Profesní vzdělávání knihovníků v Moravské zemské knihovně v Brně

ADÉLA DILHOFOVÁ dilhofova@mzk.cz

Moravská zemská knihovna v Brně (MZK) je druhou největší knihovnou ČR a stejně jako ostatní krajské knihovny plní také vzdělávací funkci.

Vzdělávání knihovníků je jedním z dílčích cí­lů Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji na léta 2015 až 2020, kterou vzala na podzim roku 2015 na vědomí na svém 29. zasedání Komise kultury a památkové péče Rady Jihomoravského kraje.

Možností celoživotního vzdělávání je pro knihovníky z celé České republiky čím dál více. MZK již od počátku 80. let 20. století nabízí například rekvalifikační knihovnický kurz. Jedná se o kurz, jehož výuka se koná pravidelně jednou týdně, vždy od září do března následujícího kalendářního roku. Akreditace MŠMT na tento kurz však na jaře roku 2016 končí a její prodloužení již není možné. Také proto se MZK rozhodla v předchozím roce plynule zajistit další vzdělávání knihovníků.

V současné době se přechází na nový systém získávání dílčích profesních kvalifikací. V návaznosti na model EU se začíná aplikovat ­rodní soustava kvalifikací (dále NSK) a Národ­ní soustava povolání (NSP), více informací najdete zde: http://www.narodnikvalifikace.cz/http://www.nsp.cz/. Knihovnický obor je v NSK zařazen do kategorie 72 – Publicistika, knihovnictví a informatika.

Jakým způsobem systém funguje?

Ministerstvo kultury ČR je autorizujícím or­gánem pro oblast vzdělávání knihovníků ve veřejných knihovnách. Rozhoduje a přiděluje tzv. autorizace jednotlivým autorizovaným osobám (předpokládají se jimi knihovny, pří­­padně školy, kde se knihovnictví vyučuje či přednáší). Autorizované osoby mají své autorizované zástupce (specializované odborníky), kteří splňují přísná kritéria výběru.

Pracovní tým členů sektorové rady (zástupců vybraných knihoven v ČR) v předchozích le­tech vypracoval hodnoticí standardy jednotlivých profesních kvalifikací. K dispozici je v součas­né době celkem šest profesních kvalifikací knihovníka:

— knihovník akvizitér;

— knihovník katalogizátor;

— knihovník pracovník správy fondů;

— knihovník v knihovně pro děti;

— knihovník v přímých službách;

— referenční knihovník.

Na stránkách Národní soustavy kvalifikací najdete u každé profesní kvalifikace následující podrobnosti:

— kvalifikační standard (tedy výčet toho, co je obsahem, náplní dané kvalifikace, jednotlivé odborné způsobilosti);

— hodnoticí standard (podrobnosti ke zkouš­ce – co konkrétně a jakým způsobem se bude hodnotit, počet zkoušejících, podmín­ky u zkoušky, délka zkoušky apod.);

— přehled autorizovaných osob (a dále jejich autorizovaných zástupců);

— ověření uznatelnosti kompetencí.

Velkou změnou oproti stávajícímu systé­mu rekvalifikací je to, že zájemce nyní může složit zkoušku bez předchozího absolvování kurzu.

O co se jedná a kdo může využít kurzy či zkoušky?

Uveďme si konkrétní dva možné příklady:

• Paní Zuzana získala nově pracovní místo v obecní knihovně v menší obci. Bude v této knihovně pracovat na zkrácený úvazek a pouze sama. Předpokládáme, že v knihovně bude kro­mě tradičních výpůjčních a informačních služeb také pracovat v automatizovaném knihovním systému, bude sama řešit evidenci a katalogizaci fondu, bude se muset orientovat ve vydávaných titulech. Hodlá si doplnit své odborné vzdělání, pracovala předchozí léta jako účetní a již dávno vystudovala ekonomickou školu.

• Paní Alice pracuje téměř dvacet let v knihov­ně v okresním městě. Začínala nejprve katalogizací, později dala přednost výpůjčním službám, včetně poskytování informací, pořádání informačních lekcí a organizace kulturních akcí v knihovně. Střední knihovnickou školu vystudovala již před dvaceti lety a kromě účasti na jednotlivých seminářích by ráda získala (pro sebe, případně i pro svého zaměstnavatele) kompletní aktuální vzdělání a certifikát ve „své“ specializaci.

Obě si mohou doplnit své vzdělání v návaznosti na Národní soustavu kvalifikací, pro paní Zuzanu je vhodná kvalifikace referenčního knihovníka, v případě paní Alice kvalifikace knihovníka v přímých službách.

Znovu si připomeňme, co je velká změna oproti dřívějšímu způsobu rekvalifikačních kur­­zů – ani jedna adeptka nemusí absolvovat před složením zkoušky kurz.

Mohou se přihlásit pouze ke zkoušce u vybrané autorizované osoby bez jeho absolvování. Na druhou stranu – kurz zájemkyně seznámí nejen s teoretickými znalostmi (např. přehled databází, nakladatelů, pravidla katalogizace, komunikace se čtenáři atd.), ale připraví je k praktickým dovednostem u zkoušky (a následně v knihovnické praxi).

V současné době je Moravská zemská knihov­na v Brně jedinou autorizovanou osobou v ČR pro pět z výše uvedených šesti kvalifikací (s výjimkou knihovníka v knihovně pro děti). Brzy však určitě přibudou další autorizované osoby (např. Národní knihovna ČR v Praze, Národní technická knihovna a další).

O vypsání termínů zkoušek se dozvíte na stránkách www.narodnikvalifikace.cz u jednotlivých kvalifikací, případně na https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci.

Současně zde najdete informace o kurzech, jejichž otevření MZK předpokládá od září 2016 (momentálně je akreditace těchto kurzů v řízení u MŠMT).

Kromě těchto kurzů nabízí MZK již od roku 2011 také tři různé e-learningové kurzy, které jsou však zatím neakreditované. Více o nich najdete zde: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku.

POUŽITÉ ZDROJE:

— DILHOFOVÁ, Adéla. Profesní vzdělávání knihovníků a jeho změny v budoucnu. Duha [online]. 2015, roč. 29, č. 2 [cit. 2016-01-04]. ISSN 1804-4255. Dostupný z: http://duha.mzk.cz/clanky/profesni-vzdelavani-knihovniku-jeho-zmeny-v-budoucnu.


Diskuze ke článku "Profesní vzdělávání knihovníků v Moravské zemské knihovně v Brně"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2