Z POKLADŮ… Knihovny Národního filmového archivu

Pavla Janásková pavla.janaskova@nfa.cz

Kdo by nemiloval film? A kdo se o něj opravdu zajímá, ten chce vědět i víc. A právě Knihovna Národního filmového archivu má co nabídnout širokému spektru uživatelů se zájmem o českou filmovou tvorbu a světovou kinematografii, od cinefilů až po filmové badatele a historiky.

Pod slovem poklad si většinou představíme něco starobylého, vzácného, ale také nedostupného či přístupného jen čas od času pod sklem vitríny s alarmem v záloze. Ale přesvědčme se, že i novodobé knihovní fondy se mohou stát pokladnicí, mají-li jako systematicky budovaný celek vypovídací hodnotu o svém oboru, a o to v naší specializované filmové knihovně s dvaasedmdesátiletou tradicí vždy šlo a stále jde.

Připomeňme si, že vznik českého filmu se datuje k roku 1898.

Ukázka textu ze Studia 1928/1929, č. 2, s. 55 – v Digitální knihovně NFA library.nfa.cz naleznete odpovědi na řadu otázek z oboru filmu.

Filmová knihovna byla založena čtyřicet pět let poté – v roce 1943 ­– a zakladatelům knihovny se podařilo zpětně získat a doplnit fondy o tituly z oboru filmu od zrodu kinematografie.

Velký význam pro tvorbu sbírek knihovny od samých počátků mělo to, že působila uprostřed dění českého filmového průmyslu a po boku filmového archivu, a byla přirozenou součástí filmové komunity, která ji „zásobovala“ novými přírůstky. Hlavní roli v budování fondu však stále hrál aktivní přístup knihovníků v doplňování, cílené oslovování tvůrců a producentů, organizátorů festivalů a ověřování úplnosti sbírek podle roční filmové, knižní a tiskové produkce. Akvizice filmových scénářů byla v roce 2012 posílena nabídkovou povinností, kterou se podařilo prosadit v novém zákoně o audiovizi1. To vše ovlivnilo obsah a skladbu sbírek, které si zde představíme.

Knihovna je v tuto chvíli schopna poskytnout ke studiu prameny k více než 26 500 filmům, z toho k 1700 filmovým snímkům vyrobeným v období České republiky po roce 1992, 6600 titulům z éry Československa a tisícům zahraničích snímků uvedených v české filmové distribuci. Knihovní fondy překročily již hranici 123 000 knihovních jednotek, sbírka výstřižků obsahuje statisíce novinových článků z českého a zahraničního tisku. Retrospektivní zpracování knihovního fondu s dokumentem v ruce stále pokračuje a počty titulů filmů a pramenů se navyšují každý den. Zpřístupněny jsou anotované bibliografické záznamy s podrobným věcným popisem ke třem čtvrtinám obsahu knihovního fondu a sbírek a dále analytické záznamy článkové bibliografie z oboru filmu. To vše má veřejnost k dispozici v on-line katalogu na arl.nfa.cz.

On-line katalog KNFA

Sbírka periodik je pokladem jako celek, obsahuje české a zahraniční tituly z oblasti filmu z průběhu celého dvacátého století do dnešních dnů a patří z tohoto pohledu k nejúplnějším časopiseckým kolekcím v naší zemi. V on-line katalogu KNFA je v současnosti podchyceno přes 1050 titulů seriálů a 1800 svazků ročenek. Je tedy těžké vybírat jednotlivosti. Z česky psaných jsou unikátní filmové časopisy Český kinematograf: časopis věnovaný kinematografu a příbuzným odvětvím (1911–1912), Kinografia (1920–1921), Pathé-revue (1932–1934), Pás: týdeník dobrého filmu (1935), Kinematograf (1920), Měsíční zpravodaj Universal Filmu (1927). Vzácné jsou německy psané tituly periodik, novin a tiskových korespondencí vydávané na našem území v období první republiky a protektorátu Čechy a Morava. Jsou to např. Prager Film-Kurier (1927), Neue Film-Revue (1935), Man dreht in der Tschechoslowakei (1937–1938), Presse-Dienst der Böhmisch--Mährischen Filmzentrale (1941–1942). Všechny výše uvedené tituly se jinde v knihovnách podle dostupných informací nenacházejí2. Nejvýznamnější francouzské, americké, německé, italské, ruské, polské, maďarské a britské filmové časopisy knihovna odebírá po celá desetiletí, jejich prostřednictvím máme dobové informace o filmu v celém světě (např. Sight and Sound od roku 1943, American Cinematographer od roku 1935, Iskussstvo kino od roku 1947, La Cinématographie française 1921–1966). Neméně zajímavá jsou periodika z třetího světa a orientálních zemí (např. Japonska, Kuby, Indie, Mexika).

