Knihovna Policejní akademie České republiky v Praze

Jitka Bílá j.bila@polac.czIvana Charvátová, Nataša Šišková

Policejní akademie ČR v Praze (ve zkratce PA ČR) je státní vysokou školou univerzitního typu. PA ČR byla zřízena dne 1. ledna 1993 zákonem č. 26/1993 Sb. a je organizační složkou státu. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo vnitra ČR. PA ČR realizuje v prezenční nebo kombinované formě bakalářský (Bc.), magisterský (Mgr.) a doktorský studijní program (Ph.D.). Studium v každém z nich je ukončeno soubornou státní zkouškou z vybraných předmětů a obhajobou bakalářské, diplomové nebo disertační práce. V akademickém roce 2009 až 2010 byla PA ČR udělena akreditace na habilitační řízení a v letošním akademickém roce 2014/2015 na rigorózní řízení.

PA ČR se člení na Fakultu bezpečnostního managementu a Fakultu bezpečnostně právní. Obě mají sídlo shodné se sídlem PA ČR. Policejní akademii mohou studovat nejen policisté ve služebním poměru, ale i zaměstnanci ministerstva vnitra a ostatních resortů, jejichž složky rovněž uskutečňují ochranu práva. Škola je otevřena i civilním uchazečům, kteří po dosažení středoškolského vzdělání mají zájem studovat na vysoké škole s bezpečnostně právní problematikou.

Absolventi PA ČR naleznou uplatnění v odpovídajících stupních řídících funkcí a specializovaných profesí v resortu ministerstva vnitra, Policie ČR, v obecních a městských policiích, ve Vojenské policii, Celní správě, Bezpečnostní informační službě, Vězeňské službě, ale i v soukromých bezpečnostních službách. Civilní absolventi se po ukončení studia mohou ucházet o přijetí do služebního poměru u Policie ČR nebo se uplatní jako řídící pracovníci a specialisté při zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru bezpečnostních služeb, v průmyslu, peněžnictví a v jiných hospodářských oborech. Uplatnění nacházejí také jako pracovníci úřadů státní správy a místní samosprávy.

KNIHOVNA

Výpůjční sálKnihovna Policejní akademie v Praze (dále jen knihovna) je celoškolským pracovištěm PA ČR. V organizační struktuře je začleněna do sekce kvestora. Knihovna je vysokoškolskou knihov­nou, která svými informačními fondy, odbornou knihovnickou a informační činností a v souladu s informační gescí školy saturuje všechny studijní programy akreditované na PA ČR i informační potřeby a požadavky pedagogických, odborných a vědeckých pracovníků univerzity. Na základě zákona č. 257/2001 Sb. je zapsána v evidenci veřejných knihoven Ministerstva kultury České republiky se statutem specializovaná knihovna a své služby poskytuje nejen interním uživatelům a pracovníkům resortu MV ČR a Policie ČR, ale je přístupná i široké veřejnosti. Knihovna realizuje odborné knihovnické a informační činnosti včetně profilování fondu se zřetelem ke specifikám odborného zaměření univerzity.

Informační gesce knihovny pokrývá většinu témat bezpečnostního systému státu v kontextu vnitřní a vnější bezpečnosti s důrazem kladeným na činnost bezpečnostních složek. Stěžejními studijními předměty jsou bezpečnostní vědy, forenzní vědy s důrazem na kriminalistiku a kriminologii, jakož i většina odvětví práva – například teorie práva, trestní právo, policejní právo, soukromoprávní disciplíny, veřejnoprávní disciplíny.

Struktura knihovny

Vnitřní strukturu Knihovny PA ČR tvoří tři dílčí knihovny:

—  vědecká knihovna,

—  studijní knihovna,

—  speciální studijní knihovna.

Vědecká knihovna je umístěna v budově rektorátu a je centrálním knihovnickým pracovištěm PA ČR. V nedávné době prošla ve dvou etapách komplexní rekonstrukcí, včetně instalace nového mobiliáře. Ve výpůjčním sále je k dispozici sedm uživatelských PC s přístupem do on-line katalogu. Ve fondu vědecké knihov­ny je uložena odborná literatura, periodika domácí i zahraniční provenience, kompletní Sbírka zákonů od roku 1918 a v jednom výtisku učebnice a skripta z vlastní produkce PA ČR, které jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu ve studovně vědecké knihovny, kde je k dispozici 20 studijních míst. Slouží k prezenčnímu studiu bohatého fondu encyklopedického a slov­níkového charakteru (téměř 4000 svaz­ků). Zajímavá je i sbírka encyklopedické literatury o zbraních a střelivu české i zahraniční prove­nience.

