Seminář knihovníků muzeí a galerií splnil očekávání

ŠTĚPÁNKA BĚHALOVÁ behalova@mjh.cz

JUDITA MATĚJKOVÁ judita.matejova@moravska-galerie.cz

Ve dnech 1.–3. září 2015 se v prostorách Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně sešlo 98 účastníků 39. semináře knihovníků muzeí a galerií. Letošním spolupořadatelem se vedle Knihovnické komise AMG ČR stala právě Moravská galerie v Brně a vlastní organizace se ujal její tým knihovnic pod vedením Judity Matějové. První dva dny probíhal jako obvykle odborný program, na nějž třetí den navázaly exkurze do Brna a Rajhradu.

Foto Kamil TillPo přivítání ze strany ředitele hostitelské instituce Moravské galerie Mgr. Jana Presse pronesli úvodní slova oficiální hosté semináře: Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel Odboru ochrany movitého kul­tur­­ního dědictví, muzeí a galerií MK ČR, Mgr. Blan­ka Skučková, vedoucí samostatného oddělení knihoven MK ČR, a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda profesní organizace SKIP.

Po slavnostním zahájení semináře se uskutečnila valná hromada Knihovnické komise, jíž předsedkyně předložila zprávu o činnosti komise v roce 2014 a jednotliví zástupci regionů podali základní informace o dění a změnách ve svých krajích. Zpráva o činnosti komise byla schválena hlasováním, stejně jako aktuální změny ve výboru komise.

Druhá část úterního programu byla věnována koncepci a legislativě. Svým příspěvkem Koncep­ce rozvoje muzejnictví 2015–2020 ji zahájil Mgr. Pa­vel Hlubuček. O Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016­­–2020 referovali Mgr. Blanka Skučko­vá a PhDr. Vít Richter. Informace o autorském zákonu podala JUDr. Adéla Faladová, která se soustředila na novelu zákona z roku 2014 se za­měřením na knihovny a na přípravu novely v roce 2016. Závěr úterního programu pojednával o historických knižních fondech, a to v příspěvku Budoucnost Provenia PhDr. Jaroslavy Kašparové a PhDr. Richarda Šípka, Ph.D., a v prezentaci PhDr. Petra Maška Soupis tisků 16. století v zámeckých knihovnách.

Středeční odborný program byl rozdělen do dvou oddílů. Dopoledne bylo věnováno katalogizaci a odpoledne knižní kultuře. Aktuální katalo­gizační problematiku představila v rozsáhlé prezentaci Nová katalogizační pravidla podle RDA Mgr. Zuzana Hájková, Centrální portál knihoven Ing. Petr Žabička a o akviziční politice muzejních knihoven hovořil Ing. Aleš Brožek v prezentaci Akvizice knihoven muzeí a galerií. V závěru toho­to bloku vystoupili s příspěvky o knihovních systé­mech představitelé firem KP-SYS, LANius a AIP Beroun, které podpořily konání 39. seminá­ře knihovníků a kterým patří poděkování za dlouholetou přízeň muzejním knihovnám.

Foto Andrea Velnerová-Bratrů

Blok o knižní kultuře připravila místopřed­sedkyně komise Mgr. Alena Petruželková, vedoucí knihovny Památníku národního písemnictví, v souvislosti s nově vzniklým metodickým centrem knižní kultury v PNP, o němž a o jehož plánované činnosti též v bloku pohovořila. Knižní sbírky Moravské galerie v Brně a Muzea umění v Olomouci představily PhDr. Hana Karkanová – Bibliofilie v knižní kultuře dříve a dnes a Mgr. Hana Bartošová – Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění v Olomouci. Informace o novém knižním muzeu přinesl PhDr. Ila Šedo v příspěvku Muzeum knihtisku v Plzni. Místopředsedkyně komise představila též aktuální výstavní projekt Zpráva o kni­ze 2015Nejkrásnější českou knihu 2014. Její prezentace se jako host zúčastnil grafický designér Lukáš Kijonka. Odborný program doplnily podvečerní komentované prohlídky stálých expozic Moravské galerie.

Třetí den byl již tradičně věnován odborným exkurzím, v jejichž rámci měli účastníci možnost si prohlédnout brněnské vily Tugendhat a Löw-Beer a Památník písemnictví v Rajhradu.

V pořadí 39. seminář knihovníků muzeí a galerií splnil očekávání přednášejících i účastníků a zpro­středkoval knihovníkům aktuální důležité informa­ce z oblasti knihovnictví – nová katalogizační pravidla RDA, koncepce rozvoje muzeí a knihoven, autorský zákon a další. Tradičně se věnoval historickým knižním fondům a knižní kultuře, tolik potřebné právě pro práci knihovníků muzeí a galerií. V oblasti společenské přinesl nové teoretické i praktické profesní kontakty a v neposlední řadě také významné ocenění knihovnické práce v muzeích, které zaznělo z úst oficiálních hostů. Je namístě tlumočit poděkování hlavnímu pořadateli – Moravské galerii v Brně a především pracovnicím knihovny, a také všem sponzorům, kteří podpořili jednání finančně i svou účastí.


Diskuze ke článku "Seminář knihovníků muzeí a galerií splnil očekávání"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2