Hlavní obsah stránky

Regionální funkce

Regionální funkce knihoven, poskytované podle §2 písm. H) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), mají zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispět k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.

Celostátně metodicky řídí výkon RF a vyhodnocuje jejich plnění Národní knihovna ČR. V každém kraji České republiky zajišťuje plnění výkonu regionálních funkcí krajská knihovna ve spolupráci s pověřenými knihovnami.

Tyto knihovny pak formou metodické pomoci poskytují základním knihovnám především poradenské, konzultační, vzdělávací služby. Dále budují výměnné fondy a půjčují knihovnám výměnné soubory knihovních dokumentů. V rámci těchto služeb pak plní další činnosti (např. plánovací a rozborová činnost, pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu, pomoc při automatizaci knihoven aj.), které přispívají k rozvoji a dostupnosti knihovních služeb ve všech místech ČR.

Regionální funkce v našem kraji

Od reorganizace RF platné od 1. ledna 2006 se regionální funkce řídily Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Podle této reorganizace byl nově Středočeský kraj pro potřeby RF rozčleněn na 5 regionů (oproti dřívějším 14 regionům, které víceméně kopírovaly hranice okresů). Až do roku 2010 byla podpora těchto služeb dostačující. S nástupem ekonomické krize v roce 2009 začínala být tato podpora výrazně snižována, což omezovalo rozsah výkonu služeb nabízených v rámci regionálních funkcí. Počínaje rokem 2013 byla tato situace chápána již jako kritická, a bylo nutno přistoupit nejen k aktivní snaze po navýšení rozpočtu pro RF, ale také k aktualizaci stávající koncepce. Během roku 2013 byla připravena ve spolupráci SVK Kladno a pověřených knihoven nová Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018, která byla následně schválena Radou Středočeského kraje dne 16. 12. 2013 a 24. 2. 2014 i Zastupitelstvem Středočeského kraje. Zároveň byl postupně navyšován rozpočet na výkon RF, takže služby, které byly utlumeny, mohly být opět nabízeny knihovnám kraje. Platnost této koncepce končila rokem 2018, proto byla v tomto období stávající koncepce aktualizována.  Vznikla tak Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2019–2022, která byla schválena Radou Středočeského kraje dne 22. 10. 2018 a následně také Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 26. 11. 2018. Tato koncepce byla v roce 2019 aktualizována s platností od 1.1.2020. Aktualizovaná koncepce zde.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně (SVK) prostřednictvím svého odboru Krajské knihovnické centrum (KKC) plní funkci ústřední knihovny Středočeského kraje, metodického a poradenského centra knihoven Středočeského kraje a ve spolupráci s pověřenými knihovnami zajišťuje plnění regionálních funkcí.

Pověřené knihovny ve Středočeském kraji jsou: Městská knihovna Benešov, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna města Mladá Boleslav a Knihovna Jana Drdy Příbram. Středočeská vědecká knihovna v Kladně plní zároveň funkci pověřené knihovny.

Seznam obsluhovaných knihoven najdete v souboru Databáze knihoven na stránkách Ministerstva kultury ČR. Pomocí filtru vloženého do záhlaví tabulky můžete získat přehled o knihovnách v jednotlivých krajích a okresech. Na stránce dále najdete informace potřebné k evidenci knihoven.

Pověřené knihovnyPověřené knihovny

Městská knihovna Benešov
Městská knihovna Kutná Hora
Knihovna města Mladá Boleslav
Knihovna Jana Drdy Příbram
Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Soubory pro profesionální knihovny - postup

Dokumenty