Možnosti rozvoje venkovských knihoven v Evropských fondech 2014–2020

PETR ČÁP cap.petr@vlada.cz

Jednotlivá ministerstva spravující dotace z Evropské unie připravují na začátku roku 2015 první výzvy, které umožní českým subjektům čerpat finance z Evropských fondů. Oproti předcházejícímu období let 2007–2013 vytyčila Evropská komise pro období 2014–2020 tři hlavní směry: regionální konkurenceschopnost, environmentální udržitelnost a snížení sociálních a ekonomických disparit. Celkové směřování toku investic do socioekonomického rozvoje v ČR bude spravováno prostřednictvím deseti operačních programů v gesci jednotlivých ministerstev.1

Důležitým aspektem je důraz, který je kladen na územní dimenzi v regionálním rozvoji. Specifické pro toto programové období je zohledňování výzev podle typologie území, například dimenze pro rozvoj venkova, dimenze pro rozvoj měst, dimenze pro řešení sociálního za­čleňování apod.2 Lapidárně řečeno: zájmem je dostat evropské finance i do malých obcí a podpořit tak lokální subjekty a místní rozvoj. Tato premisa přináší příležitost pro veřejné knihov­ny, které jsou v malých obcích často jediným partnerem, který dokáže realizovat projekty na podporu celoživotního vzdělávání, rozvoje čtenářské a počítačové gramotnosti a slouží jako komunitní informační centrum v obci. Otevírá se tak příležitost, kdy veřejné knihovny budou moci získat finance na rozvoj své činnosti směrem k naplňování devátého a desátého cíle Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011–2015, které podporují úlohu knihoven jako přirozených center rozvoje občanských komunit a center celoživotního učení.3

Hlavním dotačním titulem, který je relevant­ní pro veřejné knihovny, je Operační program Zaměstnanost4, jenž si klade jako jeden z cílů zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Aktivity, které za tímto účelem budou podporovány, jsou například: vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání; podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob; podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnost práce s digi­tálními technologiemi; podpora spolupráce akté­rů na místní úrovni při řešení lokální ne­zamě­stnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů aj.

Řada knihoven má již se sociálně-vzdělávacími aktivitami letité zkušenosti (např. Knihov­na Dr. E. Bořického v Milíně, knihovna v Trmicích, knihovna ve Vsetíně), jiné knihov­ny teprve začínají. Napříč celou Českou republikou ale nalezneme knihovny, které se ujímají role komunitních vzdělávacích a informačních center a nabízejí různé další aktivity – od doučování pro sociálně hendikepované děti přes kurzy finanční a počítačové gramotnosti, vzdělávaní žen na rodičovské dovolené, job kluby, mateřská centra až po pracovní poradenství aj. Nyní bude možné všechny tyto aktivity finanč­ně podporovat prostřednictvím evropských dotací.

Klíčová otázka pro řadu knihoven tedy je: kde a kdy žádat? Jedním z důležitých partnerů bude v příštím období knihovnám místní akční skupina. Tyto registrované a certifikované spol­ky fungují jako malé místní grantové agentury, které vypisují malé výzvy pro organizace a aktivity v místě působnosti. V ČR je registrováno cca 170 místních akčních skupin5 a knihovna se může stát nejen příjemcem dotace, ale i členem spolku. Místní akční skupiny budou vypisovat výzvy podle vlastních strategických do­kumentů, a pokud si identifikovaly potřebu rozvoje v sociální oblasti, pak je možné, že knihovna se svým projektem uspěje. Každopádně je důležité kontaktovat manažera místní akční skupiny, na jejímž území se knihovna nachází,6 a představit své vize. Druhou možností bude sledovat výzvy přímo Operačního programu Zaměstnanost, které spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zde bude možné se hlásit do individuálních projektů. Dobrým doporučením pro knihovny je spojovat se do výzev a psát projekty společně pro větší území. Na rozdíl od dotací místních akčních skupin, které budou objemově menší, budou dotace z MPSV v řádech několika milionů, což může být u menších knihoven problém ohledně profinancování a managementu celého projektu. Výzvy k předkládání projektů lze očekávat v druhé půli roku 2015.7

Za účelem podpořit status knihoven před donory probíhá v únoru letošního roku výzkum mezi knihovnami, který zmapuje dosavadní vzdělávací a komunitní praxe. Výzkum představí, s jakými cílovými skupinami, které jsou nejvíce ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, knihovny pracují a jak. Z vybraných příkladů dobré praxe se tak stane inspirace jak pro knihovny, tak pro místní akční skupiny a další donory, kteří díky výzkumu získají důkaz o nezastupitelné roli knihoven v rozvoji měst a obcí. Výzkum pořádá Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci se SKIP ČR a Úřadem vlády ČR (Agentura pro sociální začleňování).

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020

http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf

http://www.esfcr.cz/file/8939/

http://nsmascr.cz/

http://databaze.nsmascr.cz/fsmapa?iframe=true&width=100%&height=100%

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs


Diskuze ke článku "Možnosti rozvoje venkovských knihoven v Evropských fondech 2014–2020"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2