Z POKLADŮ... Knihovny Slezského zemského muzea

Regionální noviny

JITKA ŠTĚRBOVÁ sterbova@szm.cz

Depozitář knihovny po rekonstrukci v roce 2012

Knihovna SZM je muzejní knihovnou s historií sahající až do roku 1814. Do roku, kdy bylo založeno nejstarší veřejné muzeum na území dnešní České republiky. Fond knihovny, který dnes obsahuje cca 300 000 svazků, je tvořen jednak společenskovědnou literaturou – historie, dějiny umění, národopis, archeologie, numismatika, filozofie, sociologie, divadlo a hudební věda, a dále přírodovědnou literaturou – botanika, zoologie, dendrologie, entomologie, mineralogie a paleontologie. Kromě toho jsou zde zastoupeny vzácné knižní fondy, které mají charakter sbírek – fondy starých tisků a fond Silesiak českých, polských a německých, který svým složením a obsahem pokrývá celou oblast historického Slezska. Dále je zde rozsáhlý fond novin a časopisů, z nichž nejvzácnější jsou regionální noviny vycházející od začátku 19. století.

Můžeme jmenovat Těšínské noviny, Bezručův kraj, Dělnický deník, Duch času, Freudenthaler Zeitung, Hultschiner Zeitung, Jägerndorfer Zeitung, Der Landbote: Zeitung der Landwirtevereinigung der deutschen Landgemeiden Schlesiens, Moravsko-slezský deník, Naše Slezsko, Obrana Slezska, Ostrauer Zeitung, Slezský venkov, Svobodná republika atd.

Opavský týdeník (foto archiv KSZM)

Rodinným stříbrem jsou pak Troppauer Zeitung, Opavský besedník a Opavský týdenník.

Troppauer Zeitung je nejstarší opavský časopis vycházející od roku 1811, knihovna ho vlastní v úplnosti po celou dobu vydávání do roku 1943. První číslo z roku 1811 je navíc s razítkem gymnasiálního muzea. Noviny pokrývají široký okruh otázek, ukazují vývoj Opavy a Opavska i celého rakouského Slezska, jsou jedinečným zdrojem informací o dění v regionu. Badatelé zde najdou kroniku města Opavy za uplynulý rok, zprávy o činnosti městské rady, výroční zprávy institucí, články o význačných osobnostech politického, hospodářského, kulturního a církevního života, nekrology, jubilejní články význačných osobností. Dále vlastivědné příspěvky, topografii a historii krajiny, podrobné zprávy o spolkovém životě, o vývoji zdravotnictví, lázeňství, o školství základním a středním, informace o divadle a hudbě nebo o výstavbě nových železničních tratí ve Slezsku. V neúřední části pak lokální opavské záležitosti: trhy, krimi, požáry, neštěstí, ceny, loterie, jízdní řády, včetně nabídky zboží malých a velkých firem.

Zajímavou osobností je vydavatel Troppauer Zeitung Josef Jiří Trassler. V roce 1780 koupil v Opavě tiskárnu v Panské ulici od vdovy po tiskaři Josefu Gabrielovi. Vybudoval zde knihtiskárnu a založil v Opavě první knihkupectví. Již v roce 1782 zaměstnával v uvedené tiskárně dvacet čtyři tiskařů. Podílel se na založení klubu čtenářů, sdružujícího ve své době 5000 členů, pro které pak tiskl zejména zahraniční díla z oborů historie, přírodovědy a filosofie. Vytiskl také rozsáhlou Kneifelovu topografii Slezska, v roce 1788 začal vyrábět hrací karty. V témže období začalo vycházet periodikum „Österreichische Kriegs- und Friedens-Chronik“, které Trassler po smrti jeho vydavatele a tiskaře Franze Antona Vogelsingera vydával a od roku 1811 přejmenoval na Troppauer Zeitung. V roce 1786 zřídil filiálku tiskárny v Brně, 1788 v Jihlavě a 1796 také v Krakově. Po smrti Josefa Jiřího Trasslera roku 1816 tiskařskou a vydavatelskou firmu otce společně převzali jeho synové Johan a Adolf.

Opavský besedník – zábavný a poučný týdenník pro lid moravský byly první české noviny ve Slezsku, které vycházely v období 1861 až 1865 s cílem probuzení lidu k národně politickému životu. Mezi jejich zakladatele a redaktory patřil Antonín Vašek, přispěvateli byli mimo jiné Josef Zukal, Vincenc Prasek a Cyprián Lelek.

Noviny přinášely hospodářské články, politické úvahy posilující sounáležitost Slezska s ostatními českými zeměmi a krajové zpravodajství, ve kterém si všímaly také tehdejšího pruského Slezska, zejména oblasti osídlené česky mluvícím obyvatelstvem. Opavský besedník také jako první formuloval kulturní a školské požadavky slezských Čechů.

Badatelna Knihovny Slezského zemského muzeaNa Opavský Besedník volně navazoval Opavský týdenník, který vycházel od roku 1870 do roku 1912; založili ho Jan Zacpal, Antonín Vašek a Vincenc Prasek. Noviny vytvářely a hájily politický program Čechů ve Slezsku, který spočíval především v národním probuzení širokých vrstev českého obyvatelstva, podporování jeho hospodářské soběstačnosti a podnikavosti, usilování o české školy ve Slezsku, snaze o zastoupení Čechů v politických orgánech, úřadech a soudech. Význam Opavského týdenníku začal upadat v souvislosti s postupující politickou i společenskou diferenciací v dosud jednotném českém národním proudu v českém Slezsku. Poslední číslo Opavského týdenníku vyšlo symbolicky 31. prosince 1912, ve stejný den, kdy zemřel jeden z jeho iniciátorů a zakladatelů Vincenc Prasek.

Opavský týdeník, Opavský besedník a Troppauer Zeitung jsou v tištěné podobě přístupné v badatelně Knihovny Slezského zemského muzea. KSZM nemá vlastní digitalizační pracoviště, spolupracuje v této oblasti s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Opavský týdenník a Opavský besedník jsou volně přístupné jako součást Digitální knihovny MSK. Troppauer Zeitung dnes digitalizuje Moravská zemská knihovna v Brně v rámci projektu Národní digitální knihovna, dosud chybějící ročníky budou doplněny právě z Knihovny Slezského zemského muzea.


Diskuze ke článku "Z POKLADŮ... Knihovny Slezského zemského muzea"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2