Encyklopedie ke studiuStudijní knihovna je umístěna v učebním bloku a zpřístupňuje uživatelům především z řad studentů PA ČR učebnice, skripta a další učební pomůcky určené k absenčnímu studiu. Rovněž zde jsou ve studovně návštěvníkům knihovny k dispozici uživatelské PC s přístupem do on-line katalogu a 16 studijních míst.

Speciální studijní knihovna je umístěna taktéž v učebním bloku. V této části knihovny  jsou uloženy dokumenty resortního charakteru a vysokoškolské kvalifikační práce studentů PA ČR, určené pouze k prezenčnímu studiu.

Fondy

Knihovna má ve svých fondech více než 136 000 svazků, odebíráme 67 titulů odborných periodik, z toho 53 titulů českých a 14 zahraničních. Vzhledem k dispozičním možnostem knihovny není fond vystaven ve volném výběru.

Knihovna provozuje on-line katalog, prozatím v systému T-Series. V roce 2013 byly zahájeny přípravné práce na konverzi do open sour­ce systému KOHA. Katalog knihovny je veřejně dostupný na webových stránkách Policejní akademie (www.polac.cz).

KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

Rešeršní a referenční služby

Tyto služby poskytuje knihovna uživatelům vědeckých informací na základě dokumentačního zpracovávání odborných periodik domácí a zahraniční provenience i s cílem vytvářet a doplňovat bibliografickou, oborově úzce specializovanou bázi dat. V databázi je uloženo téměř 60 000 záznamů. Obsahuje i komplexní zpracování časopisů Československá kriminalistika (od roku 1968, od roku 1993 Kriminalistika) a Kriminalistického sborníku (od roku 1957).

Z odebíraných tuzemských a zahraničních časopisů, denního tisku, sbírek zákonů a věstníků je v oblasti dokumentační činnosti zpracováváno celkem 50 titulů časopisů a denního tisku, z toho 40 časopisů tuzemské a deset zahraniční provenience.

Rešeršní činnost

V rámci rešeršní činnosti zpracováváme pro uspokojení informačních potřeb a požadavků našich uživatelů jak rešerše jednorázové, tak ARI profily (adresné rozšiřování informací). Ty  jsou aktualizovány s půlroční nebo čtvrtletní periodicitou, kterou je na základě individuálního přání uživatele možno měnit. V současnosti obsluhujeme 40 titulů ARI profilů a jejich počet je dlouhodobě téměř neměnný. K rešer­š­ní činnosti využíváme nejen vlastní bázi dat, ale i zdroje jiných, informačním profilem příbuzných institucí a elektronických zdrojů.

Metodická a informační výchova

V rámci metodické a informační výchovy organizuje vedení knihovny pro knihovníky a informační pracovníky interní odborné semináře, které napomáhají zvyšování odborných znalostí pracovníků knihovny. Jsou zaměřeny na:

—  novinky v oblasti ICT,

— seznamování pracovníků knihovny s obsahem vybraných odborných knihovnických akcí (INFORUM, Knihovny současnosti, konference SKIP, konference Asociace knihoven vysokých škol Bibliotheca Academica), probíhají návštěvy odborných přednášek, veletrhů a výstav zaměřených na informatiku, knihovnictví a knižní produkci, pravidelná účast na seminářích a prezentacích týkajících se zahraničních databází ProQuest, Eifl Direct, Gale (součást koncernu Thompson) apod.

Publikační činnost

V rámci interní publikační činnosti vydává knihovna pravidelně ročenku Přehled publikač­ní činnosti pracovníků Policejní akademie ČR.

Citační databáze

Pro potřeby akademických pracovníků byl koncem roku 2010 knihovnou zakoupen nový software pro evidenci ohlasů na jejich publikační činnost (tzv. citační rejstřík), systém Proflib od firmy CEIT, s. r. o., se sídlem v Bratislavě.

V roce 2011 začalo postupné ukládání dat do tohoto systému, v němž se stále pokračuje. Ukládány jsou průběžně citace z publikací nově přijatých do evidence knihovny a z periodik odebíraných knihovnou v běžném roce. Zpětně byla postupně ukládána i data z vybraných stěžejních periodik od roku 2000 včetně. Jedná se o tyto tituly: Československá psychologie, Karlovarská právní revue, Kriminalistický sborník, Kriminalistika, Obrana a strategie, Právník, Právo a rodina, Psychologie dnes, Security magazín, Trestní právoVojenské rozhledy.

Do automatizovaného systému ProfEPC jsou ukládány nejen pravé citace (tj. v textu zveřejněný odkaz na určitou stranu příslušného díla), ale také odkazy na díla akademických pracovníků PA ČR, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury v závěru časopiseckého člán­ku, monografie apod. Nikdy se nebude jednat o úplný výčet publikovaných citací daného díla a autora. Vždy to bude pouze výsek, který se podaří zachytit pracovníkům knihovny. Slouží akademickým pracovníkům při zajištění podkladů pro doplnění požadavků potřebných k jejich profesnímu růstu.

