového modulu pro správu PSK neexistovala centrální evidence položených a zodpovězených dotazů, knihovny vyřizovaly dota­zy pouze prostřednictvím elektronické pošty. Do administrace služby vstupovaly pouze v případě, pokud chtěly uložit dotaz do veřejného archivu či změnit informace o sobě, popřípadě stáhnout nebo zveřejnit knihovnu v nabídce knihoven pro položení dotazu.

S novým modulem pro správu PSK se proměnila celková koncepce způsobu zodpovídání dotazů a jejich ukládání do archivu služby. Veškerá agenda spojená s vyřizováním došlého dotazu se v současné době odehrává již pouze v rámci modulu pro správu PSK. Od přijetí po vyřízení a uložení do archivu vše probíhá v prostředí konta aktivně zapojené knihovny.

Nový dotaz, který uživatel zadal prostřednictvím formuláře na stránkách Ptejte se knihovny nebo mobilní aplikace2, se zobrazí ve zmíněném kontu adresované knihovny v části „Nevyřízené dotazy“. Knihovna je o obdržení nového dotazu informována e-mailem a zároveň sys­tém začíná hlídat dva pracovní dny pro jeho zodpovězení. V případě potřeby si knihovna tuto lhůtu může prodloužit o další dva pracovní dny, o čemž je uživatel vždy informován. Sys­tém knihovny průběžně upozorňuje na končící lhů­ty pro vyřízení dotazů a následně „upomí­ná“ při nevyřízení dotazu v daném termínu.

Obdržený dotaz může být knihovnou zpracován několika způsoby. Knihovny nejčastěji využijí možnost, kdy uloží odpověď do systému, popřípadě ji zveřejní v archivu služby, a zároveň zašlou odpověď uživateli. Zapojené knihov­ny tedy již neposílají odpověď elektronickou poštou. Pro specifické případy je v nabídce možnost nezasílat odpověď tazateli, ale pouze ji uložit do systému. Knihovníci využijí tuto va­riantu v případě, kdy odpověď na dotaz již předali tazateli jinou cestou.

Po vložení odpovědi a jejím případném odeslání tazateli se knihovník následně v jednom kroku rozhodne, zda bude dotaz s odpovědí publikovat ve veřejném archivu, či nikoliv. Své rozhodnutí může kdykoliv změnit, neboť všech­ny vyřízené dotazy jsou v kontu knihovny zobrazovány v části „Vyřízené dotazy“, kde je možné vybraný dotaz kdykoliv z archivu stáhnout či naopak zveřejnit.

Do služby Ptejte se knihovny je aktivně zapojena celá řada regionálních a odborných knihoven. Její fungování je založeno na spolupráci. V případě, že tazatel nevybral pro dotaz nejvhodnější knihovnu, systém umožňuje předat jej z jedné knihovny do druhé. Při předávání si knihovny mohou sdělit důvody předání dotazu a vyměnit informace o již prostudovaných dokumentech.  Knihovna, které byl dotaz předán, má opět celé dva pracovní dny na jeho vyřízení. Aby tazatel nečekal na odpověď příliš dlouho, je počet možných předání dotazu omezen.

S vnitřní archivací všech došlých a zodpovězených dotazů se rozšířily též možnosti pro podrobnější statistiky systému. Knihovny tak mají k dispozici poměrně podrobný přehled o své aktivitě v rámci služby. Stejně jako v předchozí verzi je konto knihovny též místem pro správu informací o knihovně, definování oborů, které chce knihovna garantovat, a v případě potřeby i místem, kde je možné knihovnu ze služby dočasně odhlásit.

Celý nový modul pro správu PSK je navržen tak, aby práce s dotazem byla pro aktivně zapojené knihovny pokud možno snadná, komplex­ní a intuitivní.

Novinky pro uživatele Nová verze Ptejte se knihovny přinesla kromě úplně nového způsobu práce při vyřizování dotazů, který se dotýká zejména knihoven, další významné změny také pro uživatele.

Každý si jistě na první pohled všimne nové grafické podoby stránek Ptejte se knihovny. Dou­­fáme, že uživatelé a samozřejmě i knihov­ny ocení jednoduchost a svěžest nového desig­nu webového rozhraní, které je velmi přehledné a uživatelsky přívětivé. Nový vzhled se promítl také do různých propagačních materiálů3, jako jsou záložky, letáky nebo plakáty. Zapojené knihovny mohou ke zviditelnění služby PSK využít grafických šablon a vytvořit si plakáty či letáky podle své chuti a potřeb. Mohou si zvolit též některou z variant plakátů pro anketu Dotaz roku 2014 nebo obecně pro službu PSK, které připravila Národní knihovna ČR.