Za zmínku stojí periodika vydávaná v průběhu českých filmových přehlídek tzv. festivalové deníky, dokumentující veškeré dění těchto akcí. Hodnotné jsou české filmové tituly periodik z třicátých let minulého století Ekran (1934), Telehor (1936), Studio (1928–1932), které máme uchovány v úplnosti. Nelze opomenout nejdéle vycházející český filmový časopis Filmový přehled dokumentující českou filmovou distribuci od roku 1950 do současnosti a čtvrtletník pro teorii, estetiku a dějiny filmu Iluminaci, jejichž vydavatelem je Národní filmový archiv, a dále světově respektovaný titul Film a doba či Cinepur, časopis nové generace filmové kritiky. Nezastupitelnou roli mají zpravodaje a věstníky3 mapující dění filmových spolků, organizací, výrobních společností, profesních svazů. Pro badatele totality budou zajímavá interní cyklostylovaná periodika šířená v rezortu Československého filmu v režimu „důvěrné“ či „jen pro studijní potřebu adresáta“.4 Většinu českých filmových titulů minulého století se nám podařilo převést do digitální podoby, archivovat na mikrofilmu a zpřístupnit v Digitální knihovně NFA (117 titulů periodik, 23 500 čísel).

Scéna obrazu z filmu Svatba v korálovém mořiSbírka scénářů již přesáhla 10 000 svazků a tvoří ji převážně strojopisy a cyklostylované rozmnoženiny realizovaných a nerealizovaných scénářů k českým, ale i slovenským a koprodukčním hraným filmům často s rukopisnými poznámkami a kresbami scén tvůrců, ale také další typy dokumentů spojené genezí vzniku kinematografického díla. Jedná se o filmové náměty, synopse, literární scénáře, technické scénáře, montážní listiny, titulkové listiny, dialogové listiny. K nejatraktivnějším patří originál scénáře k animovanému filmu Svatba v Korálovém moři 1944.

Bohatý je knižní fond, který obsahuje vedle odborných monografií a historických studií šedou a firemní filmovou literaturu, publikovaná vydání scénářů, literární přepisy filmových děl, nevydané rukopisy, vý­zkumné zprávy, biografie tvůrců, programy a katalogy domácích a zahraničních filmových přehlídek a výstav, obrazové publikace, zfilmovanou beletrii, terminologické slovníky, encyklopedie a literaturu z oboru fotografie, umění a historie. Pozoruhodné a na našem území jedinečné jsou publikace z filmových festivalů a katalogy retrospektivních přehlídek našich slavných filmových tvůrců po celém světě, dále autorské výtisky či publikace s dedikacemi, které jsme získali z pozůstalostí či darem.

Uživateli velmi vyhledávaná je sbírka novinových výstřižků článků s filmovou tematikou tzv. separátů, obsahující reportáže z natáčení filmů, rozhovory s tvůrci, recenze filmů, ohlasy, zprávy z festivalů a pokrývající období od čtyřicátých let minulého století do současnosti.

O další poklady pečují oddělení písemných archiválií a sekce audiovizuálních sbírek Národního filmového archivu, který patří zároveň k deseti největším filmovým archivům ve světě.

Knihovna Národního filmového archivu sídlí nad kinem Ponrepo v Bartolomějské ulici č. 11 v Praze 1, v historickém objektu Konvikt. Více o KNFA na http://nfa.cz/cz/knihovna/.

Ukázka náhledů z filmového scénáře


Diskuze ke článku "Z POKLADŮ… Knihovny Národního filmového archivu"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2