Seznam citací akademických pracovníků Policejní akademie ČR je od roku 2013 součástí Přehledu publikační činnosti pracovníků PA ČR v Praze. Na požádání jsme připraveni podobný seznam připravit pro každého jejího akademického pracovníka.

On-line dostupné informační zdroje (dostupné pouze z počítačů umístěných na PA ČR v Praze)

—  Elektronicky dostupné časopisy (do konce roku 2006):

Biotechnology Journal, ChemMedChem, Contrast Media and Molecular Imaging,

Security Journal (Tento časopis je k dispozici i v tištěné formě ve vědecké knihovně. Nově je k dispozici elektronická forma s retrospektivou šest let.), Journal of Forencis Sciences,

The British Journal of Criminology, Criminal Justice and Behavior, European Journal on Criminal Policy and Research, Howard Journal of Criminal Justice, Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, Journal of Scandiavian Studies in Criminology and Crime Prevention.

—  Elektronická publikace vydavatelství Kluwer: Handbook of Justice Research in Law.

—  Další zajímavé volně dostupné informač­ní zdroje jsou uvedeny na webových stránkách knihovny, například:

MEOS – databáze vybraných titulů (prove­nience Rakousko) časopisů s přístupem do plných textů,

WCJLN – stránky World Criminal Justice Library Network obsahují informace o nejrůznějších oborových zdrojích,

NCJRS – stránky národního referenčního servisu pro obor trestního práva (USA), zdroj oborových informací,

Center for Problem-Oriented Policing analýzy, příručky, publikace, články, interaktiv-
ní moduly pro analýzu problémů, prevence kriminality, policejní činnost, pomůcky, průzku­my,

ICPC – International Centre for the Prevention of Crime – volně přístupné publikace s tou­to tematikou.

ZAJÍMAVOSTI VE FONDU KNIHOVNY

Oblast právnické literatury:

—  časopis Právník (kompletní řada od prvního ročníku, tj. od roku 1861),

—  výběr z pozůstalostní knihovny profesora JUDr. Vladimíra Solnaře, DrSc. (obor trest­ní právo),

—  výběr z pozůstalostní knihovny akademika Václava Vaněčka (obor dějiny státu a prá­va),

—  Sbírka zákonů v tištěné verzi (kompletní řada od 1918–dosud),

—  téměř úplná sbírka učebnic trestního a správ­ního práva vydaných po roce 1945,

—  učebnice z různých oblastí práva z období první republiky.

Oblast kriminalistické a policejní literatury:Časopis Právník

—  zásadní profilové časopisy v úplnosti,

—  Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi (dříve Československá kriminalistika),

—  Kriminalistický sborník (1957–dosud),

—  Knižnice pro kriminalistiku (1952–1956),

—  Kriminalistika: revue pro kriminologii a trest­ní právo (1946–1949),

—  starší literatura o kriminalistice a policii z převzatých knihoven některých zrušených složek ministerstva vnitra (české i zahraniční provenience),

—  výběr z knihovny generála profesora JUDr. Jána Pješčaka, DrSc. (obor kriminalistika a organizace policie),

—  postupně získávaná (nákup v antikvariátu, dary, svozy) historická četnická literatura,

—  časopis Journal of Forensic Science (1968 až 1972, 1977, 1985–dosud), často žádané kopie článků cestou MVS.

Samozřejmostí jsou úplné sbírky:

—  skript vydávaných PA ČR,

—  další produkce vydávaná PA ČR (vědecké monografie, sborníky z konferencí apod.),

—  časopisu PA ČR Bezpečnostní teorie a pra­xe,

—  časopisu Policajná teória a prax vydávané­ho Akadémiou Policajného zboru SR v Bratislavě,

—  učebnicové produkce Akadémie Policajné­ho zboru SR v Bratislavě.

Kontakt

Knihovna  Policejní akademie ČR v Praze

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4

e-mail: knihovna@polac.cz

tel: 974 828 533

Výpůjční doba:

Vědecká knihovna

Pondělí    12:00–18:00

Úterý       9:00–18:00

Středa       9:00–18:00

Čtvrtek      9:00–18:00

Pátek         9:00–12:00

Pozn. Ve zkouškovém období platí,

že v po–čt je otevřeno do 16.00 hod.

Studijní knihovna

Pondělí                    12:00–15:30

Úterý       9:00–11:00             12:00–15:30

Středa     9:00–11:00             12:00–15:30

Čtvrtek    9:00–11:00             12:00–15:30

Pátek       9:00–12:00

Pozn. V době prázdnin zavřeno

Speciální studijní knihovna

Středa 12:00–18:00

Pozn. Publikace jsou půjčovány prezenčně, na základě předchozího objednání.

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "Knihovna Policejní akademie České republiky v Praze"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2