Další novinkou je možnost zadání dotazu kromě oborového i podle regionálního hledis­ka. Zviditelněny tak jsou i městské knihovny, které nedisponují oborovými fondy a zdroji, mohou však nabízet přístup ke zdrojům regionální povahy. Stávají se tak tou nejlepší volbou pro zodpovídání dotazů týkajících se daného regionu.

Již od roku 2013 mohla služba Ptejte se knihov­ny doprovázet uživatele kamkoliv díky vlastní mobilní aplikaci pro platformu iOS. Tato aplikace byla v rámci vývoje nového PSK aktuali­zována a zároveň byla vytvořena nová aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Prostřednictvím těchto aplikací tak uživatelé mohou snadno zadat dotaz, procházet si již zodpovězené dotazy v archivu nebo v něm plnotextově vyhledávat a sdílet nalezené informace prostřednictvím sociálních sítí.

S rozšířením možností pro zadání dotazu souvisely i úpravy systémového rozhraní XML API, které služba Ptejte se knihovny využívá pro propojení mobilních aplikací s modulem pro správu PSK. Za účelem zpřístupnění obsáhlé­ho archivu Ptejte se knihovny i v dalších portálech (např. zapojení do budovaného Centrálního portálu knihoven nebo v letošním roce plánovaná kvalitnější integrace archivu do Jednotné informační brány) byl vytvořen modul pro OAI PMH, který umožňuje sklízet veřejně přístupný obsah archivu.

V neposlední řadě mnohé uživatele jistě potěší či zaujme novinka v podobě možnosti přidat k jakémukoliv dotazu zveřejněnému v archi­vu PSK svůj komentář, ocenit ho svým „like“ nebo ho sdílet s přáteli prostřednictvím Facebooku. Komentáře je možné zadávat s uvedením kontaktních údajů nebo anonymně. Při­dávané komentáře jsou moderované, jejich zveřejnění schvaluje Národní knihovna jako správce služby Ptejte se knihovny. Zveřejňovány jsou komentáře, které nějakým způsobem dotaz hodnotí, zpřesňují nebo doplňují informace v odpovědi, či obsahují nový dotaz, který ve většině případů s daným dotazem souvisí. Nezveřejněné naopak zůstávají ko­men­táře nevhodného charakteru, hru­­bé nebo vulgární a také komentáře nevztahující se ke komentovanému dotazu.

Závěrem

V době přípravy článku funguje služ­ba PSK v novém kabátu  dva měsíce. Ačkoli je to krátká doba na podrobnější analýzu, drobné závěry lze vyvodit již nyní. Všechny zapojené knihovny nový modul používají a klad­ně hodnotí zejména přehled, který nad dotazem mají. Připomínky či náměty, které Národní knihovně ČR posílají, se týkají především úprav, jež jsou plánovány v nejbližší možné době. Velkým a především příjemným překvapením se sta­ly komentáře, které uživatelé hojně používají především pro komentování či doplnění odpovědí v archivu. Od spuštění nové verze 2. 3. 2015 ke dni 22. 4. 2015 bylo uživateli vloženo 50 komentářů. Dalším pozitivním efektem je zapojení nových knihoven, které se přihlásily s žádostí o aktivní účast ve službě PSK po spuštění nové verze. Pokud se chce i vaše knihovna stát součástí této významné knihovnicko-informační služby, můžete napsat na adresu psk@nkp.cz, kde získáte veškeré informace o službě PSK, a Národní knihovna ČR vám pomůže se zřízením vašeho konta.

Služba Ptejte se knihovny, resp. nový modul pro správu dotazů a nové funkce pro uživatele, obdržela 26. 5. 2015 cenu INFORUM 2015 za nejvýznamnější a nejlepší český produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji. „Ocenění, kterého si velmi vážíme, patří současně také všem knihovnám zapojeným do služby PSK,“ sdělila Veronika Ševčíková.

 

 

 

 

 

1 http://www.ptejteseknihovny.cz

2 http://www.ptejteseknihovny.cz/mobilni-aplikace

3 http://www.ptejteseknihovny.cz/pro-knihovny/propagace-sluzby


Diskuze ke článku "Ptejte se knihovny – revoluční rok 2015"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2